Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 76 от 18.12.2014 г. Решение № 1351

Решение № 1351

Препис-извлечение от Протокол № 76

от заседание на Общински съвет,

проведено на 18.12.2014 година

 

ОТНОСНО: Предварително съгласие по реда на чл. 29 ал.1 от ЗОЗЗ

 

РЕШЕНИЕ № 1351

 

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.29 ал.1 от ЗОЗЗ, във връзка с чл. 25 ал.1, чл.25 ал.3 т.1 и чл.25 ал.5 от ЗСПЗЗ, Великотърновски общински съвет дава предварително съгласие на Евгени Костадинов Костадинов с адрес гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” №81А, за промяна предназначението на части от имот публична общинска собственост, както следва:

- имот №034005 по плана за земеразделяне на землище с. Ветринци, с обща площ от 16,735 дка, с НТП: пасище, местност „Вятъра”, землище с. Ветринци, за трасе на ел. захранване – площ на сервитутните граници на линейния обект в размер на 201,85 кв.м.

във връзка с процедиран проект за подробен устройствен план – парцеларен план за външно електрозахранване на обект „Жилищна сграда” в УПИ ІІІ, кв.57 по плана на с. Ветринци, община Велико Търново – елекрозахранването ще се осъществи от съществуващ стълб /СрН/, разположен в имот №034005 с начин на трайно ползване – пасище, публична общинска собственост, продължава в посока запад, след което навлиза в регулационните граници на населеното място, пресича проектна улица и навлиза в захранвания имот; план-схема за кабелна линия 20 kV към ПУП – парцеларен план. Проектът е разгледан и приет с решение №133 по протокол №9 от 12.11.2014 г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Велико Търново.

Определя срок на валидност на предварителното съгласие - до влизане в сила на решението на Комисията за земеделските земи.

2. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.29 ал.3 от ЗОЗЗ, Великотърновски общински съвет дава предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права на Евгени Костадинов Костадинов с адрес гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” №81А, върху имота по т.1, след влизане в сила на ПУП.

3. Евгени Костадинов Костадинов с адрес гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” №81А, да извърши за своя сметка процедурите по ЗОЗЗ за утвърждаване на площадка /трасе/ на обекта по т.1, а след влизането в сила на ПУП и учредяването на правата по т.2 – и по промяната на предназначението на земята.

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ