Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 77 от 29.01.2015 г. Решение № 1412

Решение № 1412

Препис-извлечение от Протокол № 77

от заседание на Общински съвет,

проведено на 29.01.2015 година

 

ОТНОСНО: Даване разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот № 075021, местност „Маринкините мостчета”,землище на с.Леденик,община Велико Търново ,с цел промяна предназначението на земеделски имоти за неземеделски нужди и определяне ново предназначение за „смесени обществено-обслужващи и производствено-складови дейности”, и одобряване на планово задание за изработване на подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот № 075021

 

РЕШЕНИЕ № 1412

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА, чл.124-а, ал.1 във връзка с ал.5 ЗУТ, чл.124-б, ал.1 ЗУТ , чл.125, ал.1 ЗУТ във връзка с чл.12, ал.2 ЗУТ, заявление с вх. регистрационен индекс и дата 94 ВВ-4120 от 18.12.2014г. от Венцислава Дончева Рашкова, от гр. Велико Търново, бул.”Тодор Балина” № 2, ет.1 и писмо с изх.№ 3949 от 08.12.2014г. на РИОСВ – Велико Търново, Великотърновският общински съвет реши :

 

1. Одобрява техническо задание, изготвено по реда на чл.125 от ЗУТ от Венцислава Дончева Рашкова, за изработване на подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот № 075021 ,местност „Маринкините мостчета”,землище на с.Леденик, община Велико Търново, и определяне ново конкретно предназначение на имота за „смесени обществено-обслужващи и производствено-складови дейности”- устройствена зона „смесена обслужваща и производствено-складова зона” /Соп 2/ и застрояване с малка височина – до 10,00м

 

2. Дава разрешение за изработване на:

- подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот № 075021 , местност „Маринкините мостчета”,землище на с.Леденик,община Велико Търново, начин на трайно ползване – нива , категория на земята – осма и определяне ново конкретно предназначение на имота за „смесени обществено-обслужващи и производствено-складови дейности”- устройствена зона „смесена обслужваща и производствено-складова зона” /Соп 2/ и застрояване с малка височина – до 10,00м;

- план-схеми за водоснабдяване и канализация, и електрозахранване на поземлен имот № 075021 ,местност „Маринкините мостчета”,землище на с.Леденик,община Велико Търново към ПУП – план за застрояване.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ