Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 77 от 29.01.2015 г. Решение № 1387

Решение № 1387

Препис-извлечение от Протокол № 77

от заседание на Общински съвет,

проведено на 29.01.2015 година

  

ОТНОСНО: Изменение на Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на територията на град Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 1387

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 62, ал. 10 от ЗУТ, чл. 8 от Закона за нормативните актове и чл. 75 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновски общински съвет приема на първо четене изменение на Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на община  Велико Търново, както следва:

 

ГЛАВА V


Изменя се т.7 на чл.33, ал.2 :

 БИЛО: чл.33(2)т.7 разхождането на свобода на домашни животни, извън определените и обозначените за това места;

СТАВА: чл.33(2) т.7 разхождането на свобода на домашни животни и/или пускането им на паша, при което се унищожават зелени площи  и декоративна растителност.


Създават се нови т.16; т.17 и т.18 на чл.33

т.16 Изграждането на зеленчукови градини или ограждането на междублоковите пространства-общинска или държавна собственост

т.17 Складирането на дървен материал или други вещи под балкони,тераси и в междублоковите пространства, общинска или държавна собственост.

т.18 Образуването и ползването  на нерегламентирани сметища в територии и имоти, предвидени за озеленяване и с характер на такива.


Изменя се ал.2 на  чл.37

БИЛО: чл. 37(2) Тази Наредба не се отнася за растителност в имоти, попадащи в защитени територии, земи от горския фонд, в обекти на паметници на културата, овощни дървета в селищните територии или други, за които има специален закон.

СТАВА: чл.37(2) Тази Наредба не се отнася за растителност в имоти, попадащи в защитени територии, земи от горския фонд, в обекти на паметници на културата, или други, за които има специален закон.


Изменя се чл. 39

БИЛО: чл. 39. Всички собственици са длъжни да следят за наличие в имотите си на болни и изсъхнали дървета, представляващи опасност за имуществото, здравето и живота на гражданите и са длъжни да ги премахват своевременно и за своя сметка по реда на чл. 46, ал. 3.

СТАВА: чл. 39.Всички собственици са длъжни да следят за наличие в имотите си на болни и изсъхнали дървета, както и такива, които представляват  опасност за здравето, живота и имуществото на гражданите и са длъжни да ги премахват своевременно и за своя сметка по реда на чл. 46


Изменя се ал.1 на  чл.41

БИЛО: чл. 41(1) На територията на Община Велико Търново се забранява отсичане или изкореняване на дълготрайни дървета и храсти, независимо от собствеността им.

СТАВА:чл. 41(1) На територията на Община Велико Търново се забранява отсичане; кастрене; изкореняване или увреждане на дълготрайни дървета и храсти, независимо от собствеността им.


Изменя се ал.3 на чл.45

БИЛО: чл. 45(3) Процедурите по премахване на растителност в съсобствен имот и в дворната част на етажна собственост, се провеждат при условията и по реда на тази Наредба и при съгласие на собствениците, постигнато по предвидения ред в Закона за собствеността.

СТАВА: чл. 45(3) Процедурите по премахване на растителност в съсобствен имот, извън случаите на ЗУЕС, се провеждат при условията и по реда на тази Наредба и при съгласие на всички съсобственици.


Чл. 46,

Ал.3 става ал.2, като текста гласи:

Чл.46 (3) БИЛО: Заявлението се подава от собственика на имота.

СТАВА:чл.46(2)Заявлението се подава от собственика /собствениците, съсобствениците/ на имота.


Настоящата ал.4, става ал.3

Създава се нова ал. 4

Чл. 46(4) Всеки собственик на имот в режим на етажна собственост, желаещ да бъде премахната дълготрайна дървесна растителност, която влошава условията на ползване на неговия имот, следва да приложи към заявлението протокол от Общото събрание на етажната собственост, със съгласие на над 50% от съсобствениците.


ГЛАВА VI

Изменя се чл.48

БИЛО: Чл. 48 (1) Контрол по изпълнение на Наредбата се осъществява от кмета на  Община Велико Търново по Направление ”Опазване на околната среда“ ,кметовете и кметските наместници.

СТАВА: чл. 48 (1) Контрол по изпълнение на Наредбата се осъществява от кмета на Община Велико Търново или упълномощени от него длъжностни лица от общинска администрация,  от кметове и кметски наместници на населени места и от  органите на МВР.


Създават се нови  ал.2 и ал.3 на чл.48:

 Чл. 48(2) Контролът е превантивен, текущ и последващ и се осъществя чрез извършване на проверки на място, по документи и наблюдения.

Чл. 48(3) Физическите и юридическите лица са длъжни да оказват съдействие на контролните органи за всички обекти и територии за извършване на проверки.


Изменя се ал.2 на Чл. 51

Чл. 51 (2) Наказва се с глоба от 500 до 5000 лв., лице, което разпореди или окастри дълготрайна дървесна или храстова растителност, без писмено разрешение от компетентния орган;


Отпадат настоящите  ал3; ал.4, ал.5

Настоящата ал. 6 става ал.3


Създават се нови чл.52 и чл.53

Чл. 52: За констатирани нарушения на всички останали разпоредби на тази Наредба на виновните лица се налага глоба или имуществена санкция от 100 до 500 лв.

Чл. 53: При повторно извършване на нарушения на разпоредбите на тази Наредба, на виновните лица се налага глоба или имуществена санкция в двоен размер.


ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Създават се нови т.2 и т.3 на §1

т2. „Увреждане на дълготрайни дървета и храсти” означава:  нараняване на част от кореновата система, короната и/или кората на дървесните видове.

т.3 „Домашни животни“ по смисъла на тази Наредба са селскостопански животни и кучета-компаньони

Създава се нов §7:


Навсякъде абревиатурите „ООС”, да се заменят с „ОС”

 

 

Допълва се:

 

Приложение №1

Опис на зелените площи за почистване и поддържане в гр. Велико Търново, съгласно режим на поддръжка

 

1. Към „Зелени площи в централна част”, се добавя и парк „Акация

 

2. Към „Нормален режим на поддържане и почистване”, се добавя и „Атлантически парк“

 

  

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

           /Диляна Милева/                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                   

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ