Начало Заседания Протоколи Протокол № 76 от 18.12.2014 г.

ПРОТОКОЛ № 76

 

от седемдесет и шестото заседание на Великотърновския общински съвет, проведено на 18.12.2014 г. от 09.15 часа в залата на община В. Търново. Присъстват 36 общински съветника. Отсъства г-н Йордан Грозданов.

 

Преди да открие заседанието председателят на Общинския съвет – г-н Николай Ашиков се обърна към присъстващите с думите:

Това е последната сесия за тази година искам да пожелая на всички присъстващи весело посрещане на празниците; да сме живи и здрави!

Вчера дадохме отчет за нашата работа. Пожелах на всички да захвърлим злобата и да бъдем по-добри през следващата година. Казах и на журналистите: от следващата година всяко едно заседание да започваме с първа точка „Разглеждане оставката на председателя”, защото аз не искам да работя в обстановка, в която някой ме заплашва, че щял да ми иска оставката. В крайна сметка, вие сте ме избрали; като решите да ме сменяте, нямам нищо против, но тези задачи и цели, които съм си поставил като председател, ще си ги изпълня докрай.

 

Г-н Николай Ашиков съобщи, че в залата е налице необходимият кворум и откри заседанието на Общинския съвет, като даде думата на общинските съветници за предложения и изказвания по дневния ред.

 

1. Приемане на график на заседанията на ВТОбС за първо полугодие на 2015 г., Вх. № 3045/05.12.2014 г.

2. Питане от група съветници от БСП, Вх. №3039/04.12.2014 г.

3. Питане от група съветници от БСП, Вх. №3040/04.12.2014 г.

4. Питане от Николай Илчев Илиев – общински съветник, Вх. № 3084/10.12.2014 г.

5. Приемане на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Велико Търново и издаване на сертификати клас В по чл. 22з, ал. 1 от ЗНИ на второ четене, Вх. № 3069/08.12.2014 г.

6. Промени по приходната и разходната част на бюджета към 30.11.2014 г. и по Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2014 г., Вх. № 3044/05.12.2014 г.

7. Съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново с проект по Програма „Мерки за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални системи“, Вх. № 3047/05.12.2014 г.

8. Приемане на Правилник за устройството и дейността на ОП „Спортни имоти и прояви“, гр. В. Търново, Вх. № 3036/03.12.2014 г.

9. Приемане на Общинска програма за опазване на околната среда 2015-2020 г., Вх. № 3046/05.12.2014 г.

10. Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, гр. В. Търново, Вх. № 3051/05.12.2014 г.

11. Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, с. Присово, Вх. № 3052/05.12.2014 г.

12. Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, с. Малки чифлик, Вх. № 3062/05.12.2014 г.

13. Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, с. Ветринци, Вх. № 3071/08.12.2014 г.

14. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот, с. Пушево, Вх. № 3049/05.12.2014 г.

15. Предложение от Пламен Радонов – общински съветник от Групата на ДЕСНИТЕ, Вх. № 2989/06.11.2014 г.

16. Отдаване на помещения под наем в детските градини на Община Велико Търново за провеждане на театрални постановки от професионални театрални групи, Вх. № 3041/04.12.2014 г.

17. Утвърждаване на разходи по изготвени калкулации от „ОДПГ“ – Велико Търново, Вх. № 3058/05.12.2014 г.

18. Одобряване на Проект за ЧИ на ОУП, с. Шереметя и с. Малки чифлик, Вх. № 3064/05.12.2014 г.

19. Искане от Агенция „Пътна инфраструктура“ във връзка с Лот 80- Рехабилитация и реконструкция на път III-504 „Самоводене – Обединение“, Вх. № 3063/05.12.2014 г.

20. Намаляване на началната цена за продажба на общински нежилищен имот, представляващ „Фризьорски салон“, с. Самоводене, Вх. № 3082/10.12.2014 г.

21. Намаляване на началната цена за продажба на общински нежилищен имот, гр. Килифарево, Вх. № 3083/10.12.2014 г.

22. Приемане на имот в собственост на община Велико Търново, Вх. № 3065/05.12.2014г.

23. Провеждане на процедура по принудително отчуждаване, Вх. № 3048/05.12.2014 г.

24. Публичен търг с явно наддаване за продажба на полезни отпадъци от бракувана тролейбусна мрежа, Вх. № 3070/08.12.2014 г.

25. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Малки чифлик, Вх. № 3054/05.12.2014 г.

26. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Малки чифлик, Вх. № 3055/05.12.2014 г.

27. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Малки чифлик, Вх. № 3056/05.12.2014 г.

28. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Шемшево, Вх. № 3072/08.12.2014 г.

29. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Войнежа, Вх. № 3073/08.12.2014 г.

30. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Габровци, Вх. № 3074/08.12.2014 г.

31. Отдаване под наем на имот-язовир, гр. Дебелец, Вх. № 3057/05.12.2014 г.

32. Прекратяване на съсобственост чрез продажба, с. Беляковец, Вх. № 3050/05.12.2014г.

33. Прекратяване на съсобственост чрез продажба, с. Присово, Вх. № 3053/05.12.2014г.

34. Сключване на договори за осъществяване на рекламна дейност за предстоящи културни прояви в Община Велико Търново, Вх. № 3067/08.12.2014 г.

35. Промяна в Статута за Академична награда на Община Велико Търново, Вх. № 3087/11.12.2014 г.

36. Писмо за намерение, Вх. № 2818/19.08.2014 г. и Становище Вх. № 2961/24.10.2014 г.

37. Предоставяне собствеността върху недвижим имот, частна общинска собственост, гр. Дебелец, в изпълнение на съдебно решение, Вх. № 3085/10.12.2014 г.

38. Предоставяне собствеността върху недвижим имот, частна общинска собственост, с. Ветринци, по искане на Общинска служба по земеделие гр. В. Търново, Вх. № 3086/10.12.2014 г

 

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Аз имам две конкретни предложения. Едното от тях е точка 5 от проекта за дневен ред да отпадне, като мотивите ми за същото са: малко или много, ние съумяхме да въведем една традиция - тогава когато има предложения на кмета, администрацията да присъства при разглеждането на същите; в нашата Икономическа комисия нямаше представител на администрацията и ние не разгледахме точката.

В едно с това обаче, аз категорично не приемам поведението, позицията и вашите гледни точки относно приемането, съгласуването на толкова важен нормативен акт, който вещае икономическото бъдеще на община Велико Търново. Извинявайте, колеги, когато дойде кампанията, вашите зали се пръскат от малък, среден и тук-там едър бизнес – хора, които са обнадеждени, че ние ще им създаваме работна среда, а какво се случва на практика? Вижте как минава тази наредба в комисиите: „Да, да, да”, и нищо повече. И аз съм един от малцината, които се противопоставят на подобно поведение. Точно заради това аз си бях оставил лично за себе си предложенията, които щях да направя в комисията, но така или иначе същата точка беше отложена и с право и в този ред на мисли в предложението ми за отлагане аз правя предложение: при разглеждането на същото предложение да присъства наистина екип от Общинската администрация, всяка една от дирекциите, които пряко ги касае този въпрос, за да може наистина да го обсъдим и да създадем един нормативен акт, с който бихме могли да се гордеем. Защо го казвам? Защото към настоящия момент текстът противоречи на друг норматив акт. Отделно, тук не са разбити финансовите инвестиции, не са разбити и предложенията за разкриване на нови работни места и има много и какво да говорим по темата.

Второто предложение, което искам да направя, чисто технологично, тъй като това предложение го направих на Председателския съвет и то беше отхвърлено и се зароди доста сериозен спор. Признавам си, че при разглеждането на проекта за дневен ред, лично аз за себе си съм допуснал техническа грешка и според мен трябва да бъде завъртим точка 12 и точка 18, тъй като точка 18 е „Одобряване на проект за частично изменение на ОУП”, в което предложение присъстват абсолютно всички съгласувателни документи на няколко държавни институции, в едно с проведени обществени обсъждания и всичко това, което на нас ни е необходимо, за да ни убеди защо трябва да бъде подкрепена тази точка. И след това минаваме към следващия етап: „Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ.

Г-н ТОДОР ТОДОРОВ: Г-н Димитров, Наредбата я гледаме на второ четене. На първо четене мина, имахте достатъчно време да си дадете Вашите предложения и не е необходимо да ги чакате на комисията преди второто четене. Можеше да ги входирате в Общинския съвет и те да бъдат разгледани на комисията при второто четене. Защо не го направихте? Наредбата си вървеше, както трябва. Качена беше на сайта, стоя 14 дена, мина на първо четене. Какво Ви попречи да направите тези предложения?

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Това, което се демонстрира пред вас, мога само да дам пример с една много хубава наша приказка: как един се качва на гърба на магарето и брал череши и си казва: „Дано да не кажа: дий! Дано да не кажа: дий!”, и в един момент казал: „Дий!”, и паднал на земята.

Аз мисля, колега Тодоров, че Вие най-малко имате право и основание да се опитвате да ме поучавате какво и как трябва да правя и кога и как трябва да се държа. Колко промени в нормативни актове сте направили Вие или представители на Вашата група, следвайки процедурата? Така че коментарът е изключително несъстоятелен и той работи против Вас.

А защо съм го направил така? Защото такава е моята гледна точка и искам да изчакам и да видя какви са евентуалните предложения, които са постъпили в електронен вариант, бих искал да изслушам пред всички комисии, кой, какво и как има като предложения за промени в същата и след това, когато заключа мнението и поведението на всички, да предложа моето становище, г-н Тодоров.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Отново стигаме до това, което винаги казвам: когато има комисии, се мълчи и като се дойде тук, започват едни изказвания, а даже и лични нападки, докато в залата стоят журналистите. Когато те си тръгнат, това спира.

Г-н ВАЛЕНТИН ЛАМБЕВ: Нашето предложение беше същото: да отпадне точката, тъй като в действителност по време на обсъждането нямаше представител на Общинската администрация. Тази Наредба наистина е важна и бихме искали Правилникът, който самите ние сме гласували, да се спазва и да има представители на Общинската администрация, на ресорните служители, които имат отношение към изготвянето на такъв вид нормативна база.

Въпросът не е дали има, или няма журналисти. Мога да направя едно предложение да ги помолим те да излязат и да видим дали дискусията ще върви по друг начин. Мога да ви уверя, че поне от наша страна дискусията ще върви по същия начин с и без журналисти. Ние подкрепяме предложението на Румен Димитров да се отложи приемането на Наредбата в тази сесия.

Имаме още едно предложение относно точка 7 от проекта за дневен ред относно „Съгласие за кандидатстване на община Велико Търново с проект по Програма „Мерки за повишаване на енергийната ефективност …”, с вх. № 3047. Бихме искали тази точка да се отложи, тъй като искаме да видим конкретните проекти, с които общината ще кандидатства. В рамките на заседанието на двете комисии – Икономическа и Бюджетна, беше споделено в ход каква е идеята, но бихме искали да видим конкретно това, което като мерки и мероприятия ще се заложи, преди да дадем това съгласие за кандидатстване, тъй като ВТОС е органът, който има правомощията да даде такова съгласие. А това, което виждам в проекта за решение - ние да делегираме нашите правомощия на кмета той да решава какво, къде, кога и как да бъде осъществено като мерки за енергийна ефективност, аз съм против, съвсем принципно, и групата на БСП е против, затова предлагам да се отложи точка 7 и за следващото заседание да бъдат внесени всички онези мерки и мероприятия с калкулации. Вярвам, че ще бъдат най-добрите предложения, за най-нуждаещите се детски заведения. Естествено че ще ги гласуваме и ще бъдем първите, които ще ги подкрепят, защото това са положителни предложения, които трябва да бъдат подкрепяни и както винаги досега сме ги подкрепяли, ще ги подкрепим и сега.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Вашето предложение съобразено ли е със сроковете, тъй като моята информация е, че ако ние отложим тази точка, няма да създадем условия за кандидатстване по същата. Знаете, че коментарите, които направихме и искахме по време на комисията, бяха достатъчно актуални.

Г-н ВАЛЕНТИН ЛАМБЕВ: Въпросът със срока е важен и ако в действителност се изтърват срокове, нека тази точка да мине в края на дневния ред. Проектите ще бъдат предоставени, за да се запознаем в хода на днешната сесия и в края на сесията ще гласуваме.

Г-жа МАРИЕЛА ЦОНЕВА – директор на Дирекция „Общинско развитие”: Предполагам, че това, което ще кажа, ще успокои малко напрежението и при нас, като Общинска администрация. Бих искала да ви информирам, че с вчерашна дата (аз исках да кажа това, когато дебатирате по точка 7 от проекта за дневен ред) официално на сайта на Програмата „Финансов механизъм на европейското икономическо пространство” излезе информация, че срокът се удължава до седми февруари – с един месец. Така че по Ваша преценка и ако го гласувате, точката може да бъде разгледана както на днешната сесия, така и да бъде отложена за януарската сесия. Вие ще имате информацията още днес, ако решението ви е да остане в дневния ред, или на януарската сесия.

Г-н МИХАИЛ ХАРАЛАМПИЕВ: Взех думата малко късно, след като в началото се размениха остри реплики и се очертаваше една дълга полемика, която щеше да разрешава някакви личностни отношения. Дано бъда правилно разбран: не бива да изпадаме, благодарение на емоционално-психологическа приповдигнатост, в последна инстанция по редица въпроси на компетентността на тези 37 души, които сме тук. Дай, Боже, това, което говоря, да стигне до ушите на колегите. Нека направим така, че по време на тази дълга сесия, която се очертава – с 38 въпроса, да бъдат разгледани компетентно и с вещина всички въпроси, а не да си подхвърляме реплики, които да задоволяват нашия личностен егоцентризъм.

Имам едно предложение. Онези неща, които са дискутирани в комисиите, даже и в онези комисии, където е казано: „Да влезе в зала.”, нека вървим напред. Дебат трябва да има, но онова, което предлага Общинската администрация, онова, което идва като положителни сигнал за отпуснати фондове, които да действат за определени години на територията на общината, нека да го поддържаме и действително, нека да се постараем да внесем един позитивен тон, даже когато говорим отрицателно за нещата.

Г-н ПЛАМЕН РАДОНОВ: Аз предлагам двете точки да останат в дневния ред. Също така предлагам да прекратим дебата, а когато влезем във всяка една точка, ние да вземем отношение по нея. И по принцип, това да бъде и нашият стил на работа: ако има недостатъчна база за приемане на дадено решение по съответната точка, тогава когато стигнем до съответната точка, тогава тя да отпадне.

Искам да кажа още едно нещо – специално за Наредбата за инвестициите. От доста време ние предлагаме в Общинския съвет и в Общинската администрация да се проведе дебат за увеличаване на приходите в общинския бюджет, защото години наред всички се вторачваме в разходите, а никой не се вторачва в приходите. Наредбата за инвестициите има пряко отношение за увеличаването на приходите в общинския бюджет. Същественият въпрос по отношение на инвестиционния процес в общината е: Можем ли ние, с ресурсите – нормативни и административни, на община Велико Търново, да създадем по-атрактивни условия за насърчаване на инвестиционния процес в общината от други общини, или не? Има изключително сериозни законови ограничения за това, но аз смятам, че има и възможности, които ние, като Общински съвет, точно в една наредба за инвестиционния процес можем да ги заложим и да станем по-привлекателно място за инвестиции. Затова предлагам да приемем днес тази Наредба, но всички заедно да се включим в дебата за увеличаване на приходите в общинския бюджет и ако като цел наистина мислим да увеличим тези приходи, тогава да внесем и съответните промени, не само в тази Наредба, а и в други наредби и нормативни актове, които могат да създадат по-добри условия за инвестиции в община Велико Търново.

Относно точка 7 предлагам следното: Общинската администрация може да каже обектите, с които ще участва по тази програма - това са детски ясли и детски градини; ние да я приемем, а до срока на кандидатстване, ако има някаква промяна в този проект за енергийната ефективност, да вкарат отново точка в Общинския съвет за промяна.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Това, което чух, ме мотивира още повече моята позиция да бъде непреклонна, както и предложението ми. Първо, защото има приети правила, които самите ние не трябва да нарушаваме и второ, защото тази Наредба е много важна. Трето, аз съм си подготвил проект за себе си, който да предложи на вашето внимание нови членове и алинеи. Как мога за пет минути да се огранича и да защитя дори първото си предложение? Предложението на Пламен Радонов е изключително нефункционално. Имах огромно желание въпросът да се разглежда в Икономическа комисия, но при известни законови обстоятелства точката беше отложена.

Г-н Ашиков подложи на гласуване предложението на г-н Пламен Радонов за прекратяване на дебатите.

Предложението беше прието с 25 „за”, 1 „против” и 6 „въздържал се”.

Предложението на г-н Румен Димитров за отлагане на точка 5 от проекта за дневен ред и за формиране на комисия заедно с Общинската администрация за разглеждане на Наредбата беше подложено на гласуване.

Предложението не беше прието с 10 „за”, „против” няма, 23 „въздържал се”.

Предложението на г-н Румен Димитров точка 12 и точка 18 от проекта за дневен ред да разменят местата си в дневния ред беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 32 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

Предложението на г-н Валентин Ламбев за отлагане на точка 7 от проекта за дневен ред беше подложено на гласуване.

Предложението беше отхвърлено с 9 „за”, „против” няма, 24 „въздържал се”.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Аз също имам едно предложение. Тъй като г-н Кметът е служебно ангажиран, а има три питания, предлагам да ги отложим за следващата сесия.

Г-н ВАЛЕНТИН ЛАМБЕВ: Бих искал да попитам дали има подготвени писмени отговори на нашите питания и дали бихме могли да ги получим. Няма. В такъв случай групата на БСП ще оттегли тези питания. Те са актуални към днешна дата и днес може би трябваше да чуем отговора на тези въпроси. Запазваме си правото да внесем отново питане; може би с допълнения, тъй като към края на месец януари навярно ще има много по-актуална информация.

Г-н НИКОЛАЙ ИЛЧЕВ: Поради сходния характер на питанията, които касаят наистина проблеми, които са актуални към днешна дата, свързани с метеорологични условия, зависимости на населението на гражданите на община Велико Търново от тези валежи, които натрупаха това напрежение от лятото насам, аз също считам, че трябва да се намери формата, независимо от това, че процедурата изисква лично г-н Кметът да отговори.

Аз няма да оттегля моето питане, но ще помоля публично да бъде оповестен отговорът на питането, тъй като гражданите, които ме провокираха да направя това питане, чакат отговор към днешна дата, а този проблем е много сериозен и не дай си, Боже, да възникнат наводнения и щети по поречието на река Янтра в землищата на село Леденик и село Шемшево; респективно и на град Велико Търново. Помните лятото, какви щети предизвикаха валежите в Дебелец, Килифарево и т.н. Така че аз няма да оттегля предложението си, но ще помоля, г-н Председател, да се протоколира моята молба, г-н Кметът в рамките на няколко дена, до Нова година, публично да даде отговор и във форма да ми отговори на питането в следващата сесия.

Г-н Ашиков подложи на гласуване дневния ред на заседанието заедно с вече гласуваната корекция и с предложението за отпадане на точка 2, точка 3 и точка 4.

Дневният ред беше приет с 31 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Приемане на график на заседанията на ВТОбС за първо полугодие на 2015 г., Вх. № 3045/05.12.2014 г.

2. Приемане на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Велико Търново и издаване на сертификати клас В по чл. 22з, ал. 1 от ЗНИ на второ четене, Вх. № 3069/08.12.2014 г.

3. Промени по приходната и разходната част на бюджета към 30.11.2014 г. и по Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2014 г., Вх. № 3044/05.12.2014 г.

4. Съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново с проект по Програма „Мерки за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални системи“, Вх. № 3047/05.12.2014 г.

5. Приемане на Правилник за устройството и дейността на ОП „Спортни имоти и прояви“, гр. В. Търново, Вх. № 3036/03.12.2014 г.

6. Приемане на Общинска програма за опазване на околната среда 2015-2020 г., Вх. № 3046/05.12.2014 г.

7. Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, гр. В. Търново, Вх. № 3051/05.12.2014 г.

8. Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, с. Присово, Вх. № 3052/05.12.2014 г.

9. Одобряване на Проект за ЧИ на ОУП, с. Шереметя и с. Малки чифлик, Вх. № 3064/05.12.2014 г.

10. Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, с. Ветринци, Вх. № 3071/08.12.2014 г.

11. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот, с. Пушево, Вх. № 3049/05.12.2014 г.

12. Предложение от Пламен Радонов – общински съветник от Групата на ДЕСНИТЕ, Вх. № 2989/06.11.2014 г.

13. Отдаване на помещения под наем в детските градини на Община Велико Търново за провеждане на театрални постановки от професионални театрални групи, Вх. № 3041/04.12.2014 г.

14. Утвърждаване на разходи по изготвени калкулации от „ОДПГ“ – Велико Търново, Вх. № 3058/05.12.2014 г.

15. Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, с. Малки чифлик, Вх. № 3062/05.12.2014 г.

16. Искане от Агенция „Пътна инфраструктура“ във връзка с Лот 80- Рехабилитация и реконструкция на път III-504 „Самоводене – Обединение“, Вх. № 3063/05.12.2014 г.

17. Намаляване на началната цена за продажба на общински нежилищен имот, представляващ „Фризьорски салон“, с. Самоводене, Вх. № 3082/10.12.2014 г.

18. Намаляване на началната цена за продажба на общински нежилищен имот, гр. Килифарево, Вх. № 3083/10.12.2014 г.

19. Приемане на имот в собственост на община Велико Търново, Вх. № 3065/05.12.2014г.

20. Провеждане на процедура по принудително отчуждаване, Вх. № 3048/05.12.2014 г.

21. Публичен търг с явно наддаване за продажба на полезни отпадъци от бракувана тролейбусна мрежа, Вх. № 3070/08.12.2014 г.

22. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Малки чифлик, Вх. № 3054/05.12.2014 г.

23. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Малки чифлик, Вх. № 3055/05.12.2014 г.

24. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Малки чифлик, Вх. № 3056/05.12.2014 г.

25. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Шемшево, Вх. № 3072/08.12.2014 г.

26. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Войнежа, Вх. № 3073/08.12.2014 г.

27. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Габровци, Вх. № 3074/08.12.2014 г.

28. Отдаване под наем на имот-язовир, гр. Дебелец, Вх. № 3057/05.12.2014 г.

29. Прекратяване на съсобственост чрез продажба, с. Беляковец, Вх. № 3050/05.12.2014г.

30. Прекратяване на съсобственост чрез продажба, с. Присово, Вх. № 3053/05.12.2014г.

31. Сключване на договори за осъществяване на рекламна дейност за предстоящи културни прояви в Община Велико Търново, Вх. № 3067/08.12.2014 г.

32. Промяна в Статута за Академична награда на Община Велико Търново, Вх. № 3087/11.12.2014 г.

33. Писмо за намерение, Вх. № 2818/19.08.2014 г. и Становище Вх. № 2961/24.10.2014 г.

34. Предоставяне собствеността върху недвижим имот, частна общинска собственост, гр. Дебелец, в изпълнение на съдебно решение, Вх. № 3085/10.12.2014 г.

35. Предоставяне собствеността върху недвижим имот, частна общинска собственост, с. Ветринци, по искане на Общинска служба по земеделие гр. В. Търново, Вх. № 3086/10.12.2014 г

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на график на заседанията на ВТОбС за първо полугодие на 2015 г., Вх. № 3045/05.12.2014 г.

 

Председателят на Общинския съвет прочете становищата на постоянните комисии, включително предложението на ПК по БФ и ПК по ИВСПИЕСМВ за преработване на графика за първото полугодие.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Аз искам да представя аргументите за тези предложения, които бяха подкрепени единодушно от ПК по БФ.

Първо, нормално е да разделим отчета и приемането на новия бюджет. Нещо повече, ако забелязвате, тук добавяме: „отчет и анализ за изпълнението на бюджета”. Анализът включва всичко – като почнем от просрочените задължения, свършим с теглените заеми, с приходите и т.н.

Второ, също така да разделим и да обединим в една сесия отчета за изпълнение на Програмата за приватизация за 2014 г., респективно и плана за 2015 г.

Трето, нормално е една година след приключване на програмния период в чистия му вид, ние да видим към датата, която сме насрочили, 26 февруари, какво е изпълнено, какво не е изпълнено, какви средства са реализирани, какви са ползите и т.н. Затова предлагаме тази точка за периода 2007-2013 г.

На следващо място, ние никога не сме анализирали дейността на общинските предприятия, само в един или два реда на отчета, но зад цифрите стои дейност. Да видим общинските предприятия – това са: „Спортни имоти”, „Зелени системи”, рекламната дейност и др. Всички тези предприятия да дадат един отчет за дейността си в годините на мандата. Те акумулират немалко средства и второ, също така харчат не малко публични средства.

Последната точка – „Отчет за дейността на общинската адимнистрация по ликвидирана съсобственост с юридически и физически лица на територията на общината”, кореспондира с това, което г-н Радонов каза - как да добием повече приходи за общината. Ние някакси затлачваме тази ситуация. Примерно в отношението си с РПК - там има една камара общинска собственост, от която ние не получаваме и грам приход. Нещо повече, вероятно правим и разходи, като правим в част от нея пенсионерски клубове. Така че, дайте да видим какво е направила Общинската администрация и респективно, какво би се повишило като приход в община Велико Търново през следващата година и какво е направено до този момент по едно старо наше решение, което ние приехме в настоящия мандат. Затова ви предлагам, както двете комисии подкрепиха единодушно, и ние да подкрепим тези нови предложения, които се отнасят до първото полугодие на последната година от нашия мандат.

Предложенията на ПК по БФ и на ПК по ИВСПИЕСМВ бяха подложени на гласуване.

Предложенията бяха приети с 21 „за”, „против” няма, 13 „въздържал се”.

Предложението по точка 1, заедно с вече гласуваната промяна в графика, беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 34 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1342

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на ВТОбС, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация , Великотърновски общински съвет приема

 

График на заседанията през І-вото полугодие на 2015 г.:

 

Заседание 29.01.2015 г. Основни точки от дневния ред.

1. Приемане отчет и анализ за изпълнението на бюджета и инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2014 г.

2. Приемане на бюджета и инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2015 г.

3. Отчет за дейността на Великотърновски общински съвет и неговите комисии за II –ро полугодие на 2014 г. – съгласно чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА;

4. Отчет за изпълнение на решенията на Великотърновски Общински съвет за II –ро полугодие на 2014 г. и всички неснети от отчет решения;

5. Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост;

6. Отчет за изпълнение годишния план за приватизация за 2014 г.

7. Приемане на годишен план за приватизация за 2015 г.;

 

Заседание 26.02.2015 г. Основни точки от дневния ред.

1. Годишен отчет за изпълнението на Програмата за управление на Кмета на Община Велико Търново /съгласно чл. 44, ал. 5 от ЗМСМА/;

2. Отчет за изпълнението на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС, държавния бюджет и общински средства за програмния период 2007-2013 г.

3. Доклад на Кмета на Общината /съгласно чл. 127, ал. 9 от ЗУТ/ за изпълнение на Общия устройствен план на Общината;

4. Приемане на програма на Народните читалища;

 

Заседание 22.03.2015 г. Тържествено заседание.

1. Удостояване със звание „Почетен гражданин на Велико Търново”;

2. Удостояване с ежегодна награда „Велико Търново”;

 

Заседание 26.03.2015 г. Основни точки от дневния ред.

1.Информация относно текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и държавния бюджет;

2. Отчет на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни;

3. Отчет за дейността на общинските предприятия през 2014 г.

4. Отчет за дейността на общинска администрация по ликвидирана съсобственост с юридически и физически лица на територията на общината.

 

Заседание 30.04.2015 г. Основни точки от дневния ред.

1. Информация за дейността на търговските дружества със 100% общинско участие за 2014 г.;

2. Информация за дейността на смесените / с участието на Община Велико Търново/ търговски дружества за 2014 г.;

                           

Заседание 28.05.2015 г. Основни точки от дневния ред.

1. Информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново за I –во тримесечие на 2015 г.;

2. Информация за дейността на търговските дружества със 100% общинско участие за I –во тримесечие на 2015 г.;

 

Заседание 25.06.2015 г. Основни точки от дневния ред.

1. Информация относно текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и държавния бюджет;

2. Приемане на график за II – ро полугодие на 2015 г. ;

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Велико Търново и издаване на сертификати клас В по чл. 22з, ал. 1 от ЗНИ на второ четене, Вх. № 3069/08.12.2014 г.

 

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Виждам, че ситуацията, в която изпадна ВТОС създава доста емоции. На мен ми се плаче и душата ми страда, защото този Общински съвет създава много, страшно много правни прецеденти. Ние приемаме едни правила, които впоследствие нарушаваме. Какво отношение искат гражданите от нас? Аз изчаках нарочно, за да видя какви са конкретните предложения на колегата ми Тодоров и на колегата ми Радонов, които след като аз явно казах, че аз имам подготвен пакет с предложения, които съм готов да изложа и да защитя пред Общинския съвет, пред Администрацията, пред гражданите, вие, с вашето твърдо мнозинство, бойкотирахте толкова знаков и важен за Велико Търново нормативен акт. Какво правим по-нататък? Аз няма смисъл да започвам, след като не мога да свърша в рамките на пет минути. Това беше вашата цел. Да, смешно е, само че аз слагам тире – трагично е, вашето поведение е трагично.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Който е съгласен, Наредбата да бъде гласуван анблок, моля да гласува!

В хода на гласуването г-н Димитров оспори преброяването на гласовете.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: След нас ще дойдат вероятно много по-знаещи, по-можещи и по-умни. Те ще четат и не искам да изпадаме в иронични положения. Оспорвам това гласуване и искам прегласуване, но в същия момент правя протест по начина, по който се записват гласовете. Лично аз чух колко бяха назовани от залата, а видях с очите си колко бяха написани. Точно заради това искам прегласуване и ви моля, колеги: внимавайте в картинката!

Г-н ДРАГОШ МЕТОДИЕВ: Г-н Димитров, държанието Ви е като на хлапе.

 

Предложението на г-н Ашиков Наредбата да бъде гласувана анблок беше подложено на прегласуване.

Предложението беше прието с 26 „за”, 8 „против”, 1 „въздържал се”.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Станах, за да мога да изразя несъгласието си с коментара на колегата Драгош.

Това, че сте коалиционни партньори, не значи, че трябва да се маже постоянно. Фактите доказват моята достоверност на твърденията, колега.

 

Председателят на Общинския съвет подложи на поименно гласуване Наредбата на второ четене:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Атанас Атанасов - за, Валентин Ламбев – против, Стефан Антонов – против, Лидия Прокопова – против, Желка Денева – против, Петко Тюфекчиев – против, Стоян Витанов – против, Станислав Рашков - за, Любен Велчев - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Николай Илчев – за, Драгош Методиев – за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – против, Николай Николов - за, Румен Димитров – против, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – против, Мирослав Трифонов – за.

На второ четене Наредбата беше приета с 26 „за”, 9 „против”, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1343

 

На основание чл. 21 ал.2 от ЗМСМА и чл. 76 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновски Общински съвет приема на второ четене Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Велико Търново и издаване на сертификати клас В по чл.22з ал.1 от Закона за насърчаване на инвестициите.

 

Приложение: Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Велико Търново и издаване на сертификати клас В по чл.22з ал.1 от Закона за насърчаване на инвестициите.

 

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ (отрицателен вот): В рамките на една минута искам да изразя позицията, че нашата група не е против инвестициите, а по начина, по който беше приета Наредбата. Имаше достатъчно текстове, които можеше да бъдат допълнително формулирани, затова гласувахме анблок, за да можем да ги огледаме член по член и да ги направим, както трябва. Защото на практика, ако ние не създадем наистина работещи и правилни условия за привличане на инвеститори, ние на практика приемаме наредба, която няма да работи.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ (отрицателен вот): Всички ние в момента бяхме свидетели на един фарс, който работи против великотърновския дребен и среден бизнес. Задавам конкретен въпрос към всички, които подкрепиха тази Наредба: Колко от вас са я прочели, колко от вас са прочели закона , колко от вас са прочели Правилника за прилагането на закона? Като сте прочели Наредбата, виждате ли, че там има ограничения спрямо бизнеса? Чрез тази Наредба се толерира единствено и само едрият бизнес. Какво правим тогава с другите. В Правилника е регламентирано какво и как да бъде направено. Всичко това трябваше да бъде разгледано достатъчно подробно от нас и да дадем възможност наистина за изграждане на една бизнес инициатива чрез правомощията, които ние даваме на бизнеса, а не с които ги ограничаваме, защото с тази Наредба от 1 000 000 лв., кой от дребен и среден бизнес може да си позволи подобно инвестиране, както и разкриване на нови работни места. За какво говорим? Това е очевадно – че тази Наредба се прави определено и за някого. Още повече че там има текстове, в които е написано, че в райони, в които се инвестират европари, се ограничава до 10 години. Какво правите вие в близкото бъдеще? Една малка лампичка ви светвам в недоглеждането на всичко това, което вие демонстрирахте.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ (отрицателен вот): Гласувах „против”, защото още когато разглеждахме въпросната Наредба на първо четене, поставих няколко въпроса, които се надявах, че между първо и второ четене ще бъдат отстранени. Това, за съжаление, не се случи и най-важното, което трябва да се знае с приемането на тази Наредба, която вече е гласувана, е, че фирми от други градове, от София и от големите населени места, ще бъдат в едно много силно привилегировано положение спрямо великотърновския бизнес - малките и средни предприятия, които развиват дейност и разкриват работни места в нашата община.

С приемането на тази Наредба става така, че те ще имат няколко хода напред, ще имат условия, които ще ги облагодетелстват. И тук не ставаше въпрос да изгоним чуждите фирми, които искат да стъпят в нашата община, да развиват дейност, да разкриват работни места, а просто чуждите фирми, т.е. тези извън Велико Търново, и нашите, да бъдат поставени в едно равнопоставено положение, да тръгнат тръжните документации, тръжните процедури и търговете от начален еднакъв старт.

В случая, след приемането на тази Наредба това вече е преодоляно и те ще имат огромно предимство, което, дай Боже, да се окажете прави и това нещо да бъде в полза за развитието на икономиката и на бизнеса в нашата община.

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Промени по приходната и разходната част на бюджета към 30.11.2014 г. и по Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2014 г., Вх. № 3044/05.12.2014 г.

 

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Не бих подкрепил това предложение, което на практика е сякаш рутинно, даже може би някои от дейностите са се осъществили, а постфактум вземаме решение, но аз имам любима тема – това е издръжката на държавно делегирани дейности с общински приходи. За пореден път ние увеличаваме тази издръжка.

Аз се припознах в едно изречение на г-жа Данева от предишното заседание като човек, който не разбира много от бюджети. Ние наистина ще достигнем вероятно 2 000 000. Даже и да махнем тези пари, които държавата ще ни възстанови от карти за ученици, за учители и др., те пак ще бъдат много. Припомням, че 550 000 лв. беше към деветмесечието 2011. Сега са към 1 500 000 лв. Какъв е проблемът, тези пари, вместо общината да финансира държавата, ние да ги дадем за футболния отбор; къде е проблемът да ги дадем за хандбалния отбор, къде е проблемът да ги дадем за масова физкултура и спорт и за каквото друго реши Общинският съвет, а ние си финансираме това, което е задължение на държавата, гласуваме си. Е, този път няма да гласувам.

Предложението по точка 3 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Валентин Ламбев - против, Стефан Антонов - против, Лидия Прокопова - против, Желка Денева - против, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - против, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Николай Илчев – въздържал се, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров – въздържал се, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 23 „за”, 5 „против”, 2 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1344

 

На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.124, ал.2 от Закона за публичните финанси, Великотърновски общински съвет реши:

 

1. Утвърждава промените по приходната и разходната част на бюджета към 30.11.2014 година и по Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2014 година /Приложение № 1/, както следва:

 

ПРИХОДИ

ПРИХОДИ "ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ"

ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Неданъчни приходи

§§

Всичко:

IV тр.

Приходи и доходи от собственост

2400

9 064

9 064

- прих.от наеми на имущество, в т.ч.:

2405

9 061

9 061

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

7 375

7 375

- Община Велико Търново

1 686

1 686

- прих.от лихви и тек. банкови сметки, в т.ч.:

2408

3

3

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

3

3

Общински такси

2700

1 562

1 562

- за ползване на общежития и др.по образованието, в т.ч.

2708

1 562

1 562

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

1 562

1 562

Други неданъчни приходи

3600

733

733

- други неданъчни приходи

3619

733

733

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

733

733

Събр.и внес.ДДС и др.дан.в/у продажби/нето/

3700

-199

-199

- Внесен ДДС (-)

3701

-100

-100

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

-100

-100

- Вн. д-к в/у прих. от стоп. дейн. на бюдж. пр.

3702

-99

-99

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

-99

-99

Помощи за дарения и др.суми

4500

4 568

4 568

- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:

4501

4 568

4 568

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

4 568

4 568

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

 

 

15 728

15 728

ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.

 

15 728

15 728

 

 

 

 

 

 

 

 

Трансфери м/у бюджети (нето)

6100

10 440

10 440

получени трансфери /+/

6101

10 975

10 975

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

6101

12 792

12 792

- Община Велико Търново

6101

-1 817

-1 817

предоставени трансфери /-/

6102

-535

-535

- Община Велико Търново

6102

-535

-535

- вътр. трансф.в системата на първост.р-л

6109

0

0

- Община Велико Търново

6109

-601 699

-601 699

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

6109

1 686

1 686

- Килифарево

6109

573 695

573 695

- Дебелец

6109

26 318

26 318

ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ:

 

10 440

10 440

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГ.ОТ ДЪРЖ.Д-СТИ:

 

26 168

26 168

ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Неданъчни приходи

§§

Всичко:

IV тр.

Приходи и доходи от собственост

2400

9 149

9 149

- прих.от лихви по тек.банкови сметки

2408

72

72

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

72

72

- приходи от лихви по срочни депозити

2409

9 068

9 068

- Община Велико Търново

9 068

9 068

- приходи от лихви по предоставени заеми в страната и чужбина

2410

9

9

- Община Велико Търново

9

9

Други неданъчни приходи

3600

1 690

1 690

- получени застрахователни обезщетения за ДМА

3611

1 453

1 453

- Община Велико Търново

1 453

1 453

- получени други застрахователни обезщетения

3612

237

237

- Община Велико Търново

237

237

Общински такси

2700

612

612

- за притежаване на куче

2717

612

612

- Община Велико Търново

2717

612

612

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

 

 

11 451

11 451

ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.

 

11 451

11 451

Трансфери между бюджети (нето)

§§

Всичко:

IV тр.

предоставени трансфери /-/

6100

-2 000

-2 000

трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)

6102

-2 000

-2 000

-Дирекция "Култура и туризъм"

-2 000

-2 000

- вътр. трансф.в системата на първост.р-л

6109

0

0

- Община Велико Търново

6109

-58 734

-58 734

-Дирекция "Култура и туризъм"

6109

110 751

110 751

- Кметство Килифарево

6109

1 472

1 472

- Ресен

6109

16 511

16 511

- ОП "Зелени системи"

6109

-70 000

-70 000

Трансфери между бюджети и сметки за СЕС (нето)

6200

326 136

326 136

предоставени трансфери /-/

6202

326 136

326 136

- Община Велико Търново

6202

326 136

326 136

ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ:

 

324 136

324 136

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:

 

335 587

335 587

ВСИЧКО ПРИХОДИ:

 

 

 

361 755

361 755

РАЗХОДИ

 

 

 

§§

Всичко:

IV тр.

РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

1. Функция 1 Общи държавни служби

-2 352 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

-2 352 лв

2. Функция 2 Отбрана и сигурност

0 лв

Група 5. Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии

0 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

-600 013 лв

Кметство Дебелец

26 318 лв

Кметство Килифарево

573 695 лв

3. Функция 3 Образование

28 520 лв

- в т. ч.:

Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт"

28 520 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

26 168 лв

РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,

ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

1. Функция 1 Общи държавни служби

-7 091 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

-7 091 лв

2. Функция 3 Образование

35 439 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

35 439 лв

Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт"

3. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи

129 лв

Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване,

             подпомагане и заетостта

129 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

129 лв

4. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности

9 824 лв

Група 3 Култура

9 824 лв

- в т. ч.:

Дирекция "Култура и туризъм"

9 824 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,

 

 

 

ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ:

 

 

38 301 лв

РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

1. Функция 1 Общи държавни служби

84 454 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

84 128 лв

Кметство Дебелец

-510 лв

Кметство Самоводене

836 лв

2. Функция 2 Отбрана и сигурност

2 520 лв

Група 5. Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии

2 520 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

1 048 лв

Кметство Килифарево

1 472 лв

3. Функция 3 Образование

72 лв

- в т. ч.:

Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт"

72 лв

4. Функция 6 Жилищно строителство, БКС и опазване

   на околната среда

148 069 лв

Група 1 Жилищно строителство и БКС

213 775 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

199 326 лв

Кметство Ресен

15 285 лв

Кметство Самоводене

-836 лв

Група 2 Опазване на околната среда

-65 706 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

3 210 лв

ОП "Зелени системи"

-70 000 лв

Кметство Ресен

1 084 лв

5. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности

74 482 лв

Група 1 Почивно дело

577 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

577 лв

Група 2 Физическа култура и спорт

5 393 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

4 741 лв

Кметство Дебелец

510 лв

Кметство Ресен

142 лв

Група 3 Култура

68 512 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

-30 415 лв

Дирекция "Култура и туризъм"

98 927 лв

6. Функция 8 Икономически дейности и услуги

26 048 лв

Група 3 Транспорт и съобщения

1 919 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

1 919 лв

Група 6 Други дейности по икономиката

24 129 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

24 129 лв

7. Функция 9 Разходи, некласифицирани

-38 359 лв

в други функции

- в т.ч.:

Община Велико Търново

-38 359 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

297 286 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И

 

 

 

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

335 587 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ:

 

 

 

 

361 755 лв

 

2. Приема актуализация на Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2014 година, съгласно Приложение 1 към настоящото решение.

 

3. Променя Приложение 2 от Решение №1279/30.10.2014 год., съгласно Приложение 2 към настоящото решение.

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново с проект по Програма „Мерки за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални системи“, Вх. № 3047/05.12.2014 г.

 

Г-н ИВАЙЛО ДАЧЕВ – главен експерт в отдел „Техническа инфраструктура”: Програмата, за която става въпрос и за която искаме съгласието на Общинския съвет за кандидатстване, е програмата на Европейското икономическо пространство, която включва Норвегия, Лихтенщайн и Исландия. По тази програма преди четири години община Велико Търново получи 550 000 евро и изцяло ремонтира и обнови три детска градини и една ясла: детска градина „Райна княгиня”, детска градина „Иванка Ботева”, детска градина „Мечо пух” в с. Беляковец и детска ясла „Пролет” във Велико Търново. След тези ремонти за двете детски градини и яслата, които са еднотипни, разходът им падна от 5000 лв. месечно на 2000 лв.

Сега се отваря схема за енергийна ефективност по тази програма, която има две мерки. Едната мярка е отоплителни инсталации, котелни инсталации, абонатни станции,подмяна на гориво от неекологично на газово гориво. Има и втори компонент за възобновяеми енергийни източници. Изискванията на програмата са сградите първо да бъдат със социално значение, което значи: болници, старчески домове, детски градини, детски ясли, училища. Следващото изискване е във всички тези сгради да бъдат изпълнени основните мерки за енергийна ефективност, което включва топлоизолация на конструкции или ако тези мерки не са изпълнени предварително, да бъде доказано, че ще бъдат изпълнени до началото на изпълнение на проекта.

На тази база и ние търсихме сгради, които могат да кандидатстват. Избрани са три сгради. ЦДГ „Ивайло” е първата, която е и най-подходяща. В детската градина е подменена дограмата с ПВЦ дограма, поставена е топлоизолация, отоплителната инсталация е стара, разпределителните щрангове са в непроходими канали, с нарушена изолация, котелът е стар, правен е основен ремонт преди 5-6 години, отново има течове. Не подлежи на съмнение, че има нужда от ремонт, както и че има точка за присъединяване – газовата мрежа е достигнала до градината и е напълно нормално и логично да премине от нафта на газ. И понеже беше поставен въпросът да не бъде подменено нещо, което скоро е подменяно, ще подчертая, че в детска градина „Ивайло” през декември 2011 година е подменен 1000-литров бойлер след възникване на авария; бойлер с две серпентини, с допълнително захранване с електроенергия, който ще остане и няма да бъде подменян.

Друга подходяща сграда е Домът за стари хора „Венета Ботева” с два проекта по „Красива България”. По първия проект е изпълнена топлоизолация и е подменена дограмата, с втория проект, който приключи през месец декември 2013 и януари 2014 г., е извършена газификация, подменени са котлите, монтирани са нови помпи. Остава отоплителната инсталация. Също така и газификация на кухнята и слънчеви колектори. За това нещо има изготвен проект още от 2010-2011 г., който ние ще използваме сега при кандидатстване в частта, за която кандидатстваме. В този обект ние можем да кандидатстваме само и единствено за отоплителна инсталация, тъй като тя е допустима мярка по проекта. Останалите допустими мерки са вече изпълнени.

Третият обект, който сме избрали, е ЦДГ „Соня”. Тя е с подменена дограма и с поставена частично топлоизолация само на пристройката, с която е оформена една нова група. Този строеж е извършен през 2007 г. И тук е казусът, за който аз бих ви помолил дори да ни помогнете да вземем решение. Котелът в ЦДГ „Соня” е монтиран през 2005 г., когато е извършена и газификацията. Котелът е 700 000 киловата, с комбинирана газова горелка. Този сезон е десети отоплителен сезон на този котел. Ако ние го включим в проекта и го подменим сега, ние ще имаме нов котел, за който финансирането е 100 процента. Ако той не бъде подменен, може да дефектира след една или две години. Все пак 10 години не е малък живот. Това е решение, което предстои да вземем и това имаме предвид да не се подмени нещо, което вече е подменено. В същото време котелът е на хубава марка, чугунен е, добър е. Оставено е на проектантския екип да прецени. Лично аз смятам, че котелът следва да бъде запазен, въпреки че мощността на сградата ще падне наполовина след изпълнението на всички тези мерки и той ще се окаже прекалено голям, но пък е прекалено добър, въпреки че е на 10 години.

След като програмата е удължена с още един месец, е възможно по преценка и ако общината поема готовност да финансира топлоизолацията на някои допълнителни сгради, да увеличим броя на сградите, за които кандидатстваме, тъй като условията на програмата са: минимална стойност на проекта 170 000 евро, а максималната стойност е 500 000 евро. С тези три сгради ние с малко надхвърляме минималната стойност на проекта.

Г-н НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Когато става въпрос за енергийна ефективност всички си отваряме ушите да слушаме много добре за инсталациите, които се занимават с отоплението, с охлаждането и всички инсталации, които има в една сграда.

Искам да задам въпрос. Първото условие по ЗУТ това е изискването за носимоспособност на сградата. До 1976 г. имахме разпореждане част от обществените сгради и всички жилищни сгради да не се осигуряват на сеизмични условия. Сега първото условие, на което трябва да отговаря сградата преди да сме влезли да правим енергийна ефективност, сградата трябва да отговаря на европейските норми за осигуряване на носимоспособност. Те са много сериозно завишени и при внимателния подбор на сгради, които ние тепърва ще осигуряваме енергийно, трябва преди всичко да са минали и да имат доказана носимоспособност.

Това е моето питане: дали сградите, които са избрани, имат направено такова конструктивно обследване, което е първото условие, което трябва да бъде спазено. Иначе ние влизаме в един кръг, в който опаковаме нещо, което не отговаря на изискванията и в определен момент може да бъде съборено в практическия и в преносния смисъл. Затова ви моля, когато става въпрос за енергийна ефективност, да се тръгва от първото конструктивно обследване на сградата. Моля да отговорите!

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Аз не разбирам много от тази материя, но доколкото зная, тези чугунени котли са с много дълъг срок на експлоатация. Аз също имам питане: Може ли този котел да се прехвърли някъде, където има такава нужда, а не е включено в програмата, а на това място, щом може да се използва програмата, да се сложи там нов котел – предполагам, че новите котли са с по-висок коефициент на действие.

Г-н ДАЧЕВ: Аз първо ще отговоря на въпроса на г-н Ашиков. Много е трудно, да не кажа невъзможно, котелът да бъде преместен. Той е сглобен на място, тъй като чугунените глидери са тежки. На практика той може да бъде вечен. Само при условия на температурен шок може да се получи спукване на някой от глидерите и тогава пък ремонтът е много труден. Така че почти изключвам възможността да бъде разглобен и преместен на друго място. Наистина, още когато правихме ремонта преди 10 години, те са осигурени срещу така наречения „температурен шок”, да може постепенно да се загрява водата в котела, за да не се получи рязка температурна промяна, вследствие на което се получават такива дефекти в този тип котли.

Искам да благодаря на инж. Николов за въпроса. Това е много важен аспект и на този етап единствено Дворецът на културата и спорта е обследван за сеизмична устойчивост като сграда. Това следва да бъде, както нормативно е определено, при издаване на технически паспорти на сградите, да бъдат обследвани конструктивно за сеизмична устойчивост. На тези сгради не е правено такова обследване, но мерките, които ние предприемаме, не променят конструкциите, не нарушават конструкциите. Тръбопроводите, които ние ще монтираме, ще минават на мястото на старите тръбопроводи, така че няма да има нови отвори в стени и в конструкции и смятам, че на този етап едно конструктивно становище ще ни свърши работа.

Г-н НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря за отговора! Не съм удовлетворен конструктивното становище представлява един оглед на специализиран екип, който външно може да определи дали има някакви пукнатини, дали има някакви деформации и т.н., но конструктивното обследване е нещо съвсем друго и то е първото изискване, което трябва да бъде спазено за сградите, за които се прави енергийна ефективност. Ще дам пример със сградата на библиотеката, която се помещава в детска градина. Тя не отговаря на никакви изисквания, там са правени конструктивни укрепвания, които са много тежки и много скъпи, но се правиха във време, когато имаше пари за това нещо. Така че внимателно към сградите, които отиват на енергийна ефективност! Конструктивното обследване и оттам нещата, които са необходими, за да отговаря сградата на съвременните изисквания, са много скъпи и много тежки.

Г-н ВАЛЕНТИН ЛАМБЕВ: В началото на сесията ние разбрахме, че не сме в закъснение и до 7 февруари имаме време. И въпреки всичко ние бързаме да приключим този въпрос. Оставам с впечатление, че така подробно, както ни разказа инж. Дачев какво ще се прави в трите обекта, проектите ги има. Не зная дали е така, или не е така. Има техническо задание, но нямаме степен на завършеност, за да можем да ги гледаме.

В предложението за решение, в точка 4, в която пише, че ние възлагаме на кмета „да предприеме и извърши всички необходими правни и фактически действия, в това число да вземе всички необходими решения в границите на своите правомощия относно подготовката и комплектоването на проектното предложение, както и представянето му в Министерството на енергетиката”. Може да звучи малко крайно, но ние можем да се разпуснем, всичко, което имаме като правомощия по ЗМСМА и наше задължение и отговорност, го прехвърляме към кмета. Това е първото.

Второто, което е: навярно тези обекти са подходящи, но можеше да има дискусия дали са най-подходящите и най-необходимите обекти. Сещам се, че имаме недостроена част на една детска градина, която вече е прехвърлена на общината. Става въпрос за „Здравец”.

Другото, което е: какво ще се сменя и какво няма да се сменя, ние няма да знаем. Т.е. ние вземаме решението и приключва, извън нашите правомощия е оттук насетне какво ще се прави. Ако искате да се откажем от нашите правомощия, нека да го гласуваме по начина, по който е предложено!

Г-жа МАРИЕЛА ЦОНЕВА: Извинете ме, че за втори път вземам думата по тази точка. Мисля, че доста дълго я дискутирахме, а дневният ред е от 38 точки, но предвид желанието ми да внеса по-голяма яснота и Вие да решите как да гласувате, искам да Ви запозная с една информация по отношение на процедурата, не по отношение на техническата част на проекта.

Финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство достатъчно е гарантирал своя финансов интерес, който предлага под формата на безвъзмездна помощ с ясните критерии за допустимост и недопустимост, които ние първоначално трябва да сме изпълнили. Вторият защитен механизъм е след като всички проектни предложения бъдат оценени и тези, които са в графа „предложени за финансиране”, има един тримесечен срок, в който донорите от трите държави, за които инж. Дачев говори, изпращат своя експертен екип на място и той проверява дали това, което ние сме предложили за финансиране и Оценителната комисия е одобрила, наистина е вярно. И ако на място определи и види, че някоя от мерките, които са представени в предложението, не отговарят на допустимостта, то крайното решение е най-важното и тази комисия може да предложи да не се финансира този проект.

Така че тази двойна гаранция е още едно доказателство за нас, като бенефициент, да сме достатъчно прецизни, достатъчно добре обмислили всички дейности, които ние ще финансираме с тази безвъзмездна помощ, за да не изпаднем в състояние да сме излъгали донора, меко казано.

Така че, надявам се това, което Ви казвам, да е аргумент в гласуване „за” предложението и то да бъде прието от Ваша страна.

Г-н ВАЛЕНТИН ЛАМБЕВ: Г-жо Цонева, Вашият професионализъм е общоизвестен и ние не се съмняваме в законосъобразността на процедурите в никакъв случай; по-скоро дискутирахме целесъобразността на предложенията и дали достатъчно добре, без една дискусия в Общинския съвет, е взето решение за най-добрите обекти от тази гледна точка и за максималния размер, за който може да се кандидатства.

В моята практика съм виждал много законосъобразни проекти, които са надписани и реално защитени и изплатени. Така че все пак, без да искам да конкретизирам за конкретен случай, нека да не коментираме законосъобразността, това е очевидно, че отделът работи добре и малкият процент санкции, които са наложени по проектите, които реализирате чрез Вашия отдел, са доказателство.

Г-н МИХАИЛ ХАРАЛАМПИЕВ: Очевидно е, че проекти по енергийната ефективност са твърде интересни за дискутиране. Тук има няколко ключови думи, които искам да акцентирам пред вас: „енергийна ефективност”, „сгради, които са подходящи да бъдат енергийно ефективни” чрез реализиране на тези хубави проекти, които ни предлага Общинската администрация. Появява се и думата „донор”, а също така „наредби”, „закони”.

По-консервативно мислещите общински съветници ги разбирам, няма значение от кои партии са те. Те са прави до такава степен, за да видят крайния резултат преди още проектите да бъдат реализирани. Но с оглед да печелим време, без да смятам, че аз искам да затворя дискусията по този въпрос и дебатите, особено онова поколение, което е по-близко до мен, използва една пословица: „На харизан кон зъбите не се гледат”. Така че ако ние имаме някакво обещание за бъдещето от някакви донори, то моля ви, всички вас, да приемем онова, което са направили хората тук и ни го поднасят и много добре беше защитено от представителя на Общинската администрация; само дето не ни изкара на слайдовете някои формули от термодинамиката, която и редица инженери тук могат да обяснят.

Така че извинете за дългото ми изказване, но аз ви предлагам, г-н Председателю, да прекъснем дебатите и да преминем към гласуване.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: В интерес на истината, при така изложените обстоятелства бях готов да подкрепя предложението, но понеже съм консервативен, ще дам воля на експертността на инж. Николов. При положение, че ясно беше казано, че Общинската администрация не е подготвена и няма отговор на въпроса му, какво трябва да направим? След като знаем, че те не са конструктивно обследвани, нима ние ще санираме сгради, които подлежат на събаряне? Задавам ви въпрос.

Затова аз ще се въздържа, понеже съм консервативен и искам да дам воля на експертността. Беше казано, че имаме време и има възможност на всички тези въпроси, които бяха зададени, да получим отговори.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Професор Харалампиев, да, конят е харизан, само че там самарът е наш, те. ние имаме самоучастие. Това първо. И второ, една закачка към Вас: Извинявайте, дъщеря Ви да е директор на някоя от тези детски градини?

 

Предложението за прекратяване на дебатите беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 24 „за”, 7 „против”, „въздържал се” няма.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: На първия ред вече г-н Димитров ще казва кой си е вдигнал ръката „за”, кой „против” и кой е „въздържал се”. При седем вдигнати ръце, гласували „за”, казах седем. И двама „против” – стават девет. Нищо че съм филолог, мога да броя до девет и като видя вдигната ръка, я отчитам.

Предложението по точка 4 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Атанас Атанасов - за, Валентин Ламбев - против, Стефан Антонов - против, Лидия Прокопова - против, Желка Денева - против, Петко Тюфекчиев – въздържал се, Стоян Витанов - против, Станислав Рашков - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Николай Илчев – за, Драгош Методиев – за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - против, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 27 „за”, 6 „против”, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1345

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА и чл. 59 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

 

1. Дава съгласие Община Велико Търново да кандидатства по Програма БГ 04 «Мерки за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи», съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г., Мярка 1 «Мерки за енергийна ефективност» с проектно предложение „ Подобряване на енергийната ефективност в социалната инфраструктура на град Велико Търново “;

 

2. Дава съгласие за изпълнение на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ «Соня», извън допустимите за финансиране от Програмата, но задължителни да бъдат извършени преди или по време на проекта, съгласно изготвена количествено-стойностна сметка. Средствата се явяват собствен принос като размерът им да се предвиди в проекта на Бюджет 2015 на общината.

 

3. Дава принципно съгласие за подписване на Предварително споразумение за партньорство с партньор от страна-донор във връзка с депозиране на проектното предложение в съответствие с Глава осма «Общинско сътрудничество», чл. 59 от ЗМСМА.

 

4. Възлага на Кмета на общината да предприеме и извърши всички необходими правни и фактически действия, в това число да вземе всички необходими решения в границите на своите правомощия относно подготовката и комплектоването на проектното предложение, както и представянето му в Министерство на енергетиката.

 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на Правилник за устройството и дейността на ОП „Спортни имоти и прояви“, гр. В. Търново, Вх. № 3036/03.12.2014 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по точка 5 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Станислав Рашков - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Николай Илчев – за, Драгош Методиев – за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - против, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 30 „за”, 1 „против”, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1346

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 52, ал. 3 от ЗОС, Великотърновски общински съвет приема Правилник за устройството и дейността на ОП „Спортни имоти и прояви“ гр. Велико Търново.

Приложение: Правилник за устройството и дейността на ОП „Спортни имоти и прояви“ гр. Велико Търново

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ (отрицателен вот): Аз искам прегласуване на точката с една огромна молба към колегата Харалампиев: да стане и доблестно да си направи отвод от гласуване, защото нарушавате определен закон. Не може зет му да представлява предприятието и той да гласува в същия момент.

Г-н МИХАИЛ ХАРАЛАМПИЕВ: Аз вдигах ръка и преди, когато бях лично обиден от г-н Витанов. Да, дъщеря ми е там и аз трябва да Ви кажа (в алегорично-ироничен стил): месеци наред аз работих, за да накарам Общинската администрация и съответните комисии, да извикам донори от чужбина и да стои на слайда: ЦДГ „Соня”. Но Вие, тъй като сте бил заместник-кмет в определени години, ако скочите в исторически план и насам; да махнем това, че тя е там и че аз съм на тази трибуна; тази детска градина беше в най-окаяно състояние. (Нарочно повишавам тон, защото бях лично обиден.) Редица други детски градини, в които се провеждаха мероприятия по време на избори, бяха подкрепяни от нашия Общински съвет и са в отлично състояние. И сега се е случило, че на слайда е „Соня” и Михаил Харалампиев е накарал всички тук, включително и кмета, да включи тази детска градина.

А що се отнася до Вас, уважаеми г-н Димитров, аз с удоволствие си давам отвод, тъй като не виждам как години наред, когато и Вие сте били в този Съвет и когато с широко затворени очи, както този тон обичате да използвате Вие тук и да ни манипулирате, не сте правили наредба. И сега се направи една наредба и понеже Михаил Харалампиев е гласувал, той е виновен. Да, виновен съм, уважаеми Заместник-кмете, уважаеми г-н Председателю, колеги, и лично пред Вас съм много виновен и си посипвам главата с пепел, и си давам отвод.

Г-н МИРОСЛАВ МАРИНОВ: Дами и господа, започвам да се срамувам, че съм общински съветник.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Колега, явно неправилно сте приели моя прочит. Аз Ви помолих да си направите отвод, защото съм сигурен, че ще последват законови действия в доказване на моето твърдение. Тогава Вашето положение ще е изключително по-неловко.

А ако говорим, кой какво е направил за спорта във Велико Търново, мисля, че няма място да се мерите с мен.

След направения отвод от г-н Михаил Харалампиев предложението беше прието с 29 гласа „за“, 1 „против“, „въздържал се“ няма.

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на Общинска програма за опазване на околната среда 2015-2020 г., Вх. № 3046/05.12.2014 г

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по точка 6 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1347

 

На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, чл. 79, ал. 4 от ЗООС, Великотърновски общински съвет приема Програма за опазване на околната среда на територията на Община Велико Търново за периода 2015 – 2020 г.

 

В 10.50 часа беше обявена 10-минутна почивка.

 

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, гр. В. Търново, Вх. № 3051/05.12.2014 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по точка 7 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Атанас Атанасов - за, Валентин Ламбев - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Станислав Рашков - за, Любен Велчев - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Николай Илчев – за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 33 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1348

 

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.6 ал.1и ал.3 от ЗОС и чл.2 ал.3 от НРПУРОИ, Великотърновски Общински съвет дава съгласие общинска земя с площ от 174 кв.м., представляваща част от улична регулация, попадаща в УПИ ХХV „за производствени и складови нужди ”от стр. кв. 1 по плана на гр. Велико Търново, да бъде обявена за частна общинска собственост.

 

2. На основание чл. 21 ал.1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, чл. 42 и чл. 43, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие за сключване на предварителен договор за прехвърляне правото на собственост върху част от имот в обхвата на разработка, приета с Решение №105 по протокол №8 от 24.09.2014 г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Велико Търново, като:

2.1. Община Велико Търново прехвърля на Димитър Ненов Димитров с адрес гр. Велико Търново, ул. „Ниш” №12Б, правото на собственост върху общинска земя – част от улична регулация, с обща площ от 174 кв.м., която съгласно ЧИ на ПУП попада в УПИ ХХV, отреден „за производствени и складови нужди” от стр. кв. 1 по плана на гр. Велико Търново /поземлен имот с идентификатор №10447.505.329 съгласно КККР на гр. Велико Търново/; срещу актуална пазарна цена, определена от оценител на имоти „Инвестстрой-92” ЕООД, в размер на 11 500 лева без начислен ДДС;

2.2. Всички разноски по сключване на сделката – доплащане с цел уравняване стойността на имотите, предмет на прехвърлителната сделка, ДДС, местен данък, такса по чл.56а от НОАМТЦУ, такса вписване, стойност на изготвените експертни оценки и др., са за сметка на Димитър Ненов Димитров с адрес гр. Велико Търново, ул. „Ниш” №12Б.

 

3. Възлага на Кмета на ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО да сключи предварителен договор на основание чл.15 ал.3 и ал.5 от ЗУТ, а след влизане в сила на проекта за ЧИ на ПУП-ПРЗ – да сключи окончателен договор за прехвърляне правото на собственост върху части от имоти.

 

ПО ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, с. Присово, Вх. № 3052/05.12.2014 г.

 

Г-н Ашиков съобщи, че кметът на с. Присово е дал писмено становище, обадил се е преди сесията, а също така и в писмена форма се е извинил, че не може да присъства и е заявил, че подкрепя направеното предложение.

Изказвания не бяха направени.

Предложението по точка 8 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Атанас Атанасов - за, Валентин Ламбев - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Станислав Рашков - за, Любен Велчев - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Николай Илчев – за, Драгош Методиев – за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 33 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1349

 

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.6 ал.1и ал.3 от ЗОС и чл.2 ал.3 от НРПУРОИ, Великотърновски Общински съвет дава съгласие общинска земя с площ от 115 кв.м., попадаща в УПИ ІХ-316 „за жилищни нужди”от стр. кв. 37 по плана на с. Присово, да бъде обявена за частна общинска собственост.

 

2. На основание чл. 21 ал.1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, чл. 42 и чл. 43, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие за сключване на предварителен договор за прехвърляне правото на собственост върху част от имот в обхвата на разработка, приета с Решение №106 по протокол №8 от 24.09.2014 г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Велико Търново, като:

2.1. Община Велико Търново прехвърля на Севда Тодорова Петрова с адрес с. Присово, община Велико Търново, правото на собственост върху общинска земя с обща площ от 115 кв.м., която съгласно ЧИ на ПУП попада в УПИ ІХ-316, отреден „за жилищни нужди” от стр. кв. 37 по плана на с. Присово; срещу актуална пазарна цена, определена от оценител на имоти, в размер на 1 323 лева без начислен ДДС;

2.2. Всички разноски по сключване на сделката – доплащане с цел уравняване стойността на имотите, предмет на прехвърлителната сделка, ДДС, местен данък, такса по чл.56а от НОАМТЦУ, такса вписване, стойност на изготвените експертни оценки и др., са за сметка на Севда Тодорова Петрова с адрес с. Присово, община Велико Търново.

 

3. Възлага на Кмета на ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО да сключи предварителен договор на основание чл.15 ал.3 и ал.5 от ЗУТ, а след влизане в сила на проекта за ЧИ на ПУП-ПРЗ – да сключи окончателен договор за прехвърляне правото на собственост върху части от имоти.

 

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобряване на Проект за ЧИ на ОУП, с. Шереметя и с. Малки чифлик, Вх. № 3064/05.12.2014 г.

Изказвания не бяха направени.

Предложението по точка 9 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Атанас Атанасов - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Станислав Рашков - за, Любен Велчев - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 30 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1350

 

   На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА , чл.136, ал.1 във връзка чл.127 ал.6 във връзка с чл.134 ал.1 т.2 от Закона за устройство на територията, Великотърновският общински съвет одобрява Проект за ЧИ на ОУП на Община Велико Търново за ПИ № 000338 по картата на възстановената собственост на землището на с.Шереметя общ.Велико Търново и ПИ №000148 по картата на възстановената собственост на землището на с.Малки чифлик общ.Велико Търново с цел обособяване на територия за обект: „Инсталация за сортиране на отпадъци“ с предназначение „за производствени и обслужващи нужди и инженерно-техническа инфраструктура“ с оглед разпоредбите на Закона за устройство на територията, като за ПИ №000338 с площ 11.881 дка в землището на с.Шереметя и за ПИ №000148 с площ 6.249 дка в землището на с.Малки чифлик се определя устройствена зона по ОУПО - за предимно производствена зона (Пп).

Съгласно чл.215, ал.6 от ЗУТ общите устройствени планове, както и техните изменения не подлежат на обжалване.

 

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, с. Ветринци, Вх. № 3071/08.12.2014 г.

 

Председателят на Общинския съвет съобщи, че кметският наместник на с. Ветринци е в залата и подкрепя направеното предложение.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Става въпрос за един водопровод. Собственик на имота е отявлен симпатизант на ГЕРБ затова аз подкрепям.

 

Предложението по точка 10 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Атанас Атанасов - за, Валентин Ламбев - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Станислав Рашков - за, Любен Велчев - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Николай Илчев – за, Драгош Методиев – за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 33 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1351

 

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.29 ал.1 от ЗОЗЗ, във връзка с чл. 25 ал.1, чл.25 ал.3 т.1 и чл.25 ал.5 от ЗСПЗЗ, Великотърновски общински съвет дава предварително съгласие на Евгени Костадинов Костадинов с адрес гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” №81А, за промяна предназначението на части от имот публична общинска собственост, както следва:

- имот №034005 по плана за земеразделяне на землище с. Ветринци, с обща площ от 16,735 дка, с НТП: пасище, местност „Вятъра”, землище с. Ветринци, за трасе на ел. захранване – площ на сервитутните граници на линейния обект в размер на 201,85 кв.м.

във връзка с процедиран проект за подробен устройствен план – парцеларен план за външно електрозахранване на обект „Жилищна сграда” в УПИ ІІІ, кв.57 по плана на с. Ветринци, община Велико Търново – елекрозахранването ще се осъществи от съществуващ стълб /СрН/, разположен в имот №034005 с начин на трайно ползване – пасище, публична общинска собственост, продължава в посока запад, след което навлиза в регулационните граници на населеното място, пресича проектна улица и навлиза в захранвания имот; план-схема за кабелна линия 20 kV към ПУП – парцеларен план. Проектът е разгледан и приет с решение №133 по протокол №9 от 12.11.2014 г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Велико Търново.

Определя срок на валидност на предварителното съгласие - до влизане в сила на решението на Комисията за земеделските земи.

           

2. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.29 ал.3 от ЗОЗЗ, Великотърновски общински съвет дава предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права на Евгени Костадинов Костадинов с адрес гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” №81А, върху имота по т.1, след влизане в сила на ПУП.

 

3. Евгени Костадинов Костадинов с адрес гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” №81А, да извърши за своя сметка процедурите по ЗОЗЗ за утвърждаване на площадка /трасе/ на обекта по т.1, а след влизането в сила на ПУП и учредяването на правата по т.2 – и по промяната на предназначението на земята.

 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот, с. Пушево, Вх. № 3049/05.12.2014 г.

 

Г-н Ашиков съобщи, че кметският наместник на с. Пушево е в залата и подкрепя направеното предложение.

Изказвания не бяха направени.

Предложението по точка 11 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Атанас Атанасов - за, Валентин Ламбев - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Станислав Рашков - за, Любен Велчев - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Николай Илчев – за, Драгош Методиев – за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 34 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1352

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от ЗОС, включва в годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2014 година недвижим имот общинска собственост, представляващ част от читалищна сграда, с централен вход от запад състояща се от:

- І – ви етаж: фоайе, гардеробна, магазин за хранителни стоки със склад, голям салон, сцена и стълбище;

- ІІ - ри етаж: кинокабина, библиотека, читалня, 2 броя гримьорни с коридор към сцената и балкон,

попадаща в УПИ V-413 от кв. 9 по плана на с. Пушево, актуван с АОС №2325 от 30.09.2004 г.

 

2. На основание чл.39, ал.4 от ЗОС, чл.59 ал.1 и ал.4 от НРПУРОИ, Великотърновски общински съвет дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 10 /десет/ години върху недвижим имот общинска собственост, представляващ част от читалищна сграда, с централен вход от запад състояща се от:

- І – ви етаж: фоайе, гардеробна, магазин за хранителни стоки със склад, голям салон, сцена и стълбище;

- ІІ - ри етаж: кинокабина, библиотека, читалня, 2 броя гримьорни с коридор към сцената и балкон,

попадаща в УПИ V-413 от кв. 9 по плана на с. Пушево, актуван с АОС №2325 от 30.09.2004 г.

в полза на Народно читалище „Сполука - 1923” с. Пушево, представлявано от Председателя на Настоятелството – Стефка Митева Косева – Илиева.

 

3. Всички текущи разходи, както и разходите по поддръжка и ремонт на сградата са за сметка на Читалищното настоятелство.

 

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия съгласно изискванията на ЗОС и НРПУРОИ.

 

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение от Пламен Радонов – общински съветник от Групата на ДЕСНИТЕ, Вх. № 2989/06.11.2014 г.

 

Г-н ПЛАМЕН РАДОНОВ: На предната сесия предложих да се отвори дебат в Общинския съвет и в Общинската администрация за регламентиране и уреждане на международните дейности на община Велико Търново. Целта на този дебат трябва да бъде изработване на документ, който да представлява един комплекс от цели, инструментариум за постигане и мерки за измерване на резултатите от съответните международни дейности и международни отношения. Т.е. всяко едно наше действие в международен план по някакъв начин трябва да довежда за увеличаване благосъстоянието на великотърновската общественост от една страна, от друга страна, трябва да популяризира нашия град на международната сцена и от трета страна, трябва да води до развитие на сферите на обществения живот в община Велико Търново.

За целта предлагам този дебат да бъде организиран от една работна група от колеги, с които в различни периоди сме разговаряли на подобни теми. Предлагам тази работна група да бъде отворена, да могат да участват и други колеги, които проявяват интерес. Освен това към нея да се асоциират и представители на Общинската администрация и примерно до края на месец март задачата й да бъде да се изработи проект за такъв документ. Дали ще бъде стратегия, или документ от друг характер, ще реши самият Общински съвет и ще стане ясно в хода на самите дебати. Предлагам групата да бъде от: г-н Росен Иванов, г-н Петко Тюфекчиев, г-н Николай Георгиев, г-н Николай Илчев, г-н Мариян Кенаров и моя милост.

Разбира се, пак казвам: ако има други желаещи, групата да има отворен характер. Задачата й да бъде да организира обсъждане, да изработи и предложи до края на месец март 2015 година на Великотърновския общински съвет проект за документ, уреждащ международните отношения на община Велико Търново.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Мисля, че е добре в групата да включите и г-н Станислав Рашков, защото има опит в подобни контакти.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Аз имам известни притеснения от гледна точка на формираното становище от страна на Общинската администрация и, разбира се, благородните намерения на Група „Десните”. Няма да влизам в конкретика, но ще си позволя да направя едно предложение. Така или иначе, в момента говорим за благоденствието и за популяризирането на Велико Търново. Така или иначе, ще се създаде такава работна група. Моля в тази насока същата тази група да помисли за една декларация, която да изпратим на управляващите с една-единствена идея – създаване на Закон за старите столици, който несъмнено ще ни даде невероятно предимство във всеки един аспект. Има такава европейска практика, има такъв европейски закон и има държави, които ползват европейско финансиране само с тази тематика. Мисля, че ако тръгнем в тази посока, ще увеличим както инвестициите, така и обема на популяризация на община Велико Търново.

Г-н Радонов предлага съвсем различно нещо, това са две коренно различни неща. Аз говоря за излизане с декларация за създаване на Закон за старите столици.

Г-н МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ: Простете ми за невежеството, г-н Димитров, аз не зная за Закон за старите столици в Евросъюза и ще Ви бъда благодарен да ми го представите.

 

Предложението по точка 12 беше подложено на гласуване, заедно с предложената от г-н Радонов комисия и предложението на г-н Ашиков в състава на комисията да бъде включен и г-н Станислав Рашков.

Предложението беше прието с 32 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1353

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет избира работна група в състав: Росен Иванов, Петко Тюфекчиев, арх. Николай Георгиев, Николай Илчев, Мариян Кенаров, Пламен Радонов и Станислав Рашков.

Работната група да организира обсъждане, изработи и предложи на Великотърновски общински съвет до края на март 2015 г. – Проект на документ уреждащ международните отношения на Община Велико Търново.

 

Г-н МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ: Г-н Димитров, моят интернет не показва такова нещо (Закон за старите столици). Ще Ви бъда благодарен, ако във Вашия го има.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Аз само акцентирам върху работната група – наистина да разгледат предложението на г-н Димитров и тогава да стане достояние на всички.

 

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Отдаване на помещения под наем в детските градини на Община Велико Търново за провеждане на театрални постановки от професионални театрални групи, Вх. № 3041/04.12.2014 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по точка 13 беше поставено на поименно гласуване заедно с предложението за допълване на точка 2 от проекта за решение, направено от ПК по ОНК: „При безплатни представления наем няма да се събира.”.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Станислав Рашков - за, Любен Велчев - за, Калина Широкова - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Драгош Методиев – за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1354

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет:

1. Дава съгласие за почасово отдаване под наем, от директорите на детските градини, на помещения за театрални постановки от професионални театрални групи. При всяко провеждане на детската театрална постановка като допълнителна педагогическа услуга в детските заведения, да се сключва договор за почасово отдаване на помещение под наем.

2. Определя наемна цена за отдаване на помещение под наем за театрални постановки в размер на 70.00 (седемдесет) лева до един астрономически час, които постъпват в Община Велико Търново. Същите да се ползват за подобрение на материално-техническата база в съответната детска градина. При безплатни представления наем няма да се събира.

3. Решението на Великотърновски съвет да влезе в сила от 01.01.2015 година.

 

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Утвърждаване на разходи по изготвени калкулации от „ОДПГ“ – Велико Търново, Вх. № 3058/05.12.2014 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по точка 14 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Стефан Антонов - против, Лидия Прокопова – въздържал се, Желка Денева - против, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов – въздържал се, Станислав Рашков - за, Любен Велчев - за, Калина Широкова - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров – въздържал се, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 25 „за”, 2 „против”, 3 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1355

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 24, ал. 2 и чл. 26, ал. 3 от Наредбата за реда за спиране, престой и паркиране на ППС на територията на гр. Велико Търново, Великотърновски общински съвет утвърждава по изготвени калкулации от страна на „ОДПГ“ ЕООД, гр. Велико Търново следните разходи, които да се прилагат по реда на Наредбата за реда за спиране, престой и паркиране на ППС на територията на гр. Велико Търново, а именно:

 

- разходи принудително задържане в размер на 15 лева с ДДС.

- разходи принудително преместване в размер на 42 лева с ДДС.

 

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, с. Малки чифлик, Вх. № 3062/05.12.2014 г.

Председателят на Общинския съвет съобщи, че кметският наместник на с. Малки чифлик е в залата и подкрепя направеното предложение.

Предложението по точка 15 беше подложено на поименно гласуване.

Предложението беше прието с 33 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1356

 

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.29 ал.1 от ЗОЗЗ, във връзка с чл. 25 ал.1, чл.25 ал.3 т.1 и чл.25 ал.5 от ЗСПЗЗ, Великотърновски общински съвет дава предварително съгласие за промяна предназначението на имот публична общинска собственост, както следва:

 

- имот №000148 в землището на с. Малки чифлик, с площ от 6,249 дка, с НТП: пасище с храсти /земи по чл.19 от ЗСПЗЗ/, трета категория, местност „Чукур Тарла”, актуван с акт за публична общинска собственост №5849/09.05.2014 г.,

 

във връзка с процедиран проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ №000148, землище с. Малки чифлик, община Велико Търново и ПИ №000338, землище с. Шереметя, община Велико Търново, с цел обособяване на територия за обект: „Инсталация за сортиране на отпадъци” /предварителен проект/ с два ситуационни варианта за разположение на сградите и съоръженията. Проектът е разгледан и приет с решение №137 по протокол №9 от 12.11.2014 г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Велико Търново, като е приет предложеният вариант №1 за ситуационно разположение на сградите и съоръженията.

 

2. Определя срок на валидност на предварителното съгласие - до влизане в сила на решението на Комисията за земеделските земи.

 

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Искане от Агенция „Пътна инфраструктура“ във връзка с Лот 80- Рехабилитация и реконструкция на път III-504 „Самоводене – Обединение“, Вх. № 3063/05.12.2014 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по точка 16 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 30 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1357

 

На основание чл. 21 ал.1 т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема:

1. Съгласно информацията, с която разполага Община Велико Търново от съответните експлоатационни дружества, подземната техническа инфраструктура в обхвата на републиканския път ІІІ-504 ( Самоводене – Обединение ) от км 0+000 до км 26+056.4” на територията на община Велико Търново е изградена към настоящия момент и не се предвиждат планови изграждания и/или реконструкции на съществуващата подземна инфраструктура.

2. Към настоящия момент в Община Велико Търново няма внесени инвестиционни проекти и/или други документи отразяващи инвестиционни намерения на експлоатационните дружества за извършване на СМР в обхвата на републиканския път ІІІ-504 ( Самоводене – Обединение ) от км 0+000 до км 26+056.4” на територията на Община Велико Търново.  

3. Община Велико Търново не предвижда планово изграждане и/или реконструкция на съществуващата подземна инфраструктура за период от 5 години след приключване на дейностите по проекта.

 

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Намаляване на началната цена за продажба на общински нежилищен имот, представляващ „Фризьорски салон“, с. Самоводене, Вх. № 3082/10.12.2014 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по точка 17 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Атанас Атанасов - за, Валентин Ламбев - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Станислав Рашков - за, Любен Велчев - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров – въздържал се, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1358

 

На основание чл. 3, ал.3, т. 2, чл.4 , ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал.3, т.1 от ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45 от ЗДДС, чл. 5 ,чл. 6 и чл. 14, ал. 4 от Наредбата за търговете и конкурсите и във връзка с решение № 967 от 19.12.2013 г., Великотърновски общински съвет реши:

1. Намалява с 15 (петнадесет) на сто приетата с решение № 967 от 19.12.2013 г. (ДВ, бр.5 от 2014 г.) на ВТОбС начална цена и определя нова начална цена в размер на 10 515 лева за продажба на общински нежилищен имот със стопанско предназначение, представляващ: „Фризьорски салон - реална част от сграда (Битов комбинат), попадаща в УПИ ІІ от кв. 90 по плана на с.Самоводене, заедно със съответстващите на обособената част идеални части от общите части на сградата и право на строеж, съобразно застроената площ върху УПИ”- собственост на Община Велико Търново.

2. Определя начин за продажба на посочения в т.1 обект чрез публичен търг с явно наддаване при стъпка на наддаване в размер 526 лева .

3. Търгът да се проведе при следните условия: дата на търга – на 21-вия ден след датата на обнародване на това решение в "Държавен вестник", като в случай че 21-вият ден съвпада с неработен ден търгът ще се проведе в първия следващ работен ден; начало на търга - 14,00 часа; място на търга - стая 419 в сградата на Община Велико Търново .

4. Утвърждава тръжна документация и договор за продажба за обекта. Определя цена за продажба на комплект тръжна документация в размер 300 лева (с ДДС). Цената на тръжната документация да се заплаща по сметка № BG 95 SOMB 9130 3124 7614 00 на Общинска агенция за приватизация (ОбАП) при “Общинска банка”-АД, клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация да се получава след представяне в ОбАП на документ за извършено плащане - стая 419 в сградата на Община В. Търново, всеки работен ден и до 10,00 ч. на деня, предхождащ датата на търга.

5. За допускане до участие в търга кандидатите да внесат депозит в размер 3 155 лева. Депозитът да бъде внесен по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на ОбАП при “Общинска банка”-АД, клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF, до 16,00 ч. на деня , предхождащ датата на търга.

6. Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба да се извърши в 30-дневен срок от датата на заповедта за определяне на купувач. Дължимата сума, представляваща разлика между договорената цена и внесения депозит да се заплати в български лева по сметка № BG95 SOMB 9130 3124 7614 00 на ОбАП при “Общинска банка”-АД, клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични платежни средства не се приемат.

За обекта се допуска и разсрочено плащане при следните условия: начална вноска – не по-малка от 30 на сто от достигнатата на търга продажна цена, срок за издължаване на остатъка от продажната цена - до 12 месеца, считано от датата на сключване на договора, на равни вноски, всяка от които е дължима през не повече от шест месеца, считано от предходната вноска по разсроченото плащане.

7. Срок за оглед на обекта - всеки работен ден и до 12,00 часа на деня, предхождащ датата на търга. Срок за подаване на документи за участие в търга - всеки работен ден и до 17,00 ч. на деня, предхождащ датата на търга, в ст. 419 в сградата на Община В.Търново .

8. Възлага на ОбАП да организира приватизационната сделка за обекта по установения от закона ред и взетите решения от ВТОбС.

9. При неявяване на купувачи повторен търг да се проведе 14 дни след датата на търга при същите условия, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът ще се проведе в първия следващ работен ден.

10. В случай на неявяване на купувачи и за обявения повторен търг да се проведат последващи поредни търгове на 28-ия ден след обявената датата за съответния повторен търг, при условията на настоящото решение, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът се провежда в първия следващ работен ден.

 

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Намаляване на началната цена за продажба на общински нежилищен имот, гр. Килифарево, Вх. № 3083/10.12.2014 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по точка 18 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Атанас Атанасов - за, Валентин Ламбев - за, Лидия Прокопова - за, Станислав Рашков - за, Любен Велчев - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров – въздържал се, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1359

 

На основание чл. 3, ал.3, т. 2, чл.4 , ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал.3, т.1 от ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45 от ЗДДС, чл. 5 ,чл. 6 и чл. 14, ал. 4 от Наредбата за търговете и конкурсите и във връзка с решение № 617 от 28.03.2013 г., Великотърновски общински съвет реши:

1. Намалява с 30 (тридесет) на сто приетата с решение № 617 от 28.03.2013 г. (ДВ, бр.35 от 2013 г.) на ВТОбС начална цена и определя нова начална цена в размер на 4060лева за продажба на общински нежилищен имот със стопанско предназначение, представляващ: „Незастроен УПИ ХVІІІ – „за обслужващи дейности” от кв. 59 по ПУП-ПР на гр.Килифарево, целият с площ от 580 кв.м.” – собственост на Община В.Търново.

2. Определя начин за продажба на посочения в т.1 обект чрез публичен търг с явно наддаване при стъпка на наддаване в размер 400 лева .

3. Търгът да се проведе при следните условия: дата на търга – на 21-вия ден след датата на обнародване на това решение в "Държавен вестник", като в случай че 21-вият ден съвпада с неработен ден търгът ще се проведе в първия следващ работен ден; начало на търга - 14,00 часа; място на търга - стая 419 в сградата на Община Велико Търново .

4. Утвърждава тръжна документация и договор за продажба за обекта. Определя цена за продажба на комплект тръжна документация в размер 300 лева (с ДДС). Цената на тръжната документация да се заплаща по сметка № BG 95 SOMB 9130 3124 7614 00 на Общинска агенция за приватизация (ОбАП) при “Общинска банка”-АД, клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация да се получава след представяне в ОбАП на документ за извършено плащане - стая 419 в сградата на Община В. Търново, всеки работен ден и до 10,00 ч. на деня, предхождащ датата на търга.

5. За допускане до участие в търга кандидатите да внесат депозит в размер 1218лева. Депозитът да бъде внесен по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на ОбАП при “Общинска банка”-АД, клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF, до 16,00 ч. на деня , предхождащ датата на търга.

6. Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба да се извърши в 30-дневен срок от датата на заповедта за определяне на купувач. Дължимата сума, представляваща разлика между договорената цена и внесения депозит да се заплати в български лева по сметка № BG95 SOMB 9130 3124 7614 00 на ОбАП при “Общинска банка”-АД, клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични платежни средства не се приемат.

7. Срок за оглед на обекта - всеки работен ден и до 12,00 часа на деня, предхождащ датата на търга. Срок за подаване на документи за участие в търга - всеки работен ден и до 17,00 ч. на деня, предхождащ датата на търга, в ст. 419 в сградата на Община В.Търново .

8.Възлага на ОбАП да организира приватизационната сделка за обекта по установения от закона ред и взетите решения от ВТОбС.

9. При неявяване на купувачи повторен търг да се проведе 14 дни след датата на търга при същите условия, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът ще се проведе в първия следващ работен ден.

10. В случай на неявяване на купувачи и за обявения повторен търг да се проведат последващи поредни търгове на 28-ия ден след обявената датата за съответния повторен търг, при условията на настоящото решение, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът се провежда в първия следващ работен ден.

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на имот в собственост на община Велико Търново, Вх. № 3065/05.12.2014г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по точка 19 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Атанас Атанасов - за, Валентин Ламбев - за, Лидия Прокопова - за, Станислав Рашков - за, Любен Велчев - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Стефан Михайлов – въздържал се, Николай Николов - за, Румен Димитров - против, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 27 „за”, 1 „против”, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1360

 

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.5 ал.1 и чл. 34 ал. 1 от ЗОС, чл. 3 ал. 1 т.2 и чл. 3 ал.2 т.5 от НРПУРОИ, Великотърновски Общински съвет приема в собственост на Община Велико Търново недвижим имот, построен в полза на Община Велико Търново в УПИ ХІV от строителен квартал 28 по ПУП на гр. Велико Търново, съгласно договор за учредяване право на строеж от 06.02.2006 г., сключен между Община Велико Търново и “Карик” ЕООД Велико Търново, представляващ съгласно Удостоверение № 23/01.02.2011 г. на Гл.архитект при община Велико Търново за въвеждане в експлоатация на строеж: „Обществено-обслужваща сграда” по предназначение за „Спортни зали, офиси, лекарски кабинети”.

 

2. Дава съгласие след съставяне на акт за общинска собственост и изпълнение на законоустановените процедури, обект „Обществено-обслужваща сграда” по предназначение за „Спортни зали, офиси, лекарски кабинети”, да бъде предоставен за управление на ОП „Спортни имоти и прояви” Велико Търново.

 

3. Великотърновски общински съвет дава съгласие за предоставяне на залите в обекта под наем на спортни клубове и организации, отговарящи на изискванията на ЗФВС, за срок от пет години. Великотърновски общински съвет възлага на Управителя на ОП „Спортни имоти и прояви” Велико Търново да сключи договори за наем на залите.

 

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да организира изпълнението на настоящото решение в съответствие с действащото в страната законодателство.

 

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ (отрицателен вот): Ще бъда максимално кратък и максимално ясен. Според мен това, което се взе като решение в тази зала, е поредният фарс, роден от този Общински съвет. Сигурен съм, че в бъдеще това решение ще има много сериозни сътресения. Не мога да си обясня как, след като всички знаете тежестта, сложността и поредността на процедурите, как след като всички ние говорихме и се обединихме, че трябва да има най-малкото един правен анализ, под който се подпишат съответните лица и да внесат спокойствие в нашите редици и решения, всички вие вкупом го подкрепихте.

 

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Провеждане на процедура по принудително отчуждаване, Вх. № 3048/05.12.2014 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по точка 20 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Атанас Атанасов - за, Валентин Ламбев - за, Лидия Прокопова - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Станислав Рашков - за, Любен Велчев - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров – въздържал се, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 31 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1361

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2014 г., провеждане на процедура по принудително отчуждаване на ПИ №10447.515.619 и ПИ №10447.515.620 по КККР на Велико Търново, съгласно влязло в сила ЧИ на ПУП-ПРЗ, одобрено със Заповед № РД-1023/07.06.2005 г. на Кмета на Община Велико Търново.

 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 21 ал.1 от ЗОС, Великотърновски общински съвет дава съгласие за провеждане на процедура по принудително отчуждаване на ПИ №10447.515.619 и ПИ №10447.515.620 по КККР на Велико Търново, съгласно влязло в сила ЧИ на ПУП-ПРЗ, одобрено със Заповед № РД-1023/07.06.2005 г. на Кмета на Община Велико Търново.

 

3. Определя стойност на справедливото парично обезщетение за провежданото принудително отчуждаване, както следва:

 

- за ПИ №10447.515.619 по КККР на гр. Велико Търново, урбанизирана територия, незастроен, отреден „за второстепенна улица”, целият с площ от 506 /петстотин и шест/ кв.м. – в размер на 33 700 /тридесет и три хиляди и седемстотин/ лева;

- за ПИ №10447.515.620 по КККР на гр. Велико Търново, урбанизирана територия, незастроен, отреден „за второстепенна улица”, целият с площ от 149 /сто четиридесет и девет/ кв.м. – в размер на 10 000 /десет хиляди/ лева;

 

4. Допуска разсрочено плащане на справедливото парично обезщетение от страна на Община Велико Търново към собственика на имотите, на дванадесет равни месечни вноски съгласно погасителен план.

 

5. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по провеждане на процедура по принудително отчуждаване, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Публичен търг с явно наддаване за продажба на полезни отпадъци от бракувана тролейбусна мрежа, Вх. № 3070/08.12.2014 г.

 

Г-н РОСЕН ИВАНОВ: В началото на тази точка искам да помоля всички да не превръщаме тази точка в дискусия „за” и „против” бъдещето на тролейбусната мрежа във Велико Търново. Това е много удобна теза, но според мен отклонява темата на точката, за която говорим в момента. По същество точката е за ликвидиране на полезни отпадъци от една контактна мрежа, и съответно нейните окачни елементи, която контактна мрежа, както казах, е бракувана, амортизирана, опасна и се видя как част от нея падна на главната улица.

За да бъдем оперативни, след като с колегите обсъдихме конкретни практически действия по повод реализацията на процедурата за този търг, предлагам текстът за решение да бъде допълнен, като се вмъкне нова точка 4, а старата точка 4 от проекта за решение да стане точка 5. Предложението за текста на новата точка е следното: „Всички необходими дейности по демонтаж, съхранение, транспорт, и други съпътстващи, както и разходите, свързани с тях, са за сметка на спечелилия търга”.

В момента в проекта за решение не е ясно кой прави демонтажа, кой охранява полезния отпадък, кой транспортира полезния отпадък, кой го нарязва и т.н. С това наше предложение искаме да бъде уточнено, че който спечели търга, той ще демонтира, ще отговаря за опазването на полезния отпадък, ще транспортира и респективно ще продава. Това включва и дейностите, включва и разходите по тези дейности.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Оказва се, че когато имаме сбирки по подобие на Председателския съвет, някои хора слушат какво се коментира. Не одобрявам призива, че ние не трябва да коментираме в детайли по същество за какво иде реч. Много Ви моля, колега. А това, което направихте като предложение, точно затова нивото на Председателския съвет в обсъждането на конкретните точки беше доста горещо. Има свидетели - това, което предложихте Вие, го коментирах аз. Хубаво е, че слушате, аз нямам претенции за авторство; хубаво е, че вървите в някаква посока.

И въпреки всичко аз пак не съм съгласен с предложението, защото много добре знам какви бяха мотивите и аргументите ми, когато беше направено предложението за продажба на парцела заедно с активите върху него. Тогава предложението беше от Надзорния съвет и аз си позволих да направя коментар във Ваше отсъствие, г-н Ламбев, за което се извинявам, но сравнението ми беше абсолютно елементарно и много показателно: „Ако някой иска да купи Вашата фирма за 10 лв., а Вие имате бързоликвидна стока във Вашите складове за 1000 лв., ще се съгласите ли? Не вярвам”. Защото това, което направи Общинският съвет миналия път, беше точно това. Беше остойностена само земята. Смея да твърдя, че активите върху земята струват много. Аз съм си подготвил, подчертал съм го, какво е влязло в обяснителната записка. За мое най-голямо съжаление за пореден път вероятно никой от Вас не го е допрочел. Защото тук, към първия актив, който аз съм подчертал, пише: трафопост ТМ 52 и помещение, трафопост ТМ 51, а практиката доказва какво се случва след решение на този Общински съвет, т.е. ние бяхме ликвидирали едно наше предприятие с активи в него и след като влязоха новите му собственици, те не пожелаха да се разделят с активите и така ние се лишихме от няколко десетки хиляди лева. Тогава аз смеех да твърдя, че само трафопостът, който се намира там, струва страшно много пари. Така както е направено, ако ние в момента не дебатираме, не изложим проблема, аз съм почти убеден, че този трафопост ще бъде продаден заедно с мястото, така както е взето решението.

Връщам се на предложението. Категорично не приемам и не съм съгласен с тази цена - че 700 000 лв. е достатъчно висока цена. Връщам ви назад във времето с няколко години, когато някой си позволи да открадне няколкостотин метра от активната мрежа. Тогава навсякъде, и Администрация, и медии, казваха, че за възстановяването на същата ще са необходими на общината между 800 000 и 900 000 лв. В момента имаме 42 км. Питам: Това ли е нормалната цена? Аз имам своя логически отговор, но ще изслушам всички дебати и със сигурност тази тема ще има продължение.

Г-н ВАЛЕНТИН ЛАМБЕВ: Правя предложение за почивка, 10 минути.

 

В 12.20 часа председателят на Общинския съвет обяви 10-минутна почивка.

Г-н ВАЛЕНТИН ЛАМБЕВ: Ще взема повод от последното изказване на колегата Иванов и ще направя обратното твърдение - че това не е сделка просто за продажба на стари проводници, а това е решение за окончателно закриване на тролейбусния превоз, съществуващ от 1989 година във Велико Търново и нефункциониращ от няколко години. И понеже сме последователни като група относно този проблем, ще ми позволите няколко основни момента като ретроспекция.

Макар и с вложени експлоатационните качества, тази мрежа съществува и тя може да бъде използвана. Така и не видяхме оценка за нейното състояние, а само сравнителен анализ, че електробусите биха били много по-икономични и изгодните в новите реалности в контекста на Интегрирания план.

На следващо място, за да пристъпим към продажба на тази мрежа, ако елементаризираме и се конкретизираме само върху разпоредителната сделка, искам да обърна внимание, че тази мрежа не е бракувана към момента, а в преамбюла на това предложение за решение пише: „бракувана тролейбусна мрежа”.

На следващо място, изразяваме сериозни съмнения не относно начина и методиката, по които „Инвестстрой” е направил тази оценка, а по-скоро поради невъзможността да бъде направена обективна оценка, така както мрежата е в момента по стълбовете.

Възникват и няколко други въпроса. Въпросите с така наречените тисове – токоизправителни станции. Възникват въпроси, които са свързани със земята, върху която са изградени тези тисове. Тук ще направя едно отклонение за колегата Димитров. В Надзорния съвет това предложение аз лично съм гласувал „против” и съм го спирал няколко пъти, което касае продажбата на тролейбусното депо, не защото съм против разпоредителните сделки, които биха донесли приходи за общината, а по-скоро точно поради факта, че сме против ликвидирането на тролейбусния превоз във Велико Търново.

И тук, по-надолу, в самото предложение, където горе пише: „бракувана тролейбусна мрежа”, обърнете внимание какво пише: „да бъдат бракувани”, т.е. горе е бракувана, а долу ще ги бракуваме. Не съм много сигурен, но мисля, че едното предшества другото, а тук са разменени, поне като логика.

Другият въпрос - понеже говорим за скраб, това е съоръжение, което може да се ползва. Дори и да бъде ремонтирано, това съоръжение може да се продава като такова за онези 19 града в България, които не са закрили тролейбусния си превоз, нещо повече – кандидатстват и реализират проекти за подмяна на мотриси. Пример – гр. София наскоро закупи 19 нови мотриси по грантова схема със средства от Европейския съюз. И почти на последно място, но не и по значение, така направено, това предложение за рязане и за продаване на контактната мрежа, е жив грабеж. Казвам го съвсем отговорно. Понеже в медиите имаше нещо като коментар за търсене на отговорност, няма никакъв проблем да се търси отговорност, защото когато говорим, говорим винаги с документи и с доказателства, а не политиканстваме.

И накрая, най-важното – ще направя едно предложение до всички вас, а то е следното: Предложение от групата съветници от БСП: Уважаеми г-н Председател, предлагаме като точка 1, както следва: На основание чл. 21, ал. 1, точка 23 от ЗМСМА Великотърновският общински съвет закрива тролейбусния транспорт в община Велико Търново.

Г-н ТОДОР ТОДОРОВ: Където четете текста: „да бъдат бракувани”, това е текстът от протокола, с който комисията предлага „така и така”. Тисовете не са обект на този търг изобщо, така че няма какво да ги коментираме.

Г-н ДЕЯН ХАДЖИЙСКИ: Аз имам едно питане към групата на БСП. Четох и пресконференцията, която сте дали: Дали тролейбусният транспорт е някаква носталгия според тях? Защото според новите тенденции е отживелица. Специално за Велико Търново този транспорт е спрял да функционира още преди години и не зная дали някой си е правил труда да изчисли колко пари струва да се възобнови мрежата.

Г-н РОСЕН ИВАНОВ: Поради тази причина исках да кажа, че темата на днешната точка не е „за” или „против” тролейбусната мрежа. Бих помолил в този контекст, с оглед на яснота за всички общински съветници и на обществеността, ако някой представител от Общинската администрация желае да каже какво е техническото състояние на мрежата, каква би била финансовата равностойност за възстановяването на мрежата. Доколкото аз съм запознат, състоянието на мрежата е съпоставимо с нови инвестиции в мотриси и в електробуси. Един технико-икономически би показал кой транспортен вариант е по-удачен и по-добър. Това ще е малко спорна тема. Така че да не вземаме решение „за” или „против” тролейбусната мрежа сега. В момента говорим за унищожаване на бракувана мрежа.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Ние сме го казвали многократно. Започнахме с питането с г-жа Желка Денева миналата година.

Само за пояснение и за носталгията на г-н Хаджийски: баща ти беше част от изграждането на това депо, питай го и ми кажи, ако съм излъгал.

В 19 града на България, в това число областни и един необластен град – Казанлък, има изградена тролейбусна мрежа като политика на така омразното соцуправление. Тогава имаше национална политика за изграждане на екологичен транспорт и вероятно е имало решение на ЦК, имало е решение на окръжниите съвети, имало е решение на общинските съвети за изграждане на екологичен транспорт и са го правили хората. Не допусна нито една община, областен град или необластен, да ликвидира своя тролейбусен транспорт. Включително и в Горна Оряховица стълбовете и жиците вероятно така стоят. И те не са допуснали това. В същото време ние казваме: „Няма да има тролейбуси”, вместо да разширим.

Между другото, отварям една скоба: краят на тролейбусния транспорт беше даден с онова западно пътно възелче. Казвам „възелче”, защото с една инвестиция за 9 милиона ние бастисваме една инвестиция за 15 милиона, която пет години е изграждана. Такова брутално ликвидиране на собственост, която е полезна за обществото, аз не познавам и се обръщам към тебе, г-н Радонов, ти имаш и ордени, имаш и много рани, ти би ли допуснал това?

Отварям една скоба: няма как да не подложите на гласуване това, което г-н Ламбев предложи, и аз предлагам поименно гласуване, да се знае кой как гласува. С това бракуване и с това после нарязване и не с зная какви още процедури, ние какво правим на практика? Само че преди да направим всичко това, което се предвижда да се направи, дайте да си вземем решението за закриване на този тролейбусен транспорт.

И още нещо, правим нееднократно питане за финансовото състояние. Г-н Маринов не го виждам тук, той на лягане и на ставане вече бълнува за просрочени задължения. И вие не обвинявате, че ние спираме едва ли не приходите в общината. Ясно е, че на това дередже, на което общината се намира, тези 700 000 лв. или колкото дойдат хиляди лева, те се търсят. Това е истината и ще затрием буквално един транспорт, който 5-6 години бездейства не по наша вина. Аз помня как д-р Рашев каза: „Ще възстановим тролейбусния транспорт”. Има проект. Обръщам се и към г-н Харалампиев: Проф. Харалампиев, ти си еколог.

И последно: Как тези електробусчета ще закъсат примерно по бул. България или по бул. „Габровски”, ще му свърши батерията, ще забуксува и айде – на теглич. Този поне има с какво да кара. Това нещо предвидено ли е, не е ли предвидено?

И завършвам последно: Това е акт на ликвидиране на общинска собственост, в която са дадени пари и са дали труд хиляди хора. Едно обществено допитване защо не направихте? Не трябва ли да бъде подложено на такова обществено допитване с всичките салтанати? Да, ще го закрием, ще нарежем жиците, ще вземем парите и накрая в едно обозримо или необозримо бъдеще ние ще направим електробусчета. Как 35 или колкото сме тук, решаваме съдбините на това, без да питаме хората.

Отново подчертавам: предлагам поименно гласуване на точка 1, която г-н Ламбев предложи.

Г-н ПЛАМЕН РАДОНОВ: Доколкото разбирам от предложението, което е направено и е внесено в зала и което трябва да гласуваме, с уточненията, които направи г-н Иванов, ние фактически трябва да дадем възможност кметът да отвори процедура по демонтаж и продажба на бракувано имущество. т.е. всички документи, които са изискуеми по закон, са налични в Общинската администрация и тя предлага по този начин тази тролейбусна мрежа да бъде демонтирана и продадена. Никъде тук не става въпрос каква транспортна схема и какви видове транспорт ще развива община Велико Търново. Т.е. с демонтажа и с продажбата на тези съоръжения, кабели и т.н. (както разбрахме, тисовете не влизат вътре) не се предопределя развитието на тролейбусния транспорт - ще го има ли, или няма да го има. Това нещо може да утежни в известен смисъл едно евентуално развитие на тролейбусния транспорт.

Тук искам да задам въпрос, защото явно, че в други сесии ние ще обсъждаме видовете транспорт и транспортната схема: Доколко Велико Търново и неговият релеф, неговите особености, не само релефни, способстват за развитие на тролейбусния транспорт? Спор няма, много неща, създадени след Девети септември и преди 10 ноември са положителни, но много неща са създадени изкуствено. Не искам да се спирам на завода за стъкло в Елена, където съответният пясък го няма, а преди това са се кълнели различни хора, че ще има кварцов пясък за десетки, да не кажа стотици, години наред. Прави се завод в Елена, след шест месеца кварцовият пясък свършва и почват да карат по линията. Говорим за икономическа ефективност. Няма смисъл да говоря за доста други решения, които са по-скоро политически решения, непочиващи на никаква икономическа логика.

Аз смятам, че тролейбусният транспорт във Велико Търново е неприложим с оглед обстоятелствата и мога да се аргументирам в подходящ дебат за това нещо. Но тъй като ние днес не разглеждаме транспортна схема и видовете транспорт във Велико Търново, а това дали да продадем съществуващата мрежа и кабели, от които голяма част са разграбени според мен, защото няколко пъти средствата за масова информация са ни информирали за различни видове кражби по тази мрежа. Поне аз съм чел, макар и малко да чета вестници. Предлагам да подкрепим решението и също така да не се подкрепя предложението на БСП сега, а в дебата за транспортната схема и развитието на видовете транспорт, тогава да дебатираме в частност това решение. Тогава то би имало място. Казваме, че няма да има, след като разгледаме съответния експертен, икономически и инженерен анализ.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Искам да бъда перфектно точен. В текста пише: „поради изложените причини кметът на община Велико Търново е предложил комисия, която е извършила оглед на тролейбусната мрежа. За работата на комисията е съставен протокол, с който се предлага контактната мрежа да бъде бракувана и отписана”. Дайте да видим този протокол.

Второ, вече в решението пише: „отпадъци от бракувана тролейбусна мрежа”. Валентин Ламбев го каза веднъж, аз го казвам втори път. Вие казвате, че има протокол за бракуване, но окончателният акт го няма, а в решението казвате, че окончателният акт го има. Това първо. Второ, „каруцата пред коня” е любима тема на Пламен. Ние казваме: „Дайте да махнем мрежата, а после ще мислим дали ще правим тролейбусен транспорт, транспортни схеми и каквото и да е ”. В транспортната схема има заложени тролеи, които вървят по съответни маршрути и които сега се заместват с автобуси и там решението е: до възстановяване на тролейбусния транспорт. Дайте да не си заравяме главата в пясъка!

Това че някой иска да се опозори, това е негова работа, но аз апелирам обратно на г-н Радонов: дайте да не опозоряваме този орган, а който персонално иска да направи това, си е негова работа. Този акт, който ние ще направим днес, е категорично недопустим.

Г-н СТЕФАН МИХАЙЛОВ: Според мен, и г-н Радонов, и г-н Витанов говореха едно и също нещо. Аз ще се опитам да го обобщя. Ние нямаме решение, какво правим с тролейбусния транспорт и това, което предлага Групата на БСП за закриване, според мен няма как да мине, защото няма становище на Общинската администрация, а да го вземем ние силово оттук, някакси не върви. Преди обаче да говорим за продажба на депо, продажба на контактна мрежа, ние трябва да сме провели един публичен дебат в тази зала и да кажем на хората, че няма да има тролейбусен транспорт, но за сметка на него ще има еди-какъв си, който е екологичен. Но трябва да си го говорим предварително, да имаме яснота, какво правим; не да работим на парче, защото ако е така, утре ще внесете решение да продадем 10 стълба, защото на някои от тях няма да има осветителни тела. А какво правим с подземната мрежа? Утре ще говорим и за нея. Ние трябва да имаме някаква визия по този въпрос и да вземем такова решение.

Доколкото разбрах, контактната мрежа е бракувана. Кое е основанието за брак? Доколкото зная, основанието е във връзка с нови идеи за нов вид транспорт. Ние не сме го дебатирали и на практика с продажбата на тази контактна мрежа ние решаваме закриването на тролейбусния транспорт. Очевидно, че е така. Дори и да запазим стълбовете, знаете ли колко милиона трябват да се възстанови контактната мрежа? Абсурд е да си позволим тези пари. Ние дефакто с това решение го закриваме в момента. Депото като продадем, контактната мрежа като продадем и остават стълбовете. Дайте да вземем първо решение за дебат: „Ще има ли тролейбусен транспорт?”. За всички е ясно, че не може да има. Той е вече морално остарял, особеностите на града не разрешават такова нещо, но дайте да видим с какво ще го заместим.

Да не говорим, че в транспортната схема съществуват тролеи № 1 и № 2 и те са единственият транспорт, който е оставен да пресича главния път, защото тролеи по главен път не могат да се движат. Затова когато се направиха кръстовищата на Качица, беше направен обходен маршрут, който минаваше под болницата за тролеите и излизаше на светофара между Триъгълника и светофара на Пишмана. Сега какво ще стане там? Няма връзка между двата квартала.

Не съм против, но трябва да имаме визия и яснота какво правим. Затова предлагам да отложим тази точка.

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: Това е една много тежка тема. Ако сте забелязали - колегите, които сте били в предния Общински съвет, а и сега, аз никога не вземам политическа страна, опитвал съм се моята позиция да бъде такава, че да бъде в интерес на Велико Търново. Тук въпросът не е политически, а чисто икономически. Донякъде ми хареса изказването на г-н заместник-министъра. Моята позиция е следната: аз ще подкрепя предложението, което се прави от Общинската администрация, ще подкрепя и предложението на г-н Иванов. Какви са мотивите ми? За мен е невъзможно възстановяването, чисто икономически, на тролейбусния транспорт. Спомнете си, какви затруднения имаше, когато той работеше. Нашата инфраструктура не позволява това нещо. Всеки ден отлагане ние губим пари и имаме по-големи разходи. Какъвто и дебат да проведем, пътят е ясен за повечето от вас. Въпросът е, че трябва да се намери най-добрият начин да спечелим от това, което предлагаме, т.е. да се спазят всички нормативни документи за това, което ще предложим на пазара, за да има полза общината. Оттук нататък предстои дебат как да решим въпроса с транспорта в нашия град. Има толкова нови, модерни неща; да се направи един икономически анализ, кое ще бъде най-полезно за града ни. За тези, които мислят трезво, трябва да направят преценка, че трябва да се освободим от това бреме и да намерим най-добрия начин да влязат повече пари в общината. Нужен е един дебат как да решим транспортната схема в нашия град.

Г-н ИВАЙЛО ДАЧЕВ: Ще направя един чисто технически анализ и коментар на изказванията, които касаеха техническото състояние на тролейбусната мрежа към момента. Ще започна малко по-отрано. Със заповед № 683 от 8 май 1991 г. на Общинския народен съвет – Велико Търново, са предадени за безвъзмездно ползване на Държавна фирма „Царевец”, гр. Велико Търново ТИС 1 и ТИС 2, стълбове, фундаменти и контактна мрежа от Летния театър до Завода за телферни електродвигатели. А със заповед № 461 от 14 май 1997 г. кметът на община Велико Търново предава на „Пътнически превози” ЕООД, гр. Велико Търново контактната мрежа от „Системи за телеобработка” до Товарна гара, Тролейбусно депо, ТИС 3 за оперативно управление и според мен това е началото на ликвидиране на тролейбусната мрежа, защото в този период не е купено едно ново болтче, не е купен един нов държач за контактната мрежа, използвани са от едно място на друго, за да се закърпи положението и да се поддържа мрежата.

От 2001 г. е спряна ТИС 1, която е на пазара. Чекмеджетата са извадени и са прибрани в действащата токоизправителна станция и са използвани за резервни части, за подмяна. През 2003 г. същата съдба е сполетяла и другата токоизправителна станция в товарното депо. Тези чекмеджета стоят празни в момента. През 2008 г. е спряна контактната мрежа, но въпреки това тя е оставена в напрежение, за да се защити от злонамерени посегателства, от кражби. За да стои контактната мрежа под напрежение от 2008 г. досега, и в момента тя е под напрежение, са похарчени 250 000 лв. само за операторите, които поддържат токоизправителната станция и още поне 40 000 лв. за електроенергия за работещия трафопост, който пуска ток по мрежата, без тя да бъде използвана. Само и само за да бъде защитена. И за да сме сигурни, че наистина ще бъде защитена, през 2010 г. ние монтирахме алармени системи. При прекъсване по контактната мрежа алармената система алармира в охранителната фирма, дежурните в община Велико Търново, които пък ми звънят на мен. Поне 40 пъти съм буден нощем със съобщения за посегателства по контактната мрежа. От началото на април до средата на май, тази година, когато излязоха първите съобщения, че общината ще развива електробуси, а тролейбусната мрежа евентуално ще бъде бракувана, имаше шест посегателства. На Гергьовден, в почивните дни – два пъти. В три часа през нощта ходих да пазя 100 метра проводник, свален на земята.

Има ли смисъл да харчим пари, за да поддържаме мрежа, която няма как да влезе в употреба. Защо няма как да влезе в употреба? Ако приемем, че проводникът е годен и може да се използва още, то държачите, конзолите, са негодни. Това се видя при този снеговалеж, това се видя и преди четири години, когато имаше голяма авария. Имаме снимки, но за съжаление, няма техническа възможност да бъдат показани тези аварии.

Да допуснем, че ние ще подменим конзолите, държачите и носачите и ще запазим същия проводник. Това значи същият проводник да се смъкне на земята на ивици, дълги около 500 метра до километър, в зависимост от релефа, да се подменят конзолите и отново да се вдигне на тях. Колко пари ще струва това, оценка не е правена. Има ли смисъл да го правим, когато не се знае кога ще успеем да възстановим токоизправителните станции, защото единствената съществуваща станция не е в състояние да работи под товар. Тя в момента работи на празен ход, само за да пази мрежата. Този проводник е меден и за да се опъне на контактната мрежа, се извършва една термична обработка. След като един път се навие, той не е възможно да бъде опънат. Така че изразявам силни съмнения дали може да бъде използван повторно като проводник за тролейбусна мрежа. Ако евентуално това е възможно, мисля, че не е проблем на търга да се появи купувач, който да го купи и да го използва за действащ проводник.

Смея да твърдя, че ако искаме да развиваме тролейбусния транспорт, единственото, което можем да ползваме към момента, са стълбовете и сградата на токоизправителрната станция. Всичко друго подлежи на подмяна и на ремонт.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Подлагам на гласуване предложенията по реда на тяхното постъпване.

Първо ще гласуваме предложението на Група ГЕРБ, направено от г-н Росен Иванов, за включване на нова точка 4 от проекта за решение, като старата точка 4 от проекта за решение стане точка 5.

Предложението за включване на нова точка в проекта за решение – под № 4, се приема с 30 „за”, 1 „против”, „въздържал се” няма.

Второ по ред е предложението на Групата съветници от БСП.

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: Това не е точка от дневния ред. Това е съвсем нова точка. Няма становище на Общинската администрация, няма анализ.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Първо трябва да се гласува предложението за поименно гласуване на предложението, внесено от Групата на БСП, за нова точка 1 в решението.

Предложението за поименно гласуване на предложената от Групата на БСП нова точка 1в проекта за решение беше подложено на гласуване.

Предложението за поименно гласуване беше прието с 18 „за”, 1 „против” и 11 „въздържал се”.

Това, което предлага Групата на БСП, е допълнение към основното предложение - като точка 1 да се запише, че тролейбусният транспорт се закрива. Тогава ще подложим на гласуване цялата точка.

Г-жа ПЕТЯ ИЛИЕВА (отрицателен вот): Първо искам да кажа, че аз съм може би от тези, които не могат да бъдат баща на Деян Хаджийски, но съм от поколението майки, които нямат носталгия към тролейбусния транспорт.

Искам да мотивирам отрицателния си вот: защото може би съм от тези, които си спомнят времето, в което стояхме и чакахме по часове на спирките можехме да пътуваме само от Летния театър до „Чолаковци”. Аз питам ние, като избраници на всички граждани на Велико Търново, за кого го искаме този транспорт, като знаем търновския терен. Само за тези, които живеят от Летния театър до „Чолаковци”? Къде са тези, които живеят на Самоводската чаршия, къде е „Пишмана”, къде е „Гурко” и ред още; да не ги изброявам, защото са много повече. Значи ние само за да говорим, губим часове да спорим, за да бъдем един срещу друг и само като параван за защита на тези, заради които сме дошли тук, днес загубихме може би час, вместо да вземем това решение, което е от полза на всички нас и което ще ни издигне в очите на жителите на Велико Търново, защото мислим за всички, а не само за някои от тях.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Подлагам на гласуване като точка 1 да влезе предложението на Групата съветници от БСП: „На основание чл. 21, ал. 1, точка 23 от ЗМСМА ВТОС закрива тролейбусния транспорт”. Гласуването ще бъде поименно:

Николай Ашиков – въздържал се, Тодор Тодоров - въздържал се, Йорданка Стефанова – въздържал се, Александър Чокойски – въздържал се, Деян Хаджийски - въздържал се, Петя Илиева - въздържал се, Тихомир Георгиев - против, Красимир Калчев - против, Божидар Ангелов - въздържал се, Николен Стойнов - въздържал се, Александър Нанков - за, Росен Иванов - против, Михаил Харалампиев – въздържал се, Ваня Павлова - въздържал се, Атанас Атанасов - въздържал се, Валентин Ламбев - против, Стефан Антонов - против, Лидия Прокопова - против, Желка Денева - против, Петко Тюфекчиев – против, Стоян Витанов - против, Станислав Рашков - въздържал се, Любен Велчев - против, Калина Широкова - против, Иван Александров - против, Радка Крумова – против, Николай Георгиев - против, Пламен Радонов - против, Стефан Михайлов - против, Николай Николов - въздържал се, Мариян Кенаров - против.

Предложението беше отхвърлено с 0 „за”, 17 „против”, 13 „въздържал се”.

Г-н ПЛАМЕН РАДОНОВ (отрицателен вот): Ние гласувахме да не се приеме точка 1. Този ми е втория Общински съвет. Предния ми Общински съвет беше през 1995 – 1997 г. Все бях виждал хора, единици, да вкарват решение и после да гласуват против, ама цяла група да вкарва предложение за решение и после да гласува против, доживях да видя.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ (отрицателен вот): Г-н Ашиков, недейте чете Евангелието, както дявола. Росен Иванов вкара ново предложение. Вие подложихте ли на гласуване това предложение да влезе? Не. Ние гласувахме предложението. Посочете ми член от Правилника, по който Вие допускате да влезе, или не допускате да не влезе. Гласуват се предложенията и след това се гласува цялото предложение. Това предложение не мина, защото хората бяха срещу това да се ликвидира тролейбусният транспорт. Няма такъв текст в Правилника, посочете ми такъв текст, в който предложение, направено от общински съветник, по дадено основно предложение за решение, да се гласува първо да влезе или да не влезе и след това да се гласува. Гласува се това предложение, което ние сме дали. Вие не може да кажете това дали да влезе, или да не влезе. Ние казваме да се гласува това предложение.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Точка 24 е: „Публичен търг с явно наддаване…”. Вие предлагате като точка 1 към проекта за решение да влезе този текст, Росен Иванов предлага като точка 4, нова, да влезе друго предложение. Ние подлагаме първо предложенията да влязат в решението и тогава отиваме към гласуване на основната точка.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Вие правите абсурди.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Колеги, аз съм съгласен да го прегласуваме.

Г-н ТОДОР ТОДОРОВ: Г-н Ламбев предлага да променим проекта за решение, като запишем като точка 1, че закриваме тролейбусния транспорт. Той предлага промяна, ние гласуваме дали да влезе промяната, или не, и ние го отхвърляме.

 

Предложението на г-н Стефан Михайлов за отлагане на точката беше подложено на гласуване.

Предложението не беше прието с 10 „за”, 15 „против”, 7 „въздържал се”.

Г-н ТИХОМИР ГЕОРГИЕВ (отрицателен вот): Искам да кажа защо аз гласувах на всички допълнителни предложения против. Всички предложения, които бяха направени, отменят съдържанието на самата точка. Никой не казва трябва ли да се премахне опасната мрежа. Всички взехте да разсъждавате дали транспортът е необходим, или не е необходим. В случая не говорим за транспорта, говорим за контактната мрежа. Премахваме я, а след това какви решения ще вземем, дали да се възстанови със средства от Европейския съюз, дали ще се унищожи, няма никакво значение. Затова апелирам да не излизаме от контекста на точката и да си я гласуваме, както е представена.

 

Предложението по точка 21 с вх. № 3070 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Атанас Атанасов - за, Валентин Ламбев - против, Стефан Антонов - против, Лидия Прокопова - против, Желка Денева - против, Петко Тюфекчиев – против, Стоян Витанов - против, Станислав Рашков - за, Любен Велчев - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Драгош Методиев – за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – против, Николай Николов - за, Мариян Кенаров - за.

Предложението беше прието с 24 „за”, „против” няма, 7 „против”.

 

РЕШЕНИЕ № 1362

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2014 г. движими вещи частна общинска собственост, представляващи полезни отпадъци от бракувана тролейбусна мрежа в гр. Велико Търново.

 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 95 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъдат обявени публични търгове с явно наддаване за продажба на движими вещи частна общинска собственост, представляващи полезни отпадъци от бракувана тролейбусна мрежа, както следва:

1. контактен проводник тип RI 100 –305 метра;

2. метални конзоли

- нормални – 2 540 м. /14 031 кг./;

- удължени – 872 м. /11 716 кг./;

- стрелки – 24 бр. /7 200 кг./;

- свързващи и окачващи елементи – 739 бр. /18 475 кг./

3. Обтяжки /стоманени въжета/ -512 м.

 

3. Определя обща начална тръжна цена, въз основа на експертна оценка, изготвена от „Инвестстрой-92” ЕООД, в размер на 723 225 /седемстотин двадесет и три хиляди двеста двадесет и пет/ лева без ДДС.

 

4. Всички необходими дейности по демонтаж, съхранение, транспорт и други съпътстващи, както и разходите, свързани с тях, са за сметка на спечелилия търга.

 

5. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по организиране и провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба на движимите вещи, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ (отрицателен вот): Менторът на част от коалиционните партньори на ГЕРБ - Иван Костов, преди 18 години, когато се подписваше влизането на Валутния борд, той тогава беше против и го попитаха: „Защо”, и той каза: „Защото една опозиция (и това е класика, ювелирна дефиниция на опозицията) трябва да дискредитира управлението, след това да го дестабилизира и накрая да го отстрани”. Тук няма нужда от опозиция. С днешния си акт вие от една страна се дискредитирахте с това решение, днес се стабилизирахте, май. А утре – каквото стане, уважаеми колеги.

 

В 13.20 часа г-н Николай Ашиков обяви удължаване на заседанието с два часа или до приключване на дневния ред.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Малки чифлик, Вх. № 3054/05.12.2014 г.

Председателят на Общинския съвет съобщи, че кметският наместник на с. Малки чифлик присъства в залата и подкрепя направеното предложение.

Изказвания не бяха направени.

Предложението по точка 22 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Стефан Антонов - за, Желка Денева - за, Станислав Рашков - за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за.

Предложението беше прието с 22 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1363

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2014 г. недвижим имот частна общинска собственост:

- трайни насаждения /земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, представляващи новообразуван поземлен имот №46532.68.23 с площ от 2,616 дка, шеста категория, местност „Геновото”, по плана на новообразуваните имоти на землище с. Малки чифлик, община Велико Търново, актуван с АОС № 5976/28.10.2014 г.;

 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъдат обявени публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост, както следва:

- трайни насаждения /земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, представляващи новообразуван поземлен имот №46532.68.23 с площ от 2,616 дка, шеста категория, местност „Геновото”, по плана на новообразуваните имоти на землище с. Малки чифлик, община Велико Търново, актуван с АОС № 5976/28.10.2014 г.;

 

3. Определя начална тръжна цена, въз основа на експертна оценка, изготвена от оценител на имоти, регистриран по ЗНО, в размер на 5 940 /пет хиляди деветстотин и четиридесет/ лева.

 

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имотите, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

  

ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Малки чифлик, Вх. № 3055/05.12.2014 г.

 

Кметският наместник на с. Малки чифлик присъстваше в залата и заяви от място, че подкрепя направеното предложение.

Изказвания не бяха направени.

Предложението по точка 23 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Стефан Антонов - за, Стоян Витанов - за, Станислав Рашков - за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за.

Предложението беше прието с 22 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1364

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2014 г. недвижим имот частна общинска собственост:

- изоставени орни земи /земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, представляващи новообразуван поземлен имот №46532.67.71 с площ от 1,433 дка, шеста категория, местност „Геновото”, по плана на новообразуваните имоти на землище с. Малки чифлик, община Велико Търново, актуван с АОС № 5979/05.11.2014 г.;

 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъдат обявени публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост, както следва:

- изоставени орни земи /земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, представляващи новообразуван поземлен имот №46532.67.71 с площ от 1,433 дка, шеста категория, местност „Геновото”, по плана на новообразуваните имоти на землище с. Малки чифлик, община Велико Търново, актуван с АОС № 5979/05.11.2014 г.;

 

3. Определя начална тръжна цена, въз основа на експертна оценка, изготвена от оценител на имоти, регистриран по ЗНО, в размер на 2 190 /две хиляди сто и деветдесет/ лева.

 

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имотите, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Малки чифлик, Вх. № 3056/05.12.2014 г.

 

Кметският наместник на с. Малки чифлик присъстваше в залата и заяви от място, че подкрепя направеното предложение.

Изказвания не бяха направени.

Предложението по точка 23 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Атанас Атанасов - за, Валентин Ламбев - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Станислав Рашков - за, Любен Велчев - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Николай Илчев – за, Драгош Методиев – за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 20 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1365

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2014 г. недвижим имот частна общинска собственост:

- изоставени орни земи /земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, представляващи новообразуван поземлен имот №46532.67.77 с площ от 0,317 дка, шеста категория, местност „Геновото”, по плана на новообразуваните имоти на землище с. Малки чифлик, община Велико Търново, актуван с АОС № 5978/03.11.2014 г.;

 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъдат обявени публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост, както следва:

- изоставени орни земи /земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, представляващи новообразуван поземлен имот №46532.67.77 с площ от 0,317 дка, шеста категория, местност „Геновото”, по плана на новообразуваните имоти на землище с. Малки чифлик, община Велико Търново, актуван с АОС № 5978/03.11.2014 г.;

 

3. Определя начална тръжна цена, въз основа на експертна оценка, изготвена от оценител на имоти, регистриран по ЗНО, в размер на 440 /четиристотин и четиридесет/ лева.

 

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имотите, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Шемшево, Вх. № 3072/08.12.2014 г.

 

Г-н Ашиков обяви, че кметът на с. Шемшево присъства в залата и подкрепя направеното предложение.

Изказвания не бяха направени.

Предложението по точка 25 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Стефан Антонов - за, Желка Денева - за, Стоян Витанов - за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Драгош Методиев – за, Пламен Радонов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за.

Предложението беше прието с 19 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1366

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2014 г. недвижими имоти частна общинска собственост:

- изоставени територии за трайни насаждения /земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, представляващи новообразуван поземлен имот №124.121, с площ от 0,765 дка, четвърта категория, местност „Ловджийска чешма”, по плана на новообразуваните имоти на землище с. Шемшево, община Велико Търново, актуван с АОС № 5954/23.09.2014 г.;

- изоставени територии за трайни насаждения /земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, представляващи новообразуван поземлен имот №124.92, с площ от 1,159 дка, четвърта категория, местност „Ловджийска чешма”, по плана на новообразуваните имоти на землище с. Шемшево, община Велико Търново, актуван с АОС № 5953/23.09.2014 г.;

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъдат обявени публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост, както следва:

- изоставени територии за трайни насаждения /земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, представляващи новообразуван поземлен имот №124.121, с площ от 0,765 дка, четвърта категория, местност „Ловджийска чешма”, по плана на новообразуваните имоти на землище с. Шемшево, община Велико Търново, актуван с АОС № 5954/23.09.2014 г.;

- изоставени територии за трайни насаждения /земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, представляващи новообразуван поземлен имот №124.92, с площ от 1,159 дка, четвърта категория, местност „Ловджийска чешма”, по плана на новообразуваните имоти на землище с. Шемшево, община Велико Търново, актуван с АОС № 5953/23.09.2014 г.;

3. Определя начални тръжни цени, въз основа на експертни оценки, изготвени от оценител на имоти, регистриран по ЗНО, както следва:

- за поземлен имот №124.121 - в размер на 1 300 /хиляда и триста/ лева;

- за поземлен имот №124.92 – в размер на 2 080 /две хиляди и осемдесет/ лева.

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имотите, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Войнежа, Вх. № 3073/08.12.2014 г.

 

Председателят на Общинския съвет съобщи, че кметският наместник на с. Войнежа присъства в залата и подкрепя направеното предложение.

Изказвания не бяха направени.

Предложението по точка 26 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Стефан Антонов - за, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Станислав Рашков - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Драгош Методиев – за, Пламен Радонов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за.

Предложението беше прието с 22 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1367

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2014 г. недвижим имот частна общинска собственост:

- изоставена нива /земи по чл.19 от ЗСПЗЗ/, представляваща поземлен имот №051005, с площ от 0,560 дка, четвърта категория, местност „Реката”, по плана на землище с. Войнежа, община Велико Търново, актуван с АОС № 5960/06.10.2014 г.;

 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъдат обявени публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост, както следва:

- изоставена нива /земи по чл.19 от ЗСПЗЗ/, представляваща поземлен имот №051005, с площ от 0,560 дка, четвърта категория, местност „Реката”, по плана на землище с. Войнежа, община Велико Търново, актуван с АОС № 5960/06.10.2014 г.;

 

3. Определя начална тръжна цена, въз основа на експертна оценка, изготвена от оценител на имоти, регистриран по ЗНО, както следва:

- за поземлен имот №051005 - в размер на 460 /четиристотин и шестдесет/ лева.

 

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имотите, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Габровци, Вх. № 3074/08.12.2014 г.

 

Председателят на Общинския съвет съобщи, че кметският наместник на с. Габровци присъства в залата и подкрепя направеното предложение.

Изказвания не бяха направени.

Предложението по точка 27 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Михаил Харалампиев – за, Стефан Антонов - за, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Драгош Методиев – за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за.

Предложението беше прието с 21 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1368

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2014 г. недвижими имоти частна общинска собственост:

- изоставени територии за трайни насаждения /земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, представляващи новообразуван поземлен имот №506.9 с площ от 0,294 дка, трета категория, местност „Боенчиното-Габровци”, по плана на новообразуваните имоти на землище с. Габровци, община Велико Търново, актуван с АОС № 5974/23.10.2014 г.;

- трайни насаждения /земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, представляващи новообразуван поземлен имот №506.10, с площ от 1,155 дка, трета категория, местност „Боенчиното-Габровци”, по плана на новообразуваните имоти на землище с. Габровци, община Велико Търново, актуван с АОС № 5975/23.10.2014 г.;

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъдат обявени публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост, както следва:

- изоставени територии за трайни насаждения /земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, представляващи новообразуван поземлен имот №506.9 с площ от 0,294 дка, трета категория, местност „Боенчиното-Габровци”, по плана на новообразуваните имоти на землище с. Габровци, община Велико Търново, актуван с АОС № 5974/23.10.2014 г.;

- трайни насаждения /земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, представляващи новообразуван поземлен имот №506.10, с площ от 1,155 дка, трета категория, местност „Боенчиното-Габровци”, по плана на новообразуваните имоти на землище с. Габровци, община Велико Търново, актуван с АОС № 5975/23.10.2014 г.;

3. Определя начални тръжни цени, въз основа на експертни оценки, изготвени от оценител на имоти, регистриран по ЗНО, както следва:

- за поземлен имот №506.9 - в размер на 1 075 /хиляда седемдесет и пет/ лева;

- за поземлен имот №506.10 – в размер на 2 840 /две хиляди осемстотин и четиридесет/ лева.

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имотите, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот-язовир, гр. Дебелец, Вх. № 3057/05.12.2014 г.

 

Председателят на Общинския съвет съобщи, че кметът на гр. Дебелец е присъствал в залата и е заявил, че подкрепя предложението.

Изказвания не бяха направени.

Предложението по точка 28 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Михаил Харалампиев – за, Стефан Антонов - за, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Станислав Рашков - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за.

Предложението беше прието с 21 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1369

 

І. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 14 ал. 7 и 8 от Закона за общинска собственост, във връзка с § 12 от ПЗР на ЗИД на ЗВ (ДВ бр. 103/2013 год.), чл. 11 ал. 1 предложение второ и ал. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и становище вх. № 1007-87/06.11.2014 год. на Кмета на гр. Дебелец, Великотърновски общински съвет дава съгласие за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имот публична общинска собственост, представляващ язовир, намиращ се в землището на гр. Дебелец, ПИ №№ 000618 и 000619, с обща площ 1,009 дка при минимална годишна конкурсна цена 300,00 лв.

ІІ. Утвърждава следните конкурсни условия:

1. Предложена цена, не по- ниска от минималната годишна конкурсна цена.

2. Кандидатите следва да представят намеренията си, включващи:

2.1. Размер на инвестиционните намерения.

2.2. Период за реализация на инвестиционните намерения.

2.3. Гаранции за обезпечаване реализацията на проекта.

2.4. Програма за разкриване /обезпечаване/ на работни места.

2.5. Предложения със социална значимост за региона.

3. Спечелилият участник се задължава да изготви за своя сметка изискуемата се от Закона за водите документация.

ІІІ. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да организира и проведе публично оповестен конкурс за отдаване на имота под наем, при условия и ред, определени в гл. VІІ от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост чрез продажба, с. Беляковец, Вх. № 3050/05.12.2014г.

 

Председателят на Общинския съвет съобщи, че кметът на с. Беляковец присъства в залата и подкрепя направеното предложение.

Изказвания не бяха направени.

Предложението по точка 29 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Михаил Харалампиев – за, Стефан Антонов - за, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Станислав Рашков - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за.

Предложението беше прието с 21 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1370

 

1. На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС, чл.49 ал.1 т.3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет дава съгласие за прекратяване на съществуваща съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот:

общинско място с площ от 50 /петдесет/ кв.м., актувано с акт за частна общинска собственост №5964/09.10.2014 г., представляващо 50/630 идеални части от недвижим имот, находящ се в с. Беляковец, община Велико Търново, представляващ урегулиран поземлен имот І-674 /едно римско за имот шестстотин седемдесет и четири/ от строителен квартал 56 /петдесет и шест/ по плана на с. Беляковец, община Велико Търново, целият с площ от 630 /шестстотин и тридесет/ кв.м., останалата част от който е собственост на Християн Георгиев Цонев с адрес гр. Велико Търново, ул. „Ален мак” №6А.

 

2. Определя стойност въз основа експертната оценка, изготвена от оценител на недвижими имоти, на общинско място с площ от 50 /петдесет/ кв.м., актувано с акт за частна общинска собственост №5964/09.10.2014 г., представляващо 50/630 идеални части от недвижим имот, находящ се в с. Беляковец, община Велико Търново, представляващ урегулиран поземлен имот І-674 /едно римско за имот шестстотин седемдесет и четири/ от строителен квартал 56 /петдесет и шест/ по плана на с. Беляковец, община Велико Търново, целият с площ от 630 /шестстотин и тридесет/ кв.м., в размер на 580 /петстотин и осемдесет/ лева без начислен ДДС, които следва да бъдат заплатени по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 8424761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД клон Велико Търново. Всички необходимо присъщи разходи по сделката – данък добавена стойност, режийни разноски, местен данък, стойност на експертната оценка, такса вписване, са за сметка на Християн Георгиев Цонев с адрес гр. Велико Търново, ул. „Ален мак” №6А.

 

3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по прекратяване на съсобствеността в съответствие с разпоредбите на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ТРИДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост чрез продажба, с. Присово, Вх. № 3053/05.12.2014г.

 

Председателят на Общинския съвет съобщи, че кметът на с. Присово присъства в залата и подкрепя направеното предложение.

Изказвания не бяха направени.

Предложението по точка 30 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Михаил Харалампиев – за, Стефан Антонов - за, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Станислав Рашков - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за.

Предложението беше прието с 20 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1371

 

1. На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС, чл.49 ал.1 т.3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет дава съгласие за прекратяване на съществуваща съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот:

общинско място с площ от 30 /тридесет/ кв.м., актувано с акт за частна общинска собственост №5965/10.10.2014 г., представляващо 30/960 идеални части от недвижим имот, находящ се в с. Присово, община Велико Търново, представляващ урегулиран поземлен имот VІ-326 /шест римско за имот триста двадесет и шест/ от строителен квартал 50 /петдесет/ по плана на с. Присово, община Велико Търново, целият с площ от 960 /деветстотин и шестдесет/ кв.м., останалата част от който е собственост на Иван Павлов Стефанов с адрес с. Присово, община Велико Търново, ул. „В населеното място” №337.

 

2. Определя стойност въз основа експертната оценка, изготвена от оценител на недвижими имоти, на общинско място с площ от 30 /тридесет/ кв.м., актувано с акт за частна общинска собственост №5965/10.10.2014 г., представляващо 30/960 идеални части от недвижим имот, находящ се в с. Присово, община Велико Търново, представляващ урегулиран поземлен имот VІ-326 /шест римско за имот триста двадесет и шест/ от строителен квартал 50 /петдесет/ по плана на с. Присово, община Велико Търново, целият с площ от 960 /деветстотин и шестдесет/ кв.м., в размер на 330 /триста и тридесет/ лева без начислен ДДС, които следва да бъдат заплатени по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 8424761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД клон Велико Търново. Всички необходимо присъщи разходи по сделката – данък добавена стойност, режийни разноски, местен данък, стойност на експертната оценка, такса вписване, са за сметка на Иван Павлов Стефанов с адрес с. Присово, община Велико Търново, ул. „В населеното място” №337.

 

3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по прекратяване на съсобствеността в съответствие с разпоредбите на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Сключване на договори за осъществяване на рекламна дейност за предстоящи културни прояви в Община Велико Търново, Вх. № 3067/08.12.2014 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по точка 31 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Михаил Харалампиев – за, Стефан Антонов - за, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Станислав Рашков - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за.

Предложението беше прието с 21 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1372

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет дава съгласие Кметът на Община Велико Търново да сключи договори за срок от 1 /една/ година, считано от 01.01.2015 г. с «АВИ-ДИЗАЙН» ООД – гр. Велико Търново за ползване на 3 /три/ броя рекламно – информационни носители с цел популяризиране на културните прояви, организирани от или със съдействието на Община Велико Търново.

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Промяна в Статута за Академична награда на Община Велико Търново, Вх. № 3087/11.12.2014 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по точка 32 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 21 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1373

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет отменя в чл. 9 от Статута за Академична награда на Община Велико Търново условието

- кандидатите да са на възраст не по–голяма от 30 години.

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Писмо за намерение, Вх. № 2818/19.08.2014 г. и Становище Вх. № 2961/24.10.2014 г.

 

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Предлагам да формулираме текста на решението по следния начин: Потвърждаваме становището на Общинската администрация и не приемаме писмото за намерение.

Изказвания не бяха направени.

Предложението по точка 33 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 22 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1374

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет потвърждава становище Вх. № 2961/24.10.2014 г. на Кмета на Община Велико Търново и не приема писмо за намерение Вх. № 2818/19.08.2014 г.

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предоставяне собствеността върху недвижим имот, частна общинска собственост, гр. Дебелец, в изпълнение на съдебно решение, Вх. № 3085/10.12.2014 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по точка 34 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Стефан Антонов - за, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Станислав Рашков - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 24 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1375

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с §27, ал. 2, т. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ Великотърновски Общински съвет предоставя ПИ № 083923 – нива с площ 5,967 дка, IХ кат., м. „Папик” по КВС на гр. Дебелец, общ. Велико Търново (земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ), актуван с АОС № 5983/20.11.2014 г. на Васил Димитров Поповски, Стефка Василева Поповска, Цветомир Димитров Поповски в качеството им на наследници на Димитър Симеонов Поповски и Валентин Колев Костадинов, Наталия Петкова Янчева, Цветанка Тодорова Бояджиева в качеството им на наследници на Петко Пенчев Бояджиев, признати за собственици по силата на съдебно Решение № 862/06.10.2014 г. на ВТРС по гр. д. № 1738/2014 г. с правно основание чл. 124, ал. 1 от ГПК.

 

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите административни действия по предоставяне на гореописания имот на собствениците, при спазване на действащата нормативна уредба.

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предоставяне собствеността върху недвижим имот, частна общинска собственост, с. Ветринци, по искане на Общинска служба по земеделие гр. В. Търново, Вх. № 3086/10.12.2014 г

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по точка 35 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Стефан Антонов - за, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Станислав Рашков - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров – въздържал се, Мариян Кенаров - за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 23 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1376

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с §27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ Великотърновски Общински съвет предоставя ПИ № 037015 – изоставена нива с площ 3,739 дка, IV и ІХ кат., м. „Вятърна” по КВС на с. Ветринци, общ. Велико Търново (земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ), актуван с АОС № 5984/20.11.2014 г. на Общинска служба по земеделие гр. Велико Търново за приключване на процедурата по чл. 45ж от ППЗСПЗЗ за възстановяване правото на собственост върху земеделски земи на наследниците на Иван, Георги и Цана Андрееви.

 

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите административни действия по предоставяне на гореописания имот при спазване на действащата нормативна уредба.

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 14.00 часа.

                      

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ

/Диляна Милева/