Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 77 от 29.01.2015 г. Решение № 1392

Решение № 1392

Препис-извлечение от Протокол № 77

от заседание на Общински съвет,

проведено на 29.01.2015 година

 

ОТНОСНО: Определяне на РНБ „П.Р. Славейков“, гр. В. Търново за второстепенен  разпоредител

 

РЕШЕНИЕ № 1392

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 60, 61 и 62 от Закона за обществените библиотеки и чл.11,ал. 10 от Закона за публичните финанси Великотърновски общински съвет реши:

 

1. Великотърновски общински съвет определя РНБ „П.Р. Славейков”, гр. В Търново за второстепенен разпоредител, считано от 01.06.2015 година;

2. Правата и задълженията на Директора на РНБ „П.Р. Славейков”, гр. В Търново, като ръководител на второстепенен разпоредител са както следва:

 

- Да организира, контролира и отговаря за цялостната дейност на РНБ „П.Р. Славейков”, гр. В Търново;

- Организира дейностите регламентирани в чл.5 на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор;

- Предлага чрез първостепенния разпоредител за одобрение на Великотърновски общински съвет бюджет и след неговото приемане отговаря за законосъобразното, целесъобразно и икономично разпореждане с бюджетните средства;

- Да предлага при нужда на първостепенния разпоредител компенсирани промени на утвърдения бюджет в приходната и разходната част до 20 число на текущия месец;

- Да се разпорежда със средствата на РНБ „П. Р. Славейков”, гр. В Търново съгласно утвърдените бюджетни кредити;

- Да реализира собствени приходи от дейност, регламентирана в законовите разпоредби;

- Да прави предложения до първостепенния разпоредител за числеността на персонала, обезпечавайки дейността на РНБ „П. Р. Славейков”, гр. В Търново, съобразно разходните стандарти за финансиране на дейността;

- Изготвя длъжностно щатно разписание и утвърждава поименно такова;

- При разработването на годишния бюджет на Община Велико Търново директорът на РНБ „П. Р. Славейков”, гр. В Търново представя очакваното изпълнение на приходите от библиотечни услуги.

- Реалното изпълнение на дейностите в плана на РНБ „П. Р. Славейков”, гр. В Търново се съобразява с реалното изпълнение на приходите от библиотечни услуги;

- Тримесечно, съвместно с отчета за изпълнение на бюджета представя пред Великотърновски общински съвет отчет на дейността РНБ „П. Р. Славейков”, гр. В. Търново.

 

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ