Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 76 от 18.12.2014 г. Решение № 1350

Решение № 1350

Препис-извлечение от Протокол № 76

от заседание на Общински съвет,

проведено на 18.12.2014 година

 

ОТНОСНО: Одобряване на Проект за ЧИ на ОУП на Община Велико Търново за ПИ № 000338 по картата на възстановената собственост на землището на с.Шереметя общ.Велико Търново и ПИ №000148 по картата на възстановената собственост на землището на с.Малки чифлик общ.Велико Търново с цел обособяване на територия за обект: „Инсталация за сортиране на отпадъци“ с предназначение „за производствени и обслужващи нужди и инженерно-техническа инфраструктура“ с оглед разпоредбите на Закона за устройство на територията

 

РЕШЕНИЕ № 1350

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА , чл.136, ал.1 във връзка чл.127 ал.6 във връзка с чл.134 ал.1 т.2 от Закона за устройство на територията, Великотърновският общински съвет одобрява Проект за ЧИ на ОУП на Община Велико Търново за ПИ № 000338 по картата на възстановената собственост на землището на с.Шереметя общ.Велико Търново и ПИ №000148 по картата на възстановената собственост на землището на с.Малки чифлик общ.Велико Търново с цел обособяване на територия за обект: „Инсталация за сортиране на отпадъци“ с предназначение „за производствени и обслужващи нужди и инженерно-техническа инфраструктура“ с оглед разпоредбите на Закона за устройство на територията, като за ПИ №000338 с площ 11.881 дка в землището на с.Шереметя и за ПИ №000148 с площ 6.249 дка в землището на с.Малки чифлик се определя устройствена зона по ОУПО - за предимно производствена зона (Пп).

            

Съгласно чл.215, ал.6 от ЗУТ общите устройствени планове, както и техните изменения не подлежат на обжалване.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ