Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 77 от 29.01.2015 г. Решение № 1414

Решение № 1414

Препис-извлечение от Протокол № 77

от заседание на Общински съвет,

проведено на 29.01.2015 година

 

ОТНОСНО: Даване разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот № 020404 по КВС в землището на с.Беляковец, община Велико Търново, местност „Костадинка” за определяне ново предназначение на имота за „жилищно застрояване”, подробни устройствени планове – парцеларни планове за външни трасета за електрозахранване и водоснабдяване, план-схеми за водоснабдяване и канализация, и електрозахранване на ПИ № 020404 по КВС в землището на с.Беляковец, община Велико Търново, местност „Костадинка към ПУП – план за застрояване, и одобряване на планово задание за изработване на подробен устройствен план –план за застрояване за ПИ № 020404 по КВС в землището на с.Беляковец, община Велико Търново, местност „Костадинка”

 

РЕШЕНИЕ № 1414

                  

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА, чл.124-а, ал.1 във връзка с ал.5 ЗУТ, чл.124-б, ал.1 ЗУТ , чл.125, ал.1 ЗУТ във връзка с чл.12, ал.2 ЗУТ, заявление с вх. регистрационен индекс и дата 94 ИИ-1850 от 17.12.2014г. от Илия Илиев Данев и писмо с изх.№ 3852 от 18.11.2014г. на РИОСВ – Велико Търново, Великотърновският общински съвет реши :

 

1. Одобрява техническо задание, изготвено по реда на чл.125 от ЗУТ от Илия Илиев Данев, за изработване на подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот № 020404 по КВС в землището на с. Беляковец, община Велико Търново, местност „Костадинка” и определяне ново конкретно предназначение на имота за „жилищно застрояване” –изграждане на жилищна сграда с малка височина-до 10 м.

 

2. Дава разрешение за изработване на:

- подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот № 020404 по КВС в землището на с.Беляковец, община Велико Търново, местност „Костадинка” и определяне ново конкретно предназначение на имота за „жилищно застрояване” –изграждане на жилищна сграда с малка височина-до 10 м.

-   подробни устройствени планове - парцеларни планове за външни трасета за електрозахранване и водоснабдяване на поземлен имот № 020404 по КВС в землището на с.Беляковец, община Велико Търново, местност „Костадинка”

- план-схеми за водоснабдяване и канализация и електрозахранване на ПИ № 020404 по КВС в землището на с.Беляковец, община Велико Търново, местност „Костадинка”

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ