Начало Заседания Протоколи Протокол № 77 от 29.01.2015 г.

 ПРОТОКОЛ  № 77

 

от седемдесет и седмото заседание на Великотърновския общински съвет, проведено на 29.01.2015 г. от 09.00 часа в залата на община Велико Търново. Присъстват 37 общински съветника.

 

Заседанието беше открито от г-н Николай Ашиков, който запозна общинските съветници с уведомление, внесено от г-н Николай Илчев Илиев, във връзка с образуване на Група общински съветници „Алтернатива за българско възраждане”, мандат 2011-2015 г. В уведомлението беше представен списък на общинските съветници от новообразуваната група: Ваня Ангелова Павлова, Драгош Богданов Методиев и Николай Илчев Илиев – ръководител на Групата.

Г-н Ашиков поздрави присъстващите в залата с настъпилата Нова година и пожела на всички здраве, ползотворна работа, добронамереност, добри дела.

Председателят на Общинския съвет припомни обещанието си от последното заседание – всяка сесия да започва с въпроса за оставката на председателя. Г-н Ашиков попита има ли предложения за оставката на председателя на Общинския съвет. Предложения не бяха направени.

Председателят на Общинския съвет даде думата на общинските съветници за предложения по проекта за дневен ред.

 

1. Отчет за дейността на Великотърновски общински съвет и на неговите комисии за периода 01.07.2014 г. – 31.12.2014 г., Вх. № 3117/15.01.2015 г.

2. Отчет за изпълнение на решенията на Великотърновски общински съвет за второто полугодие на 2014 г. и отчет на всички неснети от отчет решения, Вх. № 3121/15.01.2015 г.

3. Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2015 г., Вх. № 3140/19.01.2015 г.

4. Отчет за работата на Общинска агенция за приватизация за изпълнение на годишния план за приватизация за 2014 г., Вх. № 3162/21.01.2015 г.

5. Приемане на годишен план за приватизация на общинска собственост в Община Велико Търново за 2015 г., Вх. № 3163/21.01.2015 г.

6. Влагане на свободни средства от фонд „Покриване на разходи за приватизация и следприватизационен контрол“ на срочен депозит, Вх. № 3164/21.01.2015 г.

7. Приемане на отчет, относно текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и държавния бюджет, Вх. № 3131/19.01.2015 г.

8. Поемане на дълг, направено по реда на ЗОД, Вх. № 3126/15.01.2015 г.

9. Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, Вх. № 3125/15.01.2015 г.

10. Изменение на Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на територията на гр. В. Търново, Вх. № 3112/13.01.2015 г.

11. Питане от Николай Илчев Илиев – общински съветник, Вх. № 3084/10.12.2014 г.

12. Разширяване на целевата група потребители на „Център за социална рехабилитация и интеграция“, гр. В. Търново, Вх. № 3129/15.01.2015 г.

13. Намаляване на капацитета на Дом за деца, лишени от родителска грижа „Христо Смирненски“, с. Балван, Вх. № 3128/15.01.2015 г.

14. Закриване на ЦДГ, с. Пчелище, Вх. № 3123/15.01.2015 г.

15. Определяне на РНБ „П.Р. Славейков“, гр. В. Търново за второстепенен разпоредител, Вх. № 3153/19.01.2015 г.

16. Определяне на наемна цена и други плащания за ползване на многофункционална спортна зала при СОУ „Емилиян Станев“, гр. В. Търново, Вх. № 3134/19.01.2015 г.

17. Утвърждаване на Статут на награда „Култура“ на Община Велико Търново за високи постижения в областта на изкуствата и културата, Вх. № 3108/12.01.2015 г.

18. Приемане на Общински годишен план за младежта – 2015 г., Вх. № 3132/19.01.2015г.

19. Даване на подкрепа си Община Велико Търново да бъде домакин на щаба на Многонационалната бригада „Югоизточна Европа“, Вх. № 3157/20.01.2015 г.

20. Годишен план за дейността на звено „Вътрешен одит“ при Община Велико Търново за 2015 г., Вх. № 3146/19.01.2015 г.

21. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Габровци, Вх. № 3138/19.01.2015 г.

22. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Вонеща вода, Вх. № 3139/19.01.2015 г.

23. Отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост, гр. В. Търново, Вх. № 3115/15.01.2015 г.

24. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, гр. В. Търново, Вх. № 3135/19.01.2015 г.

25. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, с. Пчелище, Вх. № 3137/19.01.2015 г.

26. Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост, с. Хотница, Вх. № 3141/19.01.2015 г.

27. Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост, с. Хотница, Вх. № 3142/19.01.2015 г.

28. Отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост, Вх. № 3136/19.01.2015 г.

29. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, гр. В. Търново, Вх. № 3144/19.01.2015 г.

30. Изменение и допълнение на решение на Великотърновски общински съвет, Вх.№ 3145/19.01.2015 г.

31. Предварително съгласие по реда на чл.29, ал. 1 от ЗОЗЗ, Вх. № 3152/19.01.2015 г.

32. Предоставяне собствеността върху недвижими имоти, частна общинска собственост, по искане на ОСЗ, гр.В. Търново, Вх. № 721/07.05.2012 г.

33. Одобряване на техническо задание по чл. 125 от ЗУТ и даване разрешение за изработване на проект за ПУП, с. Ветринци, Вх. № 3120/15.01.2015 г.

34. Одобряване проект за ПУП, с. Малки чифлик, Вх. № 3147/19.01.2015 г.

35. Даване разрешение за изработване на проект за ПУП, с. Леденик, Вх. № 3148/19.01.2015 г.

36. Одобряване на проект за ПУП, с. Ветринци, Вх. № 3149/19.01.2015 г.

37. Даване разрешение за изработване на проект за ПУП, с. Беляковец, Вх. № 3150/19.01.2015 г.

38. Даване разрешение за изработване на проект за ПУП за обект: Път III-504 „Самоводене – Обединение“, Вх. № 3151/19.01.2015 г.

39. Извършени разходи за командировки в страната и чужбина от Николай Илиев Ашиков за периода 01.10.2014 – 31.12.2014 г., Вх. № 3155/19.01.2015 г.

40. Определяне на двама общински съветника за членове на комисията за избор на носителя на Академична награда „Трети март“, Вх. № 3106/09.01.2015 г.

 

Г-н НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Предлагам точка 11 от дневния ред да стане предложението на Група „Десните” относно Статута на храма „Свети Димитър”.

Г-н Николай Ашиков предложи новото предложение да се разгледа в края на заседанието, за да могат общинските съветници да се запознаят с него, тъй като то не е разглеждано в комисиите на Общинския съвет.

Г-н Николов отговори, че материалите във връзка с предложението са размножени и раздадени, така че съветниците са се запознали с тях.

Г-н Ашиков прочете предложението, внесено от г-н Николай Николов – председател на Група „Десните”:

„Вплетено в битка за физическо оцеляване, нашето общество губи духовните ориентири, които са ни завещани от предците. Те са имали висок нравствен идеал, уповавайки се на казаното от Исус Христос, че ако човек първо търси Царството Божие, всичко останало ще му се даде. Търсещият да оцелее физически, е забил поглед в земята. Търсещият духовни висини, ще оцелее духовно и физически. Българите от покръстването, в годините на възход, в годините на робство и трудности винаги са носили в сърцата си чувството за неотделимост на православното от националното самосъзнание. В историята на страната ни църковници са будили и просвещавали народа ни. В отговорни моменти са ставали и негови водачи, поемайки политически функции. Съвсем скоро, на 20 януари, повече от скромно, тихомълком и незабележимо почетохме Свети Евтимий, патриарх Търновски, поел защитата на Търново.

Нашият град е известен в целия свят със своето живописно разположение, а известността му се дължи на обстоятелството, че е бил столица на България от ХІІ до ХІV век. През това време славата му се дължи най-вече на православното християнство, разпространявано и отстоявано чрез манастирските книжовни духовни школи и храмовете, построени за прослава на православната вяра. Първият и най-важен повод Търново да стане столица на България е освещаването на храма „Свети Димитър”, на който братята Асен и Петър са ктитори. В него те обявяват въстанието срещу византийското робство и провъзгласяват Второто българско царство. Това е храмът, в който впоследствие те последователно са коронясвани като българските царе Асен и Петър и брат им Калоян. Това е храмът, където е станало ръкополагането на българския патриарх Василий.

Сега на това място, след много премеждия: земетресения, нашествия на иноверци, разруха и забрава, е възстановена една сграда, която по външен вид прилича на църква, но всъщност е само купчина от тухли. Всяка година на Димитровден по Владишкия мост тържествено минават официалните лица на град Велико Търново. В двора пред сградата се чете „благослов” от Великотърновския митрополит или определен от него свещеник, след което се раздава курбан чорба и всичко свършва.

Господа общински съветници, въпросът за вярата не е въпрос само на вярващите, той е въпрос и на политиците, защото е елемент от националната сигурност на страната. Ние, Десните, не искаме това състояние на пародийна церемониалност да продължава и при честването на 830-годишнината от освещаването на храма и обявяването на Второто българско царство. Ето защо предлагаме:

1. Пространството и сградата да се приведат от Община Велико Търново в съответното състояние, подобаващо за храм и за богослужение. След това храмът да се отдаде на Българската православна църква.

2. Храмът „Свети Димитър” да бъде осветен от Великотърновския митрополит Григорий на 26 октомври 2015 година, когато е храмовият празник.

Велико Търново, 26.01.2015 г.

 

Председателят на ВТОС подложи на гласуване включването на предложението на Група „Десните” в дневния ред като точка 11.

Предложението беше включено в дневния ред с 24 „за”, 2 „против”, 8 „въздържал се”.

Целият дневен ред, заедно с новото предложение, беше подложен на гласуване.

Дневният ред беше приет с 33 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Отчет за дейността на Великотърновски общински съвет и на неговите комисии за периода 01.07.2014 г. – 31.12.2014 г., Вх. № 3117/15.01.2015 г.

2. Отчет за изпълнение на решенията на Великотърновски общински съвет за второто полугодие на 2014 г. и отчет на всички неснети от отчет решения, Вх. № 3121/15.01.2015 г.

3. Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2015 г., Вх. № 3140/19.01.2015 г.

4. Отчет за работата на Общинска агенция за приватизация за изпълнение на годишния план за приватизация за 2014 г., Вх. № 3162/21.01.2015 г.

5. Приемане на годишен план за приватизация на общинска собственост в Община Велико Търново за 2015 г., Вх. № 3163/21.01.2015 г.

6. Влагане на свободни средства от фонд „Покриване на разходи за приватизация и следприватизационен контрол“ на срочен депозит, Вх. № 3164/21.01.2015 г.

7. Приемане на отчет, относно текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и държавния бюджет, Вх. № 3131/19.01.2015 г.

8. Поемане на дълг, направено по реда на ЗОД, Вх. № 3126/15.01.2015 г.

9. Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, Вх. № 3125/15.01.2015 г.

10. Изменение на Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на територията на гр. В. Търново, Вх. № 3112/13.01.2015 г.

11. Предложение от инж. Николай Николов относно храма „Св. Димитър“.

12. Питане от Николай Илчев Илиев – общински съветник, Вх. № 3084/10.12.2014 г.

13. Разширяване на целевата група потребители на „Център за социална рехабилитация и интеграция“, гр. В. Търново, Вх. № 3129/15.01.2015 г.

14. Намаляване на капацитета на Дом за деца, лишени от родителска грижа „Христо Смирненски“, с. Балван, Вх. № 3128/15.01.2015 г.

15. Закриване на ЦДГ, с. Пчелище, Вх. № 3123/15.01.2015 г.

16. Определяне на РНБ „П.Р. Славейков“, гр. В. Търново за второстепенен разпоредител, Вх. № 3153/19.01.2015 г.

17. Определяне на наемна цена и други плащания за ползване на многофункционална спортна зала при СОУ „Емилиян Станев“, гр. В. Търново, Вх. № 3134/19.01.2015 г.

18. Утвърждаване на Статут на награда „Култура“ на Община Велико Търново за високи постижения в областта на изкуствата и културата, Вх. № 3108/12.01.2015 г.

19. Приемане на Общински годишен план за младежта – 2015 г., Вх. № 3132/19.01.2015г.

20. Даване на подкрепа си Община Велико Търново да бъде домакин на щаба на Многонационалната бригада „Югоизточна Европа“, Вх. № 3157/20.01.2015 г.

21. Годишен план за дейността на звено „Вътрешен одит“ при Община Велико Търново за 2015 г., Вх. № 3146/19.01.2015 г.

22. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Габровци, Вх. № 3138/19.01.2015 г.

23. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Вонеща вода, Вх. № 3139/19.01.2015 г.

24. Отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост, гр. В. Търново, Вх. № 3115/15.01.2015 г.

25. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, гр. В. Търново, Вх. № 3135/19.01.2015 г.

26. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, с. Пчелище, Вх. № 3137/19.01.2015 г.

27. Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост, с. Хотница, Вх. № 3141/19.01.2015 г.

28. Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост, с. Хотница, Вх. № 3142/19.01.2015 г.

29. Отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост, Вх. № 3136/19.01.2015 г.

30. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, гр. В. Търново, Вх. № 3144/19.01.2015 г.

31. Изменение и допълнение на решение на Великотърновски общински съвет, Вх.№ 3145/19.01.2015 г.

32. Предварително съгласие по реда на чл.29, ал. 1 от ЗОЗЗ, Вх. № 3152/19.01.2015 г.

33. Предоставяне собствеността върху недвижими имоти, частна общинска собственост, по искане на ОСЗ, гр.В. Търново, Вх. № 721/07.05.2012 г.

34. Одобряване на техническо задание по чл. 125 от ЗУТ и даване разрешение за изработване на проект за ПУП, с. Ветринци, Вх. № 3120/15.01.2015 г.

35. Одобряване проект за ПУП, с. Малки чифлик, Вх. № 3147/19.01.2015 г.

36. Даване разрешение за изработване на проект за ПУП, с. Леденик, Вх. № 3148/19.01.2015 г.

37. Одобряване на проект за ПУП, с. Ветринци, Вх. № 3149/19.01.2015 г.

38. Даване разрешение за изработване на проект за ПУП, с. Беляковец, Вх. № 3150/19.01.2015 г.

39. Даване разрешение за изработване на проект за ПУП за обект: Път III-504 „Самоводене – Обединение“, Вх. № 3151/19.01.2015 г.

40. Извършени разходи за командировки в страната и чужбина от Николай Илиев Ашиков за периода 01.10.2014 – 31.12.2014 г., Вх. № 3155/19.01.2015 г.

41. Определяне на двама общински съветника за членове на комисията за избор на носителя на Академична награда „Трети март“, Вх. № 3106/09.01.2015 г.

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Отчет за дейността на Великотърновски общински съвет и на неговите комисии за периода 01.07.2014 г. – 31.12.2014 г., Вх. № 3117/15.01.2015 г.

 

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: Моята забележка се състои в следното: когато има отчет, трябва да има анализ и оценка. Тук се получава една статистика на проведените заседания на Общинския съвет за присъствие и за проведени заседания на съответните комисии. Ние не можем сами да си даваме оценка и да правим този отчет. Оценката я дават други – гражданите, обществеността на Велико Търново. Затова моето предложение е да не бъде отчет, а да бъде само информация. Ако е възможно, сега да се промени и да го гласуваме, ако не – за в бъдеще да се има предвид!

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Аз нямам нищо против, но по закон е отчет.

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: При отчета се прави анализ и оценка на дейността на Общинския съвет. Кой прави такава оценка? Там има информация за проведени съвещания и за присъствали. Това не е отчет. Това е информация.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Това, което г-н Рашков каза сега, аз го споделих при някой от предишните отчети - че на практика е една суха статистика и толкова. Но така или иначе, и зад цифрите можем да прочетем нещо.

Какво прочетох аз? От 140 решения половината, 50 %, са разпореждане с общинско имущество. Нека да се знае ясно. А социални, образователни и други проблеми са някъде в миманса. Второ, от 585 предложения 80 % са свързани с ресурсни комисии: БФ, ТСУ, ОС, ЗГООС. Виждаме, че Общинският съвет предимно и преимуществено се занимава с ресурсни въпроси. Това е моят извод и моят прочит на една статистика. Така че, г-н Рашков, и оттук можем да си направим някои изводи за нашата работа.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Аз ще ви заостря вниманието към следното: ЗМСМА, в чл. 27, ал. 6 казва: „Председателят на Общинския съвет изготвя и внася за разглеждане два пъти годишно отчет за дейността на съвета и на неговите комисии, който се разглежда на открито заседание и се разгласява на населението на общината по ред, определен от Правилника”.

Ние сме го качили на сайта и всеки един жител може да го разгледа, да му направи анализ, ако има желание, може да дойде и да се изкаже.

Г-н ПЛАМЕН РАДОНОВ: Това, което полковник Рашков каза, не кореспондира с това, което казва г-н Витанов. Полковник Рашков иска анализ за степента на изпълнение на решенията на Общинския съвет, техния характер, напредналост или финализираност. Това според мен представлява неговият анализ, а това, което казва г-н Витанов, е нещо съвсем различно. То кореспондира на практика със законовите възможности и прерогативи, които са дадени на Общинския съвет. И от друга страна, кореспондира с това, каква политика води самият Общински съвет.

Досега политиката е била такава и такива са били взетите решенията. А защо не са в областта на културата, на образованието или на здравеопазването, където аз смятам, че ние може да сме взели малко решения, но те са качествени и касаят по-сериозен и дълъг период и най-вече, този сериозен и дълъг период пряко кореспондира с държавната политика в тези области. Няма как ние да развиваме политика, при положение че нямаме прерогатив и ресурс за такава политика в тези области.

Аз мога да припомня, че все още има неизпълнени решения в областта на здравеопазването, които ние сме взели и които остават за изпълнение, но те кореспондират с политиката на Министерския съвет и на Министерството на здравеопазването. Ако ние имаме ясна и уточнена политика като общински съветници, където ясно да сме разписали и да сме се съобразили с нашите възможности да я провеждаме, тогава можем да говорим за това колко процента, в коя област.

Г-н МИХАИЛ ХАРАЛАМПИЕВ: Аз искам отчасти да развия онова, което каза Пламен Радонов, който е известен парламентарист, общински съветник, заместник-министър, човек с богат опит, автор на книги. Това не е някакво празно ласкателство към него, но забележете: аз имам едно малко несъгласие с него, което свързано с това, че ние вече сме четвърта година от нашия мандат и аз съм дълбоко убеден, че и с най-ниското ниво на качество на преминаване на нашите заседания в тази зала, ние с нашите действия сме правили някакъв вид политика.

Но политиката си има, както той подсказа много интелигентно, определени нива. И ако някой път ние сме били на първо, второ или друго ниво, това е зависело от нас самите. Но аз твърдя, че всеки общински съветник, даже когато мълчи на мястото си, даже когато коментира нещо в междуредието и онези, които патетично спорят и уместно спорят по много въпроси, правят политика. Така че ние сме хората, които правим местната политика и ние отправяме почти винаги, на всяко наше заседание, нашите скромни послания към по-горните управленчески нива. Въпросът е, как се обработва този сигнал, защото сензорната система на онези, които стоят над нас, трябва да бъде такава, каквато подсказа г-н Радонов.

Така че лично аз винаги съм правил някаква политика тук и то не само за партията, която представлявам, но и за обикновените хорица, които вървят по тротоара, които си пийват кафенцето вън или се намират сега в такситата, или се намират на своето работно място.

 

Предложението по т. 1 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 32 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1377

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема Отчет за дейността на Великотърновски общински съвет и на неговите комисии за периода 01.07.2014 г. – 31.12.2014 г.

 

Приложение: Отчет за дейността на Великотърновски общински съвет и на неговите комисии за периода 01.07.2014 г. – 31.12.2014 г.

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на решенията на Великотърновски общински съвет за второто полугодие на 2014 г. и отчет на всички неснети от отчет решения, Вх. № 3121/15.01.2015 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 2 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 28 „за”, 1 „против”, 2 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1378

 

1. На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема отчета за изпълнение решенията на Великотърновски Общински съвет от Общинска администрация Велико Търново за II–то полугодие на 2014 г. и неснетите от отчет решения.

 

2. Снема от отчет изпълнените решения на Великотърновски Общински съвет от Общинска администрация – Велико Търново за II – то полугодие на 2014 г. №№ 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1199, 1200, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1210, 1211, 1212, 1213, 1215, 1216, 1 219, 1220, 1223, 1224, 1225, 1226, 1228, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1253, 1254, 1255, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1285, 1291, 1292, 1300, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1321, 1322, 1323, 1324, 1326, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1343, 1344, 1346, 1347, 1351, 1354, 1355, 1356, 1357, 1373, 1374 и неснетите от отчет решения с №№ 994, 1016, 1017, 1022, 1024, 1044, 1049, 1057, 1060, 1061, 1074, 1087, 1095, 1122, 1123, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1153, 1154, 1160, 1163, 1171, 1175, 1177, 1178, 1179, 1180, 1182, 1183, 1184, 1186, 834, 843, 846, 847, 893, 896, 967, 969, 608, 645, 367, 414, 143, 164,138.

 

3. Остават да се водят на отчет от Великотърновски Общински съвет решения № № 1198, 1201, 1202, 1203, 1209, 1214, 1217, 1218, 1221, 1222, 1227, 1229, 1252,1256, 1257, 1258, 1264, 1265, 1303, 1320, 1325, 1327, 1328, 1329, 1330,1331, 1332, 1333, 1334,1342, 1345, 1348, 1349, 1350, 1352, 1353, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1375, 1376 и решения №№ 1006, 1015, 1020, 1029, 1041, 1042, 1043, 1045, 1051, 1052, 1088, 1094, 1105, 1106, 1108, 1110, 1111, 1113, 1138, 1139, 1141, 1142, 1143, 1149, 1172, 1173, 1174, 1176, 757, 759, 767, 776, 784, 786, 789, 800, 802, 803, 804, 814, 848, 850, 856, 885, 897, 901, 904, 910, 928, 934, 936, 939, 966, 968, 971, 973, 552, 584, 585, 586, 607, 619, 636, 638, 711, 735, 318, 320, 321, 322, 324, 325, 400, 407, 413, 452, 481, 493, 505, 78, 128, 130, 266, 273, 288, 296, 1409, 1410, 1419, 1454, 1465, 1468, 1486, 14, 32, 1188, 1326, 1003, 1134, 1142, 946, 989, 410, 159, 1106.

 

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ (отрицателен вот): Нарочно не взех думата в точката, защото исках да видя кой и за какво ще се изкаже относно изпълнението на всичко това, което се случва в тази зала. За пореден път констатирам безличието на Общинския съвет в последващия контрол, след вземането на решенията именно в тази зала. Най-отговорно заявявам, че в този отчет има решения на ВТОС, които не са изпълнени и въпреки обстоятелствата вие чинно го подкрепихте. Тогава какво правим ние? За какво въобще сме в тази зала?

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2015 г., Вх. № 3140/19.01.2015 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 3 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 32 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1379

 

На основание чл. 21 ал.1 т.12 от ЗМСМА, чл.8 ал.9 от ЗОС, чл.2а ал.5 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет приема Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2015 г.

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Отчет за работата на Общинска агенция за приватизация за изпълнение на годишния план за приватизация за 2014 г., Вх. № 3162/21.01.2015 г

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Аз, за съжаление, отново ще бъда много кратък. Ще кажа само, че в началото на тази година ще бъда доста добронамерен и по тази причина ще кажа само по точката - че няма да я подкрепя. Ще се въздържа, защото има обстоятелства и факти, които аз не само че не харесвам, не само че съм недоволен от хода на развитието, но и заявявам публично, че ще изискам официална информация именно по тези факти и обстоятелства. Все пак имам да наваксвам - още 10 000 екземпляра трябва да си взема от Общинската администрация.

 

Предложението по т. 4 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 32 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1380

 

На основание на чл.10, т.3 и чл.12,ал.8 от Правилника за дейността на ОбАП , Великотърновски общинския съвет:

 

1. Приема отчета за работата на Общинска агенция за приватизация за изпълнение на годишния план за приватизация през 2014 година, заедно с внесените към отчета Приложения №№ 1 ,2 и 3.

 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на годишен план за приватизация на общинска собственост в Община Велико Търново за 2015 г., Вх. № 3163/21.01.2015 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 5 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Атанас Атанасов - за, Валентин Ламбев - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Станислав Рашков - за, Йордан Грозданов - за, Любен Велчев - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Николай Илчев – за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 33 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1381

 

На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, чл. 6, ал.2 от ЗПСК и чл.10,т.т.2 и 3 от Правилника за дейността на Общинската агенция за приватизация, Великотърновски общински съвет:              

1. Приема Годишен план за приватизация на общинската собственост в Община Велико Търново за 2015 година и утвърждава :

- Списък на обекти, включени в годишния план за приватизация за 2015 година- Приложение 1 ;

- План-сметка за приходите и разходите по приватизационните фондове през 2015 година - Приложение 2 .

- Списък на търговски дружества, общински предприятия и общински нежилищни имоти, които няма да се приватизират през 2015 година - Приложение 3.

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Влагане на свободни средства от фонд „Покриване на разходи за приватизация и следприватизационен контрол“ на срочен депозит, Вх. № 3164/21.01.2015 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 6 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Атанас Атанасов - за, Валентин Ламбев - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Станислав Рашков - за, Йордан Грозданов - за, Любен Велчев - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Николай Илчев – за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 33 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1382

 

На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.9 и чл.10, т.8 от Правилника за дейността на ОбАП и чл.14, ал.3 от Наредбата за формиране и управление на приходите от приватизацията в Община Велико Търново, Великотърновски общински съвет:

1. Дава съгласие разкритите от Общинска агенция за приватизация - Велико Търново два срочни депозита в размер на: 600 000 (шестстотин хиляди) лева на възобновяеми тримесечни депозити и 100 000 (сто хиляди) лева на възобновяеми месечни депозити, съгласно решение № 989/ 30.01.2014 година на ВТОбС, да останат на съхранение под формата на срочни депозити в обслужващата банка на Община Велико Търново

 

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на отчет, относно текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и държавния бюджет, Вх. № 3131/19.01.2015 г.

 

Г-н ВАЛЕНТИН ЛАМБЕВ: Имам въпрос, който касае може би най-големия проект като отчетна стойност – Регионалното депо за отпадъци. Има срок за приключване на този проект – 31.10.2015 г. Въпросът ми е към г-н Кмета. Ако може, да отговори, за да се запознаем и ние.

Това са няколко основни въпроса:

Първо: Има ли сключен анекс със спечелилия изпълнител?

Второ: Има ли предоставен и одобрен линеен график, който да е реалистичен и в рамките на този период проектът да се завърши?

Трето: Изградена ли е довеждащата инфраструктура, която трябва да предшества по същество строително-монтажните дейности по самото изграждане на Регионалното депо?

Г-н ДАНИЕЛ ПАНОВ – кмет на община Велико Търново: Би било редно, г-н Ламбев, да вкарате питане по тези точки и аз щях да Ви отговоря обстойно. Както знаете, в Сдружението за Регионалното депо участват шест общини на територията на Област Велико Търново. Има утвърден линеен график, довеждащата инфраструктура в момента се работи, има изпълнители. Проектът ще приключи в срок. Имал съм среща и със строителните фирми, и с всички останали, които се занимават с довеждащата инфраструктура. Проектът се обсъжда всеки месец на общите събрания, които имаме с шестте кмета на шестте общини.

Като направите питане, ще Ви отговоря по-подробно, г-н Ламбев.

Г-н ВАЛЕНТИН ЛАМБЕВ: Има една теза, че общуването с писма било по-пълноценно от прякото общуване. Аз мисля, че трябва да свършим работата, да наблегнем на съдържанието, а не на формата и ние сме по същество в точката. Щом има такава необходимост да внесем питане по такъв текущ въпрос, с който всички трябва да сме наясно, ще го направим с надеждата, че ще присъствате на следващата сесия, защото при предишната имаше такъв казус.

 

Предложението по т. 7 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, 7 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1383

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема:

Отчета за текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и държавния бюджет за информация.

 

ПО ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Поемане на дълг, направено по реда на ЗОД, Вх. № 3126/15.01.2015 г.

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 8 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Атанас Атанасов - за, Валентин Ламбев - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Станислав Рашков - за, Йордан Грозданов - за, Любен Велчев - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Николай Илчев – за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 34 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1384

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 10 от ЗМСМА, във връзка с чл.3, т.2, чл.17, чл.19а от Закона за общинския дълг и чл. 87 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 година, Великотърновски общински съвет реши:

1. Община Велико Търново да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда” /2007-2013/, приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци”, референтен номер на процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO005/10/2.10/07/22 „Изграждане на регионални системи за управление на отпадъците в региони: Борово ( Бяла, област Русе), Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Костенец ( Самоков), Левски (Никопол), Луковит, Панагюрище, Плевен, Разлог, Стара Загора и Ямбол” при следните основни параметри:

• Максимален размер на дълга – до 5 000 000,00 лева (Пет милиона лева);

• Валута на дълга – лева

• Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем;

• Условия за погасяване:

- Срок на погасяване – до 12 месеца считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-5112122-C013/15.01.2014 г.;

• Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 5.078 %;

• Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка

• Начин на обезпечение на кредита:

- Учредяване на залог върху вземанията на Община Велико Търново, по Договор за безвъзмездна помощ № DIR-5112122-C013/15.01.2014 г, сключен с Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда”, и

- Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по чл. 6 от Закона за общинския дълг;

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Велико Търново да подготви искането за кредит, да го подаде във Фонд ФЛАГ ЕАД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.

 

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, Вх. № 3125/15.01.2015 г.

 

Г-н Ашиков прочете становищата на постоянните комисии, като акцентира върху предложението на ПК по БФ, която предлага „измененията и допълненията да влязат в сила от 02.03.2015 г. и в чл. 23, ал. 10 да се чете: „месец септември”.

Председателят на Общинския съвет даде думата на г-н Чокойски да прочете доклада на ПК по НПУОР.

Г-н АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ: Доклад на ПК по НПУОР относно „Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Велико Търново”.

С Решение № 124 от 11.04.2014 г. Административен съд Велико Търново отменя като незаконосъобразни разпоредбите на чл. 23, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Велико Търново, приета с Решение № 68, по Протокол № 9 от 28.12.2011 г. на Общинския съвет, Велико Търново.

Мотивите за отменянето на текстовете от Наредбата са както следва:

липсва икономическа и финансова обосновка;

от разпоредбите не става ясно какви конкретни като вид и обем услуги покриват оспорените такси за детски градини и ясли, включително техните постоянни и променливи компоненти;

не може да се определи видът на таксата за подготвителните групи и какви разходи покриват;

не става ясно каква част от разходите са за сметка на общинския бюджет и каква част остава да дължат ползвателите.

Целите, които се поставят с настоящото изменение и допълнение на Наредбата, са следните:

да покаже размера на издръжката поотделно на едно дете в детска градина и в детска ясла,

да се мотивира разграничението на постоянна такса и такса за посещение;

да се мотивира необходимостта от заплащане на такса за 5-6-годишни деца за услугата „хранене на дете”.

Очакваните резултати, в това число финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата Наредба в община Велико Търново.

Внесеното предложение за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Велико Търново е разгледано от ПК по НПУОР, която на заседание, проведено на 19.01.2015 г. е подкрепила проекта за решение.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Няма как да не взема отношение, след като виждам преамбюла на самото предложение и с гордост мога да кажа и да заявя, че това е малък празник за представителите на нашия град. Защо? Защото вече години наред - точно шест пъти: два пъти в предния мандат и четири пъти в този мандат ние Ви предлагаме актуализиране на нормативната уредба в община Велико Търново. Вижте какво пише най-отпред: „С оглед прецизиране на нормативната уредба”. Това е достатъчно да ви кажа, че за нас това е празник, че ние сме проявили компетентност, експертност и далновидност.

Аз искам да направя официално предложение, което ще е в помощ на нашите млади семейства, там, където има студенти или студент. Към раздел ІІ, т.е. към новата промяна, където е написано: „да стане”, точка 6, да бъде заменен текстът, който към настоящия момент гласи: „деца, на които и двамата родители са редовни студенти”. Аз предлагам: „деца, на които единият родител е студент да се ползват с намаление от 50 %”. Защото е трудно към днешна дата младите семейства, особено тези, които искат да повишат квалификацията си, да се образоват, а в същото време да бъдат социално активни и да си дават децата в детска градина.

Мога да дам елементарен пример. Познавам едно семейство, в което има три деца. Майката е студентка и е трудно. Бащата работи, точно заради това не казвам да отпадне таксата, а казвам: до 50 %; все пак трябва да има някакъв толеранс от наша страна. Семействата, които са в подобно положение, не са никак много. Те са не повече от 10 – 15, поне които на мен са ми известни. Така че загубата за община Велико Търново от тези пари няма да е голяма.

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: Това, което казва Румен Димитров, е важно наистина, но аз мисля, че още от началото на мандата тази Наредба е променяна може би около 12-13 пъти. Аз мисля, че всеки един от документите трябва да стои 14 дена, т.е. тези предложения, които се правят в момента, трябва да се анонсират и всичко това да си мине по съответния ред, а не отново да ни се връщат наредбите със съответните основания, че гражданите не са уведомени и т.н. Т.е. като правим нещо, да го направим както трябва; работата ни да показва какво правим, а не отчетът, който приемаме на полугодието. Така че, това са полезни неща, нека да ги оглеждаме и да си минават. Неслучайно наредбата се приема на две четения. Така че ако в момента започнем, ще забавим възстановяването на нещата и заради едно нещо ще нарушим обществения интерес на множество граждани.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Аз разбирам, че Групата на БСП са и икономически, и политически заинтересовани да правят пълен блокаж. Фактите от тяхното поведение са красноречиви и аз имам не един, а няколко.

Към настоящия момент аз мисля, че съм в правотата си да направя предложение. Да, имаме приемане на първо и на второ четене. След като го правя сега, на първо четене, има достатъчно време да престои, да се асимилира и ако не съм прав, вие да коригирате предложението ми на второто четене.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Г-н Димитров, по-кротко с приказките относно БСП, защото ще Ви припомня нещо за тази Наредба. (Г-н Тодоров, водете си записки, недейте ми пуска часовника, защото си струва да си водите записки!) Преди три години Вие сте гласували тази Наредба, която беше незаконосъобразна и вземете и си посипете главата с пепел преди да давате каквито и било квалификации за партията, в която членувам и в някаква степен представлявам!

По същество. Вероятно орисията ми е такава, че една теза, която преди години съм си позволявал да развия тук, верността й изкласява след три-четири или пет години. Гледам, че г-жа Вълковска е тук. Помня, преди 12 години имаше един кредит от 5 милиона лв. – пътния кредит, и тогава ние гласувахме „против” поради закононарушения и поради ред други съображения; неполитически. После Севда написа една статия във вестник „Борба”, направи ме на бъзе и коприва - че аз съм бил против интересите на Велико Търново. С цялото уважение към нея, защото тя беше един от топ-журналистите в гр. В. Търново. Три-четири години по-късно се видя правотата. Съдът отмени нашето решение като незаконосъобразно. Пътищата бяха направени, защото идваше кампания тогава, имаше избори. Някои от тях ги разкопаха, после...

Сега вижте какво съм казал преди три години. Говорим за такса „Детски градини”. „Да, трябва да се плаща на себестойност. Ние сме много велики и много социални, справедливи за тези, които си плащат данъците – 50 на сто, а какво да кажат фирмите, на които държавата не се издължава? Ако такъв човек каже: „Я държавата да си гледа работата, тя ми дължи 1 милион, аз трябва да плащам 100 000 лв. данъци и няма да ги платя!” Нали също е справедливо? И забележете, тук, в протокола не е отбелязано, едва ли не със сълзи на очите аз цитирам Конституцията, а тя гласи следното: (Да не говорим, че нашето решение поради което днес променяме наредбата, не отговаря на Конституцията.) „Гражданите са длъжни да заплащат данъци и такси, установени със закон съобразно техните доходи и имущество”. Заплащат съобразно доходите, а не съобразно това някой платил ли си е данъците, или не. Тогава бяхме 32 души в тази зала. Един гласува „против” по други съображения – доц. Милен Михов; двама гласувахме „въздържал се” – Петко Тюфекчиев и аз, точно поради този текст. Всички останали, включително юристи, гласуваха „за”. Малко след изборите, вероятно в някаква еуфория.

Тук вдигнахме шум (в добрия смисъл на думата) относно тролеите. Някой да ни чу, че първо трябваше да ги закрием и после да вземем каквото и да било решение? Никой не ни чу, даже и ни се присмиваха. Защо така много ми напомня това, което беше със Севда. Когато казахме за бюджета и за състоянието му и споменахме цифри, тогава бях обвинен, едва ли не руша финансовия имидж на общината. Ще се окажа прав, кой знае кога.

С това аз не искам да си слагам пагон. Това, което искам да кажа и затова шеговито предложих на г-н Тодоров да си води записки, а и не само той, и други, е: „Колеги, вслушвайте се в това, което ние споделяме, ние го правим с добро чувство и със загриженост!”.

Накрая ще цитирам, защото споменах немалко случаи, в които ние говорим, а всъщност се случва точно обратното и много важно, че сме се оказали после прави. Един невероятен ерудит, какъвто е проф. Пантев, който когато говореше в Народното събрание, цялата зала се умълчаваше, скоро, по повод на Третата българска държава накрая изведе като сентенция. Тя гласи следното: „Едни дрънкат оръжия, други дрънкат пари, а ние само дрънкаме".

Г-н ТОДОР ТОДОРОВ: Една реплика към Вас: Благодаря, ще си взема поука и ще започна да си водя записки. Още повече ме убедихте в това, след като тук (вече втори мандат съм общински съветник) за първи път някой се самоцитира в Общинския съвет.

Г-н МИХАИЛ ХАРАЛАМПИЕВ: Реших да взема отношение, защото в началото на нашата сесия се спомена една много важна ключова дума – „политика”. И ние сега, в този момент, в тези мигове, дебатирайки върху тази Наредба, правим политика.

Внимателният прочит на тази наредба показва, че хората, които са я разработвали, са направили усилие да потърсят баланс между законите в нашата държава и участието на различен социален слой родители, които имат дечица. И понеже споменах тази ключова дума - „дечица”, тук се обръщам към медиите, не да ги съветвам, те са четвъртата власт, но тази ключова дума - „дечица”, отсъства в медийното пространство и това е нашата беда. И тук, когато ние искаме да спазваме законите и учтиво да подскажем на онези хора, които трябва да бъдат съзнателни български граждани да се издължават към отечеството, все пак ние трябва да мислим за един компромис, а има средства и ние имаме средства, само че трябва да надскочим себе си и от някои други направления да дадем възможност, особено на студентите, които са дръзнали в тези трудни икономически условия да възпроизвеждат българския род и да се учат, а не както много фриволно и много патетично някои хора говорят за терминал „еди-кой” си на летище София. Те са останали тук, в нашите вузове. Даже, ако ме питате, бих им дал четворно и петорно и дано бог ги поживи тези млади хора да възпроизвеждат повече и ние да им помагаме чрез нашата Наредба, която трябва да усъвършенстваме, както искат уважаемият Румен Димитров и други колеги. А трябва за онези, които не са в състояние, онези родители, които не могат и нямат работа, ние трябва да правим такава политика, че те да си намерят някаква работичка и този смешен депозит, който лично мен ме обижда, когато го гледам - че някой дал депозит и после му го възстановява; законът го изисква.

Моля за извинение, дълго говорих, но отново казвам: говорих заради дечицата.

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: Правя официално предложение да прекратим дебата и да гласуваме изменението на Наредбата на нашето заседание, понеже Наредбата ни е върната заради това, че не сме я приели като Общински съвет както трябва и е в противоречие; нека да може да влезе в сила и да си действа. А примерно, всеки един колега, който има предложения за изменение и допълнение на тази Наредба, нека да ги внася в комисията до две седмици. Аз лично ще направя предложение по точка 16 от дневния ред, защото там не трябва да е наем, трябва да е такса и там също трябва да се промени наредбата.

Предлагам да прекратим дебата и да гласуваме днес Наредбата на две четения. Който има желание, нека да внесе предложения за промяна в нормативната уредба.

 

Предложението за прекратяване на дебата беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 30 „за”, 1 „против”, „въздържал се” няма.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Предлагам двете гласувания да се проведат в едно заседание съгласно нашия Правилник чл. 75, ал. 2.

Предложението на г-н Ашиков беше подложено на гласуване и прието с 30 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

Измененията на Наредбата на първо четене бяха подложени на поименно гласуване заедно с предложението на ПК по БФ.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Лидия Прокопова - за, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Станислав Рашков - за, Йордан Грозданов - за, Любен Велчев - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Ваня Павлова – въздържал се, Николай Илчев – въздържал се, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - против, Мариян Кенаров – въздържал се, Мирослав Трифонов – за.

На първо четене измененията на Наредбата бяха приети с 27 „за”, 1 „против”, 3 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1385

 

На основание чл. 22, ал.1, т. 7 и ал.2 от ЗМСМА и чл. 75 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновски общински съвет приема на първо четене измененията и допълненията в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услуги на територията на Община Велико Търново както следва:

1. Отменя текста на чл. 22, ал. 5 и ал. 6

2. Променя  раздел II-Такси за ползване на детски ясли и детски градини, както следва:

 

Било: 

Чл. 23. (1) За ползване на детски градини и детски ясли се събират месечни такси /състоящи се от постоянна месечна такса и присъствена такса/ от родителите или настойниците в следните размери:

- За целодневни детски градини – 15 лв./ постоянна месечна такса/ за месеца плюс 4.00 лв. за всеки ден, в който е посетено заведението;

- За целодневни детски градини подготвителна група – 50 лв;

- За седмични детски градини – 18 лв. ./ постоянна месечна такса/ плюс 5.00 лв. за всеки ден, в който е посетено заведението;

(2) За целодневни детски ясли размерът месечна такса е 20 лв. плюс 3.50 лв. за всеки ден, в който е посетено заведението.

- За седмични детски ясли – 15 лв. плюс 4.00 лв. за всеки ден, в който е посетено заведението.

(3) 1. Размерът на присъствената такса се заплаща с 50 на сто намаление за лицата,
които нямат просрочени задължения по местни данъци и такси към Община Велико
Търново.
2. Обстоятелствата по предходната точка се удостоверяват с протокол за
извършена проверка за просрочени задължения по местни данъци и такси. Проверката се извършва служебно от упълномощено лице от Община Велико Търново.

(4) Не се заплаща такса за:

- децата, чиито родители или настойници са с над 50 % инвалидност./изменен с реш.№ 1036 от 27.03.2014 г./

- децата с тежки хронични заболявания и медицинска експертиза

(5) Размерът на таксата се заплаща с 50 на сто намаление за:

- деца сираци и полусираци;

- деца на които и двамата родители са редовни студенти;

- дете с неизвестен баща;

- второто дете, когато две деца от едно семейство посещават едно или различни детски заведения в Общината;

- първото дете, когато три и повече деца от едно семейство посещават едно или различни детски заведения в Общината, а второто и следващото дете-четвърт размер;

- деца, настанени в приемно семейство, съгласно чл. 26 от Закона за закрила на детето.

(6) При отсъствие на децата не се заплаща присъствена такса за времето, през което те ще отсъстват, при условие, че родителите предварително са уведомили директора на детското заведение. / заплаща се само постоянната /

(7) За ползване на намаления по ал. 3 и ал. 5 и освобождаването по ал. 4 родителите или настойниците подават декларация до директора на заведението, придружена с документи, доказващи преференцията.“/изменен с решение № 838/26.09.2013/

(8) Заплащането на намаления размер на таксата или освобождаването от такса започва от началото на следващия месец, следващ месеца от подаване на декларацията.

(9) За всички деца, приети в детските градини на Община В. Търново в срок до 10. IX на текущата година се внася депозитна такса, в размер на 60 лв. / 70 лв. за седмични групи /. Същата се връща на родителите при напускане на детето по съответно установения ред. 

 

Да стане:

РАЗДЕЛ II

ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЕТСКИ ЯСЛИ И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

Чл. 23. За ползване на детски градини и детски ясли се събират месечни такси /състоящи се от постоянна месечна такса и присъствена такса/ от родителите или настойниците в следните размери:

(1) За децата в групи преди задължителната предучилищна подготовка в целодневни детски градини и обединени детски заведения 21,00 лв./ постоянна месечна такса/ за месеца плюс 36.00 лв. (присъствена такса) пропорционално за всеки работен ден, в който е посетено заведението;

(2) За децата в подготвителна група в целодневни детски градини и обединени детски заведения – 25.00 лв. (присъствена такса) пропорционално за всеки работен ден, в който е посетено детското заведение;

(3) За децата в подготвителна група в целодневни детски градини и обединени детски заведения за периода от 01.06. до 14.09. за ползване на детски градини от деца придобили удостоверение за завършена подготвителна група и подлежащи на прием в първи клас през текущата градина, се заплаща 21,00 лв./ постоянна месечна такса/ за месеца плюс 36.00 лв. (присъствена такса) пропорционално за всеки работен ден, в който е посетено заведението;

(4) т.1 За целодневни детски ясли - 26,00 лв. ./ постоянна месечна такса/ за месеца плюс 31,00 лв. (присъствена такса) пропорционално за всеки работен ден, в който е посетено заведението.

т.2 За яслена група в ОДЗ – 21,00 лв./ постоянна месечна такса/ за месеца плюс 36.00 лв. (присъствена такса) пропорционално за всеки работен ден, в който е посетено заведението;

(5) Не се заплаща такса за:

- децата, чиито родители или настойници са с над 50 % инвалидност./ изменен с реш.№ 1036 от 27.03.2014 г./

- децата с тежки хронични заболявания и медицинска експертиза

(6) Размерът на таксата се заплаща с 50 на сто намаление за:

- деца сираци и полусираци;

- деца на които и двамата родители са редовни студенти;

- дете с неизвестен баща;

- второто дете, когато две деца от едно семейство посещават едно или различни детски заведения в Общината;

- първото дете, когато три и повече деца от едно семейство посещават едно или различни детски заведения в Общината, а второто и следващото дете-четвърт размер;

- деца, настанени в приемно семейство, съгласно чл. 26 от Закона за закрила на детето.

(7) При отсъствие на децата не се заплаща присъствена такса за времето, през което те ще отсъстват, при условие, че родителите предварително са уведомили директора на детското заведение.

(8) За ползване на намаления по ал. 3 и ал. 4 родителите или настойниците подават декларация до директора на заведението, придружена с документи, доказващи преференцията.“/изменен с решение № 838/26.09.2013/

(9) Заплащането на намаления размер на таксата или освобождаването от такса започва от началото на следващия месец, следващ месеца от подаване на декларацията.

(10) За всички деца, приети в детските градини на Община В. Търново в срок до 10. IX  /септември/ на текущата година се внася депозитна такса, в размер на 60 /шестдесет/ лв.  Депозитната такса се възстановява на родителите при напускане на детето по съответно установения ред.

3. Отменя текста на §17 от преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново.

  • Измененията и допълненията да влязат в сила от 02.03.2015 г.

Приложение:  Доклад/Финансово икономически анализ

 

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ (отрицателен вот): Колеги, няма по-голяма демонстрация от тази, която Вие в момента направихте относно част от социалния живот на нашите съграждани.

От друга страна: как мога да подкрепя нещо, което е в абсолютно противоречие? Господин Председател, уважаеми колеги, аз станах и направих предложение пред вас, което впоследствие не беше уважено. Как искате този Общински съвет да има консенсус относно политиката, която трябва да се реализира в община Велико Търново, след като с определени административни похвати се блокира нещо, което в интерес на истината е работещо и добро за нашите съграждани, още повече че е за младите хора?

 

Г-н Николай Ашиков предложи да бъдат гласувани измененията на Наредбата анблок.

Предложението беше прието с 28 „за”, 1 „против”, „въздържал се” няма.

 

Измененията на Наредбата на второ четене бяха подложени на поименно гласуване заедно с предложението на ПК по БФ:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Лидия Прокопова - за, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Станислав Рашков - за, Йордан Грозданов - за, Любен Велчев - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Николай Илчев – въздържал се, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - против, Мариян Кенаров – въздържал се, Мирослав Трифонов – за.

На второ четене Наредбата беше приета с 26 „за”, 1 „против”, 2 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1386

 

На основание чл. 22, ал.1, т. 7 и ал.2 от ЗМСМА и чл. 76 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновски общински съвет приема на второ четене измененията и допълненията в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услуги на територията на Община Велико Търново както следва:

1. Отменя текста на чл. 22, ал. 5 и ал. 6

2. Променя  раздел II-Такси за ползване на детски ясли и детски градини, както следва:

 

Било: 

Чл. 23. (1) За ползване на детски градини и детски ясли се събират месечни такси /състоящи се от постоянна месечна такса и присъствена такса/ от родителите или настойниците в следните размери:

- За целодневни детски градини – 15 лв./ постоянна месечна такса/ за месеца плюс 4.00 лв. за всеки ден, в който е посетено заведението;

- За целодневни детски градини подготвителна група – 50 лв;

- За седмични детски градини – 18 лв. ./ постоянна месечна такса/ плюс 5.00 лв. за всеки ден, в който е посетено заведението;

(2) За целодневни детски ясли размерът месечна такса е 20 лв. плюс 3.50 лв. за всеки ден, в който е посетено заведението.

- За седмични детски ясли – 15 лв. плюс 4.00 лв. за всеки ден, в който е посетено заведението.

(3) 1. Размерът на присъствената такса се заплаща с 50 на сто намаление за лицата,
които нямат просрочени задължения по местни данъци и такси към Община Велико
Търново.
2. Обстоятелствата по предходната точка се удостоверяват с протокол за
извършена проверка за просрочени задължения по местни данъци и такси. Проверката се извършва служебно от упълномощено лице от Община Велико Търново.

(4) Не се заплаща такса за:

- децата, чиито родители или настойници са с над 50 % инвалидност./изменен с реш.№ 1036 от 27.03.2014 г./

- децата с тежки хронични заболявания и медицинска експертиза

(5) Размерът на таксата се заплаща с 50 на сто намаление за:

- деца сираци и полусираци;

- деца на които и двамата родители са редовни студенти;

- дете с неизвестен баща;

- второто дете, когато две деца от едно семейство посещават едно или различни детски заведения в Общината;

- първото дете, когато три и повече деца от едно семейство посещават едно или различни детски заведения в Общината, а второто и следващото дете-четвърт размер;

- деца, настанени в приемно семейство, съгласно чл. 26 от Закона за закрила на детето.

(6) При отсъствие на децата не се заплаща присъствена такса за времето, през което те ще отсъстват, при условие, че родителите предварително са уведомили директора на детското заведение. / заплаща се само постоянната /

(7) За ползване на намаления по ал. 3 и ал. 5 и освобождаването по ал. 4 родителите или настойниците подават декларация до директора на заведението, придружена с документи, доказващи преференцията.“/изменен с решение № 838/26.09.2013/

(8) Заплащането на намаления размер на таксата или освобождаването от такса започва от началото на следващия месец, следващ месеца от подаване на декларацията.

(9) За всички деца, приети в детските градини на Община В. Търново в срок до 10. IX на текущата година се внася депозитна такса, в размер на 60 лв. / 70 лв. за седмични групи /. Същата се връща на родителите при напускане на детето по съответно установения ред. 

 

Да стане:

РАЗДЕЛ II

ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЕТСКИ ЯСЛИ И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

Чл. 23. За ползване на детски градини и детски ясли се събират месечни такси /състоящи се от постоянна месечна такса и присъствена такса/ от родителите или настойниците в следните размери:

(1) За децата в групи преди задължителната предучилищна подготовка в целодневни детски градини и обединени детски заведения 21,00 лв./ постоянна месечна такса/ за месеца плюс 36.00 лв. (присъствена такса) пропорционално за всеки работен ден, в който е посетено заведението;

(2) За децата в подготвителна група в целодневни детски градини и обединени детски заведения – 25.00 лв. (присъствена такса) пропорционално за всеки работен ден, в който е посетено детското заведение;

(3) За децата в подготвителна група в целодневни детски градини и обединени детски заведения за периода от 01.06. до 14.09. за ползване на детски градини от деца придобили удостоверение за завършена подготвителна група и подлежащи на прием в първи клас през текущата градина, се заплаща 21,00 лв./ постоянна месечна такса/ за месеца плюс 36.00 лв. (присъствена такса) пропорционално за всеки работен ден, в който е посетено заведението;

(4) т.1 За целодневни детски ясли - 26,00 лв. ./ постоянна месечна такса/ за месеца плюс 31,00 лв. (присъствена такса) пропорционално за всеки работен ден, в който е посетено заведението.

т.2 За яслена група в ОДЗ – 21,00 лв./ постоянна месечна такса/ за месеца плюс 36.00 лв. (присъствена такса) пропорционално за всеки работен ден, в който е посетено заведението;

(5) Не се заплаща такса за:

- децата, чиито родители или настойници са с над 50 % инвалидност./ изменен с реш.№ 1036 от 27.03.2014 г./

- децата с тежки хронични заболявания и медицинска експертиза

(6) Размерът на таксата се заплаща с 50 на сто намаление за:

- деца сираци и полусираци;

- деца на които и двамата родители са редовни студенти;

- дете с неизвестен баща;

- второто дете, когато две деца от едно семейство посещават едно или различни детски заведения в Общината;

- първото дете, когато три и повече деца от едно семейство посещават едно или различни детски заведения в Общината, а второто и следващото дете-четвърт размер;

- деца, настанени в приемно семейство, съгласно чл. 26 от Закона за закрила на детето.

(7) При отсъствие на децата не се заплаща присъствена такса за времето, през което те ще отсъстват, при условие, че родителите предварително са уведомили директора на детското заведение.

(8) За ползване на намаления по ал. 3 и ал. 4 родителите или настойниците подават декларация до директора на заведението, придружена с документи, доказващи преференцията.“/изменен с решение № 838/26.09.2013/

(9) Заплащането на намаления размер на таксата или освобождаването от такса започва от началото на следващия месец, следващ месеца от подаване на декларацията.

(10) За всички деца, приети в детските градини на Община В. Търново в срок до 10. IX  /септември/ на текущата година се внася депозитна такса, в размер на 60 / шестдесет / лв.  Депозитната такса се възстановява на родителите при напускане на детето по съответно установения ред.

3. Отменя текста на §17 от преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново.

  • Измененията и допълненията да влязат в сила от 02.03.2015 г.

Приложение:  Доклад/Финансово икономически анализ

 

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Изменение на Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на територията на гр. В. Търново, Вх. № 3112/13.01.2015 г.

 

Председателят на Общинския съвет даде думата на г-н Чокойски за прочитане доклада на ПК по НПУОР.

Г-н АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ: Доклад на ПК по НПУОР относно „Изменение на Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на територията на град Велико Търново”.

Във връзка с изменение на ЗУТ и с оглед прецизиране действащ на територията на общината подзаконов нормативен акт е необходимо да се актуализира сега действащата наредба. По този начин ще се постигне по-качествено управление на зелената система на община Велико Търново. Мотивите, които обуславят промяната на Наредбата са:

несъответствие между забранителните и административно-наказателните разпоредби;

ограничаване до минимум възможността за отнемане на зелените площи за други нужди;

по-качествено управление на зелената система на община Велико Търново в съответствие с функционалното й предназначение.

Следва да се прецизират видовете административно-наказателна отговорност и съответно налаганите санкции.

Внесеното предложение за изменение на Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на територията на град Велико Търново е разгледано от комисията по НПУОР, която на заседание, проведено на 19.01.2015 г. е подкрепила проекта за решение.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Предлагам двете гласувания да се проведат в едно заседание съгласно нашия Правилник чл. 75, ал. 2.

Предложението на г-н Ашиков беше подложено на гласуване и прието с 26 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

Измененията на Наредбата на първо четене бяха подложени на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Станислав Рашков - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Николай Илчев – за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Мирослав Трифонов – за.

 

На първо четене измененията на Наредбата бяха приети с 29 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1387

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 62, ал. 10 от ЗУТ, чл. 8 от Закона за нормативните актове и чл. 75 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновски общински съвет приема на първо четене изменение на Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на община Велико Търново, както следва:

 

ГЛАВА V

Изменя се т.7 на чл.33, ал.2 :

БИЛО: чл.33(2)т.7 разхождането на свобода на домашни животни, извън определените и обозначените за това места;

СТАВА: чл.33(2) т.7 разхождането на свобода на домашни животни и/или пускането им на паша, при което се унищожават зелени площи и декоративна растителност.

 

Създават се нови т.16; т.17 и т.18 на чл.33

т.16 Изграждането на зеленчукови градини или ограждането на междублоковите пространства-общинска или държавна собственост

т.17 Складирането на дървен материал или други вещи под балкони,тераси и в междублоковите пространства, общинска или държавна собственост.

т.18 Образуването и ползването на нерегламентирани сметища в територии и имоти, предвидени за озеленяване и с характер на такива.

 

Изменя се ал.2 на чл.37

БИЛО: чл. 37(2) Тази Наредба не се отнася за растителност в имоти, попадащи в защитени територии, земи от горския фонд, в обекти на паметници на културата, овощни дървета в селищните територии или други, за които има специален закон.

СТАВА: чл.37(2) Тази Наредба не се отнася за растителност в имоти, попадащи в защитени територии, земи от горския фонд, в обекти на паметници на културата, или други, за които има специален закон.

 

Изменя се чл. 39

БИЛО: чл. 39. Всички собственици са длъжни да следят за наличие в имотите си на болни и изсъхнали дървета, представляващи опасност за имуществото, здравето и живота на гражданите и са длъжни да ги премахват своевременно и за своя сметка по реда на чл. 46, ал. 3.

СТАВА: чл. 39.Всички собственици са длъжни да следят за наличие в имотите си на болни и изсъхнали дървета, както и такива, които представляват опасност за здравето, живота и имуществото на гражданите и са длъжни да ги премахват своевременно и за своя сметка по реда на чл. 46

 

Изменя се ал.1 на чл.41

БИЛО: чл. 41(1) На територията на Община Велико Търново се забранява отсичане или изкореняване на дълготрайни дървета и храсти, независимо от собствеността им.

СТАВА:чл. 41(1) На територията на Община Велико Търново се забранява отсичане; кастрене; изкореняване или увреждане на дълготрайни дървета и храсти, независимо от собствеността им.

 

Изменя се ал.3 на чл.45

БИЛО: чл. 45(3) Процедурите по премахване на растителност в съсобствен имот и в дворната част на етажна собственост, се провеждат при условията и по реда на тази Наредба и при съгласие на собствениците, постигнато по предвидения ред в Закона за собствеността.

СТАВА: чл. 45(3) Процедурите по премахване на растителност в съсобствен имот, извън случаите на ЗУЕС, се провеждат при условията и по реда на тази Наредба и при съгласие на всички съсобственици.

Чл. 46,

Ал.3 става ал.2, като текста гласи:

Чл.46 (3) БИЛО: Заявлението се подава от собственика на имота.

СТАВА:чл.46(2)Заявлението се подава от собственика /собствениците, съсобствениците/ на имота.

 

Настоящата ал.4, става ал.3

 

Създава се нова ал. 4ова ал.5

Чл. 46(4) Всеки собственик на имот в режим на етажна собственост, желаещ да бъде премахната дълготрайна дървесна растителност, която влошава условията на ползване на неговия имот, следва да приложи към заявлението протокол от Общото събрание на етажната собственост, със съгласие на над 50% от съсобствениците.

ГЛАВА VI

 

Изменя се чл.48

БИЛО: Чл. 48 (1) Контрол по изпълнение на Наредбата се осъществява от кмета на Община Велико Търново по Направление ”Опазване на околната среда“ ,кметовете и кметските наместници.

СТАВА: чл. 48 (1) Контрол по изпълнение на Наредбата се осъществява от кмета на Община Велико Търново или упълномощени от него длъжностни лица от общинска администрация, от кметове и кметски наместници на населени места и от органите на МВР.

 

Създават се нови ал.2 и ал.3 на чл.48:

Чл. 48(2) Контролът е превантивен, текущ и последващ и се осъществя чрез извършване на проверки на място, по документи и наблюдения.

Чл. 48(3) Физическите и юридическите лица са длъжни да оказват съдействие на контролните органи за всички обекти и територии за извършване на проверки.

 

Изменя се ал.2 на Чл. 51

Чл. 51 (2) Наказва се с глоба от 500 до 5000 лв., лице, което разпореди или окастри дълготрайна дървесна или храстова растителност, без писмено разрешение от компетентния орган;

 

Отпадат настоящите ал3; ал.4, ал.5

 

Настоящата ал. 6 става ал.3

Създават се нови чл.52 и чл.53

Чл. 52: За констатирани нарушения на всички останали разпоредби на тази Наредба на виновните лица се налага глоба или имуществена санкция от 100 до 500 лв.

Чл. 53: При повторно извършване на нарушения на разпоредбите на тази Наредба, на виновните лица се налага глоба или имуществена санкция в двоен размер.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Създават се нови т.2 и т.3 на §1

т2. „Увреждане на дълготрайни дървета и храсти” означава: нараняване на част от кореновата система, короната и/или кората на дървесните видове.

т.3 „Домашни животни“ по смисъла на тази Наредба са селскостопански животни и кучета-компаньони

Създава се нов §7:

Навсякъде абревиатурите „ООС”, да се заменят с „ОС”

 

Допълва се:

 

Приложение №1

Опис на зелените площи за почистване и поддържане в гр. Велико Търново, съгласно режим на поддръжка

 

1. Към „Зелени площи в централна част”, се добавя и парк „Акация“

 

2.Към „Нормален режим на поддържане и почистване”, се добавя и „Атлантически парк“

 

Измененията на Наредбата на второ четене бяха подложени на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Станислав Рашков - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Илчев – за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Мирослав Трифонов – за.

На второ четене Наредбата беше приета с 28 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1388

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 62, ал. 10 от ЗУТ, чл. 8 от Закона за нормативните актове и чл. 76 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновски общински съвет приема на второ четене изменение на Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на община Велико Търново, както следва:

 

ГЛАВА V

Изменя се т.7 на чл.33, ал.2 :

БИЛО: чл.33(2)т.7 разхождането на свобода на домашни животни, извън определените и обозначените за това места;

СТАВА: чл.33(2) т.7 разхождането на свобода на домашни животни и/или пускането им на паша, при което се унищожават зелени площи и декоративна растителност.

Създават се нови т.16; т.17 и т.18 на чл.33

т.16 Изграждането на зеленчукови градини или ограждането на междублоковите пространства-общинска или държавна собственост

т.17 Складирането на дървен материал или други вещи под балкони,тераси и в междублоковите пространства, общинска или държавна собственост.

т.18 Образуването и ползването на нерегламентирани сметища в територии и имоти, предвидени за озеленяване и с характер на такива.

Изменя се ал.2 на чл.37

БИЛО: чл. 37(2) Тази Наредба не се отнася за растителност в имоти, попадащи в защитени територии, земи от горския фонд, в обекти на паметници на културата, овощни дървета в селищните територии или други, за които има специален закон.

СТАВА: чл.37(2) Тази Наредба не се отнася за растителност в имоти, попадащи в защитени територии, земи от горския фонд, в обекти на паметници на културата, или други, за които има специален закон.

Изменя се чл. 39

БИЛО: чл. 39. Всички собственици са длъжни да следят за наличие в имотите си на болни и изсъхнали дървета, представляващи опасност за имуществото, здравето и живота на гражданите и са длъжни да ги премахват своевременно и за своя сметка по реда на чл. 46, ал. 3.

СТАВА: чл. 39.Всички собственици са длъжни да следят за наличие в имотите си на болни и изсъхнали дървета, както и такива, които представляват опасност за здравето, живота и имуществото на гражданите и са длъжни да ги премахват своевременно и за своя сметка по реда на чл. 46

Изменя се ал.1 на чл.41

БИЛО: чл. 41(1) На територията на Община Велико Търново се забранява отсичане или изкореняване на дълготрайни дървета и храсти, независимо от собствеността им.

СТАВА:чл. 41(1) На територията на Община Велико Търново се забранява отсичане; кастрене; изкореняване или увреждане на дълготрайни дървета и храсти, независимо от собствеността им.

Изменя се ал.3 на чл.45

БИЛО: чл. 45(3) Процедурите по премахване на растителност в съсобствен имот и в дворната част на етажна собственост, се провеждат при условията и по реда на тази Наредба и при съгласие на собствениците, постигнато по предвидения ред в Закона за собствеността.

СТАВА: чл. 45(3) Процедурите по премахване на растителност в съсобствен имот, извън случаите на ЗУЕС, се провеждат при условията и по реда на тази Наредба и при съгласие на всички съсобственици.

Чл. 46,

Ал.3 става ал.2, като текста гласи:

Чл.46 (3) БИЛО: Заявлението се подава от собственика на имота.

СТАВА:чл.46(2)Заявлението се подава от собственика /собствениците, съсобствениците/ на имота.

Настоящата ал.4, става ал.3

Създава се нова ал. 4ова ал.5

Чл. 46(4) Всеки собственик на имот в режим на етажна собственост, желаещ да бъде премахната дълготрайна дървесна растителност, която влошава условията на ползване на неговия имот, следва да приложи към заявлението протокол от Общото събрание на етажната собственост, със съгласие на над 50% от съсобствениците.

ГЛАВА VI

Изменя се чл.48

БИЛО: Чл. 48 (1) Контрол по изпълнение на Наредбата се осъществява от кмета на Община Велико Търново по Направление ”Опазване на околната среда“ ,кметовете и кметските наместници.

СТАВА: чл. 48 (1) Контрол по изпълнение на Наредбата се осъществява от кмета на Община Велико Търново или упълномощени от него длъжностни лица от общинска администрация, от кметове и кметски наместници на населени места и от органите на МВР.

Създават се нови ал.2 и ал.3 на чл.48:

Чл. 48(2) Контролът е превантивен, текущ и последващ и се осъществя чрез извършване на проверки на място, по документи и наблюдения.

Чл. 48(3) Физическите и юридическите лица са длъжни да оказват съдействие на контролните органи за всички обекти и територии за извършване на проверки.

Изменя се ал.2 на Чл. 51

Чл. 51 (2) Наказва се с глоба от 500 до 5000 лв., лице, което разпореди или окастри дълготрайна дървесна или храстова растителност, без писмено разрешение от компетентния орган;

Отпадат настоящите ал3; ал.4, ал.5

Настоящата ал. 6 става ал.3

Създават се нови чл.52 и чл.53

Чл. 52: За констатирани нарушения на всички останали разпоредби на тази Наредба на виновните лица се налага глоба или имуществена санкция от 100 до 500 лв.

Чл. 53: При повторно извършване на нарушения на разпоредбите на тази Наредба, на виновните лица се налага глоба или имуществена санкция в двоен размер.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Създават се нови т.2 и т.3 на §1

т2. „Увреждане на дълготрайни дървета и храсти” означава: нараняване на част от кореновата система, короната и/или кората на дървесните видове.

т.3 „Домашни животни“ по смисъла на тази Наредба са селскостопански животни и кучета-компаньони

Създава се нов §7:

Навсякъде абревиатурите „ООС”, да се заменят с „ОС”

 

Допълва се:

 

Приложение №1

Опис на зелените площи за почистване и поддържане в гр. Велико Търново, съгласно режим на поддръжка

1. Към „Зелени площи в централна част”, се добавя и парк „Акация“

2.Към „Нормален режим на поддържане и почистване”, се добавя и „Атлантически парк“

 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение от инж. Николай Николов относно храма „Свети Димитър”

 

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Първо давам думата на г-н Кмета да обясни в отговор на предложението на Група „Десните” има ли такава възможност, след като църквата е държавна собственост.

Г-н ДАНИЕЛ ПАНОВ: Във връзка с предложението, което е направено от инж. Николов, това, което мога да кажа, е, че решението, което Общинският съвет ще вземе на базата на това предложение, трябва да е пожелателно, тъй като църквата е държавна собственост. Още преди повече от една година ние изпратихме предложение до Министерството на културата тези църкви, които са в кв. „Асенов”, както и църквите в Арбанаси, да бъдат дадени по Закона за културното наследство за стопанисване и управление на община Велико Търново. Нямаме отговор от Министерството на културата. Единственият отговор е, че църквите, които са в Арбанаси и Митрополията водят дело и в момента не могат да бъдат прехвърлени. За тези църкви, които са в квартал „Асенов”, по същия начин.

Зная, че за там още през 80-те години има изработен проект, може би когато са били честванията на 800-годишнината от въстанието на Асен и Петър. Проектът е изработен от проф. Терзиев и проф. Хаджитанев и е за мозаечни пана в църквата, но становището на „Паметници на културата” тогава е било, че там, където има стенописи, не може да има такива мозаечни пана.

Така че аз смятам, че може да има такова предложение до Министерството на културата, но то трябва да бъде само пожелателно, оттам нататък не мога да кажа какво ще каже Министерството на културата и не мога да се ангажирам с такива срокове, въпреки че за мен също е добре в тази църква да бъде възстановен олтарът. В момента в Инвестиционната програма по бюджета за 2015 г. мисля, че сме включили около 60 000 лв. за ремонт на покрива, тъй като той капе. Имаме изготвен проект, който е подаден в Междуведомствената комисия. Няма как с общински средства ние да правим нещо в държавна собственост, при положение че държавата не ни е прехвърлила имота за стопанисване и управление, той е към РИО и второ - че трябва да има проект за външен и вътрешен интериор и след това да се търсят средства от държавата, с които действително да могат да се направят тези неща.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Аз също искам да дам едно пожелателно предложение: ако искате, точката да я отложим за след почивката и ако вие сте съгласни да отивате в тази посока, за която говори г-н Кметът - да се преработи предложението с пожелателен характер и да го гледаме след почивката.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: В интерес на истината, г-н Кметът ме изпревари, като информира всички вас, че няма как да се случи това - ние да излезем с решение относно предаването на този храм на църквата, тъй като собствеността не е публична общинска.

Второ, аз мисля, че има опция да се съгласим донякъде с предложението на инж. Николов в точка 1: „Пространството и сградата да се приведат от община Велико Търново в съответното състояние, подобаващо за храм и за богослужение”. Вероятно колегата има нещо предвид и аз не отричам неговата идея. Точно заради това ви моля да се съобразим и да дадем ход на тяхното предложение. Сигурно има нещо предвид, което ние не знаем, затова не е редно, не е етично да възпрепятстваме неговата инициатива в тази посока, затова ви моля да го подкрепим.

Но не съм съгласен с втората част от първа точка: „След това храмът да се отдаде на Българската православна църква”. Аз мисля, че жестовете, които правим към Българската православна църква, са не един или два, а са постоянни.

Към точка 2: „Храмът „Свети Димитър” да бъде осветен от Великотърновския митрополит Григорий на 26 октомври 2015 година, когато е храмовият празник”. Извинявайте, аз мога да изтъкна един изключително лош и грозен пример, как знаков празник за Велико Търново, за великотърновци и за цялата нация остава без присъствие на член от Великотърновската епархия. Точно заради това аз ще съм изключително резервиран към втора точка. Дали да бъде точно Великотърновският митрополит Григорий, или може би храмът да бъде само осветен. Ако излезем с предложение да бъде осветен, да; но ако конкретизираме само митрополит Григорий - а ако той не желае, какво правим тогава? Т.е. губим чистотата на Вашите намерения, подкрепени от нас. Нека да бъде осветен, но да не конкретизираме от кого. Мисля, че г-н Кметът е добронамерен в тази посока - ако ни бъде отказано евентуално, да намерим друг начин да удовлетворим това предложение.

Правя официално предложение да отпадне от точка 1: „След това храмът да се отдаде на Българската православна църква” и да остане първата част от предложението, касаещо пространството и сградата. Както кметът вече каза, че има намерение да подобри сградата. По втората част, ако те не предложат друг вариант на текст, т.е. да се отмени „великотърновският митрополит Григорий”, аз няма да го подкрепя и предлагам да отпадне, ако те не си коригират втората точка.

Г-н НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Може би има много неясноти, нека след почивката да обясним.

Г-н ТОДОР ТОДОРОВ: Виждам, че се появиха доста неясноти около предложението на г-н Николов, затова ви предлагам да отложим изобщо разглеждането на точката от днешната сесия. Става въпрос за пари. След десетина дена ни предстои разглеждане на бюджета. Нека видим дали общината ще има възможността да го вкара в Инвестиционната програма. Още повече, че Вие в предложението определяте и срок, в който да бъде изпълнено. Предлагам да отложим разглеждането на тази точка днес.

Г-жа ЛИДИЯ ПРОКОПОВА: Много ми се иска, имайки предвид тази крилата мисъл на Андрей Пантев, която колегата Витанов цитира в една предходна точка, ние да не се вписваме в онази трета категория, дето само дрънкаме тук.

Моите уважения към уважаемия колега съветник, който е радетел за редица неща, но в случая той нарушава Правилника, като ни внася инцидентно точка, без да е минала по надлежния ред. Трябваше тази точка да влезе при председателя, тя да бъде отправена към водещата ПК по ОНК, затова аз подкрепям предложението на колегата Тодоров това да се отложи за другата сесия и да стане дебат по всички правила на Общинския съвет, за да чуем и становището на Общинската администрация, защото тук и г-н Кметът излезе в движение да си каже мнението, а може да се представи писмено становище, да дойдат специалистите на самата комисия, заместник-кметът в този ресор.

 

Г-н Ашиков подложи на гласуване предложението за отлагане на точката за следващата сесия.

Предложението беше прието с 16 „за”, 4 „против” и 2 „въздържал се”.

 

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Питане от Николай Илчев Илиев – общински съветник, Вх. № 3084/10.12.2014 г.

 

Г-н НИКОЛАЙ ИЛЧЕВ: От темата за духовното и вярата да се върнем малко в материалния свят, тъй като питането, което отправих още в предходно заседание на Общинския съвет, е тема, която касае живота в общината през цялата година. Виждате, в последните години природата не подбира сезоните, в които изправя общината и населените места пред такива сериозни изпитания.

Става въпрос за следното: по сведения на жители на с. Леденик и на с. Шемшево неколкократно са наводнявани обширни площи по поречието на р. Янтра, но интересният факт, който следва да се обсъди и поради който бях провокиран да направя това питане, е, че тези наводнявания стават обикновено вечерно време, по тъмно, и то не след обилните валежи и топене на снегове.

Длъжен съм да заявя, че имам богат снимков материал от този район, който посетих на място, но с оглед изключително тежкия дневен ред днес, предпочетох да не го представям на вашето внимание. Мога да го представя на всеки, който има интерес.

Г-н Илчев прочете питането си.

Г-н ДАНИЕЛ ПАНОВ: Аз мога да Ви отговоря и накратко, че във връзка с това питане ние имахме също така питане от прокуратурата, където сме дали подробен отчет не само за този от компрометираните участъци в село Леденик, за който става въпрос, но и за всички останали, които бяха засегнати от наводненията през септември и на 19 юни.

Г-н Панов прочете писмения отговор на питането.

Г-н НИКОЛАЙ ИЛЧЕВ: Благодаря за предоставения ми отговор. Частично съм удовлетворен от него, с две уговорки обаче. Първо имам една молба към Общинската администрация: да препрати питането към компетентните органи, както ги нарекохте - Басейнова дирекция и всички органи, които контролират тези процеси в развитието на речните корита, с евентуална възможност да се проучи дали е възможно да се направи корекция на река Янтра в землището на с. Леденик и с. Шемшево. Мисля, че е възможно това да се направи. Коментирано е със специалисти.

Второ, за мен, а и за аудиторията в тази зала, и за гражданите, които поставиха този въпрос, остава загадка, защо и поради каква причина само във вечерни часове става повишаването на нивото на реката в ниските части в селата Леденик и Шемшево.

Моля да поставите този въпрос отново на компетентните органи и да получим отговор!

 

В 11.00 часа г-н Ашиков обяви 10-минутна почивка.

След почивката думата бе дадена на г-н Николов за изказване от името на Групата „Десните”.

Г-н НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Внесохме нещо, което смятахме,че е полезно не само за Велико Търново, но и за целия български род, тъй като вече върви с пълна пара, доколкото разбираме от медиите, подготовката за честване на 830-годишнината от създаването на Втората българска държава, от обявяването на въстанието на братята Асен и Петър и така Търново да стане център на едни национални тържества. Това обаче, според нас, така както върви, ще има един много сериозен дефект, който ние искахме да бъде избегнат.

Църквата „Свети Димитър” е ктиторска църква на братята, те са я построили и неслучайно с името и със светеца Свети Димитър те вървят напред пред целия български народ, обявяват въстанието и Втората българска държава. Искахме да стане така, че Търново с храма „Свети Димитър” да почете светеца Свети Димитър, като това е храмовият празник на града и това е закрилникът, който е дал мощта на братята да създадат Втората българска държава. Това нещо може да се случи само ако сградата, която в момента е необитаема, бъде преустроена в храм за богослужение.

Какво имахме предвид? Нито стенописвания, нито кой знае какви велики работи. Да се освети олтарното пространство със Светия престол, който представлява една каменна маса, с един каменен постамент, върху която стои Светото Евангелие, Светият кръст и още няколко други необходими работи за богослужение. Това нещо може да стане със съвсем скромни средства, с място, отделено в олтара за одеждите на свещеника, които да бъдат видими отвън и само с три икони: на Исус Христос, на Света Богородица и на светеца на храма – Свети Димитър. И оттам да може да се служи, но там да бъдат експонирани по подходящ начин и светите съсъди, с които се служи литургия.

Искам да поясня: не може друг на територията на Великотърновска митрополия, пък бил той и патриархът, да освещава храм. Само местният епископ може да извърши освещаване на храм. Тук не може да дойде и патриархът, ако нашият митрополит Григорий не го покани. Всички много точно си спазват единоначалието и това какъв им е периметърът на действие.

Освен това, това наше предложение е съгласувано с Великотърновския митрополит Григорий и от негово лице той пое ангажимент да покани патриарха и всички негови събратя митрополити от цялата страна.

Това исках да ви кажа, но на нас не ни беше дадена думата. Изказаха се хора, които не разбират за какво става дума, изказаха се хора, които поискаха отлагане на това, което искахме да представим пред вас, а имаше още много, и сега ние, в знак на протест, напускаме днешното заседание.

 

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Разширяване на целевата група потребители на „Център за социална рехабилитация и интеграция“, гр. В. Търново, Вх. № 3129/15.01.2015 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по точка 13 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Валентин Ламбев - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Йордан Грозданов - за, Любен Велчев - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Ваня Павлова - за, Николай Илчев – за, Румен Димитров – въздържал се, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1389

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1, т. 2 от Закона за социално подпомагане, във връзка с чл. 36в, ал.1, т. 1 и чл. 36в, ал. 3, т. 1 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане и във връзка с Предложение с вх. № 74-145/12.12.2014 г. на Управителя на “Център за социална рехабилитация и интеграция” за лица над 18 години с психични разстройства в гр. Велико Търново, Великотърновски общински съвет:

 

1. Дава съгласие да се разшири целевата група потребители на “Център за социална рехабилитация и интеграция” за лица над 18 години с психични разстройства в гр. Велико Търново, като се включат и лица с интелектуални затруднения.

 

2. Считано от 01.02.2015 г. наименованието на социалната услуга да бъде “Център за социална рехабилитация и интеграция” за лица над 18 години с психични разстройства и лица с интелектуални затруднения.

 

3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да представи Решението на Великотърновски общински съвет за разширяване целевата група потребители на “Център за социална рехабилитация и интеграция” за лица над 18 години с психични разстройства и лица с интелектуални затруднения в гр. Велико Търново пред Регионална дирекция за социално подпомагане гр. Велико Търново.

 

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Намаляване на капацитета на Дом за деца, лишени от родителска грижа „Христо Смирненски“, с. Балван, Вх. № 3128/15.01.2015 г.

 

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: Тази точка я разглеждаме за втори път и основното ни притеснение от името на Групата е, че на практика ние вече имаме редуциране от 35 на 15 човека - със заповед от Агенцията за социално подпомагане бройките са намалени, считано от 01.01.2015 г. На практика аз не виждам смисъл Общинският съвет да взема такова решение. Редуцирането вече е извършено, за съжаление. Друг е въпросът дали Домът трябва да остане по този начин, или да бъде превърнат в къщички от семеен тип за децата, лишени от родителски грижи.

Но аз си мисля, че би било редно, когато вземаме такива решения, да бъдат съобразени с цялата общност на селото, така и с кмета на с. Балван, който в момента отсъства и нямаме негово становище като цяло.

И от предишните дебати, които водихме, всички сме наясно, че с намаляването на практика преминаваме към закриване на целия Дом и оттам нататък ще бъде закрито и училището. Така че тези неща за нас са важни и с оглед тази заповед, която е в сила от 1 януари, аз не виждам смисъл Общинският съвет да гласува това решение за редуциране. То е вече факт, за съжаление.

Г-жа РОСИЦА ДИМИТРОВА – директор на Дирекция „Социални дейности и здравеопазване”: Изключително подкрепям това, което каза г-н Петко Тюфекчиев за тревогата, за това какво казва обществеността, но в същото време ние сме една цивилизована община, община, която спазва законовите разпоредби и финансовата дисциплина.

От пет години вървят редица проекти и програми, които са в изпълнение на европейската и на националната политика, свързана със създаването на услуги, които са в най-добрия интерес на децата, а най-добрият интерес на децата е отглеждането им в биологичните семейства. При невъзможност биологичното семейство да се грижи за своето дете, алтернативата, която е най-подходяща, и това е политиката на европейско и на национално ниво, това е осиновяването и на следващо място - приемната грижа. При изчерпване на всички алтернативи се допуска настаняването на деца в специализирани институции.

В годините назад и към момента броят на децата, настанявани в специализираните институции, е намалял значително за цялата страна. Това намаляване на капацитетите в домовете за деца, лишени от родителски грижи, се случва не само в нашата община, а и в цялата страна. През месец април 2014 г. на вниманието на Общинския съвет беше направено предложение, в което след едногодишен период ние сме наблюдавали, и ние сме длъжни да спазваме финансовата дисциплина, капацитетът на дома не беше пълен. Тогава предложението за намаляване на капацитета беше да излезе от нас съгласно законовите разпоредби на Закона за социално подпомагане и Правилника за неговото приложение - намаляване на капацитета от 35 на 25 места. Тогава предложението не беше гласувано. В резултат на което през месец ноември, и това е в законовите правомощия на Агенцията за социално подпомагане, която има крайната дума да даде съгласие или несъгласие за откриване, за закриване, за промяна на капацитета и за преобразуване на дадена социална услуга, беше извършена проверка от Инспектората на Агенцията за социално подпомагане, в резултат на която проверка се получи въпросната заповед, която сме цитирали в предложението, поднесено на Вашето внимание, за намаляване капацитета на Дома за деца в Балван от 35 на 15 места, считано от първи януари 2015 година. Тази заповед е издадена на 4 декември 2014 година. Изключително кратък срок, в който ние първо да можем да я осмислим, второ, да направим редица процедури. Намаляване на капацитета съответно води до изключително драстично намаляване на финансирането, т.е. на бюджета на социалната услуга. Това, което сега трябва да се направи като процедура, е свързано с редуцирането на персонала, който работи в тази институция.

Това са фактите и съгласно законовите разпоредби, които в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане са съвсем подробно разписани и по които нееднократно Великотърновският общински съвет е подкрепял местната социална политика. Вие сте давали Вашето съгласие за разкриването на съответните социални услуги, за промяна на капацитета, за промяна на целевите групи. Нещо, което се случи в предходната точка. Така че аз разчитам на Вашето мнение и на Вашето желание. Всеки може да подкрепи или да не подкрепи предложението, тъй като, както се каза, Заповедта е факт, а това, което е най-трагично за нас, с което ще се натовари общинският бюджет, е, че през 2015 г. ще се наложи дофинансиране на тази социална услуга.

Г-н СТЕФАН АНТОНОВ: Дали се налага да гласуваме такова решение, при положение, че вече е факт.?

Г-жа РОСИЦА ДИМИТРОВА: Иначе ще ни остане решение на Общинския съвет с капацитет 35, което не съответства на действителността.

Г-жа ЛИДИЯ ПРОКОПОВА: Какъв е смисълът ние да сме тук, след като те отгоре решават?

Предложението по точка 14 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Валентин Ламбев - против, Стефан Антонов - против, Лидия Прокопова - против, Желка Денева - против, Петко Тюфекчиев – против, Стоян Витанов - против, Йордан Грозданов - за, Любен Велчев - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Ваня Павлова – въздържал се, Николай Илчев – въздържал се, Драгош Методиев – за, Румен Димитров – въздържал се, Мариян Кенаров – въздържал се, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 22 „за”, 6 „против”, 4 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1390

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1, т. 2 от Закона за социално подпомагане, чл. 36в, ал. 3, т. 1 и чл. 36в, ал. 6 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане и във връзка със Заповед № РД 01-1394/04.12.2014 г. на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане, Великотърновски общински съвет:

 

4. Дава съгласие за намаляване на капацитета на Дом за деца, лишени от родителска грижа „Христо Смирненски” с. Балван, общ. Велико Търново от 35 на 15 места , считано от 01.01.2015 г.

5. Финансирането на Дом за деца лишени от родителска грижа „Христо Смирненски” с. Балван, общ. Велико Търново, считано от 01.01.2015 г., с капацитет – 15 /петнадесет/ места да се осъществява по единни стандарти за издръжка на социалната услуга от държавния бюджет чрез общинския бюджет, определяни, ежегодно с Решение на Министерски съвет.

6. С намаляване капацитета на дома да се оптимизира числеността на персонала, в съответствие с Методика за определяне длъжностите на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността, утвърдена със Заповед № РД 01-864/ 30.10.2012 г. на Министъра на труда и социалната политика.

7. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да представи Решението на Великотърновски общински съвет за намаляване на капацитета на Дом за деца лишени от родителска грижа „Христо Смирненски” с. Балван, общ. Велико Търново от 35 на 15 места, считано от 01.01.2015 г. пред Регионална дирекция за социално подпомагане гр. Велико Търново.

 

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ (отрицателен вот): Днес ние не само редуцираме капацитета на Дома, но на практика започнахме неговото закриване и оттам закриването на училището в село Балван. Не зная как ще се срещате с тези хора, като тръгнете по предизборни кампании след няколко месеца.

     

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Закриване на ЦДГ, с. Пчелище, Вх. № 3123/15.01.2015 г.

 

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Аз ще бъда верен на своите принципи, за което ще помоля и всички вас, който по някакъв начин, мотив, разбиране е поел някакъв ангажимент. А моят лично е, че в мандат, в който аз участвам и е необходим моят глас за закриване на ясла, на детска градина или училище, този, който го иска, няма да го получи.

Аз дълбоко уважавам кметицата на Пчелище и предполагам, че тя просто по административен път прави това предложение, за да може все пак да намали тегобите, които вероятно са на главата й. Но за мен проблемът е комплексен. В никакъв случай не казвам, че проблемът е на кметицата. Напротив, аз слагам и себе си в кюпа. Защото това е наша обща отговорност – моя, ваша, дори и на кмета.

В този ред на мисли аз мога да дам един категоричен пример за много сериозна наша намеса и тук е моментът да благодаря на г-н Панов, че прояви разбиране и твърдост по въпроса и спасихме една друга детска градина. Казвам, че давам пример: когато има желание, воля, разбиране и добър мениджмънт, спасяваме нещата. Давам пример с детската градина в Дебелец. Тогава от три групи бяхме тръгнали да съкращаваме на две, единствено и само, защото някои господа и госпожи държаха на сто процента директорът на детската градина да си остане. Сменихме директора и към настоящия момент не само, че не са две, а са четири групи и се пръскат по шевовете. Това доказва, че нашата логика, поведение и административен усет са били в правилна посока.

Преди да се закрива, ние трябва да търсим причините за тези последствия, а те са в лошия мениджмънт. Както на детската градина, така и на следващата точка, когато стане въпрос за „Кольо Фичето”. И точката, която мина – връщам се, защото те са обвързани. Нямаме необходимия брой деца. Защо нямаме необходимия брой деца? Сещате ли се - повечето от вас, които бяхме тук, се как се радвахме и колко много се изписа по вестниците, колко много снимки се направиха, когато се разкриваше услугата и се наливаха средства. Защо в момента няма деца? Къде са отишли? Нима сега са по-малко или няма необходимост от тази услуга? Напротив, затова казвам, че проблемът е комплексен и не споделям подобно поведение. Затова аз няма да подкрепя това предложение.

Г-н МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ: Наистина на този въпрос: „Защо няма деца?”, можем да отговорим по няколко пъти. Много е трудно наистина да си вдигнеш ръката за закриване на учебно заведение. Аз до момента не съм го правил, но не смятам, че съм бил прав винаги, когато съм го правил.

Преди няколко години, когато възникна въпросът дали трябва да закрито „Кольо Фичето”, всички бяхме против. Решихме да се смени директорът, да се даде шанс на училището. Резултатът е никакъв. Миналата или по-миналата година възникна въпросът за Хуманитарната гимназия. Резултатът също е никакъв.

Не зная дали е по-правилно да наливаме пари там, където те просто изтичат, да поддържаме нещо, което е нецелесъобразно в момента, или да пристъпим към закриване. Сред нас няма идиоти, няма сатрапи, които да затварят учебно заведение – било детска градина, било училище, което върши работа, но когато това се налага, трябва да имаш достатъчно смелост и сила да го направиш.

Аз искам да чуя и кмета на селото, ако е тук, тъй като колегата каза, че тя е принудена административно да го направи. Ще се радвам да чуем нейното мнение по въпроса, защото то ще е важно за всички нас.

Г-жа ГИЦА ЛАЗАРОВА - кмет на с. Пчелище: Първо искам да заявя,че не съм била принудена да направя това предложение. Много дълго го обмислях и трябва да кажа, че преди две години, когато временно спряхме тази детска градина, деца имаше и сега ги има, но средносписъчният състав на децата, които посещават детската градина, трябва да бъде 12, а има родители, които като тръгнат сутрин на работа за Велико Търново, си карат децата във Велико Търново и вечерта си ги прибират обратно. Не е виновен демографският срив. Има деца в селото. През 1996 година, през първия ми мандат тази детска градина я строих аз, на мен също ми е криво и ми се плаче, че нещо, което съм създала, сега трябва да го унищожа.

Но трябва да ви кажа и още нещо: през 2000 година точно Общинският съвет допусна закриването на училището, а тази детска градина е направена като пристройка към училищната сграда. Докато училището съществуваше, там беше перфектно, а сега, след толкова години затворено училище, сградата се руши и тя е опасна. Опасно е да преминават деца оттам, защото падат тухли и керемиди. Кой родител би си изпратил детето, за да мине покрай такава опасна сграда? Аз трябва да забраня преминаването край сградата, но те няма как да влязат в детската градина, защото са в един двор. Навремето, когато аз исках да направя детска градина в центъра на селото, в старото Килийно училище, тогава ми беше отговорено: „Не можете да я направите там, защото това е паметник на културата”. А после можеше. Така че ако детската градина беше направена там, сега тя щеше да съществува, но в този си вид няма как да продължи да съществува.

Съжалявам, криво ми е, но никой не ме е принуждавал, аз сама направих предложението за това.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: По предходната точка се оказа, че вицепремиерът Калфин е подписал заповедта от 1 януари да се закрие Домът в Балван. Ние гласуваме постфактум.

За детската градина в Пчелище – ако си спомняте, преди няколко точки ние вече включихме това училище в програмата за приватизация. Ние сме взели решението вече. И се връщам пак на онези си думи за дрънкането; за съжаление.

Аз също не бих гласувал, чисто емоционално. Да, г-жо Лазарова там отпуснахме тогава 10 милиона лв. и направихме с Ваше участие една много добра детска градина и сега да я закрием, лично аз емоционално не мога да подкрепя; пък и заради това, че вече постфактум ние вземаме това решение, както за Балван, така и за Пчелище.

Г-жа ПЕНКА ИГНАТОВА – директор на Дирекция „Образование, младежка дейност и спорт”: В случая не зная за какво точно като че ли оспорваме. Детската градина е преустановила своята дейност през 2011 г., не преди две години. Т.е. ние не закриваме дейност. Дейност няма. Кметът на селото иска тази сграда да не се руши. Инж. Даниел Панов даде възможност четири години детска градина да започне работа, да има деца и да започне работа. Това не се случи. По данни на ГРАО (аз си направих труда и извадих цифрите) няма толкова много деца. Няма 12 деца, има 6 деца. Детската градина работеше на шест месеца, след това работеше на девет месеца. Аз не виждам някакъв шанс да започнат 12 деца и детската градина да заработи отново.

За сведение на всички искам да кажа, че с г-жа Данева разработихме един финансов анализ и направихме предложение пред Министерството на образованието, затова защото се обсъжда и се представи вариант, както има защитени и средищни училища, така да има и защитени и средищни детски градини. Ние предлагаме ЦДГ в с. Церова кория, която е към училището. При евентуално утвърждаване на такъв статут за детските градини и за училищата тази детска градина, в която се възпитават, обучават, отглеждат и социализират децата от селата Капиново, Миндя и Пчелище да придобие статут на защитена, а в това число би могла да бъде и средищна детска градина и със допълнителните средства, които ще се отпуснат, да се подобри материално-техническата база.

Предложението на кмета е свързано с преустановяване рушенето на съществуващата сграда в село Пчелище и по тази причина ние изготвихме предложението. Нейното предложение беше направено до нас, за да изготвим предложение за решение.

 

Предложението по т. 15 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Валентин Ламбев – въздържал се, Стефан Антонов – въздържал се, Лидия Прокопова – за, Желка Денева – въздържал се, Петко Тюфекчиев – въздържал се, Стоян Витанов – въздържал се, Йордан Грозданов - за, Любен Велчев - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Ваня Павлова - за, Николай Илчев – за, Драгош Методиев – за, Румен Димитров - против, Мариян Кенаров – въздържал се, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 25 „за”, 1 „против”, 6 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1391

 

На основание чл.17, ал.1, т.3 и чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 12 ал.1 изречение последно, ал. 4 и чл.15 ал.1 от Правилника за прилагане закона за народната просвета, Великотърновски общински съвет:

 

1. Закрива Целодневна Детска Градина с. Пчелище, Община Велико Търново, считано от 01.01.2015 год.

2. Общинска администрация да спази процедурата по реда на ЗНП и ППЗНП за закриване на общинска детска градина.

 

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Определяне на РНБ „П.Р. Славейков“, гр. В. Търново за второстепенен разпоредител, Вх. № 3153/19.01.2015 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Г-н Иван Александров заяви, че няма да участва в гласуването, за да не бъде в конфликт на интереси.

Предложението по точка 16 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Валентин Ламбев - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - против, Йордан Грозданов - за, Любен Велчев - за, Калина Широкова - за, Иван Александров – не гласува, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Николай Илчев – за, Драгош Методиев – за, Румен Димитров - против, Мариян Кенаров – въздържал се, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 26 „за”, 2 „против”, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1392

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 60, 61 и 62 от Закона за обществените библиотеки и чл.11,ал. 10 от Закона за публичните финанси Великотърновски общински съвет реши:

1. Великотърновски общински съвет определя РНБ „П.Р. Славейков”, гр. В Търново за второстепенен разпоредител, считано от 01.06.2015 година;

2. Правата и задълженията на Директора на РНБ „П.Р. Славейков”, гр. В Търново, като ръководител на второстепенен разпоредител са както следва:

*  Да организира, контролира и отговаря за цялостната дейност на РНБ „П.Р. Славейков”, гр. В Търново;

*  Организира дейностите регламентирани в чл.5 на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор;

*  Предлага чрез първостепенния разпоредител за одобрение на Великотърновски общински съвет бюджет и след неговото приемане отговаря за законосъобразното, целесъобразно и икономично разпореждане с бюджетните средства;

*  Да предлага при нужда на първостепенния разпоредител компенсирани промени на утвърдения бюджет в приходната и разходната част до 20 число на текущия месец;

*  Да се разпорежда със средствата на РНБ „П. Р. Славейков”, гр. В Търново съгласно утвърдените бюджетни кредити;

*  Да реализира собствени приходи от дейност, регламентирана в законовите разпоредби;

*  Да прави предложения до първостепенния разпоредител за числеността на персонала, обезпечавайки дейността на РНБ „П. Р. Славейков”, гр. В Търново, съобразно разходните стандарти за финансиране на дейността;

*  Изготвя длъжностно щатно разписание и утвърждава поименно такова;

*  При разработването на годишния бюджет на Община Велико Търново директорът на РНБ „П. Р. Славейков”, гр. В Търново представя очакваното изпълнение на приходите от библиотечни услуги.

*  Реалното изпълнение на дейностите в плана на РНБ „П. Р. Славейков”, гр. В Търново се съобразява с реалното изпълнение на приходите от библиотечни услуги;

*  Тримесечно, съвместно с отчета за изпълнение на бюджета представя пред Великотърновски общински съвет отчет на дейността РНБ „П. Р. Славейков”, гр. В. Търново.

 

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ (отрицателен вот): Защо гласувах „против”? Не толкова съдържателно, колкото като наблюдавам как вървят процесите. Първо второстепенен стана Музеят, второ – второстепенен стана Художествената галерия, трето – второстепенен стана и Библиотеката. Четвърто - това, че да са самостоятелни, значи допълнителни бройки. Пето - с мисъл към Вас, приятелю Александров, защото Вие, като станете второстепенен разпоредител, аз имам дълбоки съмнения дали можете да останете общински съветник, но за това Вие ще си направите справката.

 

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Определяне на наемна цена и други плащания за ползване на многофункционална спортна зала при СОУ „Емилиян Станев“, гр. В. Търново, Вх. № 3134/19.01.2015 г.

 

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: Преди малко дебатирахме в точка 9 относно „Определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на община Велико Търново”. Тъй като там са посочени такса за Ритуалната зала, таксата за тази зала, таксата за Двореца на културата и спорта, таксата за Летния театър, таксата за стадиона. На практика това е вид такса, това не е наем и няма смисъл за четвърти път Прокуратурата да връща тази Наредба, а просто това нещо ние да си го направим, както трябва. Веднъж Прокуратурата върна за паркоместата, втори път Прокуратурата върна за липсата на данъчни задължения и сега Прокуратурата върна за трети път. Областният управител, според конфигурацията, е ясно защо не ги връща тези наредби, но аз мисля, че за четвърти път вече Прокуратурата не трябва да ни връща наредбата, така че в момента това не може да бъде наемна цена, това е такса. Средствата влизат в бюджета на „Спортни имоти”, т.е. те влизат в бюджета на Общината. Те не остават в училището, така че това е вид такса и няма как да се гласува днес като наемна цена, защото на следващата сесия трябва да го отменим и да променяме Наредбата.

Не мога в момента да направя предложение за Наредбата, ще го направя в писмен вид, защото това предложение трябва да стои в писмен вид 14 дена на сайта на Общината. Това, което говорихме и за детските градини.

Г-жа ПЕНКА ИГНАТОВА: Предварително се извинявам на г-н Тюфекчиев, че нямам тази юридическа грамотност, но преди да направим предложението, прочетох какво е наем и какво е такса. За наема прочетох, че това е заплащане на сума за временно ползване на нещо. Пише го точно така. Нещото е спортната зала, а временното ползване е часовото ползване. А таксата е заплащане на определена сума на учреждение за предоставяне на услуга срещу издаване на документ. И въобще, мисля, че не е такса, а си е чист наем. Поне така пише. Това ни беше презумпцията да пишем, че е наем.

Така е и в училища, и в детски градини. В училищата - за 45 минути учебен час заплащат 6 лева, в детските градини – за 30 минути сумата отново е 6 лева.

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: Става въпрос, че средствата се събират от Общината. Както за тази зала, както Ритуалната зала, както Летния театър, както Двореца на културата и спорта. Това е такса. Същото беше с паркоместата - наем ли да е, такса ли да е. Ако не си спомняте дебата, аз няма да се самоцитирам, но всички протоколи ги има. Просто отново ще направим грешка. По този начин противоречим и на ЗМСМА, противоречим и на тази Наредба, която беше цитирана. Ние сами влизаме в противоречие. Не се заяждам, търся вариант за решение. Защото утре спортните клубове ще атакуват това решение на Общинския съвет.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Аз също няма да подкрепя тази точка и няма да влизам в детайли относно спора между г-н Петко Тюфекчиев и г-жа Игнатова. Аз обаче имам друг проблем и точно заради този проблем няма да подкрепя това предложение. Според мен има нарушен административен порядък в самото предложение, което се прави. Само по себе си то създава порок.

 

Предложението по т. 17 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Атанас Атанасов - за, Стефан Антонов - против, Лидия Прокопова – въздържал се, Желка Денева – въздържал се, Петко Тюфекчиев – против, Стоян Витанов - против, Йордан Грозданов - за, Любен Велчев - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Ваня Павлова - за, Николай Илчев – за, Драгош Методиев – за, Румен Димитров - против, Мариян Кенаров – въздържал се, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 21 „за”, 4 „против”, 3 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1393

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет:

 

Определя наемна цена и други плащания за ползване на многофункционална спортна зала при СОУ „Емилиян Станев” гр. Велико Търново за провеждане на тренировки, състезания и други мероприятия със спортно - тренировъчна дейност на ученици от спортни клубове чрез ОП „Спортни имоти и прояви” гр. Велико Търново, както следва:

- За времето на ползване на многофункционалната зала от Спортните клубове в работните дни наемната цена се заплаща в размер на 10.00 лева на час и постъпва по бюджета на ОП „Спортни имоти и прояви”;

- В почивни дни (събота и неделя) – за всички ползватели – наемната цена се определя по реда на разписаните правила на ОП „Спортни имоти и прояви”, гр. Велико Търново;

- Действително извършените разходи, свързани с експлоатацията на имота (ел.енергия, природен газ, вода) се изплащат съответно – 40% от СОУ „Емилиян Станев” и 60% от ОП „Спортни имоти и прояви” чрез префактуриране от страна на СОУ „Емилиян Станев”.

 

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Утвърждаване на Статут на награда „Култура“ на Община Велико Търново за високи постижения в областта на изкуствата и културата, Вх. № 3108/12.01.2015 г.

 

Г-н Ашиков прочете становищата на постоянните комисии, като акцентира върху предложението за допълнение на ПК по ОНК: „в чл. 6 да стане: „културни и образователни институции и след „номинация” да се добави: „в отделните категории”; „в чл. 9 четвърто тире да стане: „цялостно представяне пред многобройна публика”; „Статутът да влезе в сила от датата на приемането му от Великотърновския общински съвет”.

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 18 беше подложено на поименно гласуване заедно с предложението на ПК по ОНК:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - против, Желка Денева – въздържал се, Стоян Витанов - за, Йордан Грозданов - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Ваня Павлова - за, Николай Илчев – за, Драгош Методиев – за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 24 „за”, 1 „против”, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1394

 

На основание чл.16, чл.17,ал.1, т.5, чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.18,ал.2,т.7 от ЗЗРК, Великотърновският общински съвет  утвърждава Статут на награда „Култура“ на Община Велико Търново за високи постижения в областта на изкуствата и културата.

 

Г-жа ЛИДИЯ ПРОКОПОВА (отрицателен вот): В комисията аз гласувах „за” Статута и цялата ни група по принцип не е против статутите за отличия, за заслужили дейци във всички области. Но гледайки нещата назад във времето и в исторически план, съпоставяйки статутите и различните награждавания по различни поводи, излиза, че ние приехме много такива решения; отличаваме заслужили дейци, особено когато е празникът на града ни, но тези отличия и награждавания са несъизмерими. Има една неравнопоставеност в тези неща. Гласувах „против” в този смисъл, за да мога да обясня.

Иска ми се, и това е едно мнение, сондирано с колегите, ако е възможно, може би отдел „Култура” или с отдела, който се занимава с представителната дейност на Общината, да се съберем заедно, с част от съветниците, разбиращи тази материя, и да се направи един общ статут за наградите, унифициран, за да няма такава неравнопоставеност. Давам ви такъв пример: един учител, който е в основата на създаването на всички дейци и кадри; няма човек, който да е станал нещо, без да е минал през формирането поне на един добър учител; той получава награда от 500 лв., а един студент получава голямата награда. Същевременно дейците, които отличаваме като почетни граждани, като заслужили, те получават само един плакет, те не получават никаква парична награда.

Този разнобой, тези различни критерии - едната награда е по-стойностна, другата не е; биха могли да се предотвратят, като се направи един общ документ, един статут за наградите, за отличията и защо да не се помисли в развитието и на почетния гражданин, на заслужилия гражданин. Мисля, че ние в тази основа имаме опита и на доайена тук в областта на културата - г-н Ганчо Карабаджаков, и той може да оглави една такава комисия, която не на парче да раздава наградите, а да бъде в една посока и наистина да издигнем още повече престижа и авторитета на града ни.

Различни са нещата. Един ученик получава повече от един учител и това ме притесни, затова гласувах „против”.

 

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на Общински годишен план за младежта – 2015 г., Вх. № 3132/19.01.2015г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по точка 19 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Красимир Калчев - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Стефан Антонов - за, Желка Денева - за, Стоян Витанов - за, Йордан Грозданов - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Ваня Павлова - за, Николай Илчев – за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за.

Предложението беше прието с 22 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1395

 

На основание чл. 21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и във връзка чл.16, ал. 1от Закона за младежта , Великотърновски общински съвет приема Общински годишен план за младежта – 2015г.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: Общински годишен план за младежта- 2015г.

 

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Даване на подкрепа Община Велико Търново да бъде домакин на щаба на Многонационалната бригада „Югоизточна Европа“, Вх. № 3157/20.01.2015 г.

 

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Искам да кажа защо няма да подкрепя това предложение. Малко или много, аз съм известен в този град като човек, с когото всеки може да говори, човек на диалога, който проявява винаги разбиране, човек, който инициира нетрадиционни и нестандартни похвати за комуникация с гражданите. Един от тях е постването на предложението в електронните медии, за да направя едно своеобразно допитване как великотърновци реагират на една такава идея.

За да мога да изразя волята на великотърновци от това, което аз съм видял, ще ви представя едно процентно измерение. Съотношението е: 98 % категорично „против” и 2 % са колебливи, като коментарите им са в най-различни посоки - че ще има някакво икономическо облекчение за града в посока знак „плюс” и прочее, което те нямаше как да защитят поради липса на информация. Предполага се и се знае, че там има стриктен, строг протокол и затова казвам, че тези 2 % които са колебливи, със знак „за”, създаваха едни абстрактни мнения, които аз само излагам пред вас, но така или иначе, аз съм длъжен да се съобразя с волята на великотърновци, а ви казах какво е съизмерението - 98 % са против. Затова ще гласувам „против” предложението.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Г-н Председател, поканете г-н полковника да излезе и да поясни.

Г-н МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ: Приемете като реплика моето изказване. Разбира се, че полковникът ще осветли най-добре нас, присъстващите в залата. Аз присъствах на срещата с министъра на отбраната в община Велико Търново, присъствах и на посещението във Военния клуб и искам само да споделя моите впечатления като общински съветник и като гражданин.

В отговор на колегата Румен Димитров ще кажа следното: когато има неинформираност, тогава е лесно хората да бъдат манипулирани в една или в друга посока. Повярвайте ми, че ако това предложение бъде подкрепено от нас, ще донесе само позитиви за града. Това ще донесе работни места, ще донесе и средства. Аз не познавам гражданин на Велико Търново, който да не е съгласен с това. Г-н Димитров да бъде така добър, да представи социологическо проучване, защото разговори по телефона: този е „против”, този е „за”, това са най-малко несериозни твърдения.

Ние, като общински съветници, сме призвани да мислим за доброто на Велико Търново и не си мислете, че идването на този щаб тук е някакво наказание. Това го искат и в Пловдив, и в Плевен. Ако ние искаме да запазим и да развиваме Националния военен университет, не само трябва да сме „за”, а да настояваме и да се борим това да се случи.

Преди години, по време на мандата на ОДС, тогавашните депутати от Велико Търново от всички политически формации се обединиха, за да направят Велико Търново център на военния университет. Знаете, че това са три бивши военни училища – това са Шуменското военно училище, Долна Митрополия и Велико Търново. Губи ли градът от това? Напротив. Искаме ли да дадем шанс Военният университет и военното дело във Велико Търново да процъфтява, трябва да сме луди, да не го направим.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Аз разбирам, че някой колега е заслепен от тщеславието, от обстоятелството, че са в коалиционна политика към настоящия момент и управляващи и се опитват да ни зомбират с личната си воля. Аз категорично отричам подобно поведение и ако колегата е слушал какво аз казах, нямаше да има нужда да меси няколко обстоятелства. Аз казах, че има процентно съотношение в една електронна медия, където 98 % категорично изразяват волята си „против” и 2 % (които вероятно г-н Трифонов имаше предвид) поради неяснота, за което аз казах защо има неяснота – тъй като не познават протокола, казват: „може би няма нищо лошо”. Но тук мисля, че не трябва да бъркаме нашата национална войска и многонационалната, т.е. ние ще създадем условия… Професоре, аз бях толкова коректен към Вашите голословни изказвания, много Ви моля, изразявайте уважение.

Взех думата, за да направя реплика на г-н Трифонов, защото едно е да искаме да съхраним Военния университет с наши ,български, кадри, а друго е да създаваме условия на чужди да стъпят на територията на община Велико Търново или на град Велико Търново.

Г-н МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ: В едно електронно издание преди изборите „Атака” имаше 98 % подкрепа. Резултата го видяхме на изборите. Няма да коментирам дали тази подкрепа е била правилна, или не. Дотук с електронните издания и с подкрепата.

Искам да напомня на г-н Димитров, че от 2004 г. Република България е член на НАТО. Тук не става въпрос да пуснем африкански военни, а става въпрос за висши военни от натовски държави, които само ще допринесат за развитието на военното дело в България. Г-н Димитров, искам да ви напомня, че цивилизационният избор на България е направен. Ние сме членове на НАТО и на Европейския съюз.

Полк. АТАНАСОВ – Национален военен университет: На 26 септември 1998 г., доста години преди Република България да бъде член на НАТО и на Европейския съюз, по време на среща на министрите на отбраната на страните от Югоизточна Европа е подписано споразумение за създаване на многонационални мирни сили в Югоизточна Европа. То е подписано от министрите на отбраната на Албания, България, Гърция, Италия, Македония, Румъния и Турция. Създаването на многонационалните мирни сили е реален израз на решимостта на страните-участнички да развиват добросъседски взаимоотношения и конструктивно сътрудничество в областта на отбраната и сигурността и е важно средство за по-непосредствено интегриране с евро-атлантическите структури за сигурност.

В споразумението, подписано от страните-участнички, са предвидени създаването, разгръщането и използването на многонационалните сили, които са на ниво „бригада” като многонационална бригада в Югоизточна Европа и ще изпълняват задачи по поддържане на мира и изграждане на мир и хуманитарни операции. Използването става в операции с мандат на ООН или на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа под ръководството на Европейския съюз или на НАТО.

Многонационалната бригада се състои само от сухопътни елементи, като основните подразделения са с големина на батальон. Общата структура на бригадата е: командният щаб, щабна и свързочни роти, бойни подразделения, поддържащи подразделения, батальон за осигуряване и обслужване. Щабът на бригадата се състои от 105 офицери, сержанти и войници и военни служители. Той се привежда в пълен състав само по време на обучение или на операции. В останалите случаи функционира щабно ядро, състоящо се от 34 души: бригаден генерал, трима полковници, дванайсет подполковници, трима майори, един капитан и 14 сержанти. Това е съставът, който ще бъде базиран при евентуално гласуване на доверието на НВУ.

В многонационалните сили се формират три вида подразделения: осигуряващи, многонационални подразделения и национални подразделения. На 2 май 2001 г. многонационалните сили са обявени в ООН за оперативно готови за участие в операции.

Националният военен университет разполага с необходимата база и комуникации за дейността на този щаб. Домакини досега са били Пловдив, Констанца, Кукуш и Истанбул. Велико Търново е град, достоен за работата на щаба и чрез информацията за него ще се изнася информация и реклама за града и общината. Щабът и неговата работа ще бъде посещаван от много делегации от НАТО, ЕС, ОСС и ООН, които ще гостуват в град Велико Търново. Очакваме вашата подкрепа чрез решението, които предстои да гласувате!

Г-н МАРИЯН КЕНАРОВ: Аз няма да вземам никакъв политически оттенък. Искам само да попитам. Нямам нищо против да се настанят тук. Ще се плаща ли, или не наем или както искате го наречете? За ползването на Инджирлик НАТО и САЩ плащат 6 милиарда долара годишно на турците. Нашият контингент в Афганистан не получава от НАТО и 1 лев. Така че да не ги посрещаме като освободители, а да си плащат. Това е моето предложение. Аз не казвам да плащат на Велико Търново, да плащат на държавата.

Г-н МИХАИЛ ХАРАЛАМПИЕВ: Искам да подкрепя като военен специалист намерението на ръководството на Велико Търново, намерението на Националния военен университет тази многонационална бригада да бъде дислоцирана тук. Вие чухте обосновката на полковника доц. Атанасов. Искам да ви припомня, че областният управител на Плевен и цялата група депутати на Плевен вече бягат със 100 метра пред нас. Защото тяхното искане е внесено в Комисията по национална сигурност и това някои от вас го знаят. Така че сега стои въпросът цялата великотърновска общественост, депутатите, кметът, председателят на Общинския съвет, ние, като редови общински съветници, да намерим начин с всички законни сили и средства да убедим ръководството на нашата държава да направи правилния избор, а правилният избор е тук.

Аз не искам да хваля нарочно НВУ и неговата инфраструктура, но понеже съм ходил в Уест Пойнт, ходил съм в Контико, академия на САЩ на пехотните и морските войски и къде ли не, такова нещо няма като инфраструктура. Само че е позападнало. Сега има възможност да се използват тези средства, да се направят необходимите ремонти. Без да съм архитект, аз виждам как може да се направи лесно отделен портал, отделна ограда и всички хора, които са общо 105 души, които могат да бъдат разширени до състава на един батальон; това е целта - да направим опит.

А сега, накрая, без да влизам в спор, нали в спора се ражда истината. Все пак аз бях засегнат, без да зная защо, тъй като стоях мирно с кмета на Вонеща вода Янко Първанов и направих едно такова движение, но за нещо друго, а бях обвинен в голословие. И сега слушайте внимателно: средностатистическият човек с нормално мислене трябва винаги по някакъв начин да владее своето емоционално състояние. Това ви го казвам от сърце и е голословие в следното рубаятче за сивото вещество. И тъй като съм професор по химия, то звучи така: сивото вещество за човека е като реактив, като лакмус характерен; имаш ли го малко, животът ти е сив, а имаш ли го много, много, животът ти е черен.

Предложението по т. 20 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 27 „за”, 1 „против” и 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1396

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет дава подкрепата си Община Велико Търново да бъде домакин от 2017 до 2023 година на щаба на Многонационалната бригада „Югоизточна Европа“/SEEBRIG/.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Годишен план за дейността на звено „Вътрешен одит“ при Община Велико Търново за 2015 г., Вх. № 3146/19.01.2015 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по точка 21 беше подложено на гласуване:

Предложението беше прието с 23 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1397

 

На основание чл. 27, ал. 2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор и т. 5 от Раздел IV на Статута на звеното за вътрешен одит, Великотърновски общински съвет съгласува Годишен план за дейността на звено „Вътрешен одит“ при Община Велико Търново за 2015 г.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Габровци, Вх. № 3138/19.01.2015 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Г-н Ашиков съобщи, че кметският наместник на с. Габровци присъства на заседанието и поддържа предложението.

Предложението по точка 22 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Атанас Атанасов - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Желка Денева - за, Стоян Витанов - за, Йордан Грозданов - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Драгош Методиев – за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 23 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1398

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2015 г. недвижим имот частна общинска собственост:

- използувани територии, заети с трайни насаждения /земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, представляващи новообразуван поземлен имот №506.2 с площ от 0,609 дка, четвърта категория, местност „Боенчиното-Габровци”, по плана на новообразуваните имоти на землище с. Габровци, община Велико Търново, актуван с АОС № 5982/18.11.2014 г.;

 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъдат обявени публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост, както следва:

- използувани територии, заети с трайни насаждения /земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, представляващи новообразуван поземлен имот №506.2 с площ от 0,609 дка, четвърта категория, местност „Боенчиното-Габровци”, по плана на новообразуваните имоти на землище с. Габровци, община Велико Търново, актуван с АОС № 5982/18.11.2014 г.;

 

3. Определя начална тръжна цена, въз основа на експертни оценки, изготвени от оценител на имоти, регистриран по ЗНО, както следва:

 

- за поземлен имот №506.2 - в размер на 3 060 /три хиляди и шестдесет/ лева;

 

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имотите, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Вонеща вода, Вх. № 3139/19.01.2015 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Председателят на Общинския съвет обяви, че кметът на с. Вонеща вода присъства в залата и потвърждава даденото становище.

Предложението по точка 23 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Валентин Ламбев - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Желка Денева - за, Стоян Витанов - за, Йордан Грозданов - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1399

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2015 г. недвижим имот частна общинска собственост:

- изоставени орни земи /земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, представляващи новообразуван поземлен имот №517.8 с площ от 1,141 дка, втора категория, местност „Реката 1”, по плана на новообразуваните имоти на землище с. Вонеща вода, община Велико Търново, актуван с АОС № 5985/25.11.2014 г.;

 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъдат обявени публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост, както следва:

- изоставени орни земи /земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, представляващи новообразуван поземлен имот №517.8 с площ от 1,141 дка, втора категория, местност „Реката 1”, по плана на новообразуваните имоти на землище с. Вонеща вода, община Велико Търново, актуван с АОС № 5985/25.11.2014 г.;

 

3. Определя начална тръжна цена, въз основа на експертни оценки, изготвени от оценител на имоти, регистриран по ЗНО, както следва:

 

- за поземлен имот №517.8 - в размер на 2 025 /две хиляди двадесет и пет/ лева;

 

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имотите, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост, гр. В. Търново, Вх. № 3115/15.01.2015 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по точка 24 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Валентин Ламбев - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Желка Денева - за, Стоян Витанов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Драгош Методиев – за, Румен Димитров – въздържал се, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1400

 

1. На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8, във връзка с ал.2 от Закона за общинската собственост и чл. 11, ал.1 предложение първо и ал.2, и чл.14, ал.1 от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие за отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост, намиращи се в гр.Велико Търново, съгласно схема одобрена от Главния архитект, представляващи тротоарна площ до 6.25 кв.м. за срок до 31.12.2015 година за разполагане на преместваеми съоръжения за търговия със сладолед при начална тръжна цена на квадратен метър на месец, съгласно Зоните на град Велико Търново, както следва:

  - ПЪРВА ЗОНА – 40.00 лв. с ДДС;

  - ВТОРА ЗОНА – 30.00 лв. с ДДС;

  - ТРЕТА ЗОНА – 20.00 лв. с ДДС;

  - ЧЕТВЪРТА ЗОНА – 10.00 лв. с ДДС;

  - ПЕТА ЗОНА – 8.00 лв. с ДДС;

2. До участие в публичния търг с тайно наддаване да бъдат допускани кандидати отговарящи на изискванията, съгласно Становище на Главния архитект на Община Велико Търново, относно визията и размерите на преместваемите съоръжения:

2.1. преместваемите съоръжения за търговия със сладолед трябва да са с максимални и минимални размери, както следва:

  • широчина-/дължина на фронта/ максимум -2,50 м;
  • дълбочина -максимум -2,50 м;
  • височина-кота корниз- 2,50 м;
  • височина до долния ръб на сенника-минимум -2,20 м;

2.2. да имат съвременна и оригинална визия;

2.3. да са изградени, облицовани, настлани и покрити с трайни топло и влагоустойчиви материали;

2.4. да имат лесна поддръжка.

3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да организира и проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на места за поставяне на преместваеми съоръжения по одобрена схема от Главния архитект на Община Велико Търново върху тротоарната площ на територията на града за търговия със сладолед по указания начин в глава VІІ от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество при следните условия:

  -предложена тръжна цена, не по-ниска от определената начална тръжна цена;

  -до участие в търга се допускат физически и юридически лица;

  -кандидатите да са собственици на преместваемите съоръжения или да имат наети с писмен договор такива;

  -да полагат грижи за поддържането на преместваемите съоръжения в добър естетичен вид и прилежащия към тях общински терен.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, гр. В. Търново, Вх. № 3135/19.01.2015 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по точка 25 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Валентин Ламбев - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Желка Денева - за, Стоян Витанов - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Драгош Методиев – за, Румен Димитров – въздържал се, Мариян Кенаров - за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 23 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1401

 

І. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 14 ал. 7 и 8 от Закона за общинска собственост и чл. 11 ал. 1 предложение първо и ал. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, намиращ се в гр. Велико Търново, пл. “Майка България” № 2, /сградата на Общината/, представляващ ресторант и спомагателни помещения с обща площ 875,00,00 кв.м и предназначение- търговски обект за срок от 5 /пет/ години при начална тръжна цена 7600,00 лв. на месец.

 

ІІ. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да организира и проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване на имота под наем при условия и ред, определени в гл. VІІ от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, с. Пчелище, Вх. № 3137/19.01.2015 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Г-н Николай Ашиков съобщи, че кметът на с. Пчелище присъства в залата и потвърждава даденото становище.

Предложението по точка 26 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Валентин Ламбев - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Желка Денева - за, Стоян Витанов - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Драгош Методиев – за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 23 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1402

 

І. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 14 ал. 7 и 8 от Закона за общинска собственост и чл. 11 ал. 1 предложение първо и ал. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, намиращ се в с. Пчелище Община Велико Търново, сградата на Кметството, представляващ помещение с площ 12,00 кв.м за срок от 5 /пет/ години при начална тръжна цена 70,00 лв. на месец.

ІІ. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да организира и проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване на имота под наем при условия и ред, определени в гл. VІІ от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост, с. Хотница, Вх. № 3141/19.01.2015 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Председателят на Общинския съвет уведоми съветниците, че кметският наместник на с. Хотница присъства на заседанието и поддържа направеното предложение.

Предложението по точка 27 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Валентин Ламбев - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Желка Денева - за, Стоян Витанов - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Драгош Методиев – за, Румен Димитров – въздържал се, Мариян Кенаров - за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 22 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1403

 

1. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал.6     от Закона за общинска собственост, чл.17, ал.1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с молба вх. № 94ДД-2853 /27.11.2014 от ЕТ,,ИППМП лекарски кабинет д-р Диана Кръстева” , Великотърновски общински съвет дава съгласие за отдаване под наем за срок от 3 /три/ г. на част от имот частна общинска собственост, намиращ се в с.Хотница, сградата на ,,Здравна служба”, с обща площ - 53,35 кв.м. /в т.ч. кабинет 23,80 кв.м. и спомагателни помещения 29,55 кв.м./, при месечна наемна цена в размер на 32,80 лв., с предназначение лекарски кабинет.

 

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да сключи договор за наем по реда на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост, с. Хотница, Вх. № 3142/19.01.2015 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Г-н Ашиков съобщи, че кметският наместник на с. Хотница присъства на заседанието и подкрепя направеното предложение.

Предложението по точка 28 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Михаил Харалампиев – за, Валентин Ламбев - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 22 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1404

 

1. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал.6     от Закона за общинска собственост, чл.17, ал.1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с молба вх. № 5300-7286 /27.11.2014 от ИПППДМ д-р Недялка Цаневска, Великотърновски общински съвет дава съгласие за отдаване под наем за срок от 3 /три/ г. на част от имот частна общинска собственост, намиращ се в с.Хотница, сградата на ,,Здравна служба”, с обща площ - 27,85 кв.м. /в т.ч. кабинет 13,50 кв.м. и спомагателни помещения 14,35 кв.м./, при месечна наемна цена в размер на 18,07 лв., с предназначение стоматологичен кабинет.

 

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да сключи договор за наем по реда на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост, Вх. № 3136/19.01.2015 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по точка 29 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Михаил Харалампиев – за, Валентин Ламбев - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Румен Димитров – въздържал се, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 21 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1405

 

І. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 50 а ал. 3 от ЗФВС, чл. 74 предложение първо във връзка с чл. 77 ал. 1 от ППЗФВС, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъдат сключени договори за наем за срок от пет години за части от имоти публична общинска собственост с лицензирани спортни организации или спортни клубове, членуващи в тях.

ІІ. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши всички необходими действия по изпълнението на настоящото решение при спазване на действащата нормативна уредба.

ІІІ. Директорът на ОП „Спортни имоти и прояви” Велико Търново да сключи договори за наем след приключване на законоустановената процедура.

 

ПО ТРИДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, гр. В. Търново, Вх. № 3144/19.01.2015 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по точка 30 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Михаил Харалампиев – за, Валентин Ламбев - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Ваня Павлова - за, Румен Димитров – въздържал се, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 22 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1406

 

І. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 14 ал. 7 и 8 от Закона за общинска собственост и чл. 11 ал. 1 предложение първо и ал. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, намиращ се в гр. Велико Търново, ул. „Филип Тотю” № 18, югозападната част на СК „Ивайло”, представляващ помещение с площ 81,00 кв.м за срок от 3 /три/ години при начална тръжна цена 270,00 лв. на месец и предназначение- гараж.

ІІ. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да организира и проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване на имота под наем при условия и ред, определени в гл. VІІ от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ІІІ. Директорът на ОП „Спортни имоти и прояви” гр. Велико Търново да сключи договор за наем със спечелилия участник.

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Изменение и допълнение на решение на Великотърновски общински съвет, Вх.№ 3145/19.01.2015 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по точка 31 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Михаил Харалампиев – за, Валентин Ламбев - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Желка Денева - за, Стоян Витанов - за, Любен Велчев - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Ваня Павлова - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 24 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1407

 

І. На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, се правят следните изменения и допълнения в т. 3 раздел І на решение № 1111 по протокол 65 от 24.04.2014 год. на Великотърновски общински съвет:

Било: Свободна площ от 878,50 кв. м и място от 60,00 кв. м за поставяне на временно съоръжение при начална тръжна цена 340,00 лв. месечно и предназначение- паркинг и автомивка.

Става: Свободна площ от 678,50 кв.м и място от 30,00 кв.м за поставяне на временно съоръжение при начална тръжна цена 310,00 лв. месечно и предназначение- паркинг и автомивка.

 

В 13.00 часа г-н Николай Ашиков предложи заседанието да бъде удължено с два часа или до приключване на дневния ред.

Г-н Камен Алексиев направи процедурно предложение: удължаването на заседанието да бъде подложено на гласуване.

Предложението беше подложено на гласуване и прието с 27 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Предварително съгласие по реда на чл.29, ал. 1 от ЗОЗЗ, Вх. № 3152/19.01.2015 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по точка 32 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Валентин Ламбев - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Любен Велчев - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Ваня Павлова - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1408

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.29 ал.1 от ЗОЗЗ, във връзка с чл. 25 ал.1, чл.25 ал.3 т.1 и чл.25 ал.5 от ЗСПЗЗ, Великотърновски общински съвет дава предварително съгласие за изграждане на линейни обекти на техническата инфраструктура и утвърждаване на трасе на обекта – довеждащи колектори за дъждовни води върху части от поземлени имоти в имоти – публична общинска собственост, както следва:

- имот №193020, с НТП: пасище, мера; трета категория, землище с. Ресен, местност „Панчев вир” – публична общинска собственост;

- имот №193023, с НТП: пасище, мера; трета категория, землище с. Ресен, местност „Панчев вир” – публична общинска собственост;

- имот №000237, с НТП: полски път; землище с. Ресен – публична общинска собственост;

- имот №193026, с НТП: полски път; землище с. Ресен – публична общинска собственост;

 

във връзка с обект: подробен устройствено план – парцеларен план за обект Път ІІІ-504 „Самоводене - Обединение” от км. 0+000 до км. 26+113,60.

 

Определя срок на валидност на предварителното съгласие - до влизане в сила на решението на Комисията за земеделските земи.

 

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ (от името на Групата): Както и да го кръстите, ако не беше групата на БСП в пълен състав – шест души, пътят Ресен - Обединение нямаше да мине. Така че, колеги, запомнете това. Слава Богу, ще се отрази в протокола.

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предоставяне собствеността върху недвижими имоти, частна общинска собственост, по искане на ОСЗ, гр.В. Търново, Вх. № 721/07.05.2012 г.

 

Председателят на Общинския съвет съобщи, че ПК по ОС, ПК по ЗГООС и ПК по УТТП са представили своето становище, както следва:

Във връзка с предстоящото гласуване за предоставяне на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ за обезщетяване по постъпило искане на Общинска служба по земеделие – В. Търново, с което е препратено заявлението на Станимир Радков с придружаващите го четири скици на имоти е констатирано несъответствие по отношение вписаният начин на възстановяване за тези имоти по така представените скици и предвиденият начин на възстановяване на собствеността в постановеното Протоколно решение № 35/21.08.2009 г. за възстановяване правото на собственост върху земеделски земи с план за земеразделяне /в нови реални граници/ на Общинска служба по земеделие – В. Търново.

Искането на Общинска служба по земеделие – В. Търново, следва да е придружено със скици на имоти, идентифицирани с техните нови граници, за да съответства отреждането на имотите, представляващи земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ на постановения от органът по поземлена собственост начин на възстановяване - с план за земеразделяне, съгласно така признатото правото на собственост по Протоколно решение № 35/21.08.2009 г. на Общинска служба по земеделие – В. Търново.

При разглеждане на постъпилото искане на Общинска служба по земеделие – В. Търново и гласуване на Общински съвет – Велико Търново за предоставянето на конкретно изброените четири имота, Общински съвет – Велико Търново следва да съобрази постановеното от Общинска служба по земеделие – В. Търново Протоколно решение № 35/21.08.2009 г. за възстановяване правото на собственост върху земеделски земи с план за земеразделяне /в нови реални граници/. От представените и приложени към искането на Общинска служба по земеделие – В. Търново скици на имотите от СГКК – Велико Търново е видно, че три от имотите са идентифицирани с техните стари реални граници.

В своето решение Общински съвет – Велико Търново следва да съобрази волята на реституционния орган, инкорпорирана в Протоколно решение № 35/21.08.2009 г. за възстановяване правото на собственост върху земеделски земи с план за земеразделяне, поради което не следва да се предоставят на лицето имоти, които са идентифицирани с техните стари реални граници. В този смисъл със своето решение Общински съвет – Велико Търново следва да съобрази определеният начин на възстановяване на собствеността върху земеделски земи, което правомощие притежава единствено Общинска служба по земеделие – В. Търново като орган по реституция.

Следва да се вземе предвид обстоятелството, че като е отправила искане за обезщетяване със земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, Общинска служба по земеделие – В. Търново не го е мотивирала по никакъв начин, а просто е препратила до Общински съвет – Велико Търново молбата на Станимир Радков, с която последния е поискал настаняване в четири имота, за които лицето е предоставило скици от СГКК – Велико Търново.

При произнасянето си с решение по препратеното от Общинска служба по земеделие – В. Търново искане на Станимир Радков, Общински съвет – Велико Търново следва да се съобрази с определения начин на възстановяване на правото на собственост върху имоти, индивидуализирани с план за земеразделяне съгласно Протоколно решение № 35/21.08.2009 г. на Общинска служба по земеделие – В. Търново, потвърдено с влезли в сила съдебни решения по гр. д. № 3111/2010 г. на Великотърновски районен съд, оставено в сила с решение по к.адм. д. № 10089/2011 г. на Великотърновски административен съд. В този смисъл решението на Общински съвет – Велико Търново следва да е съобразено с посоченият от органът по поземлена собственост начин на възстановяване, а не с избраният от лицето.

 

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: От Група „Новото време” е постъпило предложение, което ще ви прочета:

Относно точка 32/стара/ от дневния ред на заседанието на 29.01.2015 г., а именно Предложение с вх. № 721 от 07.05.2012 г. за предоставяне собствеността върху недвижими имоти, частна общинска собственост, по искане на Общинска служба „Земеделие” – гр. Велико Търново.

Уважаеми общински съветници, по точка 32 /стара/ с предложение с вх. № 721 от 07.05.2012 г. правим следното конкретно предложение за решение:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Великотърновският общински съвет не предоставя следните недвижими имоти:

Поземлен имот с идентификатор № 10447.16.109 : площ 1 099 кв.м., трайно предназначение на територията — земеделска земя, начин на трайно ползване — изоставена орна земя, категория VI, местност „Качица" по КККP на землище гр. Велико Търново (земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ);

Поземлен имот с идентификатор № 10447.15.266 с площ 1 799 кв.м., трайно предназначение на територията — земеделска земя, начин на трайно ползване — изоставена орна земя, категория VI, местност „Саламатя" по ККKP на землище гр. Велико Търново (земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ);

Поземлен имот с идентификатор № 10447.16.195 с площ 885 кв.м., трайно предназначение на територията — земеделска земя, начин на трайно ползване — нива, категория VI, местност „Качица" по КККР на землище гр. Велико Търново (земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ);

Поземлен имот с идентификатор № 10447.16.196 с площ 1 082 кв.м., трайно предназначение на територията — земеделска земя, начин на трайно ползване — нива, категория VI, местност „Качица" по КККР на землище гр. Велико Търново (земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ);

поискани с писмо вx.№ 60-564/16.12.2011 г. на Общинската служба по земеделие Велико Търново за настаняване в имотите на наследниците на Стефан Радков Стефанов на основание Решение № 930/07.11.2008 г. по гр.д. № 1350 по описа на ВТРС за 2008 г.

 

Г-жа ЙОРДАНКА СТЕФАНОВА: Става въпрос, че има едни имоти, с които трябва да бъдат обезщетени реситутите. Тези имоти трябва да бъдат възстановени с план за земеразделяне. Водени са дела. На първа и на втора инстанция съдът потвърждава искането или протоколното решение на Общинската служба. След това от Върховния административен съвет искат от Общинския съвет мотивирано да каже защо е отказал на предишните, тъй като и двете решения на Районния и на Административния съд са със същата тежест като на Върховния административен съд.

Тези имоти трябва да бъдат обезщетени в нови реални граници, а не в старите, тъй като те не са идентифицирани. Това е становището на комисията. Ние даваме едно становище, с което се мотивираме. Ние трябва да се мотивираме и намерихме тази форма, за да можем да излезем със становище, защото сме длъжни да изпълним съдебно решение, а ние казваме, защо не изпълняваме съдебното решение. Всеки гласува по съвест.

Като гласуваме предложението на Новото време, всъщност ние гласуваме против предложението на г-н Кмета.

 

Предложението на Група „Новото време” беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Валентин Ламбев - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова – въздържал се, Желка Денева – въздържал се, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Любен Велчев - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, 2 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1409

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет не предоставя следните недвижими имоти:

  • Поземлен имот с идентификатор № 10447.16.109 с площ 1099 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска земя, начин на трайно ползване – изоставена орна земя, категория VI, местност „Качица“ по КККР на землище гр. Велико Търново /земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ/;
  • Поземлен имот с идентификатор № 10447.15.266 с площ 1799 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска земя, начин на трайно ползване – изоставена орна земя, категория VI, местност „Саламатя“ по КККР на землище гр. Велико Търново /земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ/;
  • Поземлен имот с идентификатор № 10447.16.195 с площ 885 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска земя, начин на трайно ползване – нива, категория VI, местност „Качица“ по КККР на землище гр. Велико Търново /земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ/;
  • Поземлен имот с идентификатор № 10447.16.196 с площ 1082 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска земя, начин на трайно ползване – нива, категория VI, местност „Качица“ по КККР на землище гр. Велико Търново /земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ/;

 

поискани с писмо вх. № 60-564/16.12.2011 г. на Общинска служба по земеделие Велико Търново за настаняване в имотите на наследници на Стефан Радков Стефанов на основание Решение № 930/07.11.2008 г. по гр.д. № 1350 по описа на ВТРС за 2008 г.

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобряване на техническо задание по чл. 125 от ЗУТ и даване разрешение за изработване на проект за ПУП, с. Ветринци, Вх. № 3120/15.01.2015 г.

 

Г-н Ашиков съобщи, че кметският наместник на с. Ветринци присъства в залата и подкрепя предложението.

Изказвания не бяха направени.

Предложението по точка 34 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1410

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА, чл.124а, ал.1 , чл.124б, ал.1 ЗУТ и чл.125, ал.1 ЗУТ,   Великотърновският общински съвет дава разрешение за изработване на :

 

- Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за част от ПИ № 034005 по картата на възстановената собственост за землището на с.Ветринци общ.Велико Търново, с начин на трайно ползване – пасище, мера, м.“Вятърна“,   с цел промяна предназначението на земята, като се образуват нови урегулирани поземлени имоти с предназначение „за жилищно строителство“ и включването им в регулационните граници на населеното място          

 

- Одобрява задание за изработване на подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за промяна устройствения режим на част от ПИ № 034005 по картата на възстановената собственост за землището на с.Ветринци общ.Велико Търново – за „жилищно строителство“.

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобряване проект за ПУП, с. Малки чифлик, Вх. № 3147/19.01.2015 г.

 

Председателят на Общинския съвет уведоми общинските съветници, че кметският наместник на с. Малки чифлик е дал становище и подкрепя предложение.

Изказвания не бяха направени.

Предложението по точка 35 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 24 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1411

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, чл.110, ал.1 ,т.3 и т.5 от ЗУТ и чл.108, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл. 59,ал.1 от ЗУТ, Решение №35 от Протокол №3 от 12.03.2014 г.на Експертния съвет по устройство на територията и решение № КЗЗ-08 от 27.11.2014 г. на Комисия за земеделските земи при Министерство на земеделието и храните, Великотърновският общински съвет одобрява:

1. Подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ № 016004, местност „Ръта” в землището на с.Малки чифлик, община Велико Търново, относно промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди- за „жилищно застрояване”- предвижда се свободно застрояване на жилищна сграда, при следните устройствени показатели: височина - 10м, плътност на застрояване – мах.60%; коефициент на застрояване /Кинт/- мах.1,2; минимално озеленена площ - 40%,; линиите на застрояване и разположението на сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта.

2. ПУП- парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура- трасе за външно електрозахранване на жилищна сграда в

ПИ № 016004, местност „Ръта” в землището на с. Малки чифлик, община Велико Търново                            

3. План – схема за електрификация към ПУП – план за застрояване за ПИ № 016004, местност „Ръта” в землището на с. Малки чифлик, община Велико Търново      

                    

На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Даване разрешение за изработване на проект за ПУП, с. Леденик, Вх. № 3148/19.01.2015 г.

 

Г-н Ашиков съобщи, че кметът на с. Леденик подкрепя направеното предложение.

Изказвания не бяха направени.

Предложението по точка 36 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1412

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА, чл.124-а, ал.1 във връзка с ал.5 ЗУТ, чл.124-б, ал.1 ЗУТ , чл.125, ал.1 ЗУТ във връзка с чл.12, ал.2 ЗУТ, заявление с вх. регистрационен индекс и дата 94 ВВ-4120 от 18.12.2014г. от Венцислава Дончева Рашкова, от гр. Велико Търново, бул.”Тодор Балина” № 2, ет.1 и писмо с изх.№ 3949 от 08.12.2014г. на РИОСВ – Велико Търново, Великотърновският общински съвет реши :

1. Одобрява техническо задание, изготвено по реда на чл.125 от ЗУТ от Венцислава Дончева Рашкова, за изработване на подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот № 075021 ,местност „Маринкините мостчета”,землище на с.Леденик, община Велико Търново, и определяне ново конкретно предназначение на имота за „смесени обществено-обслужващи и производствено-складови дейности”- устройствена зона „смесена обслужваща и производствено-складова зона” /Соп 2/ и застрояване с малка височина – до 10,00м

2. Дава разрешение за изработване на:

- подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот № 075021 , местност „Маринкините мостчета”,землище на с.Леденик,община Велико Търново, начин на трайно ползване – нива , категория на земята – осма и определяне ново конкретно предназначение на имота за „смесени обществено-обслужващи и производствено-складови дейности”- устройствена зона „смесена обслужваща и производствено-складова зона” /Соп 2/ и застрояване с малка височина – до 10,00м;

- план-схеми за водоснабдяване и канализация, и електрозахранване на поземлен имот № 075021 ,местност „Маринкините мостчета”,землище на с.Леденик,община Велико Търново към ПУП – план за застрояване.

 

ПО ТРИДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобряване на проект за ПУП, с. Ветринци, Вх. № 3149/19.01.2015 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Г-н Ашиков съобщи, че кметският наместник на с. Ветринци присъства в залата и подкрепя предложението.

Предложението по точка 37 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1413

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ и чл.108, ал.2 от ЗУТ, решение №133 от Протокол № 9/12.11.2014г. на Експертния съвет по устройство на територията при Община Велико Търново, Великотърновсият общински съвет одобрява:

 

- Подробен устройствен план – парцеларен план за външно електрозахранване на обект: „Жилищна сграда” в УПИ III, кв.57 по плана на с.Ветринци, общ.Велико Търново - електрозахранването ще се осъществи от съществуващ стълб (СрН), разположен в имот №034005 с начин на трайно ползване - пасище, публична общинска собственост, продължава в посока запад, след което навлиза в регулационните граници на населеното място, пресича проектна улица и навлиза в захранвания имот.

- план-схема за кабелна линия 20 kV към ПУП- план за застрояване.

 

На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез Община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Даване разрешение за изработване на проект за ПУП, с. Беляковец, Вх. № 3150/19.01.2015 г.

 

Г-н Ашиков съобщи, че кметът на с. Беляковец има писмено становище и подкрепя направеното предложение.

Изказвания не бяха направени.

Предложението по точка 38 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1414

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА, чл.124-а, ал.1 във връзка с ал.5 ЗУТ, чл.124-б, ал.1 ЗУТ , чл.125, ал.1 ЗУТ във връзка с чл.12, ал.2 ЗУТ, заявление с вх. регистрационен индекс и дата 94 ИИ-1850 от 17.12.2014г. от Илия Илиев Данев и писмо с изх.№ 3852 от 18.11.2014г. на РИОСВ – Велико Търново, Великотърновският общински съвет реши :

1. Одобрява техническо задание, изготвено по реда на чл.125 от ЗУТ от Илия Илиев Данев, за изработване на подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот № 020404 по КВС в землището на с. Беляковец, община Велико Търново, местност „Костадинка” и определяне ново конкретно предназначение на имота за „жилищно застрояване” –изграждане на жилищна сграда с малка височина-до 10 м.

2. Дава разрешение за изработване на:

- подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот № 020404 по КВС в землището на с.Беляковец, община Велико Търново, местност „Костадинка” и определяне ново конкретно предназначение на имота за „жилищно застрояване” –изграждане на жилищна сграда с малка височина-до 10 м.

-   подробни устройствени планове - парцеларни планове за външни трасета за електрозахранване и водоснабдяване на поземлен имот № 020404 по КВС в землището на с.Беляковец, община Велико Търново, местност „Костадинка”

- план-схеми за водоснабдяване и канализация и електрозахранване на ПИ № 020404 по КВС в землището на с.Беляковец, община Велико Търново, местност „Костадинка”

 

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Даване разрешение за изработване на проект за ПУП за обект: Път III-504 „Самоводене – Обединение“, Вх. № 3151/19.01.2015 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по точка 39 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1415

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124-а, ал.1 във връзка с ал.5 ЗУТ, чл.124-б, ал.1 ЗУТ , чл.125, ал.1 ЗУТ и заявление с вх.12-8/08.01.2015г. от Агенция „Пътна инфраструктура“ към МРРБ-София, Великотърновският общински съвет дава разрешение за изработване на :

              

- Подробен устройствен план – Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура – трасе за отвеждащи колектори, преминаващи през имоти, находящи се в землището на с.Ресен общ.Велико Търново обл.Велико Търново за обект: Път ІІІ-504 „Самоводене-Обединение“ от км 0+000 до км 26+113,60, както следва:

ПИ №000237 с НТП: полски път, общинска публична собственост; ПИ №193026 с НТП: полски път,общинска публична собственост; ПИ №193020 с НТП: пасище, мера, общинска публична собственост, ПИ №193023 – пасище мера, общинска публична собственост и ПИ №179001 – частна собственост с НТП: нива.

 

ПО ЧЕТИРИДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Извършени разходи за командировки в страната и чужбина от Николай Илиев Ашиков за периода 01.10.2014 – 31.12.2014 г., Вх. № 3155/19.01.2015 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по точка 40 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1416

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с Наредбата за командировките в страната и Заповед № РД 23-768/04.12.2014 г., Великотърновски общински съвет одобрява отчета за извършените разходи за командировки в страната от Николай Илиев Ашиков – Председател на Великотърновски общински съвет за отчетния период 01.10.2014 – 31.12.2014 г. в размер на 484.00 лева /четиристотин осемдесет и четири лева/.

 

ПО ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Определяне на двама общински съветника за членове на комисията за избор на носителя на Академична награда „Трети март“, Вх. № 3106/09.01.2015 г.

 

Г-жа ЛИДИЯ ПРОКОПОВА: Комисията единодушно се обедини около имената на г-н Мариян Кенаров и г-жа Желка Денева. Комисията определи това, а това, че не е записано, е защото има някакъв пропуск.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Има ли други предложения?

Г-н ДЕЯН ХАДЖИЙСКИ: Бих предложил да добавим проф. Харалампиев като дългогодишен преподавател и човек, който е добре запознат.

Г-жа ЛИДИЯ ПРОКОПОВА: Уважаеми колеги, върнахме се пак на проф. Пантев: много приказваме, без да знаем. Условието да са членове на комисия изрично беше упоменато в искането: да не е член на общността на Военния университет. Моите уважения към професора, тъй като той пишеше постоянно протокола и това го е пропуснал. Самият той изяви съгласие, аз бях до него. Сега се надиграваме партийно ли?

Искам да обърна внимание на още нещо, което ми прави впечатление години наред: ние сме членове на комисия, аз и г-н Професора сме участвали в две комисии, когато става награждаването на тези военни младежи с нашата награда, една покана няма към общинските съветници. Може да не отидем всички, един-двама от група – да присъстваме и ние на тези тържества във Военното училище. Поне аз никога не съм имала честта, след като съм била член на комисията, после да бъда поканена. Така че аз като председател на комисията подкрепям това, което решихме там и което отговаря на изискванията – г-н Мариян Кенаров и г-жа Желка Денева.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Аз също се присъединявам. Не може, най-малко от уважение, да бъдат поканени общински съветници.

Предложението по точка 41 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1417

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет определя за членове на комисията за избор на носителя на Академична награда „Трети март“

 

г-жа Желка Илиева Денева

г-н Мариян Веселинов Кенаров

 

Заседанието беше закрито в 13.30 часа.

 

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ

/Диляна Милева/