Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 77 от 29.01.2015 г. Решение № 1385

Решение № 1385

Препис-извлечение от Протокол № 77

от заседание на Общински съвет,

проведено на 29.01.2015 година

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 1385

 

На основание чл. 22, ал.1, т. 7 и ал.2 от ЗМСМА и чл. 75 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновски общински съвет приема на първо четене измененията и допълненията в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услуги на територията на Община Велико Търново както следва:

1. Отменя текста на чл. 22, ал. 5 и ал. 6

2. Променя  раздел II-Такси за ползване на детски ясли и детски градини, както следва:


Било: 

Чл. 23. (1) За ползване на детски градини и детски ясли се събират месечни такси /състоящи се от постоянна месечна такса и присъствена такса/ от родителите или настойниците в следните размери:

- За целодневни детски градини – 15 лв./ постоянна месечна такса/ за месеца плюс 4.00 лв. за всеки ден, в който е посетено заведението;

- За целодневни детски градини подготвителна група – 50 лв;

- За седмични детски градини – 18 лв. ./ постоянна месечна такса/ плюс 5.00 лв. за всеки ден, в който е посетено заведението;

(2) За целодневни детски ясли размерът месечна такса е 20 лв. плюс 3.50 лв. за всеки ден, в който е посетено заведението.

- За седмични детски ясли – 15 лв. плюс 4.00 лв. за всеки ден, в който е посетено заведението.

(3) 1. Размерът на присъствената такса се заплаща с 50 на сто намаление за лицата,
които нямат просрочени задължения по местни данъци и такси към Община Велико
Търново.
2. Обстоятелствата по предходната точка се удостоверяват с протокол за
извършена проверка за просрочени задължения по местни данъци и такси. Проверката се извършва служебно от упълномощено лице от Община Велико Търново.

(4) Не се заплаща такса за:

- децата, чиито родители или настойници са с над 50 % инвалидност./изменен с реш.№ 1036 от 27.03.2014 г./

- децата с тежки хронични заболявания и медицинска експертиза

(5) Размерът на таксата се заплаща с 50 на сто намаление за:

- деца сираци и полусираци;

- деца на които и двамата родители са редовни студенти;

- дете с неизвестен баща;

- второто дете, когато две деца от едно семейство посещават едно или различни детски заведения в Общината;

- първото дете, когато три и повече деца от едно семейство посещават едно или различни детски заведения в Общината, а второто и следващото дете-четвърт размер;

- деца, настанени в приемно семейство, съгласно чл. 26 от Закона за закрила на детето.

(6) При отсъствие на децата не се заплаща присъствена такса за времето, през което те ще отсъстват, при условие, че родителите предварително са уведомили директора на детското заведение. / заплаща се само постоянната /

(7) За ползване на намаления по ал. 3 и ал. 5 и освобождаването по ал. 4 родителите или настойниците подават декларация до директора на заведението, придружена с документи, доказващи преференцията.“/изменен с решение № 838/26.09.2013/

(8) Заплащането на намаления размер на таксата или освобождаването от такса започва от началото на следващия месец, следващ месеца от подаване на декларацията.

(9) За всички деца, приети в детските градини на Община В. Търново в срок до 10. IX на текущата година се внася депозитна такса, в размер на 60 лв. / 70 лв. за седмични групи /. Същата се връща на родителите при напускане на детето по съответно установения ред. 

 

Да стане:

РАЗДЕЛ II

ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЕТСКИ ЯСЛИ И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

Чл. 23. За ползване на детски градини и детски ясли се събират месечни такси /състоящи се от постоянна месечна такса и присъствена такса/ от родителите или настойниците в следните размери:

(1) За децата в групи преди задължителната предучилищна подготовка в целодневни детски градини и обединени детски заведения 21,00 лв./ постоянна месечна такса/ за месеца плюс 36.00 лв. (присъствена такса) пропорционално за всеки работен ден, в който е посетено заведението;

(2) За децата в подготвителна група в целодневни детски градини и обединени детски заведения – 25.00 лв. (присъствена такса) пропорционално за всеки работен ден, в който е посетено детското заведение;

(3) За децата в подготвителна група в целодневни детски градини и обединени детски заведения за периода от 01.06. до 14.09. за ползване на детски градини от деца придобили удостоверение за завършена подготвителна група и подлежащи на прием в първи клас през текущата градина, се заплаща 21,00 лв./ постоянна месечна такса/ за месеца плюс 36.00 лв. (присъствена такса) пропорционално за всеки работен ден, в който е посетено заведението;

(4) т.1 За целодневни детски ясли - 26,00 лв. ./ постоянна месечна такса/ за месеца плюс 31,00 лв. (присъствена такса) пропорционално за всеки работен ден, в който е посетено заведението.

т.2 За яслена група в ОДЗ – 21,00 лв./ постоянна месечна такса/ за месеца плюс 36.00 лв. (присъствена такса) пропорционално за всеки работен ден, в който е посетено заведението;

(5) Не се заплаща такса за:

- децата, чиито родители или настойници са с над 50 % инвалидност./ изменен с реш.№ 1036 от 27.03.2014 г./

- децата с тежки хронични заболявания и медицинска експертиза

(6) Размерът на таксата се заплаща с 50 на сто намаление за:

- деца сираци и полусираци;

- деца на които и двамата родители са редовни студенти;

- дете с неизвестен баща;

- второто дете, когато две деца от едно семейство посещават едно или различни детски заведения в Общината;

- първото дете, когато три и повече деца от едно семейство посещават едно или различни детски заведения в Общината, а второто и следващото дете-четвърт размер;

- деца, настанени в приемно семейство, съгласно чл. 26 от Закона за закрила на детето.

(7) При отсъствие на децата не се заплаща присъствена такса за времето, през което те ще отсъстват, при условие, че родителите предварително са уведомили директора на детското заведение.

(8) За ползване на намаления по ал. 3 и ал. 4 родителите или настойниците подават декларация до директора на заведението, придружена с документи, доказващи преференцията.“/изменен с решение № 838/26.09.2013/

(9) Заплащането на намаления размер на таксата или освобождаването от такса започва от началото на следващия месец, следващ месеца от подаване на декларацията.

(10) За всички деца, приети в детските градини на Община В. Търново в срок до 10. IX  /септември/ на текущата година се внася депозитна такса, в размер на 60 / шестдесет / лв.  Депозитната такса се възстановява на родителите при напускане на детето по съответно установения ред.

3. Отменя текста на §17 от преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново.

 
Измененията и допълненията да влязат в сила от 02.03.2015 г.

 

Приложение:  Доклад/Финансово икономически анализ

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                               ОБЩИНСКИ СЪВЕТ