Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 77 от 29.01.2015 г. Решение № 1408

Решение № 1408

Препис-извлечение от Протокол № 77

от заседание на Общински съвет,

проведено на 29.01.2015 година

 

ОТНОСНО: Предварително съгласие по реда на чл. 29 ал.1 от ЗОЗЗ

 

РЕШЕНИЕ № 1408

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.29 ал.1 от ЗОЗЗ, във връзка с чл. 25 ал.1, чл.25 ал.3 т.1 и чл.25 ал.5 от ЗСПЗЗ, Великотърновски общински съвет дава предварително съгласие за изграждане на линейни обекти на техническата инфраструктура и утвърждаване на трасе на обекта – довеждащи колектори за дъждовни води върху части от поземлени имоти в имоти – публична общинска собственост, както следва:

- имот №193020, с НТП: пасище, мера; трета категория, землище с. Ресен, местност „Панчев вир” – публична общинска собственост;

- имот №193023, с НТП: пасище, мера; трета категория, землище с. Ресен, местност „Панчев вир” – публична общинска собственост;

- имот №000237, с НТП: полски път; землище с. Ресен – публична общинска собственост;

- имот №193026, с НТП: полски път; землище с. Ресен – публична общинска собственост;

във връзка с обект: подробен устройствен план – парцеларен план за обект Път ІІІ-504 „Самоводене - Обединение” от км. 0+000 до км. 26+113,60.

 

Определя срок на валидност на предварителното съгласие - до влизане в сила на решението на Комисията за земеделските земи.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ