Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 76 от 18.12.2014 г. Решение № 1362

Решение № 1362

Препис-извлечение от Протокол № 76

от заседание на Общински съвет,

проведено на 18.12.2014 година

 

ОТНОСНО: Публичен търг с явно наддаване за продажба на полезни отпадъци от бракувана тролейбусна мрежа

 

РЕШЕНИЕ № 1362

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2014 г. движими вещи частна общинска собственост, представляващи полезни отпадъци от бракувана тролейбусна мрежа в гр. Велико Търново.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 95 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъдат обявени публични търгове с явно наддаване за продажба на движими вещи частна общинска собственост, представляващи полезни отпадъци от бракувана тролейбусна мрежа, както следва:

 

1. контактен проводник тип RI 100 – 42 305 метра;

2. метални конзоли

- нормални – 2 540 м. /14 031 кг./;

- удължени – 872 м. /11 716 кг./;

- стрелки – 24 бр. /7 200 кг./;

- свързващи и окачващи елементи – 739 бр. /18 475 кг./

3. Обтяжки /стоманени въжета/ - 6 512 м.

 

3.  Определя обща начална тръжна цена, въз основа на експертна оценка, изготвена от „Инвестстрой-92” ЕООД, в размер на 723 225 /седемстотин двадесет и три хиляди двеста двадесет и пет/ лева без ДДС.

4. Всички необходими дейности по демонтаж, съхранение, транспорт и други съпътстващи, както и разходите, свързани с тях, са за сметка на спечелилия търга.

5. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по организиране и провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба на движимите вещи, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ