Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 77 от 29.01.2015 г. Решение № 1405

Решение № 1405

Препис-извлечение от Протокол № 77

от заседание на Общински съвет,

проведено на 29.01.2015 година

 

ОТНОСНО: Отдаването под наем на части от имоти публична общинска собственост

 

РЕШЕНИЕ № 1405

 

І. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 50 а ал. 3 от ЗФВС, чл. 74 предложение първо във връзка с чл. 77 ал. 1 от ППЗФВС, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъдат сключени договори за наем за срок от пет години за части от имоти публична общинска собственост с лицензирани спортни организации или спортни клубове, членуващи в тях.

 

ІІ. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши всички необходими действия по изпълнението на настоящото решение при спазване на действащата нормативна уредба.

 

ІІІ. Директорът на ОП „Спортни имоти и прояви” Велико Търново да сключи договори за наем след приключване на законоустановената процедура.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ