Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 77 от 29.01.2015 г. Решение № 1411

Решение № 1411

Препис-извлечение от Протокол № 77

от заседание на Общински съвет,

проведено на 29.01.2015 година

 

ОТНОСНО: Одобряване проект за ПУП – план за застрояване за ПИ № 016004, местност „ Ръта” в землището на с. Малки чифлик, общ.Велико Търново, относно промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди „жилищно застрояване” с малка височина, подробни устройствени планове – парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура – трасета за външно електрозахранване и водоснабдяване и план- схеми за водоснабдяване, канализация и електрификация към ПУП- план за застрояване

 

РЕШЕНИЕ № 1411

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, чл.110, ал.1 ,т.3 и т.5 от ЗУТ и чл.108, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл. 59,ал.1 от ЗУТ, Решение №35 от Протокол №3 от 12.03.2014 г.на Експертния съвет по устройство на територията и решение № КЗЗ-08 от 27.11.2014 г. на Комисия за земеделските земи при Министерство на земеделието и храните, Великотърновският общински съвет одобрява:

 

1. Подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ № 016004, местност „Ръта” в землището на с.Малки чифлик, община Велико Търново, относно промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди- за „жилищно застрояване”- предвижда се свободно застрояване на жилищна сграда, при следните устройствени показатели: височина - 10м, плътност на застрояване – мах.60%; коефициент на застрояване /Кинт/- мах.1,2; минимално озеленена площ - 40%,; линиите на застрояване и разположението на сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта.

 

2. ПУП- парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура- трасе за външно електрозахранване на жилищна сграда в

ПИ № 016004, местност „Ръта” в землището на с. Малки чифлик, община Велико Търново                            

  

3. План – схема за електрификация към ПУП – план за застрояване за ПИ № 016004, местност „Ръта” в землището на с. Малки чифлик, община Велико Търново      

 

На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева/                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ