Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 77 от 29.01.2015 г. Решение № 1410

Решение № 1410

Препис-извлечение от Протокол № 77

от заседание на Общински съвет,

проведено на 29.01.2015 година

 

ОТНОСНО: Одобряване на техническо задание по чл.125 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и даване разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за част от ПИ № 034005 по картата на възстановената собственост за землището на с.Ветринци общ.Велико Търново обл.Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 1410

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА, чл.124а, ал.1 , чл.124б, ал.1 ЗУТ и чл.125, ал.1 ЗУТ,   Великотърновският общински съвет дава разрешение за изработване на :

- Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за част от ПИ № 034005 по картата на възстановената собственост за землището на с.Ветринци общ.Велико Търново, с начин на трайно ползване – пасище, мера, м.“Вятърна“,   с цел промяна предназначението на земята, като се образуват нови урегулирани поземлени имоти с предназначение „за жилищно строителство“ и включването им в регулационните граници на населеното място          

- Одобрява задание за изработване на подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за промяна устройствения режим на част от ПИ № 034005 по картата на възстановената собственост за землището на с.Ветринци общ.Велико Търново – за „жилищно строителство“.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ