Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 76 от 18.12.2014 г. Решение № 1348

Решение № 1348

Препис-извлечение от Протокол № 76

от заседание на Общински съвет,

проведено на 18.12.2014 година

 

ОТНОСНО: Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закон за устройство на територията и чл. 43 от НРПУРОИ

 

РЕШЕНИЕ № 1348

 

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.6 ал.1и ал.3 от ЗОС и чл.2 ал.3 от НРПУРОИ, Великотърновски Общински съвет дава съгласие общинска земя с площ от 174 кв.м., представляваща част от улична регулация, попадаща в УПИ ХХV „за производствени и складови нужди ”от стр. кв. 1 по плана на гр. Велико Търново, да бъде обявена за частна общинска собственост.

 

2. На основание чл. 21 ал.1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, чл. 42 и чл. 43, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие за сключване на предварителен договор за прехвърляне правото на собственост върху част от имот в обхвата на разработка, приета с Решение №105 по протокол №8 от 24.09.2014 г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Велико Търново, като:

2.1. Община Велико Търново прехвърля на Димитър Ненов Димитров с адрес гр. Велико Търново, ул. „Ниш” №12Б, правото на собственост върху общинска земя – част от улична регулация, с обща площ от 174 кв.м., която съгласно ЧИ на ПУП попада в УПИ ХХV, отреден „за производствени и складови нужди” от стр. кв. 1 по плана на гр. Велико Търново /поземлен имот с идентификатор №10447.505.329 съгласно КККР на гр. Велико Търново/; срещу актуална пазарна цена, определена от оценител на имоти „Инвестстрой-92” ЕООД, в размер на 11 500 лева без начислен ДДС;

2.2. Всички разноски по сключване на сделката – доплащане с цел уравняване стойността на имотите, предмет на прехвърлителната сделка, ДДС, местен данък, такса по чл.56а от НОАМТЦУ, такса вписване, стойност на изготвените експертни оценки и др., са за сметка на Димитър Ненов Димитров с адрес гр. Велико Търново, ул. „Ниш” №12Б.

 

3. Възлага на Кмета на ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО да сключи предварителен договор на основание чл.15 ал.3 и ал.5 от ЗУТ, а след влизане в сила на проекта за ЧИ на ПУП-ПРЗ – да сключи окончателен договор за прехвърляне правото на собственост върху части от имоти.

 

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ