Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 76 от 18.12.2014 г. Решение № 1371

Решение № 1371

Препис-извлечение от Протокол № 76

от заседание на Общински съвет,

проведено на 18.12.2014 година

 

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост чрез продажба

 

РЕШЕНИЕ № 1371

 

1. На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС, чл.49 ал.1 т.3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет дава съгласие за прекратяване на съществуваща съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот:

- общинско място с площ от 30 /тридесет/ кв.м., актувано с акт за частна общинска собственост №5965/10.10.2014 г., представляващо 30/960 идеални части от недвижим имот, находящ се в с. Присово, община Велико Търново, представляващ урегулиран поземлен имот VІ-326 /шест римско за имот триста двадесет и шест/ от строителен квартал 50 /петдесет/ по плана на с. Присово, община Велико Търново, целият с площ от 960 /деветстотин и шестдесет/ кв.м., останалата част от който е собственост на Иван Павлов Стефанов с адрес с. Присово, община Велико Търново, ул. „В населеното място” №337.

2. Определя стойност въз основа експертната оценка, изготвена от оценител на недвижими имоти, на общинско място с площ от 30 /тридесет/ кв.м., актувано с акт за частна общинска собственост №5965/10.10.2014 г., представляващо 30/960 идеални части от недвижим имот, находящ се в с. Присово, община Велико Търново, представляващ урегулиран поземлен имот VІ-326 /шест римско за имот триста двадесет и шест/ от строителен квартал 50 /петдесет/ по плана на с. Присово, община Велико Търново, целият с площ от 960 /деветстотин и шестдесет/ кв.м., в размер на 330 /триста и тридесет/ лева без начислен ДДС, които следва да бъдат заплатени по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 8424761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД клон Велико Търново. Всички необходимо присъщи разходи по сделката – данък добавена стойност, режийни разноски, местен данък, стойност на експертната оценка, такса вписване, са за сметка на Иван Павлов Стефанов с адрес с. Присово, община Велико Търново, ул. „В населеното място” №337.

3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по прекратяване на съсобствеността в съответствие с разпоредбите на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ