Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 77 от 29.01.2015 г. Решение № 1415

Решение № 1415

Препис-извлечение от Протокол № 77

от заседание на Общински съвет,

проведено на 29.01.2015 година

 

ОТНОСНО: Даване разрешение за изработване на Проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект: Път ІІІ-504 „Самоводене-Обединение“ от км 0+000 до км 26+113,60 –Колектори за дъждовни води в с.Ресен общ.Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 1415

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124-а, ал.1 във връзка с ал.5 ЗУТ, чл.124-б, ал.1 ЗУТ , чл.125, ал.1 ЗУТ и заявление с вх.12-8/08.01.2015г. от Агенция „Пътна инфраструктура“ към МРРБ-София, Великотърновският общински съвет дава разрешение за изработване на :

- Подробен устройствен план – Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура – трасе за отвеждащи колектори, преминаващи през имоти, находящи се в землището на с.Ресен общ.Велико Търново обл.Велико Търново за обект: Път ІІІ-504 „Самоводене-Обединение“ от км 0+000 до км 26+113,60, както следва:

ПИ №000237 с НТП: полски път, общинска публична собственост; ПИ №193026 с НТП: полски път,общинска публична собственост; ПИ №193020 с НТП: пасище, мера, общинска публична собственост, ПИ №193023 – пасище мера, общинска публична собственост и ПИ №179001 – частна собственост с НТП: нива.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ