Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 76 от 18.12.2014 г. Решение № 1360

Решение № 1360

Препис-извлечение от Протокол № 76

от заседание на Общински съвет,

проведено на 18.12.2014 година

 

ОТНОСНО: Приемане на имот в собственост на община Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 1360

 

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.5 ал.1 и чл. 34 ал. 1 от ЗОС, чл. 3 ал. 1 т.2 и чл. 3 ал.2 т.5 от НРПУРОИ, Великотърновски Общински съвет приема в собственост на Община Велико Търново недвижим имот, построен в полза на Община Велико Търново в УПИ ХІV от строителен квартал 28 по ПУП на гр. Велико Търново, съгласно договор за учредяване право на строеж от 06.02.2006 г., сключен между Община Велико Търново и “Карик” ЕООД Велико Търново, представляващ съгласно Удостоверение № 23/01.02.2011 г. на Гл.архитект при община Велико Търново за въвеждане в експлоатация на строеж: „Обществено-обслужваща сграда” по предназначение за „Спортни зали, офиси, лекарски кабинети”.

 

2. Дава съгласие след съставяне на акт за общинска собственост и изпълнение на законоустановените процедури, обект „Обществено-обслужваща сграда” по предназначение за „Спортни зали, офиси, лекарски кабинети”, да бъде предоставен за управление на ОП „Спортни имоти и прояви” Велико Търново.

 

3. Великотърновски общински съвет дава съгласие за предоставяне на залите в обекта под наем на спортни клубове и организации, отговарящи на изискванията на ЗФВС, за срок от пет години. Великотърновски общински съвет възлага на Управителя на ОП „Спортни имоти и прояви” Велико Търново да сключи договори за наем на залите.

 

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да организира изпълнението на настоящото решение в съответствие с действащото в страната законодателство.

 

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ