Начало Заседания Протоколи Протокол № 5 от 24.11.2011 г.

 П Р О Т О К О Л № 5

 

от петото заседание на Великотърновския общински съвет,

проведено на 24.11.2011 г. от 10.00 часа в залата на община В. Търново.

Присъстват 34 общински съветника. Отсъстват г-жа Мариана Радева Бояджиева, г-н Милен    Василев Михов и г-н Мариян Веселинов Кенаров.

Заседанието беше открито от председателя на ОбС – г-н Николай Ашиков, който обяви проекта за дневен ред.

 

1.Информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 30.09.2011 г. ,Вх. № 87/22.11.2011 г.

2.Промени по бюджета към 30.09.2011 г. Вх. № 4492/24.10.2011 г.

3.Промени по бюджета към 31.10.2011 г. Вх.№ 86/22.11.2011 г.

4.Продажба на държавни ценни книжа, Вх. № 88/22.11.2011 г.

5.Закупуване на имот държавна собственост /имот –горска територия с променено предназначение/ във връзка с реализирането на обект: Укрепване на свлачище в кв. „Асенова махала” гр. Велико Търново, Вх. №81/21.11.2011 г.

6.Подписване на договор за финансиране на проект „Обща стратегия за устойчиво териториално развитие на зоната за трансгранично сътрудничество Румъния България”, Вх. № 84/22.11.2011 г.

7.Отмяна на Решение № 1507/29.09.2011 г. и Решение № 1508/07.10.2011 г., Вх. № 90/22.11.2011 г.

8.Присъждане на Академична награда на Община Велико Търново за 2011 г., Вх. № 91/22.11.2011 г.

9.Промяна в статута за Академичната награда на Община Велико Търново, Вх. № 89/22.11.2011 г.

10. Определяне на представител за член на Областния съвет за развитие,Вх. № 33/16.11.2011 г.

11. Определяне на делегат в Общото събрание на НСОРБ,Вх. № 16/11.11.2011 г.

12. Информация за международните връзки и програми на Община Велико Търново за 2011 г., Вх. № 15/10.11.2011 г.

13. Опрощаване на дължими държавни вземания Вх.№ 69/17.11.2011 г.

14. Опрощаване на дължими държавни вземания Вх.№ 70/17.11.2011г.

15. Опрощаване на дължими държавни вземания Вх.№ 71/17.11.2011 г.

 

Председателят на Общинския съвет даде думата на общинските съветници за предложения по проекта за дневен ред.

 

Г-н БОЖИДАР АНГЕЛОВ: От мое и от името на ПК по ЗСД правя предложение за включване на нова точка с № 16 в дневния ред за промяна в Решение № 1314 от 27.04.2011 г. на Великотърновския общински съвет, касаеща промяна в състава на комисията по асистирана репродукция.

Г-н ЛАМБЕВ: От името на групата на БСП правя предложение за разделяне на точка 7 относно отмяна на две решения, взети на последната сесия на предишния Общински съвет. Предлагам двете решения да се разгледат в две отделни точки.

Второ, предлагаме да се отложи точка 11, тъй като комисията не е имала заседание и нямаме предложение от името на комисията, а срокът по закон е до 7 януари, т.е. имаме време комисията да се събере, да излезе със становище по този въпрос и на следващото заседание да обсъдим предложението.

По точки 13, 14 и 15 искаме информация, юридическо становище от ОбА относно компетентността на ОбС да взема отношение и да приема решения по въпроси за дължими държавни вземания.

Г-н Ашиков подложи на гласуване предложенията за промяна на дневния ред.

Предложението на г-н Ангелов беше прието с 30 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Предложението на г-н Ламбев за разделяне на точка 7 от проекта за дневен ред беше прието с 29 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

Предложението за отпадане на точка 11 беше прието с 28 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Дневният ред, с приетите вече промени, беше приет с 32 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

ДНЕВЕН РЕД:

1.Информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 30.09.2011 г. ,Вх. № 87/22.11.2011 г.

2.Промени по бюджета към 30.09.2011 г. Вх. № 4492/24.10.2011 г.

3.Промени по бюджета към 31.10.2011 г. Вх.№ 86/22.11.2011 г.

4.Продажба на държавни ценни книжа, Вх. № 88/22.11.2011 г.

5.Закупуване на имот държавна собственост /имот –горска територия с променено предназначение/ във връзка с реализирането на обект: Укрепване на свлачище в кв. „Асенова махала” гр. Велико Търново, Вх. №81/21.11.2011 г.

6.Подписване на договор за финансиране на проект „Обща стратегия за устойчиво териториално развитие на зоната за трансгранично сътрудничество Румъния България”, Вх. № 84/22.11.2011 г.

7.Перспективи за развитие на здравните дружества.

8.Отмяна на Решение № 1507/29.09.2011 г. Вх. № 90/22.11.2011 г.

9.Отмяна на Решение № 1508/07.10.2011 г., Вх. № 90/22.11.2011 г.

10. Присъждане на Академична награда на Община Велико Търново за 2011 г., Вх. № 91/22.11.2011 г.

11. Промяна в статута за Академичната награда на Община Велико Търново, Вх. № 89/22.11.2011 г.

12. Определяне на представител за член на Областния съвет за развитие,Вх. № 33/16.11.2011 г.

13. Информация за международните връзки и програми на Община Велико Търново за 2011 г., Вх. № 15/10.11.2011 г.

14. Опрощаване на дължими държавни вземания Вх.№ 69/17.11.2011 г.

15. Опрощаване на дължими държавни вземания Вх.№ 70/17.11.2011г.

16. Опрощаване на дължими държавни вземания Вх.№ 71/17.11.2011 г.

17. Промяна в Решение № 1314/27.04.2011 г. на Великотърновски  общински съвет.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 30.09.2011 г. ,Вх. № 87/22.11.2011г.

 

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: В ПК по БФ се взе решение да бъде подкрепено предложението за решение. Аз предложих то да влезе в зала. Единствената причина беше да можем да се запознаем подробно с десетките хиляди цифри в този бюджет. Групата на БСП гледа сериозно на фундаменталния документ на Общината. В рамките на час и половина ние вчера обсъдихме този отчет в детайли, като преди това както се бяхме договорили, проведохме среща с г-н Маринов. Благодаря му за отзивчивостта и подробната информация, която той даде.

До какво всъщност стигнахме? Община В. Търново е добре финансово. Поне на фона на общините Белоградчик, Враца, Видин, където в последната са на свещи в буквалния и в преносния смисъл след едно „успешно” управление на мнозинството на ГЕРБ и на кмета. Добре е, че ние получаваме сравнително добро наследство. Както е известно в последните 12 години аз не съм си говорил дружески с д-р Рашев, но е добре, че ние стартираме по този начин. Разбира се, това трябва да бъде съхранено и развито. Документът е важен, защото той ни дава отправните точки. Ако питам залата и колегите как вървят приходите като процентно съотношение държавни и местни приходи, не знам дали някой в тази зала, извън ОбА, ще ми каже. Не искам да подценявам никого, но все пак смятам, че би било полезно да споделя на база на тази дискусия, която проведохме в нашата група, че с около 1,5 – 1,8 % най-общо казано делегираните държавни дейности и местните приходи вървят назад, което в абсолютните цифри за местните приходи е около 700 000 лв., а от държавата около 100 000 лв., което на фона на цялостния бюджет не е кой знае колко много. Отварям една скоба: разходите за ОбС също са в рамките, т.е. колегите от бившия ОбС са харчили икономично и са ни оставили също едно добро наследство.

Но не виждаме в този отчет, който е в цифри, нещо, което би трябвало да има - какви са приоритетите какви са политиките. Вярно, заварено положение. Казвам това, защото ние бихме искали да видим тези неща в новия бюджет, който след 2-3 месеца ще дискутираме. Да видим приоритетите и политиките, които кметът и общината ще предложат на ОбС. Разбира се, ние ще предложим също нашите виждания за политики и приоритети на Общината. Надяваме се да постигнем единомислие поне в 4-5 пункта. Например в годините назад един от приоритетите беше санирането на сградите на училищата, на детските заведения и това беше извършено успешно – постави се една добра цел. Резултатът е, че голяма част от сградите се изолираха, санираха и вероятно се намалиха разходите за отопление.

Не виждам в този отчет мерки за икономии, защото отново казвам - изоставаме. Дано се навакса в оставащите месеци. Прави ми впечатление, че лампите на уличното осветление светят в целия квартал Картала, на ул. „Елин Пелин” и виждам там, че вече сме консумирали някъде 85 % като заложен разход, което ще рече, че ние там ще надхвърлим разходите. От друга страна, приходите, които формират част от местните приходи: продажбата на земя, продажба на сгради, там изоставаме. Това са теми, върху които можем да разсъждаваме и на които ОбА да обърне внимание през следващите месеци.

Завършвам с нещо добро: намираме се в първите 100 дни на толерантност, които ние, като група, даваме на кмета.

Г-н Панов, Вие във всяка една сесия вероятно ще имате питания за разходите, които са просрочени, т.е. плащания, които са просрочени, към кого се дължат и как тази ситуация ще бъде овладяна.

Ние като група на БСП ще подкрепим проекта за решение.

 

Г-н Ашиков подложи на поименно гласуване предложението по т. 1:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски - за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за , Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев - за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Йордан Грозданов - за, Юлияна Дончева - за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов Стефанов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Камен Алексиев - за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 33 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 9 - Приложение към протокола.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Промени по бюджета към 30.09.2011 г. Вх. № 4492/24.10.2011 г.

 

Изказвания не бяха направени. Г-н Ашиков подложи на поименно гласуване предложението по т. 2:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски - за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за , Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев - за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Йордан Грозданов - за, Юлияна Дончева - за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов Стефанов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Камен Алексиев - за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 33 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 10 – Приложение към протокола.

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО:Промени по бюджета към 31.10.2011 г. Вх.№ 86/22.11.2011 г.

 

Изказвания не бяха направени. Г-н Ашиков подложи на поименно гласуване предложението по т. 3:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски - за, за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за , Тихомир Георгиев - за , Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Николай Илчев - за, Валентин Ламбев - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Йордан Грозданов - за, Юлияна Дончева - за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов Стефанов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 30 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 11 – Приложение към протокола

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Продажба на държавни ценни книжа, Вх. № 88/22.11.2011 г.

 

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Ние ще подкрепим това предложение, но нещо ни „скърца”. Знаем за какво става дума. Вероятно и в ОбА знаят за какво става дума. Дано Сметната палата погледне с едно око. Правим това, защото става въпрос за разплащане с бизнеса. Знаем за ситуацията през 2009 г., когато заради едни измислени дефицити, за да ги докараме към нулата, бизнесът в държавата буквално беше смачкан и след това се получи ефектът на доминото.

Пак в духа на тези 100 дни и в духа на това бизнесът да не бъде затормозен, Общината да не влезе в някаква спирала с обратни стойности, ще подкрепим това предложение. Дано другите органи, които вероятно ще се занимаят с този въпрос, да погледнат малко по-снизходително!

 

Г-н Ашиков подложи на поименно гласуване предложението по т. 4:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски - за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Йордан Грозданов - за, Юлияна Дончева - за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов Стефанов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 30 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 12

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет:

1. Дава съгласие да бъде осъществена продажбата на притежаваните от Община Велико Търново държавни ценни книжа, закупени със собствени приходи от такса "Битови отпадъци", резервирани с инвестиционно предназначение за изграждане на Регионално депо за неопасни битови отпадъци с номинал в размер на 2 884 611 лева;

2. Постъпилите от продажбата средства по бюджета на общината да бъдат използвани за разплащането на разходите по проект „Повишаване качеството на живот чрез подобряване на физическата среда на територията на Община Велико Търново” по Оперативна програма „Регионално развитие”, включително и за погасяването на краткосрочния банков кредит към Райфайзенбанк България АД в размер на 2 000 000 лева;

3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново, след възстановяване на разходите по проект „Повишаване качеството на живот чрез подобряване на физическата среда на територията на Община Велико Търново” по Оперативна програма „Регионално развитие” от Управляващия орган да възстанови средствата от такса "Битови отпадъци", резервирани с инвестиционно предназначение за изграждане на Регионално депо за неопасни битови отпадъци чрез осъщестяване на покупка на държавни ценни книжа.

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Закупуване на имот държавна собственост /имот –горска територия с променено предназначение/ във връзка с реализирането на обект: Укрепване на свлачище в кв. „Асенова махала” гр. Велико Търново, Вх. №81/21.11.2011 г.

 

Изказвания не бяха направени. Г-н Ашиков подложи на поименно гласуване предложението по т. 5:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски - за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Ваня Павлова - за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Йордан Грозданов - за, Юлияна Дончева - за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов Стефанов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Камен Алексиев - за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 13

 

        На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл.73, ал.5, чл.79, ал.1 и ал.2 , т.1 от Закона за горите, Великотърновски общински съвет:

        Дава съгласие да бъде започната процедура за закупуване на ПИ № 10447.156.65 – държавна собственост /горска територия с променено предназначение/ с площ 51 кв.м. за реализиране на обект : Укрепване на свлачище в кв. „ Асенова махала” – гр. Велико Търново.

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Подписване на договор за финансиране на проект „Обща стратегия за устойчиво териториално развитие на зоната за трансгранично сътрудничество Румъния България”, Вх. № 84/22.11.2011г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Ашиков подложи на поименно гласуване предложението по т. 6:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски - за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Йордан Грозданов - за, Юлияна Дончева - за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов Стефанов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Камен Алексиев - за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 30 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 14

 

На основание чл. 21, ал. 1 т. 6 от ЗМСМА, Великотърновския общински съвет:

 

Дава съгласие Община Велико Търново да подпише договор с Управляващия орган по „Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007-2013” за финансиране на проект „Обща стратегия за устойчиво териториално развитие на зоната за трансгранично сътрудничество Румъния България”.

Дава съгласие Община Велико Търново да ползва заемообразно от собствени бюджетни средства до срока на възстановяването им от Управляващия орган по „Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007-2013” да бъдат финансирани допустими разходи по договора за безвъзмездна помощ.

 

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Перспективи за развитие на здравните дружества.

 

Г-н Ашиков подложи на гласуване предложението за решение, изготвено въз основа предложенията на г-н Радонов и на д-р Рачева: „До 22.12.2011 г. ПК по ЗСД и ПК по БФ и ПК по ИВСПИ съвместно с ОбА да извършат нормативен, управленчески и финансово-счетоводен анализ и да предложат решение относно перспективите за развитие на здравните дружества общинска собственост при запазване медицинските дейности, извършвани от тях”.

Предложението за решение беше прието с 30 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 15

На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема:

     До 22.12.2011 г. постоянните комисии по Здравеопазване и социални дейности, по Бюджет и финанси, по Икономически въпроси, стопанска политика, инвестиции, европейско сътрудничество и международни връзки съвместно с общинската администрация да извършат нормативен, управленски и финансово счетоводен анализ и предложат решение относно перспективите за развитие на здравните дружества, общинска собственост при запазване на медицинските дейности извършвани от тях.

ПО ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО : Отмяна на Решение № 1507/29.09.2011г. Вх. № 90/22.11.2011 г.

 

Г-жа АНЕТА МАНОИЛОВА: Чувствам се морално отговорна да взема отношение по въпроса за финансовото състояние на Центъра за кожно-венерически заболявания, тъй като самата аз работя в лечебно заведение, чието естество на работа е с пациенти, изискващи диспансерно наблюдение. Дълги години доста правителства не смееха да внесат съществени законодателни промени в областта на здравеопазването и до края на първото тримесечие на 2011 г., когато при готов бюджет и започната 2011 година, и изготвен финансов план, управителите на лечебните заведения с диспансерна функция бяха лишени от средствата, заделяни от държавата за диспансерно наблюдение. Трудът на пациентите, които се лекуват в посочените лечебни заведения, се остойностява чрез клинични пътеки от НЗОК и е предварително планиран финансово за съответната година на база преминали пациенти от предходната година, предварително заявен в НЗОК и залегнал в бюджета за съответната година.   На всички е известно в момента, че клиничните пътеки не са доостойностени. За диспансерното наблюдение на всеки отделен пациент през годината Министерството на здравеопазването отпускаше определена сума, която в края на първото тримесечие стана ясно, че няма да бъде отпускана. Съобразно класификатора на професиите има изискуем минимум за осигуровки и заплати на здравните работници, които здравните работници задължително трябва да получават.

Навлизайки в икономическата криза, тези лечебни заведения бяха лишени от средствата за диспансерно наблюдение, от една страна, намалени приходи от кешови пациенти, поради влошено икономическо състояние и невъзможност и за допълнителен приход от НЗОК поради допълнително планиран такъв. Така се изпадна в напрежение в съсловието не само заради недостига на средства за заплати, но и за инвестиции за дългосрочните материални активи и се създава ситуация за отлив и на квалифицирани служители. Поради естеството на съответните заболявания или по-скоро страха от тях – онкологични, психиатрични, кожно-венерически, белодробни, и тежестта на развитие на клиничната картина през изминалата години се взеха решения, провокирани от обществената активност, от пациентски организации, от управители на лечебните заведения, но не чрез адекватен и задълбочен анализ от министерството. Така частично се решиха проблемите в Онкологичния диспансер, в психиатричните заведения и по никакъв начин за кожните и белодробните заболявания.

Днес се изправяме пред факта за издръжката на едно общинско дружество, което законодателно е подчинено на доста закони – Закона за лечебните заведения, Закона за държавния бюджет и в края на годината с неразплатени осигуровки, съответно последващи лихви, заплати, средства преди пенсиониране. По предварителната информация за внесения проектозакон за НЗОК се предвижда същия начин на финансиране. В очакване на министерско решение 2012 г. относно начина на финансиране на лечебните заведения с диспансерни функции относно методиката за наблюдение на тези пациенти, смятам, че ние сме морално ангажирани към тези дружества. Моето предложение е да се отвори една дискусия, да излезем от политическата рамка, защото здравето е аполитично. Бях удовлетворена в комисиите и се радвам, че в нашия ОбС присъстват и двама бивши депутати. Смятам, че би следвало да се отвори една дискусия, да се извърши един изчерпателен анализ, да видим становище на ОбА, в частност на г-н Кмета, и по този начин успоредно, между двете четения да се вземе адекватно решение, от една страна от нашия ОбС и от друга страна, във времето, в което би могло да се атакува адекватно правителствено решение.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Ще си позволя да поискам малко повече информация относно тази и следващата точка, тъй като не бях на комисията, на която са се разглеждали тези въпроси. Въпросът е много важен. Той касае както здравеопазването, така и всички нас. Като човек, който в предишния ОбС е гласувал „за” приемането на тези решения, мога да споделя, че съм разколебан как да гласувам в момента, тъй като нямам достатъчно информация. Предполагам, че ОбА ще даде допълнителна информация за тези колеги, които не са били в тези комисии.

Г-н ДАНИЕВ ПАНОВ: Във връзка с това решение, което е прието на 26.09.2011, ние нямаме законово основание да дадем 60 000 лв. за оборотни средства. Първо да ви дам информация за решенията, които са вземани за кожния диспансер. С Решение № 715 от 01.10.2010 г. на Министерския съвет за разделяне на дейностите, финансиране чрез общинските бюджет на местни и делегирани от държавата дейности, бяха определени стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности за 2011 г. С Решение № 850 от 29.11.2010 г. на МС е изменено Решение № 715 на МС в частта на функция „Здравеопазване”. Там е записано, че преобразуването на диспансери в медицински центрове от „делегирани от държавата дейности” става в „местни дейности”.

По бюджета на община Велико Търново за 2011 г. не са заложени бюджетни кредити за субсидии на нефинансови предприятия за осъществяване на болнична помощ. Към момента община В. Търново не разполага с финансов ресурс от собствени приходи, за да финансира центъра за кожно-венерически заболявания В. Търново ЕООД. Съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗДБ на РБ за 11 г. община В. Търново не получава обща допълваща субсидия за делегираните от държавата дейности, в частност за преобразуваните диспансери в медицински центрове. Член 11, ал. 1: „При разработването на общинските бюджети и приемането им от общинските съвети средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности се определят по функции, групи, дейности, параграфи съгласно Единната бюджетна класификация в размер не по-малко от приетите по колона 3 от таблица на чл. 10, ал. 1.”. Член 2, ал. 2 определя стойностите и натуралните показатели на общините за делегираните от държавата дейности съгласно приложение № 6. В него липсва натурален показател „Преминали болни”. Оттук следва, че Община В. Търново няма правна възможност за финансиране на Центъра за кожно-венерически заболявания В. Търново ЕООД.

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Закона за държавните помощи всеки администратор на помощ е длъжен първо да представи на министъра на финансите необходимата информация за администрираните от него помощи в съответствие с правото на Европейската общност и този закон. По причина, че това е пряка субсидия и очевидна държавна подкрепа. По тази причина се изпълняват разпоредбите на чл. 7, ал. 1: „Всеки администратор на помощ е длъжен да уведоми предварително министъра на финансите за всяко намерение за предоставяне на нова държавна помощ”. Член 2: „Целите, съдържанието и конкретните параметри на всяка нова държавна помощ се разработват от администратора на помощ, като се посочват подробно в уведомлението, което се изпраща до министъра на финансите в писмена и електронна форма. Член 8, ал. 1: „Министърът на финансите препраща получените уведомления за държавна помощ до Европейската комисия след получаване на цялата необходима информация от администратора на дейността. Член 2: „Когато министъра на финансите констатира, че уведомлението за държавна помощ не е в съответствие с правилата и политиката на държавните помощи, той уведомява администратора на помощта, като предлага подходящи мерки за привеждането й в съответствие. Член 3: „Администратор на помощ, който не приведе помощта в съответствие съгласно предложение на министъра на финансите е длъжен да изготви и да изпрати до Министерството на финансите писмена декларация и мотиви за отказа. Министърът на финансите препраща уведомлението до Европейската комисия във вида, заявен с декларация на администратора на помощ. Член 4: „Комуникацията с Европейската комисия по всички въпроси, свързани с държавните помощи, се осъществява чрез министъра на финансите, съответно чрез министъра на земеделието, продоволствието и чрез постоянното представителство на Република България към европейските общности. Член 5: „След получаване на положително решение на Европейската комисия министърът на финансите информира администратора на помощта, че тя може да бъде предоставена”. Член 6: „Европейската комисия се произнася по съвместимостта на планираната държавна помощ, като до приемането на решението администраторът на дейността не я привежда в действие”. Член 7: „Администраторът на помощ носи цялата отговорност за законосъобразността на предоставените държавни помощи, за които подава уведомление, както и за изпълнението на решенията на Европейската комисия във връзка с тях”.

На основание гореизложеното община В. Търново няма правни основания и финансов ресурс за субсидиране на Центъра за кожно-венерически заболявания. Вчера проведох разговори с Министерството на финансите, следващата седмица имам разговори с Министерството на здравеопазването по този казус, специално за двата диспансера.

Съгласен съм с предложението на д-р Маноилова, че този казус трябва да се отложи, да се дискутира, както на комисии, така и със самите болнични заведения, за да се потърси правилното решение. Имам едно предложение, но след като обсъдим и искането на г-н Драганчев, ще ви запозная с него. Не може за три дена – понеделник, вторник и сряда, на тези комисии на ОбС, които минаха до момента, да се вземе такова важно решение за кожно-венерическия диспансер. Смятам, че трябва да има дискусия, да бъде отворена и има добри решения, които трябва да се вземат за самия диспансер.

Г-н ВАЛЕНТИН ЛАМБЕВ: Благодаря на г-н Панов за отговора. Виждаме едно желание за конструктивен диалог по този извънредно важен проблем за Общината. Доколкото схванах, идеята е да отложим тези две точки, за да се направи сериозна дискусия, за да бъдат запознати общинските съветници с проблема на двата диспансера. Тук виждам управителите и на двата диспансера, ако приемете, можем да изслушаме и тях и след като достатъчно компетентно изчерпим въпросите за двата диспансера, на следващо заседание да се вземе решение за тях, тъй като каквото и решение да вземем в момента, ние общо-взето им казваме: „Няма пояс за вас, пробвайте се да стигнете до брега”.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Както виждам, и ОбА, и преобладаващата част от ОбС вървим към едно отлагане на тези точки, което според мен ще бъде правилното решение, защото диспансерите са важна част от обществения живот и от системата на здравеопазването. Само не можах да разбера това решение, което ОбС е взел и което аз съм подкрепил, било ли е незаконосъобразно. То е незаконосъобразно, така разбирам.

Г-н ДАНИЕЛ ПАНОВ: Решението за кожния диспансер за 60 000 лв. оборотни средства, които община В. Търново трябва да му даде, за да подпомогне дейността, е незаконосъобразно. Това са членовете, които цитирах от Закона. Но смятам, че точката за тубдиспансера също трябва да се дискутира, тъй като при тях върви процедура за кредит от 800 000 лв. и след като се дискутира, тогава вече могат да се отложат точките за обсъждане. Това е моето предложение.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Има предложение тези точки - 7 и 8, да бъдат отложени.

Предлагам да мине дебатът и по точка 8. Постъпила е молба за изказване и от д-р Драганчев. Предлагам да му дадем думата за изказване и след това двете точки да гласуваме заедно.

Д-Р ДРАГАНЧЕВ – управител на Областен диспансер за пневмофтизиатрични заболявания със стационар „Д-р Трейман” ЕООД: Предложението за отмяна на решение 1508 от 29.09.2011 г. на ОбС ще доведе до срив в дейността на специализираната болница. Виждате, че не само в нашия бивш диспансер, а и в кожния, и в онкодиспансера, и в трите бивши диспансера, сме със счетоводна загуба. В нашия диспансер тя е 458 000 лв. въпреки приетите мерки по нашата стабилизационна програма и направените икономии за над 250 000 лв. Основната причина за този хроничен финансов недостиг е приетата методика от Министерството на здравеопазването за субсидиране на лечебните заведения за болнична помощ. Тук присъстват всички ръководители на бившите диспансери и могат да ме подкрепят в този мой извод. Търпението на досегашния ни добър колектив от утвърдени лекари специалисти по пневмофтизиатрия, медицински сестри, лаборанти и друг персонал вече е напълно изчерпано. От вашето решение ще зависи дали от следващия месец ще правим графици, защото губещи не са само пряко работещите, а пациентите, с които ежедневно се срещаме и на които осигуряваме своевременна диагностика, лечение и наблюдение, а виждате, че всички диспансери в съответните болници са със специфични заболявания. До 23.11.2011 г. вече напуснаха четирима лекари и три медицински сестри във връзка с недофинансирането. От 01.12.2011 г. се прекратява дейността на специализираната ТЕЛК по белодробни болести, която обслужва пет области на северна България. Уведомил съм за това писмено Районната здравна инспекция във В. Търново, а д-р Ламбева е уведомила Министерството на здравеопазването. Заставам твърдо зад интересите на всички работещи в специализираната болница д-р Треймънд и ви уверявам, че ние ще обслужваме ежемесечно, ако потвърдите решението или някакво друго решение, но ако ни се създадат условия да работим, така че да се осъществява нормална дейност. Разчитаме на вашите правилни решения.

Какво искам да споделя във връзка с конкретното заболяване, което ние наблюдаваме, лекуваме и диспансеризираме. Специализираната болница за пневмофтизиатрични заболявания гр. В. Търново успешно изпълнява основната си задача за борба с туберкулозата и хроничните специфични белодробни заболявания. Заболеваемостта от туберкулоза през 2010 г. в областта е 28 на 100 000 души   население. За България през 2010 г. заболеваемостта е 30,3 на 100 000 население. Великотърновска област е с по-ниска заболеваемост от туберкулоза от тази в страната. Търговското дружество за 2010 г. е с печалба от 14 000 лв. Общите приходи на дружеството се равняват на 1 612 000 лв. и годишните разходи 1598 000 лв. До 31 декември финансирането на болницата се осъществяваше от Министерството на финансите чрез община В. Търново на база на стандарт преминали болни през предшестващата отчетна година. Тогава през първите тримесечия се превеждаха една дванадесета част от достигнатото през предходната година. От 1 януари обаче, финансирането на дружеството е по методика, определена със заповед на министъра на здравеопазването от 19.01.2011 г. за субсидиране на лечебните заведения. Ние не сме за това болничната помощ да бъде субсидирана по нов начин, но ние сме за това да се променят конкретните критерии за субсидирането на лечебните заведения и веднага ще ви кажа единия от тях – примерно стойност на преминал болен с активна туберкулоза през специализираната болница. Стойността, която е записано да ни се заплаща за един болен за един легло ден, е 20 лв. До 2010 г. стойността на един преминал болен е минимум 60 лв. За нашия бивш диспансер конкретно е 74 лв. Имаме всички тези разходи, които се правят за един преминал болен. Виждате, че разликата е повече от три пъти по-малко. Не искам да изброявам всичките критерии.

На 9 март 2011 г. сключих договор с министъра на здравеопазването за амбулаторно проследяване и диспансеризация на болни с активна туберкулоза. Финансирането през тази година е разделено на амбулаторна дейност и стационарна дейност. Възложителят изплаща общ финансов ресурс в размер на 29 000 лв. за цялата 2011 г. и месечната ни субсидия е 2416 лв.

По конкретното предложение на г-н Кмета: аз съм съгласен да бъдат отложени тези точки, но в момента тече процедура по избиране на банка, която да предложи най-добри условия за получаване на кредит и ние можем само да задържим тази процедура, след като се вземе окончателно решение. Искам да ви уведомя, г-н Кмете и уважаеми общински съветници, че колективът ме чака да кажа утре какво ще бъде бъдещето състояние на специализираната болница и как ще продължим общата ни дейност. Вярвам, че ще вземете правилно решение!

Г-н ПЛАМЕН РАДОНОВ: Тези 800 000 лв., от кредита какво ще покрият? Как ще се разходват тези пари, за какво са нужни?

Д-р ДРАГАНЧЕВ: Това са средства, с които на първо място ще се разплатя с просрочените задължения. Най-много средства дължим на фирмата „Софарма”, от която закупуваме медикаменти. Те са над 500 000 лв., но не всички са просрочени. Ще изплатя и неизплатените досега консумативи. На трето място, ще изплатя неразплатените горива, електроенергия, вода и чак тогава ще доплатя заплатите на персонала, защото от 1 януари досега плащам ежемесечно на всеки лекар само по 500 лв. аванс. Не съм платил общата заплата. В никакъв случай тези средства няма да се изразходват нецелесъобразно.

Г-н МИРОСЛАВ МАРИНОВ: Аз ще се обърна към г-н Драганчев. Първо, като представител на „Синята коалиция” ще подчертая, че в предишния ОбС ние подкрепихме тегленето на този кредит и финансирането на кожно-венерическия диспансер. Ние сме категорично против закриването на тези диспансери и сме „за” те да продължат своята дейност. Когато гласувахме тези 800 000 лв., за да ви дадем възможност да потърсите кредит, имаше едно условие – да бъде представен погасителен план, бизнес план пред ОбС, за да бъде ясно по какъв начин тези пари ще бъдат възстановени и за да не стане така, че ние да налеем тези пари, да изгубим една общинска собственост и пак да се стигне до закриването на този диспансер. Аз не знам към момента има ли представен такъв документ от Ваша страна, но се съгласете, че става въпрос за почти 1 милион, става въпрос за общинска собственост, и ако ние сега ей-така, просто се съгласим на чисто доверие да отпуснем 800 000 лв., утре виновните ще сме ние.

Пак подчертавам, изразявам мнението и на д-р Калейнски, който беше в основата на предложението ние да подкрепим такъв кредит. Няма как да го направим, ако не представите такъв план. Затова ще гласувам за отлагането на тази точка, като се надявам в най-скоро време да има погасителен план, да има бизнес план, защото ако тези 800 000 лв. отидат за покриване на стари задължения и за изплащане на натрупани дългове, това означава, че те на практика са изгубени.

Г-н ДАНЕЛ ПАНОВ: Аз ще ви предложа да се отмени решението за кредита на тубдиспансера, тъй като до 6 декември приключва срокът за подаване на документи за кредита. Резервът в баланса на дружество „Д-р Трейман” ЕООД има 120 000 лв. С тези пари в резерва на дружеството те могат частично да извършат някакви плащания, които са неотложни и незабавни. Освен това искам да ви представя някои факти. Първо, че г-н Драганчев не е представил оферти от банки за своите намерения. Второ, не е представен конкретен погасителен план, както каза г-н Трифонов. Трето, не е представена финансова обосновка за финансовите възможности на болницата, как и по какъв начин ще ги погасяват. Не е представен произходът на финансовите средства за погасяването на бъдещия кредит, който ще се тегли.

Кредитът е 800 000 лв. в рамките на 5 до 7 години и тези пари ще бъдат в края на тези 5 или 7 години около 1 200 000 лв. На мен не ми е ясно защо точно тази сграда трябва да се ипотекира, при условие, че има 21 обекта в активите на дружеството. Ще ви ги посоча и ще ви информирам какви наеми се вземат от тях. На мен не ми е ясно как ще се изплаща този кредит. Не ОбС да вземе решение за този кредит и в един момент да се окаже, че той не може да се изплаща от дружеството и тогава да ни вземат административната сграда на тубдиспансера.

Тубдиспансерът има в активите си административна сграда, която е на ул. „Хр. Караминков” 19, павилион фтизиатрично отделение на Света гора, стационар масивна сграда на Света гора, склад за амбалаж, партерно помещение склад 120 кв.м - за тях наемната цена за 1 кв.м е 1,67 лв., или получават 210 лв. месечен наем. Гараж на ул. „Цанко Церковски” с площ 18,15 кв.м., по 3,30 лв. на кв.м. – 60 лв. месечен наем; помещение магазин до централния вход на поликлиниката – 22 кв.м по 5 лв. на кв.м – 120 лв. наем. Апартамент на ул. „Др. Цончев” № 14 с площ 51,71 кв.м по 2,03 лв. за кв.м – 105 лв. наем. Подчертал съм си това, защото не знам дали на Пишмана има такъв апартамент под наем за 100 лв. Площ в стационар и поликлиника за кафе автомат – 2 кв.м по 75 лв. на кв.м са 140 лв. От един кафе автомат вземаме 140 лв. на месец, а за един апартамент вземаме 100 лв. Две кантори в гр. София – на ул. „Позитано” № 3 с площ 25,74 кв.м по 13,60 лв. на кв.м. От там диспансерът получава за двете кантори 350 лв. Лекарски кабинет № 6 – 15,95 кв.м., по 6,02 лв. – 96 лв. Лекарски кабинет № 13 – 14,16 кв.м – по 6 лв. – 85 лв. наем. Лекарски кабинет № 9 - 18,33 кв. м по 6, 11 лв. Лекарски кабинет № 5 – 31, 47 кв.м, за 3.06 лв. – 93 лв. Интересното: София – апартамент на ул. „Ангел Кънчев” – до ЦУМ. Изискал съм акта за собственост на този апартамент. Той е 160 кв.м и от него вземаме 400 лв. наем – за апартамент в центъра на София. Лекарски кабинет № 12, площ 15,10 кв.м - 6,36 лв. – 96 лв. месечен наем. Лекарски кабинет № 19 с площ 16.08 кв.м за 6,22 лв. на кв.м.

Това са 13 имота. От тях тубдиспансерът получава 1972 лв. месечен наем или 17 348 лв. за годината, като в момента имат несъбрани задължения за 2853 лв. Мисля, че на ПК ИВСПИ този въпрос трябва да се разгледа – дали тези наеми съответстват на цените, които имаме първо на ОбС или да са в съответствие с наемите, които са навсякъде. Тубдиспансерът притежава земя, лагер в с. Шкорпиловци, област Варна, бунгало № 30 в с. Шкорпиловци, кухненски блок в с. Шкорпиловци, една втора склад в с. Шкорпиловци, една втора административно бунгало в с. Шкорпиловци, бунгало № 15 също там, бунгало № 28 пак там. Никъде в справките не видях, че от тези имоти в с. Шкорпиловци се получават някакви наеми или влизат някакви пари в дружеството. Те не се отдават под наем, нито е ставало въпрос даже част от тези имоти да бъдат ипотекирани, а ние в момента сме дали съгласие за ипотекиране на сграда в центъра на града, която може би след една година ще загубим, ако Общината не може да си плати тези 800 000 лв. кредит от тази сграда ще стане един чудесен хотел например.

Така че аз смятам, този въпрос с тубдиспансера трябва по-широко да се обсъди, да мине на всички комисии, а също така и сред специалисти в тази област. В новия ОбС има достатъчно лекари, които също имат мнение по този въпрос. Изразявам едно мнение пред всички вас в момента – че управителите на тези диспансери трябва да бъдат с мениджерски умения., в случая тубдиспансера и кожно-венерическия диспансер. След като се преразгледа и таблицата за наеми в тубдиспансера, мисля, че тогава могат да се дадат и едни адекватни решения – какъв кредит, по какъв начин, с какви средства и как да се връщат. Моето мнение е, че в момента с психиатричния и с онкологичния диспансер ние нямаме някакви проблеми, или поне там управителите си ги решават, и можем да помислим за вливането на двата диспансера, тъй като те са търговски дружества, в онкологичния диспансер под една шапка и едно управление. Мисля, че това ще покаже по-добри финансови резултати и че е решение на проблема, който съществува в момента. Това ще дискутирам следващата седмица с Министерството на здравеопазването,

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Аз също искам да Ви попитам, д-р Драганчев: Знаете ли за първите девет месеца колко пациенти са посетили Вашето заведение амбулаторно?.

Д-р ДРАГАНЧЕВ: Над 4500. Освен това над 1000 пациенти са преминали през специализираната ТЕЛК. Само един пример: за апартамента в София – 400 лв. плаща само д-р Бонева, която е работила в диспансера, а останалите стаи се ползват от всички лекари, когато са на курсове в София – на лекар, който работи в специализираната болница – по 10 лв., а за останалите – по 20 лв. на вечер. Има документи за тези приходи.

Имаше конкретен въпрос за тези 120 000 лв. Г-н Кмете, тези 120 000 лв. по счетоводния баланс не са налични. Главният счетоводител на Общината много добре знае какви средства са и може да Ви уведоми за това. Досега само по методиката за субсидиране за месец октомври съм получил 12 000 лв. от Министерството на здравеопазването. До края на месец ноември ще получа 17 000 лв. за лечението на болните в стационара по клинични пътеки.

Г-н ПЛАМЕН РАДОНОВ: От всичко, изнесено пред ОбС, на мен ми стана ясно следното: първо, че отпускането на тези 60 000 лв. за кожния център и даването на възможност да се изтегли кредит от 800 000 лв. не са решения, които дават перспектива за тези здравни заведения. Не може с 800 000 лв. и с 60 000 лв. да покриваш счетоводни заеми. Ти покриваш перспективи в миналото и не даваш перспективи за бъдещето. Гласуването „против” също не е решение. Отлагането на точката също не е решение.

Според мен, решението, което днес трябва да вземе ОбС, е следното: „В срок до 31.12.2011 г. ОбС заедно с ОбА, след като направят мениджърски, финансово-счетоводен и нормативен анализ, да предложат на ОбС решение, което дава перспектива пред търговските дружества в здравеопазването, подведомствени на община В. Търново.” Защото в тези заведения не само се лекуват хора, но там и работят хора. Там работят може би около 150-200 души, които трябва да знаят какви перспективи ги очакват и ние да можем да вземем решение най-късно до края на януари и да решим въпроса един път завинаги, а не от година за година.

Г-н МИРОСЛАВ МАРИНОВ: Аз отново ще задам въпроса си: Има ли разработен бизнес план и план за погасяване, така както се разбрахме на последната сесия на предишния ОбС? Работи ли се по този въпрос, или нищо не е направено до момента?

Д-р ДРАГАНЧЕВ: Този въпрос ми беше поставен още на предходния ОбС. Имам план за погасяване и ОбА ще получи най-късно до понеделник. Мой пропуск е, че не съм ги внесъл.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: От тази дискусия и от играта на въпроси и отговори за мен станаха ясни две неща: първо – че трябва да отменим това решение, защото сме под огромна заплаха тази великолепна сграда на ул. „Караминков” да бъде загубена. Не са един или два случаите, в които се тегли кредит и при невъзможност за плащането му се губи сградата. Второто, което казват и специалистите - че не може с кредити да се покриват финансови загуби на търговски дружества. Трето – което стана ясно, е, че въпросът не е нито в предишния или в сегашния кмет, нито в предишния или сегашния Общински съвет. Проблемът е във финансирането на тези диспансери, сега центрове, които по тези клинични пътеки или по начина на финансирането им са поставени под угроза и пред закриване. Беше споменато, че при себестойност на вид услуга от 60 лв. МЗ превежда едва 20 лв. Това е политика на правителството, която ако не се приведе в кратки срокове в нормален вид, тези общински търговски дружества - диспансерите в цяла България, ако не бъдат взети спешни мерки, ще загубят както дейността си, така и собствеността.

Ще подкрепя проекта за решение за отмяна на това решение, а вече планове и пътищата за излизане от ситуацията, както и подходящото решение на въпроса можем да търсим впоследствие.

Г-н НИКОЛЕН СТОЙНОВ: Тук сме, за да вземем правилното решение да съхраним медицинската дейност и функцията на тези здравни заведения. Обединяваме се около мнението, че с този кредит явно няма да могат да бъдат решени проблемите, затова пак трябва да се съберем и да обсъдим бъдещи варианти - евентуалното обединение към двата центъра, към трите центъра, нов мениджърски подход, под една обща шапка с едно общо счетоводство, защото трябва да се запазят работните места на хората, които работят там.

Доколкото разбираме, има възможност за стабилизиране на тези здравни заведения, но пак имаме притеснения в ПК по ЗСД. До този момент те са получавали една държавна субсидия, сега трябва да се издържат само по клинични пътеки, а парите по клинични пътеки не са достатъчни, за да се самофинансират тези здравни заведения.

Аз се присъединявам към предложението да се вземе решение кредитът да не бъде отпускан и да се съберем спешно за вземане на оздравително решение за тези два диспансера.

Г-жа МАРИЯ РАЧЕВА - управител на Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар Велико Търново ЕООД:

Аз съм доста притеснена от това обсъждане. Правилно е да бъдат отменени тези точки, но наистина да се стигне до решение, защото болните продължават да съществуват и дейността ще бъде нарушена. Ще бъде нарушена дейността във връзка с много важни социалнозначими заболявания като туберкулозата, спина и сифилиса. Това са едни от основните заболявания, при които имаме една голяма част от населението, което е здравно неосигурено. Тези въпроси ги обсъждахме и лично аз бях ги внесла през пролетта в Комисията по здравеопазване в Парламента, когато МЗ реши, че ще управлява всички лечебни заведения в цялата страна, вместо тези, които са общински, да си вървят по пътя на държавния бюджет, който делегираше т.нар. „държавни дейности”, защото точно тези социалнозначими заболявания се лекуват от общински лечебни заведения и те обикновено обслужват населението   поне на 15-20 общини. Затова в предишните години държавата беше предвидила да дава от държавния бюджет субсидия за поддръжка и за лечение на този болни, които преминават през тези лечебни заведения, защото това са социалнозначими заболявания, които трябва да се лекуват и при пациенти, които не са здравноосигурени.

По този начин, хвърляйки всички пари в министерството, изземайки ги от общините, се направиха няколко грешки. Едната грешка е, че здравнонеосигурените лица няма къде да отидат. Те могат да отидат в съответните отделения, които са развити по тази линия в МОБАЛ, но тези хора, които нямат осигуровки, те нямат достъп до системата. Вие знаете ли какво значи? Отиват полицаите на магистралата, хващат три проститутки, няма къде да ги закарат, те нямат достъп до системата, те нямат осигуровки. Кой ги поема и кой ги изследва? Кой ги лекува шест месеца? Не ми казвайте, че не сте ги виждали. Аз съм ги виждала. Хващате децата от малцинствен произход, които ги задължиха да ходят в училище. Детето е с туберкулоза. Вие трябва да вземете цялата група, за да я изследвате – семейството, всичките контактни – те са без осигуровки. Кой поема тези болни? Министърът хубаво подреди нещата, но хората са неосигурени. Ние живеем в криза и тя ще става все по-голяма, все повече хора ще бъдат неосигурени. Какво ще направим със социалнозначимите заболявания?

Същото положение в момента е и с рака – понеже аз ръководя Онкологичния диспансер. Ние успяваме, след като сме се скъсали от работа, да компенсираме част от средствата на здравно неосигурените. Тези хора не могат да останат без този вид лечение, защото ако за пациента тези 3-4 месеца, в които той не се лекува, са фатални, за някои заболявания като спин, сифилис, туберкулоза е фатално и за обществото, ако не се лекува 3-4 години. Всички тук сме загрижени за нашия град и за нашата община, за гражданите , които населяват големи и малки населени места, но освен това ние сме туристически град. Тук непрекъснато идват хора и те консумират по хотелите, по ресторантите. Ние трябва да осигурим една добра среда не само на пациентите, но и на гражданите в нашия град, на децата в училище, защото тези заболявания не бива да се разпространяват. За пациентите, които имат осигуровки, има клинични пътеки и те се лекуват от тях, но по-голямата част от пациентите с тези заболявания са без осигуровки.

Искам да отправя молба към всички, които са представители на партии и формации, независимо кои. Аз не съм член на никоя партия, но ако искате всички да бъдем здрави, да се чувстваме добре и да не казваме на един човек, че когато няма пари, не може да се лекува, много ви моля, сигнализирайте вашите ръководители, защото отново мога да внеса едно предложение до Комисията по здравеопазване в Парламента и между двете четения на Закона за държавния бюджет да се направи едно ново обсъждане, на което да се реши кой ще поеме разходите на тези пациенти, защото така както е написана методиката в момента, даже и за онкологично болните пише: първата година – 4 прегледа, втората и третата година – два прегледа, четвъртата година и по-нататък – по един преглед, само че болните започват да метастазират след четвъртата година и да рецидивират, а имат право само на един преглед. А за втория преглед какво да го правим? Да му вземем пари? Да го пратим на изследвания, които да си плати? Той е със социална пенсия.

Много ви моля, ние сме в ХХІ век и ви моля още един път всички! Аз съм написала предложение и вчера съм го пратила на председателката на Комисията по здравеопазване. То се отнася за всички диспансери и всички комплексни онкологични центрове, всички кожни центрове, всички центрове за кожни заболявания, тъй като това в момента е проблем на цялата страна. Ние може да решим проблема за нашия град, но тук не идват хора само от нашия град. Ние трябва да решим проблема със съгласие, още повече че при нас системата не е здравнозастрохаветлна като в САЩ, тя е здравноосигурителна и един от основните й ангажименти е солидарност.

Г-н ДЕЯН ХАДЖИЙСКИ: Имам предложение относно този проблем. Да сформираме една временна експертна комисия, в която може да се включат и експерти извън ОБС, за да се вземе най-правилното решение в този случай. Но смятам, че трябва да се действа срочно, защото се вижда какви са задълженията и за да не попаднем в онзи Бермудски триъгълник, в който да потънат нещата.

Д-р МАРИЯ РАЧЕВА: Искам да направя предложение ОбС да застане и да пожелае да се промени Законът от миналата година и отново Министерският съвет да върне средствата на общините за общинските търговски дружества. Първо, защото те са собственост на общините 100 % и за да могат да се управляват и контролират добре, а не министърът, който не е собственик на тези лечебни заведения и не може да ги контролира и управлява.

 

По предложение на общинските съветници г-н Ашиков обяви 10-минутна почивка.

Г-Н СТЕФАН СТЕФАНОВ: ОТ БСП Тъй като предстои вземането на важни решения, моля да бъде направена поименна проверка на присъстващите съветници.

Председателят на Общинския съвет направи поименна проверка.

 

Г-н Ашиков подложи на поименно гласуване предложението за отмяна на Решение № 1507 от 29.09.2011 г.:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски - за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Драгош Методиев – за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Йордан Грозданов - за, Юлияна Дончева - за, Иван Александров - за, Любен Велчев – за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов Стефанов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Камен Алексиев - за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 31 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 16

 

     На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.147, ал. 1 и ал.2 от ТЗ и във

връзка с чл. 19, т. 3 от Наредбата за управление и упражняване правата на

собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества,

Великотърновски общински съвет:

Отменя Решение № 1507/29.09.2011г. от Протокол № 97 от заседание

на Великотърновски общински съвет проведено на 29.09.2011г.

 

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 1508/07.10.2011 г., Вх. № 90/22.11.2011 г.

 

Изказвания не бяха направени. Г-н Ашиков подложи на поименно гласуване предложението по т. 9:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски - за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Драгош Методиев – за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Йордан Грозданов - за, Юлияна Дончева - за, Иван Александров - за, Любен Велчев – за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов Стефанов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Камен Алексиев - за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 31 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 17

 

   На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.147, ал. 1 и ал.2 от ТЗ и във връзка с чл. 18, т. 8 от Наредбата за управление и упражняване правата на       собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски общински съвет:

         Отменя Решение № 1508/07.10.2011г. от Протокол № 98 от заседание на

     Великотърновски общински съвет проведено на 07.10.2011г.

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Присъждане на Академична награда на Община Велико Търново за 2011 г., Вх. № 91/22.11.2011 г.

 

Изказвания не бяха направени. Г-н Ашиков подложи на гласуване предложението по т. 10. Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 18

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 5 във връзка с чл. 3 от Статута за Академичната награда на Община Велико Търново, Решение № 11 от 14.11.2011 г. на Академичния съвет на Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”, Великотърновски общински съвет

 

ПРИСЪЖДА

 

Академичната награда на Община Велико Търново в размер на левовата равностойност на 5 000 /пет хиляди/ евро.

на

Маринела Димитрова Димитрова

 

Завършила Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”, специалност “Транслатология с полски език” през 2011 г, ОКС „магистър” и специалност „Славянска филология”, ОКС „бакалавър” през 2010 г. за показан отличен успех от курса на обучение, участия в национални и международни научни конференции.

 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Промяна в статута за Академичната награда на Община Велико Търново, Вх. № 89/22.11.2011 г.

 

Г-н МИХАИЛ ХАРАЛАМПИЕВ: Вземам думата като академично лице, за да кажа, че хората от Академичния съвет на ВТУ са взели едно изключително хубаво решение. Те са потърсили баланс в присъждането на академичната награда и той се състои в това, че спортните достижения ще се вземат под внимание в бъдещето. Това ще рефлектира върху обучението на онези специалности, които имат основно български, например, след това физическа подготовка. Представете си тези хора в средните училища не само на В. Търново. Те ще имат позитивно отношение към спорта с личния си пример като педагози, наградени от университета. Нека тези, на които предстои да ходят в САЩ, Англия или Франция, да поискат да отидат на едно лекоатлетическо състезание в събота или неделя. Ще видите стадиона пълен. Да не говоря за американския футбол, където цялата гимназия, начело с математици, физици и химици, а не само учителите по спорт, са там и са намерили баланс – онова момче, което не се изявява спортно, то не може да получи после и добра кариера. Ето защо аз считам, че ние, които сме в тази зала, в бъдеще ще намерим време да помислим можем ли ние да повлияем така, че един безхаберен период, заради който пистата е във вид на хармоника в сравнение с времето, когато аз бягах 3000 м с препятствия, да приключи.

Някой ще каже, че Михаил Харалампиев измества темата, но тя е свързана със спортно ориентираната нация. Ако ние искаме да вървим нагоре и казваме „устойчиво развитие”, нека преди комисията да е започнала да работи, да възхвалим Академичния съвет на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий” за това много хубаво предложение.

Предложението по точката, заедно с предложението на ПК по ОНК, беше прието с 31 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 19

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет:

Приема допълнението в текста на чл.9 от Статута на Академичната награда, който придобива следния текст:

 

Чл.9. Наградата се присъжда на възпитаник на ВТУ „Св.Св.Кирил и Методий" редовно обучение, отговарящ на следните условия:

-   на възраст не по-голяма от 30 години;

-   дипломиран през последната учебна година като бакалаври или магистри в едно професионално направление;

-   дипломиран в определения по учебен план срок;

-   с отличен успех от семестриалното следване и отлична оценка от дипломната работа или държавните изпити;

-   с научни, творчески и/или спортни изяви по време на следването;

-   без административни наказания по време на следването".

 

 

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Определяне на представител за член на Областния съвет за развитие,Вх. № 33/16.11.2011 г.

 

Изказвания не бяха направени. Г-н Ашиков обяви, че ПК по ТСУ предлага за представител г-н Тодор Ангелов Тодоров и подложи на гласуване предложението.

Предложението беше прието с 31 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 20

 

   На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, и чл.62, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие, Великотърновски общински съвет определя за член на Областния съвет за развитие:

Тодор Ангелов Тодоров

 

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Информация за международните връзки и програми на Община Велико Търново за 2011 г., Вх. № 15/10.11.2011 г.

 

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: В преамбюла е записано: „В резултат на тези тесни контакти с чуждестранни партньори бяха договорени редица съвместни проекти и дейности в областта на социалната, икономическата и културно-историческата сфера”.

В ПК по БФ обсъдихме, когато се отчита изпълнението на бюджета за 2012 г., да бъде изведено отделно колко средства са похарчени по линия на общинския бюджет и на общински структури, защото има и такива тук, за тези командировки. Ние имаме гласуван един бюджет за представителни, гостите са си гости, за тях не говорим, но въпросът е за това, което е изхарчено за тези командировки, част от които са на принципа „Опознай света, обикни го и т.н.!”. Не знам какви са резултатите, но като гледам представителите, без да засягам никого, например във Виетнам, в Ница, Верона и какви ли не градове бяха, дълбоко се съмнявам за резултатите.

Предлагам като едно изречение като допълнение към решението: в отчета за изпълнението на бюджета за 2011 г. да бъде представена на отделен ред информация за разходите за тези международни командировки.

Г-н Ашиков подложи на гласуване основното предложение по т. 13.

Предложението беше прието с 30 „за”, 1 „против”, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ №21

     На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема за сведениe Информация за международните командировки на Общинска администрация през 2011 година и за официалните посещения на чуждестранните гости в Община Велико Търново за 2011 година.

 

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ (отрицателен вот): Аз имах предложение, което е записано в протокола на комисията и съм готов да го внеса писмено.

Г-жа ЮЛИЯНА ДОНЧЕВА: В подкрепа на г-н Витанов: и в двете комисии беше прието с тази забележка.

Г-н ДАНИЕЛ ПАНОВ: Стана въпрос за командировките в чужбина. Имам едно писмо за посещение в побратимения град Байон между трети и седми декември. Поканата е за посещение от трима до пет човека. Оставям на вас да решите това, тъй като аз съм ангажиран в този период.

 

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Опрощаване на дължими държавни вземания Вх.№ 69/17.11.2011 г.

 

Г-н Ашиков даде думата на г-жа Татяна Рачева, заявила желание за изказване по точката.

Г-ЖА ТАТЯНА РАЧЕВА: Благодаря ви за тази възможност да се изкажа пред вас по повод точки 14 и 15 от дневния ред на тази сесия. Искам да внеса някаква яснота, за да можете да вземете аргументирано решение по тези две точки и ще изнеса нашите аргументи по въпросния казус, който касае връщането на обезщетения за отглеждане на дете до 2-годишна възраст. Според чл. 53, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване не се дължи обезщетение на родители, които са настанили децата си в детско заведение.

Аз искам да потвърдя, че ние никога не сме настанявали децата си в детско заведение, защото по силата на българското законодателство може да настанява само съда и то при определени ситуации и хипотези, които са визирани в Закона за детето или в Правилника за неговото прилагане, което няма абсолютно нищо общо с приема на децата ни в детските ясли. Самият термин „настаняване” се тълкува нееднозначно и според нас неправилно, защото според Българския тълковен речник „настанявам” произхожда от глагола „станувам”, което предполага един по-дълъг престой на детето за по-дълъг период от време, ден и нощ, и което е изцяло за сметка на държавата. Аз тук задавам въпроса: Ако ние сме настанили децата си в детските ясли, то с какъв статут са те в нашите домове? Може би са на посещение, когато не са в детските ясли? Задайте си този въпрос! И как можем да настаним дете в детска ясла, която според Национален класификатор за икономическите дейности е социално заведение без настаняване.

Сумите са доброволно изплащани от НОИ след проучване на обстоятелствата по тяхното отпускане и би трябвало след стриктно упражняване на регулаторните си функции НОИ да отчете това веднага след обработката на тези документи, а не с връщане с пет години назад, за който период ние дължим непосилни суми, които са основният лихвен процент на страната плюс 20 пункта.

Като заключение искам да ви цитирам думите на вече бившия министър на правосъдието и настоящ вицепрезидент г-жа Маргарита Попова, която в една своя предизборна среща (това нейно изказване е записано на видеофайл) беше попитана за мнението й по този казус. Нейният отговор е: „Въпросът може да бъде предмет на дисертация. Аз питам: Кой е виновен, за да изпаднат те в това положение? Разбира се, че не са виновни те, затова аз решително бих опростила не само лихвите, както сега се направи, а бих опростила изцяло всички плащания от страна на младите семейства. Правото и справедливостта между дължимото от младите майки и младите семейства и това, което дължи българският гражданин Кирил Рашков, това е въпросът за справедливостта”.

Аз ви призовавам да приложите правото и да бъдете справедливи, защото като публични личности, които ние сме избрали с гласовете си, вие сте призвани да защитавате нашите права. Благодаря ви!

Г-н ТОДОР АНГЕЛОВ ТОДОРОВ: Предлагам ви в проекта за решение да отпадне думата „не” и да стане: „Общинският съвет дава мнение да се опрости задължението от 4902 лв.”

Г-жа ЮЛИЯНА ДОНЧЕВА: От името на групата на общинските съветници от „Новото време” заявявам, че независимо от направената тук корекция в текста, нашето становище е да бъдат опростени тези средства за тези два казуса, защото това е едно недомислие, което различните институции в държавата допуснаха да се случи не само тук, във В. Търново, но всички сме запознати с десетки такива казуси. Наистина е безумно да се налага на майките, които и без това с мизерни средства отглеждат своите деца, сега не само да възстановяват средства, но и да плащат лихви. В случая лихвите явно ще бъдат опростени.

Аз не искам ние да изпадаме в един двоен стандарт, защото искам да припомня на общинските съветници, които са работили в предишния Общински съвет, че той вече е опростил на други такива майки техните задължения. Така че ние не можем да имаме двоен стандарт и днес да вземаме решение например на тези две майки да бъдат удържани тези средства, които наистина са огромни. Ако сте запознати със финансовото състоянието на тези две семейства, ще ви хване срам, ако гласувате да им бъдат взети тези суми.

Предлагам да не гласуваме политически, а да погледнем човешки на този казус. Все пак не са това хората, които трябва да платят за недоразуменията и безумията на различни държавни институции. Друг е въпросът дали въобще ОбС е компетентен орган да се произнася по държавни вземания, както каза г-н Ламбев, но ако все пак се наложи да гласуваме, призовавам ви за повече човечност.

Г-н ДАНИЕЛ ПАНОВ: Аз също искам да подкрепя това мнение на групата на „Новото време”. ОбС дава само съгласие, той има консултативно мнение, а крайното решение се взема от президента на основание чл. 1, ал. 1 от Указ № 2773 от 29 юни 1984 г. за опрощаване на събираеми държавни вземания и чл. 98, т. 12 от Конституцията на Република България. Ние трябва да имаме морал, трябва да подкрепим нашите млади семейства - това, което зависи от нас като управници на този град, и мисля, че двете семейства не трябва да бъдат изкупителни жертви. Апелирам към ОбС да вземе решение за опрощаване на тези вземания!

Г-н МИРОСЛАВ МАРИНОВ: Аз няма да кажа нищо по-различно. Солидаризирам се напълно с г-н Кмета и с „Новото време”. И в предишния мандат ние от „Синята коалиция” винаги сме подкрепяли такива предложения за опрощаване. Разбира се, че и сега ще постъпим по същия начин.

Г-н ВАЛЕНТИН ЛАМБЕВ: Аз имам юридически въпроси: Първо, ние компетентни ли сме и правоимащи ли сме въобще да вземем решение по този въпрос? Второ, какво следва от нашето решение, ако ние сме некомпетентни и нямаме правомощия?

Г-н ДАНИЕЛ ПАНОВ: По този казус имаме становище на главния юрисконсулт на Общината: „Предвид гореизложеното при съобразяване с действащото законодателство няма пречка предложенията за опрощаване на дължими държавни вземания да бъдат разгледани и приети от Великотърновския ОбС”.

Г-н ПЛАМЕН РАДОНОВ: По-важното е да се знае следното: ОбС има право да даде становище по казуси от подобен характер. Опрощаването е в прерогативите на президента или на вицепрезидента, ако президентът му е делегирал тези права. Както чухме, има изказване на г-жа Попова по този казус, тя вече е легитимен вицепрезидент и аз предлагам ОбС да й съдейства тя да изпълни компетентността си и да опрости вземанията.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Предлагам да прекратим дебата и да преминем към гласуване.

Предложението за прекратяване на дебата беше прието с 30 „за”,   „против” няма, „въздържали се” няма.

Предложението на г-н Тодоров за редакция на текста беше прието с 32 „за”,   „против” няма, „въздържали се” няма.

Цялото предложение по т. 13, заедно с гласуваната корекция, беше прието с 30 „за”,   „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 22

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 9 от Указ № 2773 от 29.06.1984 г., във връзка с чл. 1 ал. 1 от Указ № 2773 от 29.06.1984 г., предвид становището по компетентност на Директора на ТП на НОИ и размера на задължението, Великотърновски общински съвет:

   Дава мнение да се опрости задължението в размер на 4902,51 лв. на лицето Красимира Генчова Русанова, тъй като същото представлява събираемо държавно вземане.

 

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Опрощаване на дължими държавни вземания Вх.№ 70/17.11.2011г.

 

Г-н ТОДОР ТОДОРОВ: Правя аналогично предложение: предлагам от текста на проекта за решение да отпадне думата „не”.

Предложението на г-н Тодоров за редакция на текста беше прието с 32 „за”,   „против” няма, „въздържали се” няма.

Цялото предложение по т. 13, заедно с гласуваната корекция, беше прието с 31 „за”,   „против” няма, 1 „въздържал се” .

 

РЕШЕНИЕ № 23

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 9 от Указ № 2773 от 29.06.1984 г., във връзка с чл. 1 ал. 1 от Указ № 2773 от 29.06.1984 г., предвид становището по компетентност на Директора на ТП на НОИ и размера на задължението, Великотърновски общински съвет:

Дава мнение да се опрости задължението в размер на 3664,38 лв. на лицето Роси Миткова Стоянова, тъй като същото представлява събираемо държавно вземане.

 

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Опрощаване на дължими държавни вземания Вх.№ 71/17.11.2011 г.

 

Изказвания не бяха направени. Г-н Ашиков подложи на гласуване предложението по т. 16.

Предложението беше прието с 31 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 24

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 9 от Указ № 2773 от 29.06.1984 г., във връзка с чл. 1 ал. 1 от Указ № 2773 от 29.06.1984 г., предвид становището по компетентност на Директора на Районно управление “Социално осигуряване” – гр. Велико Търново, Решение № 344 от 20.07.2011 г. на Административен съд – гр. Велико Търново и размера на задължението Великотърновски общински съвет:

Дава мнение да не се опрости дължимата сума в размер на 3 230,74 лв. /лихви/, на лицето Колю Иванов Колев, тъй като същата представлява събираемо държавно вземане.

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Промяна в Решение № 1314/27.04.2011 г. на Великотърновски общински съвет

Изказвания не бяха направени. Г-н Ашиков подложи на гласуване предложението по т. 17.

Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 25

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 6 от правилника на Общинска програма за асистирана репродукция, Великотърновски общински съвет,определя за членове в комисията, общинските съветници:

1. Николен Стойнов

2. Петя Илиева

3. Драгош Методиев

4. Анета Кирилова Маноилова

 

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 13.05 часа.          

 

                

      

ПРЕДСЕДАТЕЛ                                      

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ …………………………...

                           /НИКОЛАЙ АШИКОВ/

 

ПРОТОКОЛИРАЛ:……………………….

                           /ДИЛЯНА МИЛЕВА/