Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 76 от 18.12.2014 г. Решение № 1370

Решение № 1370

Препис-извлечение от Протокол № 76

от заседание на Общински съвет,

проведено на 18.12.2014 година

 

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост чрез продажба

 

РЕШЕНИЕ № 1370

 

1. На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС, чл.49 ал.1 т.3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет дава съгласие за прекратяване на съществуваща съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот:

- общинско място с площ от 50 /петдесет/ кв.м., актувано с акт за частна общинска собственост №5964/09.10.2014 г., представляващо 50/630 идеални части от недвижим имот, находящ се в с. Беляковец, община Велико Търново, представляващ урегулиран поземлен имот І-674 /едно римско за имот шестстотин седемдесет и четири/ от строителен квартал 56 /петдесет и шест/ по плана на с. Беляковец, община Велико Търново, целият с площ от 630 /шестстотин и тридесет/ кв.м., останалата част от който е собственост на Християн Георгиев Цонев с адрес гр. Велико Търново, ул. „Ален мак” №6А.

2. Определя стойност въз основа експертната оценка, изготвена от оценител на недвижими имоти, на общинско място с площ от 50 /петдесет/ кв.м., актувано с акт за частна общинска собственост №5964/09.10.2014 г., представляващо 50/630 идеални части от недвижим имот, находящ се в с. Беляковец, община Велико Търново, представляващ урегулиран поземлен имот І-674 /едно римско за имот шестстотин седемдесет и четири/ от строителен квартал 56 /петдесет и шест/ по плана на с. Беляковец, община Велико Търново, целият с площ от 630 /шестстотин и тридесет/ кв.м., в размер на 580 /петстотин и осемдесет/ лева без начислен ДДС, които следва да бъдат заплатени по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 8424761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД клон Велико Търново. Всички необходимо присъщи разходи по сделката – данък добавена стойност, режийни разноски, местен данък, стойност на експертната оценка, такса вписване, са за сметка на Християн Георгиев Цонев с адрес гр. Велико Търново, ул. „Ален мак” №6А.

3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по прекратяване на съсобствеността в съответствие с разпоредбите на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ