Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 76 от 18.12.2014 г. Решение № 1345

Решение № 1345

Препис-извлечение от Протокол №

от заседание на Общински съвет

проведено на 18.12.2014 година

 

ОТНОСНО: Съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново с проект по Програма БГ 04 «Мерки за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи», Грантова схема BG04-02-03, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

 

РЕШЕНИЕ № 1345

  

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА и чл. 59 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

 

1. Дава съгласие Община Велико Търново да кандидатства по Програма БГ 04 «Мерки за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи», съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г., Мярка 1 «Мерки за енергийна ефективност» с проектно предложение „ Подобряване на енергийната ефективност в социалната инфраструктура на град Велико Търново “;

 

2. Дава съгласие за изпълнение на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ «Соня», извън допустимите за финансиране от Програмата, но задължителни да бъдат извършени преди или по време на проекта, съгласно изготвена количествено-стойностна сметка. Средствата се явяват собствен принос като размерът им да се предвиди в проекта на Бюджет 2015 на общината.

 

3. Дава принципно съгласие за подписване на Предварително споразумение за партньорство с партньор от страна-донор във връзка с депозиране на проектното предложение в съответствие с Глава осма «Общинско сътрудничество», чл. 59 от ЗМСМА.

 

4. Възлага на Кмета на общината да предприеме и извърши всички необходими правни и фактически действия, в това число да вземе всички необходими решения в границите на своите правомощия относно подготовката и комплектоването на проектното предложение, както и представянето му в Министерство на енергетиката.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

           /Диляна Милева/                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                   

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ