Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 77 от 29.01.2015 г. Решение № 1413

Решение № 1413

Препис-извлечение от Протокол № 77

от заседание на Общински съвет,

проведено на 29.01.2015 година

 

ОТНОСНО: Одобряване на проект за ПУП- Парцеларен и трасировъчен план за външно ел.захранване на жилищна сграда в УПИ III, кв.57 по плана на с.Ветринци, общ.Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 1413

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ и чл.108, ал.2 от ЗУТ, решение №133 от Протокол № 9/12.11.2014г. на Експертния съвет по устройство на територията при Община Велико Търново, Великотърновсият общински съвет одобрява:

- Подробен устройствен план – парцеларен план за външно електрозахранване на обект: „Жилищна сграда” в УПИ III, кв.57 по плана на с.Ветринци, общ.Велико Търново - електрозахранването ще се осъществи от съществуващ стълб (СрН), разположен в имот №034005 с начин на трайно ползване - пасище, публична общинска собственост, продължава в посока запад, след което навлиза в регулационните граници на населеното място, пресича проектна улица и навлиза в захранвания имот.

- план-схема за кабелна линия 20 kV към ПУП- план за застрояване.

 

На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез Община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ