Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 76 от 18.12.2014 г. Решение № 1356

Решение № 1356

Препис-извлечение от Протокол № 76

от заседание на Общински съвет,

проведено на 18.12.2014 година

 

ОТНОСНО: Предварително съгласие по реда на чл. 29 ал.1 от ЗОЗЗ

 

РЕШЕНИЕ № 1356

 

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.29 ал.1 от ЗОЗЗ, във връзка с чл. 25 ал.1, чл.25 ал.3 т.1 и чл.25 ал.5 от ЗСПЗЗ, Великотърновски общински съвет дава предварително съгласие за промяна предназначението на имот публична общинска собственост, както следва:

- имот №000148 в землището на с. Малки чифлик, с площ от 6,249 дка, с НТП: пасище с храсти /земи по чл.19 от ЗСПЗЗ/, трета категория, местност „Чукур Тарла”, актуван с акт за публична общинска собственост №5849/09.05.2014 г.,

във връзка с процедиран проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ №000148, землище с. Малки чифлик, община Велико Търново и ПИ №000338, землище с. Шереметя, община Велико Търново, с цел обособяване на територия за обект: „Инсталация за сортиране на отпадъци” /предварителен проект/ с два ситуационни варианта за разположение на сградите и съоръженията. Проектът е разгледан и приет с решение №137 по протокол №9 от 12.11.2014 г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Велико Търново, като е приет предложеният вариант №1 за ситуационно разположение на сградите и съоръженията.

 

2. Определя срок на валидност на предварителното съгласие - до влизане в сила на решението на Комисията за земеделските земи.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ