Начало Заседания Дневни редове Дневен ред на 77-то заседание - 29.01.2015 г. (проект)

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

На основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 49, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Председателят на Великотърновски общински съвет свиква общинските съветници на седемдесет и седмо заседание, което да се проведе на 29.01.2015 г. /четвъртък/ от 09.00 часа в Голяма зала на Община Велико Търново, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Отчет за дейността на Великотърновски общински съвет и на неговите комисии за периода 01.07.2014 г. – 31.12.2014 г., Вх. № 3117/15.01.2015 г.

2. Отчет за изпълнение на решенията на Великотърновски общински съвет за второто полугодие на 2014 г. и отчет на всички неснети от отчет решения, Вх. № 3121/15.01.2015 г.

3. Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2015 г., Вх. № 3140/19.01.2015 г.

4. Отчет за работата на Общинска агенция за приватизация за изпълнение на годишния план за приватизация за 2014 г., Вх. № 3162/21.01.2015 г.

5. Приемане на годишен план за приватизация на общинска собственост в Община Велико Търново за 2015 г., Вх. № 3163/21.01.2015 г.

6. Влагане на свободни средства от фонд „Покриване на разходи за приватизация и следприватизационен контрол“ на срочен депозит, Вх. № 3164/21.01.2015 г.

7. Приемане на отчет, относно текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и държавния бюджет, Вх. № 3131/19.01.2015 г.

8. Поемане на дълг, направено по реда на ЗОД, Вх. № 3126/15.01.2015 г.

9. Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, Вх. № 3125/15.01.2015 г.

10. Изменение на Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на територията на гр. В. Търново, Вх. № 3112/13.01.2015 г.

11. Питане от Николай Илчев Илиев – общински съветник, Вх. № 3084/10.12.2014 г.

12. Разширяване на целевата група потребители на „Център за социална рехабилитация и интеграция“, гр. В. Търново, Вх. № 3129/15.01.2015 г.

13. Намаляване на капацитета на Дом за деца, лишени от родителска грижа „Христо Смирненски“, с. Балван, Вх. № 3128/15.01.2015 г.

14. Закриване на ЦДГ, с. Пчелище, Вх. № 3123/15.01.2015 г.

15. Определяне на РНБ „П.Р. Славейков“, гр. В. Търново за второстепенен разпоредител, Вх. № 3153/19.01.2015 г.

16. Определяне на наемна цена и други плащания за ползване на многофункционална спортна зала при СОУ „Емилиян Станев“, гр. В. Търново, Вх. № 3134/19.01.2015 г.

17. Утвърждаване на Статут на награда „Култура“ на Община Велико Търново за високи постижения в областта на изкуствата и културата, Вх. № 3108/12.01.2015 г.

18. Приемане на Общински годишен план за младежта – 2015 г., Вх. № 3132/19.01.2015г.

19. Даване на подкрепа си Община Велико Търново да бъде домакин на щаба на Многонационалната бригада „Югоизточна Европа“, Вх. № 3157/20.01.2015 г.

20. Годишен план за дейността на звено „Вътрешен одит“ при Община Велико Търново за 2015 г., Вх. № 3146/19.01.2015 г.

21. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Габровци, Вх. № 3138/19.01.2015 г.

22. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Вонеща вода, Вх. № 3139/19.01.2015 г.

23. Отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост, гр. В. Търново, Вх. № 3115/15.01.2015 г.

24. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, гр. В. Търново, Вх. № 3135/19.01.2015 г.

25. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, с. Пчелище, Вх. № 3137/19.01.2015 г.

26. Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост, с. Хотница, Вх. № 3141/19.01.2015 г.

27. Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост, с. Хотница, Вх. № 3142/19.01.2015 г.

28. Отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост, Вх. № 3136/19.01.2015 г.

29. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, гр. В. Търново, Вх. № 3144/19.01.2015 г.

30. Изменение и допълнение на решение на Великотърновски общински съвет, Вх.№ 3145/19.01.2015 г.

31. Предварително съгласие по реда на чл.29, ал. 1 от ЗОЗЗ, Вх. № 3152/19.01.2015 г.

32. Предоставяне собствеността върху недвижими имоти, частна общинска собственост, по искане на ОСЗ, гр.В. Търново, Вх. № 721/07.05.2012 г.

33. Одобряване на техническо задание по чл. 125 от ЗУТ и даване разрешение за изработване на проект за ПУП, с. Ветринци, Вх. № 3120/15.01.2015 г.

34. Одобряване проект за ПУП, с. Малки чифлик, Вх. № 3147/19.01.2015 г.

35. Даване разрешение за изработване на проект за ПУП, с. Леденик, Вх. № 3148/19.01.2015 г.

36. Одобряване на проект за ПУП, с. Ветринци, Вх. № 3149/19.01.2015 г.

37. Даване разрешение за изработване на проект за ПУП, с. Беляковец, Вх. № 3150/19.01.2015 г.

38. Даване разрешение за изработване на проект за ПУП за обект: Път III-504 „Самоводене – Обединение“, Вх. № 3151/19.01.2015 г.

39. Извършени разходи за командировки в страната и чужбина от Николай Илиев Ашиков за периода 01.10.2014 – 31.12.2014 г., Вх. № 3155/19.01.2015 г.

40. Определяне на двама общински съветника за членове на комисията за избор на носителя на Академична награда „Трети март“, Вх. № 3106/09.01.2015 г.

 

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ