Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 76 от 18.12.2014 г. Решение № 1368

Решение № 1368

Препис-извлечение от Протокол № 76

от заседание на Общински съвет,

проведено на 18.12.2014 година

 

ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти

 

РЕШЕНИЕ № 1368

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2014 г. недвижими имоти частна общинска собственост:

- изоставени територии за трайни насаждения /земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, представляващи новообразуван поземлен имот №506.9 с площ от 0,294 дка, трета категория, местност „Боенчиното-Габровци”, по плана на новообразуваните имоти на землище с. Габровци, община Велико Търново, актуван с АОС № 5974/23.10.2014 г.;

- трайни насаждения /земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, представляващи новообразуван поземлен имот №506.10, с площ от 1,155 дка, трета категория, местност „Боенчиното-Габровци”, по плана на новообразуваните имоти на землище с. Габровци, община Велико Търново, актуван с АОС № 5975/23.10.2014 г.;

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъдат обявени публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост, както следва:

- изоставени територии за трайни насаждения /земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, представляващи новообразуван поземлен имот №506.9 с площ от 0,294 дка, трета категория, местност „Боенчиното-Габровци”, по плана на новообразуваните имоти на землище с. Габровци, община Велико Търново, актуван с АОС № 5974/23.10.2014 г.;

- трайни насаждения /земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, представляващи новообразуван поземлен имот №506.10, с площ от 1,155 дка, трета категория, местност „Боенчиното-Габровци”, по плана на новообразуваните имоти на землище с. Габровци, община Велико Търново, актуван с АОС № 5975/23.10.2014 г.;

3. Определя начални тръжни цени, въз основа на експертни оценки, изготвени от оценител на имоти, регистриран по ЗНО, както следва:

- за поземлен имот №506.9 - в размер на 1 075 /хиляда седемдесет и пет/ лева;

- за поземлен имот №506.10 – в размер на 2 840 /две хиляди осемстотин и четиридесет/ лева.

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имотите, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ