Начало Решения Решения от 2011 г. Решения по Протокол № 6 от 06.12.2011 г. Решение № 26

Решение № 26

Препис-извлечение от Протокол № 6

от заседание на Общински съвет,

проведено на 06.12.2011 година.

 

ОТНОСНО: Удължаване срока на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Повишаване качеството на живот, чрез подобряване на физическата среда на територията на Община Велико Търново”

 

РЕШЕНИЕ № 26

 

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА и параграф 15 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на РБългария за 2011 година, Великотърновски Общински съвет

Упълномощава Кмета на Община Велико Търново да подпише Запис на заповед за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ в рамките на размера на 35% аванс по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013, Договор № BG161PO001/1.4-05/2009/009 „Повишаване качеството на живот, чрез подобряване на физическата среда на територията на Община Велико Търново”, явяващ се 1 473 583,29 лв. /един милион четиристотин седемдесет и три хиляди петстотин осемдесет и три лева и двадесет и девет стот./ със срок на валидност до 15 юни 2012 год., съгласно Приложение І, неразделна част от решението.

 

Приложение: І:Запис на заповед, утвърден от Договарящия орган.

 

 

 

ВЯРНО:

       /Диляна Милева /                                

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

              /НИКОЛАЙ АШИКОВ/