Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 77 от 29.01.2015 г. Решение № 1389

Решение № 1389

Препис-извлечение от Протокол № 77

от заседание на Общински съвет,

проведено на 29.01.2015 година

 

ОТНОСНО: Разширяване на целевата група потребители на “Център за социална рехабилитация и интеграция” в гр. Велико Търново, с адрес ул. “Бузлуджа” № 1

 

РЕШЕНИЕ № 1389

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1, т. 2 от Закона за социално подпомагане, във връзка с чл. 36в, ал.1, т. 1 и чл. 36в, ал. 3, т. 1 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане и във връзка с Предложение с вх. № 74-145/12.12.2014 г. на Управителя на “Център за социална рехабилитация и интеграция” за лица над 18 години с психични разстройства в гр. Велико Търново, Великотърновски общински съвет:

 

1. Дава съгласие да се разшири целевата група потребители на “Център за социална рехабилитация и интеграция” за лица над 18 години с психични разстройства в гр. Велико Търново, като се включат и лица с интелектуални затруднения.

2. Считано от 01.02.2015 г. наименованието на социалната услуга да бъде “Център за социална рехабилитация и интеграция” за лица над 18 години с психични разстройства и лица с интелектуални затруднения.

3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да представи Решението на Великотърновски общински съвет за разширяване целевата група потребители на “Център за социална рехабилитация и интеграция” за лица над 18 години с психични разстройства и лица с интелектуални затруднения в гр. Велико Търново пред Регионална дирекция за социално подпомагане гр. Велико Търново.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ