Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 77 от 29.01.2015 г. Решение № 1384

Решение № 1384

Препис-извлечение от Протокол № 77

от заседание на Общински съвет,

проведено на 29.01.2015 година

 

ОТНОСНО: Поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг

 

РЕШЕНИЕ № 1384

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 10 от ЗМСМА, във връзка с чл.3, т.2, чл.17, чл.19а от Закона за общинския дълг и чл. 87 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 година, Великотърновски общински съвет реши:

1. Община Велико Търново да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда” /2007-2013/, приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци”, референтен номер на процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO005/10/2.10/07/22 „Изграждане на регионални системи за управление на отпадъците в региони: Борово ( Бяла, област Русе), Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Костенец ( Самоков), Левски (Никопол), Луковит, Панагюрище, Плевен, Разлог, Стара Загора и Ямбол” при следните основни параметри:

• Максимален размер на дълга – до 5 000 000,00 лева (Пет милиона лева);

• Валута на дълга – лева

• Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем;

• Условия за погасяване:

- Срок на погасяване – до 12 месеца считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-5112122-C013/15.01.2014 г.;

• Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 5.078 %;

• Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка

• Начин на обезпечение на кредита:

- Учредяване на залог върху вземанията на Община Велико Търново, по Договор за безвъзмездна помощ № DIR-5112122-C013/15.01.2014 г, сключен с Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда”, и

- Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по чл. 6 от Закона за общинския дълг;

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Велико Търново да подготви искането за кредит, да го подаде във Фонд ФЛАГ ЕАД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                    

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ