Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 76 от 18.12.2014 г. Решение № 1352

Решение № 1352

Препис-извлечение от Протокол № 76

от заседание на Общински съвет,

проведено на 18.12.2014 година

 

ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот частна общинска собственост.

 

РЕШЕНИЕ № 1352

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от ЗОС, включва в годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2014 година недвижим имот общинска собственост, представляващ част от читалищна сграда, с централен вход от запад състояща се от:

- І – ви етаж: фоайе, гардеробна, магазин за хранителни стоки със склад, голям салон, сцена и стълбище;

- ІІ - ри етаж: кинокабина, библиотека, читалня, 2 броя гримьорни с коридор към сцената и балкон,

попадаща в УПИ V-413 от кв. 9 по плана на с. Пушево, актуван с АОС №2325 от 30.09.2004 г.

 

2. На основание чл.39, ал.4 от ЗОС, чл.59 ал.1 и ал.4 от НРПУРОИ, Великотърновски общински съвет дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 10 /десет/ години върху недвижим имот общинска собственост, представляващ част от читалищна сграда, с централен вход от запад състояща се от:

- І – ви етаж: фоайе, гардеробна, магазин за хранителни стоки със склад, голям салон, сцена и стълбище;

- ІІ - ри етаж: кинокабина, библиотека, читалня, 2 броя гримьорни с коридор към сцената и балкон,

попадаща в УПИ V-413 от кв. 9 по плана на с. Пушево, актуван с АОС №2325 от 30.09.2004 г.

в полза на Народно читалище „Сполука - 1923” с. Пушево, представлявано от Председателя на Настоятелството – Стефка Митева Косева – Илиева.

 

3. Всички текущи разходи, както и разходите по поддръжка и ремонт на сградата са за сметка на Читалищното настоятелство.

 

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия съгласно изискванията на ЗОС и НРПУРОИ.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                    

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ