Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 76 от 18.12.2014 г. Решение № 1375

Решение № 1375

Препис-извлечение от Протокол № 76

от заседание на Общински съвет,

проведено на 18.12.2014 година

 

ОТНОСНО: Предоставяне собствеността върху недвижим имот, частна общинска собственост, в изпълнение на съдебно решение

 

РЕШЕНИЕ № 1375

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с §27, ал. 2, т. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ Великотърновски Общински съвет предоставя ПИ № 083923 – нива с площ 5,967 дка, IХ кат., м. „Папик” по КВС на гр. Дебелец, общ. Велико Търново (земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ), актуван с АОС № 5983/20.11.2014 г. на Васил Димитров Поповски, Стефка Василева Поповска, Цветомир Димитров Поповски в качеството им на наследници на Димитър Симеонов Поповски и Валентин Колев Костадинов, Наталия Петкова Янчева, Цветанка Тодорова Бояджиева в качеството им на наследници на Петко Пенчев Бояджиев, признати за собственици по силата на съдебно Решение № 862/06.10.2014 г. на ВТРС по гр. д. № 1738/2014 г. с правно основание чл. 124, ал. 1 от ГПК.

 

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите административни действия по предоставяне на гореописания имот на собствениците, при спазване на действащата нормативна уредба.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ