Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 77 от 29.01.2015 г. Решение № 1409

Решение № 1409

Препис-извлечение от Протокол № 77

от заседание на Общински съвет,

проведено на 29.01.2015 година

 

ОТНОСНО: Предоставяне собствеността върху недвижими имоти, частна общинска собственост, по искане на Общинска служба по земеделие гр. В. Търново

 

РЕШЕНИЕ № 1409

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет не предоставя следните недвижими имоти:

  • Поземлен имот с идентификатор № 10447.16.109 с площ 1099 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска земя, начин на трайно ползване – изоставена орна земя, категория VI, местност „Качица“ по КККР на землище гр. Велико Търново /земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ/;
  • Поземлен имот с идентификатор № 10447.15.266 с площ 1799 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска земя, начин на трайно ползване – изоставена орна земя, категория VI, местност „Саламатя“ по КККР на землище гр. Велико Търново /земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ/;
  • Поземлен имот с идентификатор № 10447.16.195 с площ 885 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска земя, начин на трайно ползване – нива, категория VI, местност „Качица“ по КККР на землище гр. Велико Търново /земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ/;
  • Поземлен имот с идентификатор № 10447.16.196 с площ 1082 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска земя, начин на трайно ползване – нива, категория VI, местност „Качица“ по КККР на землище гр. Велико Търново /земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ/;

 

поискани с писмо вх. № 60-564/16.12.2011 г. на Общинска служба по земеделие Велико Търново за настаняване в имотите на наследници на Стефан Радков Стефанов на основание Решение № 930/07.11.2008 г. по гр.д. № 1350 по описа на ВТРС за 2008 г.

 

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ