Начало Заседания Дневни редове Дневен ред на шесто заседание - 06.12.2011 г. (проект)

 

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

На основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 49, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Председателят на Великотърновски общински съвет свиква общинските съветници на шесто заседание, което да се проведе на 06.12.2011 г. /вторник/, от 09.00 часа в залата на Община Велико Търново, при следния проект за

 

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 

1. Промяна на статута на кметства в кметски наместничества и изменение на Решение № 1367/23.06.2011 г. на Великотърновски общински съвет, Вх. № 172/05.12.2011 г.

2.Удължаване срока на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Повишаване качеството на живот, чрез подобряване на физическата среда на територията на Община Велико Търново”, Вх. № 157/28.11.2011 г.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

              /НИКОЛАЙ АШИКОВ/