Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 77 от 29.01.2015 г. Решение № 1390

Решение № 1390

Препис-извлечение от Протокол № 77

от заседание на Общински съвет,

проведено на 29.01.2015 година

  

ОТНОСНО: Намаляване на капацитета на Дом за деца,  лишени от родителска грижа „Христо Смирненски” с. Балван, общ. Велико Търново от 35 на 15 места, считано от 01.01.2015 г.

 

РЕШЕНИЕ № 1390

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,  чл. 18, ал. 1, т. 2 от Закона за социално подпомагане, чл. 36в, ал. 3, т. 1 и  чл. 36в, ал. 6 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане и във връзка със Заповед № РД 01-1394/04.12.2014 г. на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане, Великотърновски общински съвет:

 

1. Дава съгласие за намаляване на капацитета на Дом за деца, лишени от родителска грижа „Христо Смирненски” с. Балван, общ. Велико Търново от 35 на 15 места , считано от 01.01.2015 г.

 

2. Финансирането на Дом за деца лишени от родителска грижа „Христо Смирненски” с. Балван, общ. Велико Търново, считано от 01.01.2015 г., с капацитет – 15 /петнадесет/ места да се осъществява по единни стандарти за издръжка на социалната услуга от държавния бюджет чрез общинския бюджет, определяни, ежегодно с Решение на Министерски съвет.

3. С намаляване капацитета на дома да се оптимизира числеността на персонала, в съответствие с Методика за определяне длъжностите на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността, утвърдена със Заповед № РД 01-864/ 30.10.2012 г. на Министъра на труда и социалната политика.

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да представи Решението на Великотърновски общински съвет за намаляване на капацитета на Дом за деца лишени от родителска грижа „Христо Смирненски” с. Балван, общ. Велико Търново от 35 на 15 места, считано от 01.01.2015 г. пред Регионална дирекция за социално подпомагане гр. Велико Търново.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ