Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 77 от 29.01.2015 г. Решение № 1398

Решение № 1398

Препис-извлечение от Протокол № 77

от заседание на Общински съвет,

проведено на 29.01.2015 година

 

ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот

 

РЕШЕНИЕ № 1398

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2015 г. недвижим имот частна общинска собственост:

- използувани територии, заети с трайни насаждения /земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, представляващи новообразуван поземлен имот №506.2 с площ от 0,609 дка, четвърта категория, местност „Боенчиното-Габровци”, по плана на новообразуваните имоти на землище с. Габровци, община Велико Търново, актуван с АОС № 5982/18.11.2014 г.;

 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъдат обявени публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост, както следва:

- използувани територии, заети с трайни насаждения /земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, представляващи новообразуван поземлен имот №506.2 с площ от 0,609 дка, четвърта категория, местност „Боенчиното-Габровци”, по плана на новообразуваните имоти на землище с. Габровци, община Велико Търново, актуван с АОС № 5982/18.11.2014 г.;

 

3. Определя начална тръжна цена, въз основа на експертни оценки, изготвени от оценител на имоти, регистриран по ЗНО, както следва:

- за поземлен имот №506.2 - в размер на 3 060 /три хиляди и шестдесет/ лева;

 

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имотите, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ