Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 76 от 18.12.2014 г. Решение № 1349

Решение № 1349

Препис-извлечение от Протокол № 76

от заседание на Общински съвет,

проведено на 18.12.2014 година

 

ОТНОСНО: Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закон за устройство на територията и чл. 43 от НРПУРОИ

 

РЕШЕНИЕ № 1349

 

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.6 ал.1и ал.3 от ЗОС и чл.2 ал.3 от НРПУРОИ, Великотърновски Общински съвет дава съгласие общинска земя с площ от 115 кв.м., попадаща в УПИ ІХ-316 „за жилищни нужди”от стр. кв. 37 по плана на с. Присово, да бъде обявена за частна общинска собственост.

 

2. На основание чл. 21 ал.1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, чл. 42 и чл. 43, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие за сключване на предварителен договор за прехвърляне правото на собственост върху част от имот в обхвата на разработка, приета с Решение №106 по протокол №8 от 24.09.2014 г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Велико Търново, като:

2.1. Община Велико Търново прехвърля на Севда Тодорова Петрова с адрес с. Присово, община Велико Търново, правото на собственост върху общинска земя с обща площ от 115 кв.м., която съгласно ЧИ на ПУП попада в УПИ ІХ-316, отреден „за жилищни нужди” от стр. кв. 37 по плана на с. Присово; срещу актуална пазарна цена, определена от оценител на имоти, в размер на 1 323 лева без начислен ДДС;

2.2. Всички разноски по сключване на сделката – доплащане с цел уравняване стойността на имотите, предмет на прехвърлителната сделка, ДДС, местен данък, такса по чл.56а от НОАМТЦУ, такса вписване, стойност на изготвените експертни оценки и др., са за сметка на Севда Тодорова Петрова с адрес с. Присово, община Велико Търново.

 

3. Възлага на Кмета на ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО да сключи предварителен договор на основание чл.15 ал.3 и ал.5 от ЗУТ, а след влизане в сила на проекта за ЧИ на ПУП-ПРЗ – да сключи окончателен договор за прехвърляне правото на собственост върху части от имоти.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ