Начало Заседания Дневни редове Дневен ред на 78-то заседание - 12.02.2015 г. (проект)

Дневен ред на 78-то заседание - 12.02.2015 г. (проект)

 ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

На основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 49, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Председателят на Великотърновски общински съвет свиква общинските съветници на седемдесет и осмо заседание, което да се проведе на 12.02.2015 г. /четвъртък/ от 09.00 часа в Голяма зала на Община Велико Търново, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Утвърждаване промените по бюджета и индикативен разчет за сметките от Европейския съюз на Община Велико Търново по приходната и разходната част на отчета за 2014 г.; Приемане отчета за изпълнение на бюджета и индикативен разчет за сметките от Европейския съюз на Община Велико Търново за 2014 г.; Приемане отчета на инвестиционната програма за 2014 г., Вх. № 3175/27.01.2015 г.

2. Приемане проект на бюджет за 2015 г., индикативен разчет за сметките от Европейския съюз за 2015 г. на Община Велико Търново и инвестиционна програма за 2015 г., Вх. № 3176/27.01.2015 г.

3. Промяна в Правилника за организацията и дейността на ОП „Зелени системи“, Вх. № 3127/15.01.2015 г.

4. Актуализация на Програма „Изкуство и култура Велико Търново“ – Правила за реда и условията за финансиране на проекти в областта на изкуството и културата от бюджета на Община Велико Търново през 2015 г., Вх. № 3177/27.01.2015 г.

5. Отмяна на чл. 125А от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Вх. № 3168/24.01.2015 г.

6. Утвърждаване на промени в годишния план за ползване на дървесина от горските територии, собственост на Община Велико Търново за 2015 г. и приемане начина на нейното ползване, Вх. № 3171/26.01.2015 г.

7. Участие на Община Велико Търново в сдружения по реда на ЗУЕС за нуждите на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, Вх. № 3186/05.02.2015 г.

8. Включване в годишния план за приватизация за 2015 г. и откриване процедура за приватизация на имот, с. Дичин, Вх. № 3192/06.02.2015 г.

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ