Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 77 от 29.01.2015 г. Решение № 1382

Решение № 1382

Препис-извлечение от Протокол № 77

от заседание на Общински съвет,

проведено на 29.01.2015 година

 

ОТНОСНО: Влагане на свободни средства от фонд “Покриване на разходи за приватизация и следприватизационен контрол“ на срочен депозит

 

РЕШЕНИЕ № 1382

 

На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.9 и чл.10, т.8 от Правилника за дейността на ОбАП и чл.14, ал.3 от Наредбата за формиране и управление на приходите от приватизацията в Община Велико Търново, Великотърновски общински съвет:

 

1. Дава съгласие разкритите от Общинска агенция за приватизация - Велико Търново два срочни депозита в размер на: 600 000 (шестстотин хиляди) лева на възобновяеми тримесечни депозити и 100 000 (сто хиляди) лева на възобновяеми месечни депозити, съгласно решение № 989/ 30.01.2014 година на ВТОбС, да останат на съхранение под формата на срочни депозити в обслужващата банка на Община Велико Търново

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ