Начало Наредби Действащи наредби СТАТУТ на награда „Култура“ на Община Велико Търново за високи постижения в областта на изкуствата и културата

СТАТУТ

НА НАГРАДА „КУЛТУРА“

НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ЗА ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА ИЗКУСТВАТА И КУЛТУРАТА

 

І. ЦЕЛ НА НАГРАДАТА:

Чл.1. Наградата има за цел да отличи най-високите постижения в областта на изкуствата и културата и стимулира таланта и творчеството съобразно специфичната културна среда в община Велико Търново.

Чл.2. Наградата се присъжда ежегодно за високи творчески постижения и изяви в периода от 1 май на предходната година до 1 май на настоящата година на творци или творчески колективи за конкретен продукт на културата (произведение, явление, събитие), с реален принос за културния живот и престиж на общината и дълготраен характер в две категории:

2.1  за ярки постижения в областта на изкуствата и културата;

2.2  за най-успешен дебют или изява на млад творец (с творчески изяви до 5 години).

Чл.3. Наградата „Култура“ представлява за всяка от категориите: пластичен знак, почетен диплом и сума от  2500 лв.

 

ІІ. УСЛОВИЯ И КРИТЕРИИ ЗА НОМИНИРАНЕ:

Чл.4. За награда могат да бъдат предложени индивидуални творци и творчески колективи.

Чл.5. За номиниране се представят следните документи:

- мотиви за номинацията в обем до две страници;

- документи, аргументиращи мотивите за номинацията;

- кратка творческа биография на номинирания.

Чл.6. Номинации могат да правят неправителствени организации, браншови организации, творчески сдружения и гилдии, граждански сдружения в областта на културата, висши учебни заведения, културни и образователни институции в община Велико Търново. Всяка организация има право на една номинация в отделните категории.

Чл.7. Номинации не могат да правят от самите кандидати за наградата.

Чл.8. Наградата не се присъжда посмъртно.

Чл.9. Критериите за номиниране са:

- международни награди и отличия;

- национални награди и отличия;

- широк положителен отзвук от събитието в националните и световните медии;

- цялостно представяне пред многобройна публика;

- максимално вписване в контекста на специфичната културна среда във Велико Търново;

- задължително представяне пред публиката във Велико Търново;

- иновативност и оригиналност.

 

ІІІ. КОМИСИЯ ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА НАГРАДАТА:

Чл.10. Номинации се подават в писмен вид до Великотърновския общински съвет в срок до 1 май на текущата година.

Чл.11. В срок до 15 април ПК по образование, наука и култура изготвя предложение за експертна комисия, която прави селекция на номинациите.

Чл.12. Експертната комисия се състои от седем членове, предложени от:

12.1 ПК по образование, наука и култура – трима

12.2 Зам.-кметът по „Култура, образование и социални дейности“

12.2 Директорът на Дирекция „Култура и туризъм“

12.3 Обществен съвет по култура - двама

12.4 Председател –председателят на ПК по образование, наука и култура.

Чл.13. Номинирано за наградата лице не може да участва в работата на експертната комисия.

Чл.14. Съставът на експертната комисия се утвърждава със заповед на Кмета на Община Велико Търново до 1 май.

Чл.15. Решенията на експертната комисия се вземат с явно гласуване и с обикновено мнозинство. Решенията на комисията са окончателни.

Чл.16. В срок до 15 май експертната комисия изготвя свое предложение за до три номинации във всяка от категориите, класирани от първо до трето място.

Чл.17. ПК по образование, наука и култура на свое заседание избира по една номинация от всяка категория.

Чл.18. Председателят на ПК по образование, наука и култура внася предложение за присъждане на наградата „Култура“ за решение на заседание на Великотърновския общински съвет преди 24 май.

 

ІV. ВЪЧВАНЕ НА НАГРАДАТА:

Чл.19.Наградата се връчва от Кмета на Общината на тържествена церемония в навечерието на 24 май – Ден на българската просвета и култура и славянската писменост.      

Чл.20.Наградените и техните отличени постижения се вписват в Почетна книгата на град Велико Търново.

Този Статут влиза в сила от датата на приемането му от Великотърновския общински съвет.

 

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ