Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 76 от 18.12.2014 г. Решение № 1361

Решение № 1361

Препис-извлечение от Протокол № 76

от заседание на Общински съвет,

проведено на 18.12.2014 година

 

ОТНОСНО: Провеждане на процедура по принудително отчуждаване

 

РЕШЕНИЕ № 1361

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2014 г., провеждане на процедура по принудително отчуждаване на ПИ №10447.515.619 и ПИ №10447.515.620 по КККР на Велико Търново, съгласно влязло в сила ЧИ на ПУП-ПРЗ, одобрено със Заповед № РД-1023/07.06.2005 г. на Кмета на Община Велико Търново.

 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 21 ал.1 от ЗОС, Великотърновски общински съвет дава съгласие за провеждане на процедура по принудително отчуждаване на ПИ №10447.515.619 и ПИ №10447.515.620 по КККР на Велико Търново, съгласно влязло в сила ЧИ на ПУП-ПРЗ, одобрено със Заповед № РД-1023/07.06.2005 г. на Кмета на Община Велико Търново.

 

3. Определя стойност на справедливото парично обезщетение за провежданото принудително отчуждаване, както следва:

- за ПИ №10447.515.619 по КККР на гр. Велико Търново, урбанизирана територия, незастроен, отреден „за второстепенна улица”, целият с площ от 506 /петстотин и шест/ кв.м. – в размер на 33 700 /тридесет и три хиляди и седемстотин/ лева;

- за ПИ №10447.515.620 по КККР на гр. Велико Търново, урбанизирана територия, незастроен, отреден „за второстепенна улица”, целият с площ от 149 /сто четиридесет и девет/ кв.м. – в размер на 10 000 /десет хиляди/ лева;

 

4. Допуска разсрочено плащане на справедливото парично обезщетение от страна на Община Велико Търново към собственика на имотите, на дванадесет равни месечни вноски съгласно погасителен план.

 

5. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по провеждане на процедура по принудително отчуждаване, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

        /Диляна Милева/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ