Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 76 от 18.12.2014 г. Решение № 1376

Решение № 1376

Препис-извлечение от Протокол № 76

от заседание на Общински съвет,

проведено на 18.12.2014 година

 

ОТНОСНО: Предоставяне собствеността върху недвижими имоти, частна общинска собственост, по искане на Общинска служба по земеделие гр. В. Търново

 

РЕШЕНИЕ № 1376

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с §27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ Великотърновски Общински съвет предоставя ПИ № 037015 – изоставена нива с площ 3,739 дка, IV и ІХ кат., м. „Вятърна” по КВС на с. Ветринци, общ. Велико Търново (земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ), актуван с АОС № 5984/20.11.2014 г. на Общинска служба по земеделие гр. Велико Търново за приключване на процедурата по чл. 45ж от ППЗСПЗЗ за възстановяване правото на собственост върху земеделски земи на наследниците на Иван, Георги и Цана Андрееви.

 

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите административни действия по предоставяне на гореописания имот при спазване на действащата нормативна уредба.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ