Начало Заседания Дневни редове Дневен ред на 79-то заседание - 26.02.2015 г. (проект)

 ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

На основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 49, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Председателят на Великотърновски общински съвет свиква общинските съветници на седемдесет и девето заседание, което да се проведе на 26.02.2015 г. /четвъртък/ от 09.00 часа в Голяма зала на Община Велико Търново, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Отчет за изпълнение на Програма за управление 2011-2015 г. за 2014 г., Вх. № 3181/28.01.2015 г.

2. Отчет на изпълнението на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС, държавния бюджет и общински средства за програмния период 2007 – 2013 г., Вх. № 3202/11.02.2015 г.

3. Доклад за изпълнение на ОУП за 2014 г., Вх. № 3213/13.02.2015 г.

4. Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Велико Търново през 2015 г., Вх. № 3209/12.02.2015 г.

5. Съгласие за увеличаване на собствения финансов принос на Община Велико Търново по проект „Подкрепа за реконструкция/обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации“, Вх. № 3217/13.02.2015 г

6. Изменения и допълнения в Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Вх. № 3206/11.02.2015 г.

7. Промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Велико Търново, Вх. № 3212/13.02.2015 г.

8. Провеждане на общо събрание на „Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци-ООД“, Вх. № 3211/13.02.2015 г.

9. Закриване на ПГС „Кольо Фичето“, гр. В. Търново, Вх. № 3214/13.02.2015 г.

10. Обособяване на ученическо общежитие към ПГС „Кольо Фичето“ като самостоятелно обслужващо звено – Общинско ученическо общежитие „Кольо Фичето, Вх. № 3215/13.02.2015 г.

11. Приемане на Отчет за 2014 г. на План за действие на Община Велико Търново за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация, Вх. № 3205/11.02.2015 г.

12. Питане от Николай Илчев Илиев – общински съветник, Вх. № 3224/16.02.2015 г.

13. Приемане на анализ на правното състояние, начална цена и определяне метод на приватизация за продажба на имот, с. Дичин, Вх. № 3228/18.02.2015 г.

14. Намаляване на началните цени за продажба на общински нежилищен имот, с. Арбанаси, Вх. № 3229/18.02.2015 г.

15. Намаляване на началната цена за продажба на имот, гр. В. Търново, Вх. № 3230/18.02.2015 г.

16. Безвъзмездно прехвърляне на собственост по чл. 54 от ЗДС, Вх. № 3222/16.02.2015 г.

17. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Пчелище, Вх. № 3216/13.02.2015 г.

18. Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост, гр. Велико Търново, Вх. № 3187/05.02.2015 г.

19. Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост, гр. Дебелец, Вх. № 3188/05.02.2015 г.

20. Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост, с. Никюп, Вх. № 3189/05.02.2015 г.

21. Отдаване пад наем на имот публична общинска собственост, язовир, с. Балван, Вх. № 3218/13.02.2015 г.

22. Отдаване пад наем на имот публична общинска собственост, рибарник, с. Ресен, Вх. № 3219/13.02.2015 г.

23. Отдаване пад наем на имот публична общинска собственост, язовир с. Присово, Вх. № 3220/13.02.2015 г.

24. Определяне на трима общински съветници за членове на Комисията за избор на носителя на Награда „Велико Търново“, Вх. № 3184/03.02.2015 г.

25. Присъждане на Награда „3-ти март“

 

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ