Начало Заседания Протоколи Протокол № 78 от 12.02.2015 г.

 ПРОТОКОЛ № 78

 

от седемдесет и осмото заседание на Великотърновския общински съвет, проведено на 12.02.2015 г. от 09.00 часа в залата на община В. Търново. Присъстват 34 общински съветника. Отсъстват г-н Росен Иванов, г-н Стефан Михайлов и г-н Валентин Ламбев.

 

Заседанието беше открито от г-н Николай Ашиков, който съобщи, че в залата има необходимия кворум и даде думата на общинските съветници за предложения по проекта за дневен ред.

 

1. Утвърждаване промените по бюджета и индикативен разчет за сметките от Европейския съюз на Община Велико Търново по приходната и разходната част на отчета за 2014 г.; Приемане отчета за изпълнение на бюджета и индикативен разчет за сметките от Европейския съюз на Община Велико Търново за 2014 г.; Приемане отчета на инвестиционната програма за 2014 г., Вх. № 3175/27.01.2015 г.

2. Приемане проект на бюджет за 2015 г., индикативен разчет за сметките от Европейския съюз за 2015 г. на Община Велико Търново и инвестиционна програма за 2015 г., Вх. № 3176/27.01.2015 г.

3. Промяна в Правилника за организацията и дейността на ОП „Зелени системи“, Вх. № 3127/15.01.2015 г.

4. Актуализация на Програма „Изкуство и култура Велико Търново“ – Правила за реда и условията за финансиране на проекти в областта на изкуството и културата от бюджета на Община Велико Търново през 2015 г., Вх. № 3177/27.01.2015 г.

5. Отмяна на чл. 125А от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Вх. № 3168/24.01.2015 г.

6. Утвърждаване на промени в годишния план за ползване на дървесина от горските територии, собственост на Община Велико Търново за 2015 г. и приемане начина на нейното ползване, Вх. № 3171/26.01.2015 г.

7. Участие на Община Велико Търново в сдружения по реда на ЗУЕС за нуждите на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, Вх. № 3186/05.02.2015 г.

8. Включване в годишния план за приватизация за 2015 г. и откриване процедура за приватизация на имот, с. Дичин, Вх. № 3192/06.02.2015 г.

 

Предложения за промяна на дневния ред не бяха направени. Проектът за дневен ред беше подложен на гласуване.

Дневният ред беше приет с 28 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Утвърждаване промените по бюджета и индикативен разчет за сметките от Европейския съюз на Община Велико Търново по приходната и разходната част на отчета за 2014 г.; Приемане отчета за изпълнение на бюджета и индикативен разчет за сметките от Европейския съюз на Община Велико Търново за 2014 г.; Приемане отчета на инвестиционната програма за 2014 г., Вх. № 3175/27.01.2015 г.

2. Приемане проект на бюджет за 2015 г., индикативен разчет за сметките от Европейския съюз за 2015 г. на Община Велико Търново и инвестиционна програма за 2015 г., Вх. № 3176/27.01.2015 г.

3. Промяна в Правилника за организацията и дейността на ОП „Зелени системи“, Вх. № 3127/15.01.2015 г.

4. Актуализация на Програма „Изкуство и култура Велико Търново“ – Правила за реда и условията за финансиране на проекти в областта на изкуството и културата от бюджета на Община Велико Търново през 2015 г., Вх. № 3177/27.01.2015 г.

5. Отмяна на чл. 125А от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Вх. № 3168/24.01.2015 г.

6. Утвърждаване на промени в годишния план за ползване на дървесина от горските територии, собственост на Община Велико Търново за 2015 г. и приемане начина на нейното ползване, Вх. № 3171/26.01.2015 г.

7. Участие на Община Велико Търново в сдружения по реда на ЗУЕС за нуждите на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, Вх. № 3186/05.02.2015 г.

8. Включване в годишния план за приватизация за 2015 г. и откриване процедура за приватизация на имот, с. Дичин, Вх. № 3192/06.02.2015 г.

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Утвърждаване промените по бюджета и индикативен разчет за сметките от Европейския съюз на Община Велико Търново по приходната и разходната част на отчета за 2014 г.; Приемане отчета за изпълнение на бюджета и индикативен разчет за сметките от Европейския съюз на Община Велико Търново за 2014 г.; Приемане отчета на инвестиционната програма за 2014 г., Вх. № 3175/27.01.2015 г.

 

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Процедура. Аз зная, че практиката е кметът или който и да е да представи в общи линии отчета, бюджета и тогава да тръгне дискусията. Не зная дали това ще стане, но за да изпреварим малко, искам пояснение, което вероятно е важно за всички - относно предложението на г-н Панов, написаното с курсив. Каква е релацията между чл. 79 от ЗДБ на Република България за 2014 г. и това предложение? Второ: не е ли със задна дата да гласуваме нещо? И ако това е така, не трябва ли да коригираме и изплатените просрочени задължения, защото от справката, която имам, към третото тримесечие са изплатени 1 021 000, а за четвъртото не се предвиждат, т.е. остават милион и няколко, които са неразплатени и те се натрупват към новите.

Това за мен е процедура, защото то налага обяснения, ако искате или ако можете да ги дадете. Процедурата е: Обсъждането на двете точки ли ще мине заедно или… И не трябва ли на база на това, което ние правим с двата курсивни текста, да актуализираме неразплатените? И другото: да ми кажете корелацията между ЗДБ, на който се базирате, и текста, който предлагате. И това допустимо ли е: със задна дата да коригираме двете числа?

По същество. Преди няколко дена с г-н Маринов си бъбрехме дружески относно поредната ни среща за бюджета и там направихме една рекапитулация, в която се оказа, че той има 19 бюджета, това му е деветнадесетият, а на мен ми е осемнадесетият и от тази гледна, най-малко, той е по-добър от мен; признавам го. Моите бяха четири в държавно управление, четири в общинско управление и 12 в опозиция. Искам да му кажа сега: в тези 18 бюджета нито един път никой не пророни даже и дума на благодарност към хората, които си платиха данъците в предходната години и благодарение на които се държат функциите на общината, защото това е израз на уважение към нашите съграждани, към нашите фирми, които в трудни условия си плащат данъците и дават възможност да се развиват общински дейности. Аз искам лично да кажем едно „благодарим” на тези хора.

Ние отправихме към г-н Кмета една поредица от въпроси, на които нямаме отговор. Някои от тях получихме, като видяхме бюджета, а то беше още на 13 януари, на други нямаме отговор. Например, нямаме отговор колко са фактурираните задължения към 31 декември, които не са разплатени към 15 януари, но какво да се прави, ще се справяме с информацията, която имаме.

Наскоро четох един колега. Той казва, че това е най-слабият мандат в последните няколко години: финансови проблеми, европроекти и не зная какво още. Доколкото си спомням, той миналата година се „въздържа” от Бюджет 2014. Аз подкрепих Бюджет 2014 заедно с г-н Методиев – тогава той като член на групата на БСП. И какви бяха аргументите ми? Единият от тях беше, че е представен анализ и тогава си позволих да обърна внимание на г-н Панов, че тези хора, тези служители, тези млади специалисти трябва да бъдат по някакъв начин възнаградени. Не зная дали това е станало; дано да е станало, защото бях възхитен.

Имам обаче други опасения. Когато показах в кръга на дружеския шарж на г-н Ашиков розов картон, последиците бяха за децата - Рози и Диляна; когато повдигнахме въпроса за разходите в уличното осветление (няма да кажа една друга дума, която също започва с буквата „р”), г-н Ашиков ми каза, че го е отнесъл служителят Христо Грозев. Не зная защо се получава и някакси не смея: ай съм проговорил, и някой страда. Сещам се за друго: в политиката отношенията са между опоненти, но има и човешка страна. Ето например, с г-н Тодор Тодоров в човешки план сме приятели, в политически план сме опоненти. Неслучайно с последните си жълти стотинки, в знак на човешко отношение го почерпих едно кафе преди десетина дена. Но така или иначе, ние сме доказвали, че сме една последователна опозиция - БСП, друга тук няма.

Няма финансово предложение, което ние да не сме подкрепили, но в същото време не мога да подкрепя отчет за бюджет, в който приходите не са изпълнени с 2 250 000 лв. Не мога да подкрепя бюджет, в който г-н Панов се е подписал на анализа - той е от миналата година, тази година анализ няма. Той казва: „Община Велико Търново следва да не поема необезпечени разходи и да следи разходните ангажименти да не изпадат в просрочие”. В резултат на тези намерения просрочените задължения станаха от 2 007 000 лв. на 2 877 000 лв. Как да подкрепя този отчет?

Как да подкрепя отчет, в който се залагат (и то правилно) по едно просто тройно правило 920 000 лв. за електроенергия, а ние харчим 1 300 000 лв. и повече. Увеличава се мощността с 20 киловата. Реално, ние сме изразходвали, поне по данни, които Вие давате, 1 600 000 лв. по една най-тежка процедура, т.е. 12 часа да работи, всички лампи да работят, всички мощности да са включени и какво ли не още. А ние сме изхарчили и сме платили 1 315 000 лв.. Какъв е контролът? А училищата, а детските заведения, а вода?

Професор Харалампиев, Вие ме питате какво предлагам. Ето това предлагам - пълен анализ на тези разходи, които са по външни услуги. Няма нито една външна услуга, в която да са предвидени пет и да са пет или пет и половина. С огромна разлика, с пъти повече. Как да подкрепя такъв бюджет?

Това са моите основания. Ние подадохме ръка, ние искахме публичен дебат с г-н Кмета. Тази дискусия щеше да бъде полезна и за общината, и за кмета, и за нас, като Общински съвет, защото в началото с това почнах: ние сме овластени тези стотинки, които първи ги плащат пенсионерите като данъци, да ги харчим като хората. Ето, там е резервът. Ние поискахме една политика и когато му дойде времето, ще я лансираме.

Отново завършвам с това: в живота не всичко е черно и бяло, не може да се каже (и ние никога не сме твърдели такова нещо) че този мандат е най-калпавият. Напротив, в този мандат се постигнаха и добри неща, но можеше да бъдат постигнати и по-добри неща и едни по-добри параметри, ако имаше един публичен диалог, от който, за съжаление, бяхме отклонени и мисля, че взаимно загубихме от това. Надявам се за в бъдеще да бъде нещо друго!

 

Предложението по т. 1 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Стефан Антонов - против, Лидия Прокопова - против, Желка Денева - против, Петко Тюфекчиев – против, Стоян Витанов - против, Станислав Рашков - за, Йордан Грозданов - за, Любен Велчев - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Ваня Павлова - за, Драгош Методиев – за, Николай Илчев – за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров – въздържал се, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 27 „за”, 5 „против” и 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1418

 

1. На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл. 124 и чл.140, ал. 1 от Закона за публичните финанси, Великотърновски общински съвет утвърждава промените по бюджета и по сметките за средствата от Европейския съюз за 2014 година по Приложение 1 и промените по Инвестиционната програма на Община Велико Търново по Приложение 1А.

2. На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА във връзка с чл.140, ал. 5 от Закона за публичните финанси, Великотърновски общински съвет приема годишния отчет по приходната и разходната част на бюджета и по сметките за средствата от Европейския съюз на Община Велико Търново за 2014 година, разходите за делегираните държавни дейности, местните дейности и делегираните държавни дейности, дофинансирани с местни приходи по Приложение 2, Приложение 3, Приложение 3В,   Приложение 6 и отчета на Инвестиционната програма на Община Велико Търново към 31.12.2014 година по Приложение 4.

3. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.79 от ЗДБРБ за 2014 година, Великотърновски общински съвет изменя т. 13 от Решение №1009/12.02.2014 година, както следва:

13. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. в размер на 25 млн. лева.

4. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.79 от ЗДБРБ за 2014 година, Великотърновски общински съвет изменя т. 14 от Решение №1009/12.02.2014 година, както следва:

14. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г. в размер на 29,5 млн. лева.

5. На основание чл.9 от Закона за общинския дълг, Великотърновски общински съвет приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг, съгласно Приложение 7 и във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА изменя т.8 от Решение №1009/12.02.2014 г. на ВТОбС както следва:

8.1. Максималният размер на новия общински дълг, който може да бъде поет през 2014 г. е 2 400 000 лева, което не включва Фонд „ФЛАГ”

8.2. Максималния размер на общинския дълг към края на 2014 година не може да надвишава 3 707 150 лева, което не включва Фонд „ФЛАГ”;

6. На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет утвърждава реализирания преходен остатък по бюджета на Община Велико Търново за 2014 г. по чл. 90, ал.1 на ЗДБ на РБ за 2014г., съгласно Приложение 8.

7. Приема отчета на План сметката на приходите и разходите за 2014 г. по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ /Приложение 18/.

8. Във връзка с т.11 от ДДС №15/12.12.2014 година, относно изготвянето и представянето на отчетите за касовото изпълнение на бюджетите и извънбюджетните фондове към 31.12.2014 година, Община Велико Търново няма да разполага с протокол за засечки по контролни позиции. В случай на констатирани неравнения, възлага на Кмета на Община Велико Търново да отрази служебно промените по бюджета и отчета на Община Велико Търново към 31.12.2014 година, като информира Великотърновски общински съвет за направените промени.

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане проект на бюджет за 2015 г., индикативен разчет за сметките от Европейския съюз за 2015 г. на Община Велико Търново и инвестиционна програма за 2015 г., Вх. № 3176/27.01.2015 г.

 

След като прочете становищата на постоянните комисии по точката, председателят на Общинския съвет даде думата на г-жа Широкова за доклад на ПК по БФ.

Г-жа КАЛИНА ШИРОКОВА – председател на ПК по БФ: Доклад относно предложенията и становищата на постоянните комисии към 78-то заседание на Великотърновския общински съвет.

Уважаеми дами и господа, постъпили са предложения от инж. Даниел Панов относно „Утвърждаване промените по бюджета и индикативен разчет за сметките от Европейския съюз на община Велико Търново по приходната и разходната част на отчета за 2014 г.; Приемане на отчета за изпълнение на бюджета и индикативен разчет за сметките от Европейския съюз на община Велико Търново за 2014 г.; Приемане отчета на Инвестиционната програма за 2014 г. с вх. № 3175 от 27.01.2015 г.” и „Приемане на проект за бюджет за 2015 г., индикативен разчет за сметките от Европейския съюз за 2015 г. на община Велико Търново и Инвестиционната програма за 2015 г.” с вх. № 3176 от 27.01.2015 г.

На 21.11.2014 г. се проведе обществено обсъждане на проекта за бюджета за 2015 г. Съгласно изискванията на чл. 84, ал. 2 от Закона за публичните финанси на 05.02.2015 г. се проведе обществено обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета за 2014 г. съгласно изискванията на чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси. То беше организирано и водено от председателя на Общинския съвет г-н Николай Ашиков. ПК по БФ към Общинския съвет разгледа становищата на постоянните комисии към Общинския съвет и обобщи:

Постоянните комисии по УТТП, ЗСД, СТДМ, ИВСПИЕСМВ, НПУОР, ЗГООС, ОНК, ОС, ПГОБК подкрепят предложенията за решения. Съгласно становището на НСПСК: „Подкрепя предложението за приемане на Инвенстиционната програма за 2015 г. в частта й „Финансиране със средства от „Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи”. Предлага при преизпълнение на приходната част от „Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи” над 377 199 лв. да се заложат средства в & 5206 за ремонт на недовършен участък от пътя от кв. „Чолаковци” до гр. Дебелец, с източник на финансиране „Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи” или от „други източници”.

Съгласно становищата ПК по БФ заседава на 04.02.2015 г. и обсъди всички решения и предложения на постоянните комисии към Великотърновския общински съвет и изразява следното: ПК по БФ подкрепя внесените от инж. Даниел Панов – кмет на община Велико Търново, предложения за решение и предлага да влязат в зала за обсъждане.

Уважаеми дами и господа, предложението от инж. Даниел Панов относно приемане на проекта за бюджета за 2015 г., индикативен разчет за сметките от Европейския съюз за 2015 г. на община Велико Търново и Инвестиционната програма за 2015 г. е изготвено съгласно ясни принцип и приоритети, законосъобразно, на база нормативна уредба, и предлагам да бъде подкрепено.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: По стечение на обстоятелствата, по технически причини, се налага да импровизирам в изказването си, но то комуникира с поведението на част от администрацията на кмета Панов, което аз не приемам като поведение. Няма как при сериозността, с която се отнасяме и при поведението, което отдаваме на значими въпроси като бюджета на община Велико Търново, да се демонстрира едно самодоволно поведение, което малко или много дразни, но аз ще запазя самообладание, тъй като след няколко месеца навлизате в сериозна кампания и там всеки ще има възможност да каже това, което мисли. Точно заради това към настоящия момент аз ще бъда изключително периферен, без да давам основание на всички тези, които си мислят, че могат да жонглират с моята компетентност, да им подсказвам техните пропуски, т.е. ще продължа и ще ги оставя да бъркат. За съжаление, страдат гражданите на Велико Търново, но от друга страна, прави екипа на „Нашия град” още по-силен, като времето доказва, че всичко, което ние сме изнесли от тази трибуна, едно към едно се припокрива с фактите и с нормативната база.

В този ред на мисли, аз не мога да се съглася с доста от нещата, които са в предложението на г-н Кмета и по начина, по който са ни предоставени. Въпреки всичко, след разговорите и консултациите лично с него и проявеното разбиране от негова страна и подкрепата, която той заявява, че ще осъществи, аз искам да направя аналог между това, което той, аз и всички, които мислим, че трябва да има приоритетност в проблемите, за да можем да ги степенуваме и да ги решаваме по-значимост. Аз ще съпоставя това, което визуализарм пред вас, с това, което представлява предложение на една група, която иска пренасочване на средства, което аз категорично няма да подкрепя. Затова оставям на вас Вие да прецените кое е по-значимо: дали това, което виждате в момента; това, с което великотърновци ежедневно се сблъскват, или трябва да удовлетворяваме определени капризи. Неслучайно го казвам и си поемам отговорността за това, което казвам, защото това е каприз.

Аз мисля, че на този етап това, което чака с десетилетия и има разбиране, че трябва да бъде извършено, това е инфраструктурата, по която всички ние се движим. Но заедно с това тук ще видите и репортажи от дворове на детски градини, които аз, от уважение към институциите, няма да кажа как се казват, тъй като г-н Кметът знае и е поел ангажимент това нещо да се оправи. Ето, това е дворно пространство на една детска градина, голяма детска градина с много сериозен авторитет. Вижте в каква среда са принудени нашите деца да израстват в момента! Нарочно правя това по показателен начин, за да си помислите хубаво дали трябва да пренасочваме или да добавяме, примерно в конкретния случай, още пари за футбола, още пари за някакви други спортове. И аз съжалявам и затова казах, че ще бъда изключително периферен: от три дена, които са ни определени за постоянните комисии, в два от тях ние говорим единствено и само за футбола и тук-там вкарваме леки акценти или окраски по същността, по която трябваше да дебатираме. И там, в един мой спор с колежка от групата на БСП аз се ангажирах и казах, че ще визуализирам каква е моята представа за приоритетност и към какво трябва ние всички, не само единствено кметът (защото той без нашата помощ няма как да го направи) да се концентрираме. Защото на повечето от нас това ни е последен бюджет, който приемаме. (Аз ще моля отношението и възможността, която давате постоянно на колегите от определена група, които се изказват, да се възползвам от тях.) Защото без нашата помощ няма да се случи това, което искаме всички ние. А ние искаме промяната, към която г-н Кметът е тръгнал, и без нас, без конкретиката, която в момента визуализирам, няма как да се случи.

Аз ще бъда конкретен единствено и само че освен с критиката имам и акцент, в който държа да похваля това, което е направил директорът на Регионалния исторически музей. Направил си е труда да защити всичко това, което ние имаме като усещане, че трябва да се направи, т.е. да инвестираме в реставрирането на паметници на културата, които носят приходи за общината и това е похвално. Нещо, към което общината назад в годините нямаше поглед или не чак в такъв обем. В унисон с това обаче, като контрапункт, аз не мога да се съглася с това, което ни се предлага от Дирекция „Култура”. Там имаме само един списъчен състав на мероприятията, без никаква калкулация колко струва всяко едно от тях.

Въпреки всичко, в коментара си аз казах, че ще подкрепя този бюджет, защото отново в личен разговор дадох един-единствен пример със „Сребърна Янтра”. Не може такъв значим международен форум, свързан с развитието на нашите деца, ние да подпомагаме само с 5000 лв., при положение че в тези нови проекти, които в момента се разгръщат, ние стартираме програми и подпомагаме начинаещите с 10 000 лв., а тези, които вече са се утвърдили и носят авторитет на общината, само с 5000 лв. Мисля, че това, най-малкото, е неравностойно и несправедливо.

За да завърша: също съм получил уверението, че напред във времето ще бъде преразгледан този въпрос; същото нещо, което каза и г-н Кметът относно искането за увеличаване обема на парите за футболния клуб и тогава всички ние ще вземем решение какво правим по-нататък, а не сега, защото, виждате ли, гледаме бюджета и навлизаме в някаква кампания давайте за нещо, за което мимоходом назад във времето сме се докосвали.

И какво се получи миналата година? Член на групата на БСП направи предложение, което, въпреки че не бях съгласен, аз подкрепих. И групата на БСП не подкрепи като цяло бюджета, въпреки че аз не ги деля като физически лица, приемам ги като колективен орган. Затова направих тази забележка, г-н Витанов, защото Ваше беше предложението за увеличаването на парите и въпреки несъгласието си, аз подкрепих и бях изключително разочарован, когато видях, че Групата на БСП не подкрепи бюджета, което прави традиционно всяка година. Трябва да бъдат чути тези неща. Поведението на групата беше изключително нелицеприятно. И това, което се случва в комисиите: вие започвате да се пазарите защо няма предложения в бюджета и в Инвестиционната програма, които да бъдат вложени, а в същото време вие не ги подкрепяте. Как да мислим всички в една посока, как да реализираме това, което вие видяхте в момента?

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: Г-н Димитров, не се прави така (както казва почетният гражданин Весела Лечева). Недейте да бъдете ментор на цяла политическа група и поне си прочетете протокола, за да видите, кой е направил предложението за ФК „Етър”; поне бъдете обективен. И след като казвате за „Сребърна Янтра”, че 5000 лв. били малко, има предложение и за Градския ученически парламент. И срещу Градския ученически парламент ли сте?

Аз не можах да разбера какво предложихте Вие. Защо противопоставяте спорт, хандбал, Градски ученически парламент? Не може да става всичко с противопоставяне! Недейте да се опитвате да манипулирате! Не че някой Ви вярва вече.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Колега, Вие явно в силното си желание да оригиналничите, не чувате какво говоря. Аз казах, че миналата година предложението за увеличаване на Футболния клуб беше направено от колегата Витанов. И в момента аз нищо не предлагам, правя изказване по точката от дневния ред, колега. Не сте Вие, който трябва да ми казвате какво трябва да правя.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Г-н Димитров, разберете: Петко Тюфекчиев направи предложението за футбола! Няма никакво значение, но той го направи. Аз подкрепих бюджета и казах защо.

Второ, тук има едно искане, едно предложение, Вашата стълбичка фигурира в нашето предложение, само че то беше отхвърлено. Аз се чудя какво предложение и кой е правил, та да е прието. Моля Ви, недейте се упражнява върху БСП. Ясно е, в България всички разбират от футбол и затова в рамките на едни пари, които не знаем как ги даваме, ние предложихме една минимална сума. Защото кой не иска да се направят стълбищата; кой не иска да се дадат повече пари на кметовете да си свършат мандата с нещо, което да оставят след себе си, хората да живеят по-добре в населените места? Не се случи; какво да правим? Затова предлагаме и футбола, и хандбала, и младежките дейности.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Много съм далече от мисълта точно аз да бъда ментор, и особено на БСП. Извинявайте, колега Витанов, аз държа едно предложение, което ми беше дадено при подписването в началото. Вижте какво пише тук: „Председател на БСП”. Никъде не пише: „Тюфекчиев”. Дайте да бъдем коректни! Кой заблуждава и кой какво прави, аз държа факти.

Г-н ИВАН АЛЕКСАНДРОВ: Бюджетът и Програмата, която ни се предлага за 2015 г., е реалистична. Тя е насочена към гражданите на Велико Търново от всички социални групи. В тази Програма са заложени ясни приоритети и реално изпълними цели. Когато разсъждаваме върху показателите, отразени в бюджетната рамка за изпълнение и проектиране на прихода и разхода на бюджетни средства за културните институти, се съобразяваме с Решение 830 от 3 декември на Министерския съвет и съответно това избягва спецификата на еквилибристика, а в същото време се придържаме към това, което са направили строгите разчети в рамките на делегираните дейности.

За да навляза в темата, ще се опитам само да направя една ретроспекция по първата тема, която е свързана с отчета. Отчетът за 2014 г. обективно отразява фактите от миналата бюджетна година и по категоричен начин фиксира реализирането на културни продукти, като акцентът естествено попада върху участието в проявите и усилията, съсредоточени по програмата и събитията, свързани с „Европейска столица на културата”. Събитията успешно презентираха културната история, духа на града пред местни, национални и международни публики. Изпълнението на програмата е изключително позитивен пример за взаимодействието на Общинската администрация, културните институти и гражданския сектор.

Планираните дейности през 2015 г. показват ангажираност върху общественозначими теми и проблеми и успешно подчертават участието на гражданите в културния живот на територията на общината, като важно място в този процес заемат читалищата. Необходимо е и крайно наложително да се изработи конкретна програма за финансиране на неотложните строително-ремонтни работи за читалищните сгради, за да отговарят на съвременните изисквания и да се превърнат в комплексни информационни центрове за мултиплицирани и творчески индустрии. Това кореспондира с децентрализация на културния живот от центъра към периферията и естетизиране на културните институти.

Характерни особености, свързани с изпълнението на бюджета в областта на културата, илюстрират разнообразието и динамиката на културния живот в община Велико Търново. По този повод подкрепям Приложение № 17, свързано с Културния календар, който има отворен характер и съответно ще се допълва през цялата година. Безрезервно подкрепям предложението на Приложение № 20, свързано с достъпа до култура в Регионалния исторически музей. Чрез програмата Музеят демонстрира грижата за културното наследство на променящия се град. Осъществявайки дейностите, заложени в приложението, ще се постигне превръщането на Велико Търново в град на творческа икономика. Настоящата година е изключително важна, тъй като я свързваме с предстоящите събития по повод 830 години от въстанието на Асеневци и възстановяване на българската държава и това ще увеличи разнообразието и динамиката на културния живот и ще подкрепи сътрудничеството между творците и институциите.

С особена пристрастност споделям идеята, г-н Панов, за актуализирането на бюджета през второто полугодие, съвместно с Министерството на културата, за да бъде обявен конкурс за изработването на идеен проект за нова библиотечна сграда. За културните институти е важно участието в програми и проекти от типа на БГ 08 и развитието на човешки ресурси, което ще доведе до допълнително доставяне на средства по трансфери и което ще обогатява културния живот и реализирането на иновативни решения в културното пространство. Това ще способства за утвърждаването на община Велико Търново в привлекателен център за живеене и успешно развитие на културния туризъм.

Представеният план ни дава основание за успешна, последователна политика и пълноценно културно участие в реализирането на платформи, свързани с общочовешки и общоевропейски ценности.

Г-н МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ: Ползвайки част от риториката на г-н Димитров, ще отбележа, че ако той беше периферен, аз ще бъда хиперпериферен и изказването ми ще бъде съвсем кратко.

Достатъчни ли са парите за култура? Не са. Достатъчни ли са парите за спорт? Не са. Достатъчни ли са парите за образование? Не са. В която и секторна политика да погледнем, парите не са достатъчни и няма как да бъдат достатъчни, защото великотърновци заслужават много. За съжаление, това са възможностите и ние трябва да бъдем достатъчно обективни.

Много от нас виждат по различен начин чашата – дали е наполовина пълна, или наполовина празна. Това е въпрос на собствен мироглед, въпрос на собствено усещане. Да, винаги можем да намерим минуси, за които се хванем. Да, винаги има какво да желаем и тук, от тази трибуна, лесно можем да даваме съвети и лесно можем да пишем рецепти.

Аз и колегата Камен Алексиев като представители на СДС от група „Синя коалиция”, „Реформаторски блок” ще подкрепим бюджета, защото това е един възможен и реален бюджет. Той не е най-добрият, който Велико Търново и великотърновци заслужават, но пак казвам: той е възможен.

Имаме доста притеснения; разбира се и ние имаме резерви: за поредна година нищо от това, което предлагаме като точки в Инвестиционната програма, не се приема, но трябва да погледнем с разбиране и да останем с очакване занапред. Отново ще повторя: ще подкрепим бюджета като реален и възможен към момента. Част от притесненията ще имам възможност да кажа и занапред, те са доста, но понеже обещах да бъда хиперпериферен, прекратявам дотук.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Постъпило е предложение от групата общински съветници от БСП, което е към тази точка, и трябва да го подложим на гласуване.

Предложението е относно „Промяна в разходната част на проекта за бюджет на община Велико Търново за 2015 г.”.

Уважаеми г-н Председател, в началото на тази година чрез Вас, вх. № 3110 от 13.01.2015 г. отправихме до кмета на общината искане за предоставяне на информация относно финансовото състояние на община Велико Търново и предложение за включване на обекти в Инвестиционната програма за 2015 г., както и за допълнително финансиране на определени дейности. Предложихме и дискусия. Последната бе отклонена от г-н Панов. Отговор на поставените въпроси не получихме, нито едно от инвестиционните ни предложения не бе включено в програмата.

При обсъждането на проектобюджет 2015 г. в ПК „Икономическа политика и др.” редуциран вариант на предложенията ни бе отхвърлен с 3 на 2 гласа.

Институционализираме предложенията си към сесията на Великотърновския общински съвет, като предлагаме следния проект за решение:

1. Намаляване разходите за осветление на улици и площади – местна дейност 604 параграф 1016 от 1 326 300 лв. на 1 270 300 лв.

Мотиви: По официални данни от администрацията при монтирани 12 594 осветителни тела в община Велико Търново, инсталирана мощност 1058 киловата, средно 12 часа работа на денонощие, при средна цена на 1 киловатчас – 0.2246 лв. с ДДС от 01.10.2014 г., евентуално увеличение от 01.04.2015 г. цената на електроенергията с 10 %, за разплащане на уличното и площадното осветление през 2015 г. ще са необходими максимално 1 144 000 лв. Остава резерв от 126 000 лв.

2.Увеличаване на разходите към Програмата за развитие на физическото възпитание и спорта на община Велико Търново Приложение 13, както следва:

Точка 2.8. ФК „Етър Велико Търново - от 70 000 на 100 000 лв.

Нова точка 2.9. ХК „Етър 64” – 20 000 лв.

Общо увеличение с 50 000 лв. – от 388 700 лв. на 438 700 лв.

3. Увеличение целеви разходи по бюджета (Приложение 3 Б), както следва:

Точка 18. Програма за младежки дейности – увеличение от 6000 лв. на 12 000 лв.

Мотиви: Съхраняване и разширяване спектъра на дейности, които млади хора до 30 г. развиват; създаване на оптимални условия за футболната ДЮШ, както и връщане на ФК „Етър Велико Търново” в професионалния футбол; запазване шампионския статут на най-титулования клуб за колективен спорт във всички възрасти ХК „Етър 64”, както и за подпомагане успешното му представяне на международната сцена.

Ако предложенията бъдат приети, промените да се отразят в съответните бюджетни книжа.

Моля предложението да бъде размножено и внесено на заседанието на Общинския съвет, подложено на обсъждане и гласуване в съответствие с Правилника за дейността на Велоикотърновскя общински съвет.

С уважение: Влентин Ламбев, председател на Групата съветници БСП.

Г-жа ЛИДИЯ ПРОКОПОВА: Подкрепям предложението за увеличаване на средствата за футболния клуб. Някои от по-възрастните, като мен, които в онази знаменателна 1984 година обявихме онези велики футболисти, които сега са начело на футбола в национален и в световен план като мениджъри и като треньори, и гласувахме тяхното почетно гражданство. Тогава всички ние се гордеехме и всички се обединихме около тази идея и Велико Търново беше славено в цяла България и в цял свят. На мен, като общински съветник и като гражданка, която не спортува, но милее за спорта, ми се иска славата на Велико Търново като футболен център да се възстанови. То не става с трохи, става със средства и затова аз апелирам към вас, наистина да увеличим средствата за футболния клуб. Редица талантливи малки търновчета са заминали в други футболни клубове извън Велико Търново, а с повече средства ще се създадат добри условия и ще могат да тренират на територията, да подсилят силата на нашия тим и да печелят бъдещи награди. Аз виждам футбола и като една туристическа атракция. Предстоят важни събития за Велико Търново с кръгли годишнини и гражданството е привлечено и от спортните мероприятия във Велико Търново; не само от културните дадености и културните ценности.

И за да не ставам втори път, ще продължа своето изказване. Защо определени колеги съветници постоянно визират групата на БСП, укорявайки я и търсейки ни сметка, защо ние даваме едно или друго предложение? На нас изборите са ни отредили да сме опозиция, а ролята на опозицията е да бъде коректив. Още повече, ние, като опозиция, предложихме редица добри неща, но нито едно не се прие. Съгласна съм с колегата Трифонов, че това е възможността за годината, че това са реалностите. Да, но трябва да има и обективно разпределение. Аз живея в този вип квартал, описан във вестник „Борба” само преди две-три седмици - Картала. Води се „широк център” и плащам един огромен данък, а зад мен улицата не е завършена. Посочете ми една улица на Картала, която ще се направи през този мандат, който идва. Посочете ми дали едно игрище, на което се събират всички деца на Картала, ще бъде направено, което е в съседство с известната пицария. Стълбището, което свързва площадката и парка на „Алеко Константинов” и „Черни връх”, то не е стълбище, то е пързалка. Вървете да го видите! Едно стълбище да беше заложено! Децата ни са натясно в детските градини; да беше заложена детската градина в „Зоната”.

Така че в бюджета такива средства не са предвидени. Разговор с нас не беше воден. Ние искахме добронамерено да бъдем посрещнати, както в предходни мандати сме контактували, а така небрежно беше отхвърлена подадената от нас ръка и сега тук ни упрекват. Не ми е приятно определени личности да визират групата на социалистите. Ние затова сме тук: за да гласуваме „против”, за да се изказваме, да критикуваме и да искаме.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Уважаема Група на БСП, защо продължавате да ми отваряте тема? Точно Вие, колежке, в комисията ми дадохте да разбера, че щом сте от БСП, Вие не трябва да имате никакъв коректив. Откъде накъде? Кой Ви каза, че трябва да е така? Аз, разбира се, и такива като мен. Точно безпартийните са коректив на всички вас.

Ще отговоря на колегата Тюфекчиев. Няма как в комисия по икономически въпроси, където колегата не е член, да знам какво е предлагал в други комисии, затова казах, че предложението беше защитено от колегата Витанов.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Нека да не се отправят лични нападки!

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Няма лични нападки, но някой си мисли, че като е представител на политически субект, сто процента никой не трябва да му казва нищо накриво. Откъде накъде? Да не сме в ХІІІ век?

По същество, по предложението, внесено от Групата на БСП, което прочетохте. Аз ще се опитам да ви подскажа нещо много важно и ще кажа защо няма да подкрепя вашето предложение. И когато някой коментира, че някой някого подвеждал, аз мисля, че в момента се правят опити мен да ме подведат. Явно дългият стаж, пребиваването в различните администрации е било недостатъчно, за да натрупате необходимия опит и да го направите, както трябва. Когато искате подобна промяна, резонно щеше да бъде да ни предоставите и договора, за да може ние да се съобразим, да прочетем какви са реквизитите в договора, който е подписан между възложител и между изпълнител. Имаме ли, или нямаме основание; можем ли да направим това нещо? И как в момента да си позволя, лично аз, а и колегата, да се съобразим с вашето предложение? Да, ние сме за намаляване на разходите, но не и по този начин. Представете си, че в момента подкрепим вашето предложение, без да знаем какво е написано в договора и после изпълнителят започне съдебни дела! Какво правим тогава? Затова казвам, че дългият стаж не ви е донаучил как трябва да го направите, ако искате предложението да мине. Няма да подкрепя това предложение.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Като част от предложението в началото искам да споделя няколко неща, които забелязах като филолог, които се надявам, че са технически грешки. В това, което ни се представя като предложение от групата съветници, си подчертах една дума на четвъртия ред: „отколена”, т.е. предложението е било: „отклонено”. Също една техническа грешка, е, че когато говорим за един колективен вид спорт, тук сте записали „колетивен”. Но това не е толкова важно. Хубаво е, когато се набере един текст, да бъде прегледан, за да не се излагате.

Беше заявено от групата съветници на БСП, че няма да подкрепят бюджета, само че внасят едно предложение за промяна в бюджета, и то най-вече в разходната част. За мен това е малко шизофренично поведение – няма да го подкрепяте, обаче искате промени най-вече в разходната част.

Дотук бях с критиките. Но първото ви предложение е добро - да се намалят разходите. Тук съм абсолютно съгласен с колегите, че ако има разминаване в показанията и най-вече в съмнението, което се поражда в част от нас, че енергоразпределителното дружество „Енерго про” ни надписва сметките, тук, г-н Кмете, трябва да осъществите текущ и последващ контрол върху това. Наистина, тези 100 000 или 200 000 лв. разминаване в показанията не са малка сума, която според мен трябва да се проконтролира и ако можем да я оптимизираме, за да не плащаме повече, отколкото изразходваме.

Относно втората част на предложението, като човек, който обича спорта и като председател на Спортната комисия, аз бих го подкрепил, но се питам: ако приемем вашето предложение, няма ли да сбъркаме всичките числа, които са в проектобюджета? Ще стане тюрлюгювеч. Бих подкрепил едно такова предложение, като видим как вървят текущите сметки, изпълнението за първото полугодие и евентуално през месец юли да актуализираме и да увеличим разходната част.

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: Г-н Алексиев, Вие явно сте заразен от г-н Димитров и решихте да обясните как сте „за”, ама как няма да стане. Ако погледнем исторически назад, всеки общински съветник има право да прави предложение за допълнение, изменение и т.н. Аз не чух от вас някакво конкретно предложение, вие просто се упражнявате на гърба на БСП – ту Румен Димитров, ту Камен Алексиев. Нека да направим конкретни предложения за промяна, за изменение, за допълнение и недейте да обяснявате как няма да стане. Когато има желание нещо да се случи, то винаги може да се случи – както беше и предната година, при предния бюджет, така и сега. Дайте да си защитаваме интересите и да отговаряме пред избирателите, защото идват избори и никой няма да ви разбере по този начин какво правите!

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Надявам се, че всички тукприсъстващи си спомняте през изтеклата 2014 година, че колегите от БСП почти на 100 % подкрепяха промените в Инвестиционната програма и бюджета, който сме гласували почти всеки месец. В крайна сметка, преди 20 минути гласуваха против отчета на бюджета за 2014 г.

Г-н МИХАИЛ ХАРАЛАМПИЕВ: Действително, напрежението което се създаде, ще събуди недоумение в по-голямата част от тези, които сега ни слушат по радиото или ни гледат по местната телевизия. Всеки един от нас, без изключение, би могъл да направи коментар, да дебатира бюджета. Ние започнахме този дебат още през ноември. Забележете колко месеца Общинската администрация е получавала предложения; и както каза г-н Мирослав Трифонов, и други се съгласиха с него - че бюджетът е балансиран, премислен, претеглен. Както спомена г-н Витанов с неговия голям опит - 18 бюджета е обсъждал; само заместникът на заместник-кмета е с едни гърди пред него и т.н. Стигнахме и дотам, че почнахме да се занимаваме и с отделни буквички. Няма лошо, във всеки един документ, във всяка една блестяща книга, издадена с хубави корици, внимателният прочит може да ни донесе изпуснати запетайки, даже изпуснати точки и т.н.

Но аз бих искал да кажа на колегите, които акцентират върху футболната тема: лично аз бих предпочел тази сума да бъде увеличена 10 пъти, но, действително, откъде да се вземат тези пари? И утре вероятно на първите страници на нашите локални вестници ще видим с някакви едри букви: „За футбола ние така се грижим, а еди-кои си не се грижат за него”. Може би това е целта, но аз искам да напомня на цялата зала, че преди известно време ние тук, дебатирайки бюджета за 2014 г., отново говорихме дълго време за футбола, но искам и да припомня, че когато юношите, 1994-1995 г., влязоха в елитната футболна група, много малко хора тук по някакъв начин заобиколиха този факт и да е жив и здрав Сашо Нанков като президент, че пое на раменете горнилото си да спасява футбола във Велико Търново, защото идеята беше преиначена. Идеята беше тези млади момчета да бъдат с аматьорски статут, треньорите да получават известна заплата. Не искам да се хваля, има го в протоколите, бях обещал 5000 лв. лични средства за съдийски такси на този бъдещ клуб.

Сега какво ще стане? Гочо Василев е добре приет от великотърновската общественост . Това е хубаво да се каже; нека той с тези пари, които ние ще приемем, колкото и да са оскъдни, да тренира юноши младша, юноши старша. Някой ще каже: „Това не е за бюджет”, но ние прахосахме едни много големи пари за някои хора, които живяха добре и заминаха другаде, а обещаваха да вкарат отбора ни в по-голямата група.

Така че накрая: нека гледаме реално. Цитирам отново Мирослав Трифонов: „бюджетът е направен балансирано и е издържан”. Ние можем да дебатираме до утре, да си намираме грешки, но това не е целта.

Г-н НИКОЛАЙ ИЛЧЕВ: Много се надявах на днешната дискусия по бюджета за 2015 г. на община Велико Търново партийно-политическият сленг, така поднесен в добре пакетирани вербални еквилибристики, насочени към общността на Велико Търново чрез нас (защото ние това правим от тази трибуна) да бъде заместен с конкретни предложения обективни, обмислени, които да коментираме. Много ми се искаше днес да коментираме политики за община Велико Търново, политики за гражданите на община Велико Търново.

Да, аз съм съветникът, който преди известно време, както каза уважаваният от мен г-н Витанов, определи изтичащия мандат като един от най-слабите в последните години. Но какво съм имал предвид? Отговорността за това да се управлява община Велико Търново не е само върху кмета, колеги, органът на местното самоуправление е Общинският съвет. Това е отговорност на всички нас. Това съм имал предвид, когато съм говорил за това, че този мандат можеше да протече по съвсем друг начин. Говорим приказки, чешем си езиците, само дрънкаме (цитирам колеги), а не вземаме градивни решения за община Велико Търново.

Когато обсъждаме бюджета, трябва да се имат предвид няколко неща. Когато миналата година аз се въздържах да го подкрепя, изложих две причини. Спомням си много добре, има два протокола – и звуков, и писмен. Моите аргументи бяха, че не виждам конкретни политики към населените места, към инвестиционната дейност и инвестиционния климат в община Велико Търново. Днес, към днешна дата в този проект за бюджет аз виждам (дали Администрацията се е вслушала в един съветник, какъвто съм аз, или просто анализът на ситуацията, както в страната, така и в общината е такъв, че тези неща са взети предвид) аз виждам промяна. Затова не виждам основание да не подкрепя; както аз, така и колегите съветници от групата АБВ, ще подкрепим проекта за бюджет.

Населените места - предвидени са в пъти повече средства, отколкото за предходни години.

Ние също имаме своите бележки. Както вече казах; и други колеги го споменаха: този бюджет не е перфектен, но е балансиран и за мен е реален.

В областта на културата - наистина изложих своите съображения в личен разговор с г-н Карабаджаков. Сумата от 50 000 лв. за проекти, които се разпределяха до миналата година, които са утвърдени и които дават лицето на културния сезон във Велико Търново можеше да бъде анализирана, но имаме уверението, че знакови за Велико Търново мероприятия, които наистина дават лицето на културния календар пролет-лято-есен, ще бъдат подкрепени от община Велико Търново. За това има механизми, включително финансови, с промяна на бюджета в неговата разходна част, което за мен не е проблем към този момент.

Считам, че не футболът е основният проблем във Велико Търново. Да, заслужава уважение г-н Нанков, човекът, който възроди футбола. 500 млади великотърновски деца тренират във всички възрастови групи, облечени, със самочувствие, хранени,тренирани от специалисти, които той издържа. Но няма как общината да остане встрани от този ангажимент да подпомогне този социален феномен. Аз съм твърдо „за”, но когато говорим за предложения, трябва да търсим и решения, затова ще предложа и моето решение на въпроса, за което нееднократно съм коментирал и от тази трибуна.

Както знаете, няколко пъти съм отправял питане към кмета на община Велико Търново за един казус, свързан с тренировъчния комплекс, находящ се западно от стадион „Ивайло”. Това е един въпрос, който касае не само съкварталците ни, многото деца, които живеят в квартала, многото спортни клубове, които се интересуват и искат да ползват този тренировъчен комплекс, и който от няколко години тъне в руини. При един от отговорите, които получих от община Велико Търново, (аз искам авансово да кажа, че на следващата сесия на Общинския съвет ще отправя поредното си питане за тренировъчния комплекс към кмета на общината) ми беше предоставен и договорът за учредяване право на строеж на фирмата, която е спечелила този конкурс. В този договор, чл. 22, фирмата, която е спечелила конкурса е внесла банкова гаранция за участие в конкурса, която е трансформирана по силата на договора в гаранция за изпълнение. Сумата е 200 000 лв. По всички правила тези пари трябва да се намират в гаранционна сметка, която след приключване (а видимо е, че там нищо няма да се случи до няколко дни) тези пари трябва да се преведат в патримониума на община Велико Търново, с което тя може да се разпореди. Така ще има пари и за спорт, така ще има и за децата, и младежки дейности. А в процентите, които сме коментирали на комисиите, ще има пари не само за подготовка на отбора, а за шеметно израстване на отбора към целта, която си е поставил и за подготовка за влизане в националния футбол. Ще има пари и за хандбалния клуб, ще има пари и за много други спортни клубове. Това са пари обаче, които не са предвидени в бюджета, аз не ги видях никъде, за което ще очаквам и отговор на предстоящата сесия на Великотърновския общински съвет.

От името на Групата съветници от АБВ: ние ще подкрепим проекта за бюджет.

Г-н НИКОЛЕН СТОЙНОВ: Въпросът, който разглеждаме днес, за мен, като общински съветник, е много сериозен. Сериозен е с това, че ние разпределяме средства, които наистина недостигат; както за общината, така и за страната ни. Зная, че в тази зала няма доволни. Зная, че това, което се определя за даден ресор, другите ще искат повече пари за техния и т.н. Истината е, че няма пари. В подкрепа на това аз си извадих едно изречение от един доклад на Европейската комисия, в който се казва, че за последните две години България е във високорискова ситуация по отношение на макроикономическата си стабилност, тя е в дефлация, което се отразява негативно на инвестиционните политики. Така че ние не можем да живеем в някакъв оазис или рай, когато държавата е в такава ситуация.

Лично аз се доверявам на екипа, който е работил по бюджета. В този екип има специалисти икономисти, има финансисти. Хора, които трезво са преценили, как да се разпределят бюджетните средства: къде има нужда от повече, къде да бъде по-малко, но всичко трябва да бъде разумно балансирано и икономически обосновано. Хората от екипа са се старали да няма ощетени. Варианта, който обсъждаме, може да не е най-доброто и най-желаното, но това е бюджетът на реалните възможности в момента.

Ще кажа две думи за сферата на здравеопазването. Това е, че делегираните държавни дейности за тази година са предвидени към 3 300 000 лв. и в сравнение с миналата година са с 1 500 000 лв. повече. В сферата за социално осигуряване, подпомагане и грижи парите са близо 5 000 000 лв. и специално искам да поздравя екипа г-жа Димитрова, тъй като тя работи и продължава да работи по толкова много проекти, които вляха много свежи пари в бюджета и заслужава поздравления.

В заключение, лично аз приемам, че бюджетът на общината за 2015 година е балансиран, както и колегите преди мен говориха, и ще гласувам за него с пожеланието за по-добри времена.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Беше наше право и задължение ние да представим това предложение, в което първата дума щеше да бъде: „ние предлагахме политики”, а нашата политика още в началото на мандата беше изравняване стандарта на живот.

Г-жа ЖЕЛКА ДЕНЕВА: Моето изказва ще бъде насочено изключително в подкрепа на нашето предложение и то възникна преди малко, тъй като имаше различни изказвания и реплики относно това какво прави БСП, защо БСП дава предложение за увеличаване на средствата за спорта и за младите хора в общината. Преди години прочетох един голям държавник, който казваше: „Анализирахме, установихме, че футболът създава голяма производителност на труда, затова стадионите трябва да бъдат отворени”. Хората в понеделник отиват и говорят, как техният отбор е победил. В четвъртък започват да се зареждат, че пак ще ходят на мач, и производителността на труда в различните сфери на целия обществено-икономически живот на тази страна се е повишила изключително много.

На второ място, преди години, тук някои от присъстващите се сещат, че беше прекъснат футболният турнир на малки вратички. Тогава моето предприятие, където работех, излязохме с предложение, с още няколко други институции в града заделихме скромни суми от нашите невисоки заплати и възстановихме футболния турнир на малки вратички на игрище „Юнак”. Знаете ли, в големите снежни преспи дойдоха толкова много хора, толкова възторжено беше това, че ние успяхме, макар и малко предприятие, да възстановим това, което създава удоволствие за хората. А това напрежение, което съществува, знаете с каква голяма сила ще важи.

И на трето място, преди една седмица гледах футболния мач между „Ливърпул” и „Евертън” в Англия. Знаете ли какво се получи там? Знаете какво се случи преди време с 96 човека, запалянковци от Ливърпул. „Евертън” направиха една стена, на която изразиха своето уважение към любимците си, независимо от това, че не са от техния отбор. Г-н Кмете, обръщам се към Вас, направете възможното! Знаете ли на мача как бяха седнали запалянковците? „Ливърпул”, „Евертън”, Ливърпул, Евертън. И всички бяха единодушни. Така ми се иска и ние днес да направим това нещо, да подкрепим средствата за футбола и хандбала и за младежките дейности, защото това е необходимо на нашата община. Не се връщам към 1994 г. Тогава тези, които бяха против почетното гражданство на нашите момчета, отидоха първи и ги тупаха по рамото, че те са направили. Дайте сега да не го правим така и наистина да подкрепим и това!

За бюджета няма да се изказвам, тъй като сега говорим за нашето предложение. Дайте да направим това, което видях в „Ливърпул”!

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: В залата едва ли има по-голям фен от мен на „Ливърпул”. Последният мач на „Ливърпул” беше с „Тотнъм” и вкарахме гол в 98-99 минута.

Аз се изказвам по предложението на колегите. Едва ли има по-голям фен на спорта в залата от мен. Едва ли има някой от вас, който не е изпускал мач на „Етър”, независимо къде – в Търново или в страната. Но аз не съм сам, с мен са и дъщеря ми и двамата ми внуци. Те ходят с шаловете, с дрехите. Преди да дойда тук, те знаеха за това предложение и ми казаха: „Рашков, подкрепи предложението за увеличаване парите на „Етър”! Аз дори помислих да се изкажа в подкрепа на това предложение за увеличаване парите на „Етър”. Говоря и за хандбала. Там са ми едни от най-добрите приятели, които го ръководят. Едва ли някой иска повече от мен и от Нанков „Етър” да бъде в елитния футбол.

Вчера обаче проведох един разговор с г-н Кмета, близо час, и по този въпрос. Той също е спортен човек и стигнахме до извода, че не е това пътят по този начин да увеличаваме парите на „Етър”, да дебалансираме, защото аз не съм убеден в сметките, които предлагат колегите от БСП. Така че обсъдихме различни форми, защото има форма „Етър” да се доразвие, макар че аз зная мотивите и на г-н Димитров, и на г-н Харалампиев, да не подкрепят това предложение. Има начин и ще го направим по-нататък да подкрепим и двата клуба. Така че аз с голямо съжаление няма да подкрепя това предложение, но ще работя да намерим форми за финансиране на футболния клуб, за да отиде там, където му е мястото. Защото град Велико Търново не е случаен град, Велико Търново е четвъртият или петият град извън столицата, Варна и Пловдив; като сложа „Лудогорец”, „Литекс”, Берое”, ние сме четвъртият отбор от провинцията, които сме били шампиони. Там ни е мястото, не в „Б” група, а в „А” група, но не тези 70 000 лв. ще подкрепят футболния клуб.

Г-н ТОДОР ТОДОРОВ: Предлагам да прекратим дебатите и да преминем към гласуване на конкретното предложение.

Предложението за прекратяване на дебатите беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 24 „за”, „против” няма, 5 „въздържал се”.

Предложението на Групата на БСП беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - против, Тодор Тодоров - против, Йорданка Стефанова – против, Александър Чокойски – против, Деян Хаджийски - против, Петя Илиева - против, Тихомир Георгиев – въздържал се, Красимир Калчев - против, Божидар Ангелов - против, Николен Стойнов - против, Михаил Харалампиев – против, Атанас Атанасов - въздържал се, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов – за, Станислав Рашков - въздържал се, Йордан Грозданов - въздържал се, Любен Велчев - въздържал се, Иван Александров - въздържал се, Николай Георгиев - въздържал се, Ваня Павлова - за, Пламен Радонов - против, Николай Николов - против, Румен Димитров - въздържал се, Мариян Кенаров - против, Камен Алексиев – въздържал се, Мирослав Трифонов – въздържал се.

Предложението не беше прието с 6 „за”, 12 „против” и 10 „въздържал се”.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Чух няколко пъти тук как проектът за бюджет 2015 г. е балансиран, възможен, изпълним и не зная какви още квалификации. Искам да споделя обаче следното: убеден съм, че колегите са го чели внимателно, подробно, анализирали са, но моят анализ сочи друго и ще започне с аргументите си, че то не е така.

Първо, заложените приходи спрямо изпълнението за 2014 г. са 3 200 000 лв.; 14.4 % ръст. И смятаме, че ще ги изпълним? Да, може - ако бяхме вдигнали данъците, но не го направихме, и правилно; ако продадем общинска собственост – доколкото зная, не се очертава, защото гледам цифрите и бюджета. Откъде ще дойдат? И знаете ли какво правят бюджетарите администратори? Не ги упреквам, така се прави сигурно.

Други примери: тъй като има просрочени задължения. Аз споделих: ние на 01.01.2015 г. осъмнахме с 6 650 000 лв. задължения във вид на дълг, във вид на неразплатени разходи, във вид на просрочени и т.н. разходи, които трябва да изплащаме до края на годината, при това при бюджет 27 000 000, който бюджет е проект. Проект е, но с 3 000 000 лв. ще го увеличим ли? Аз искам да чуя и ще го подкрепя. Щом има гаранция от кмета, че ще бъдат изпълнени тези приходи, бихме подкрепили, но ако няма такава гаранция...

Другото - за „Такса детски градини”. 810 000 лв. сме събрали при план толкова…, залагаме 960 000 лв. Децата ли се увеличиха, таксите ли се увеличиха? Не. Откъде идва това? Защото имаме едни просрочени 28 000 лв. и трябва да ги вкараме, за да можем да ги изплащаме.

Друго – „Лихви по депозити”. Заложили сме 93 000 лв. миналата година, изпълнили сме 26 000 лв. Знае ли някой колко залагаме сега? Ще припомня - 150 000 лв.; при падаща лихва по депозитите. Ще се изпълни ли това?

„Други неданъчни приходи” - откъдето ще връщаме, между другото, част от просрочените задължения. Заложени са 260 000 лв., изпълнили сме миналата година 64 000 лв. Сега пак залагаме 260 000 лв. Ще ги изпълним ли? Или просрочените задължения ще продължават да растат лавинообразно, както растат напоследък? Попитахме г-н Кмета, но той не ни отговори, г-н Маринов отговори: Колко пъти се е вдигнал просроченият дълг за две години?

Какви са основанията да подкрепим този бюджет? Направихме сериозни предложения, включително за населени места; за проблеми, които касаят стотици хора; нито едно; включително и футбола; не че футболът е най-голямата грижа. Така че, колеги, нямаме основание да подкрепим и да станем съпричастни към този бюджет. Който иска да стане съпричастен, да подкрепи! А че може да се прави и друг бюджет, надявам се ще го разберете много скоро!

 

В 11.00 часа Председателят на Общинския съвет обяви 10-минутна почивка.

Г-н ПЛАМЕН РАДОНОВ: Аз вземам думата от името на групата на „Десните” в Общинския съвет. „Десните” ще подкрепим бюджета не само защото едно наше конструктивно предложение за довършване на пътя Велико Търново – Дебелец, през „Чолаковци”, беше вкарано в инвестиционните планове на общината, а и защото в тази международна и национална икономическа обстановка надали може да се направи по-добър бюджет.

Учудвам се, че за поредна година обаче ние наблягаме и ръфаме разходната част на бюджета. Аз няма да се спирам на групата, която предлага предложение за решение, а в качествено състояние е заявила, че ще гласува против самия бюджет, т.е. ще гласува срещу собственото си предложение, което би влязло в бюджета. Това си е едно политическо лицемерие. Аз зная, че БСП по принцип, етикираща се като опозиция, ще гласува против този бюджет. Не зная доколко е редно и доколко не е, важното е друго - начинът, по който се търсят съответните политически дивиденти. Аз си спомням навремето, когато Драгни Драгнев беше управляващ, ние излизахме с наша идея за бюджет. Г-н Витанов е свидетел колко са приемани нашите предложения тогава, защото ако бяха приемани, Велико Търново щеше да започне да се развива четири години по-рано.

Това е друга тема, от миналото, по-важно е какво правим сега и как то рефлектира върху бъдещето. Моето мнение е, че те трябва да се държат като потенциални управляващи, ако искат наистина да вземат властта и да правят те бюджета. Т.е. бих приел тяхна позиция: „ако ние бяхме на власт в община Велико Търново, щяхме да направим по такъв начин приходната част, т.е. увеличаването на приходите; и по такъв начин разходната част”, а не да опираме до това.

Ясно е, както каза колегата Трифонов, че парите няма да стигнат нито за култура, нито за образование, нито за каквато и да било друга сфера. Затова от името на Група „Десните” може би от близо три години ние предлагаме (независимо че тогава не бяхме формирали група) да се започне дебат, който имаше едно полусполучливо начало за увеличаване на приходната част на бюджета и за изработване на общински политики, по които ние да продължим развитието на Велико Търново, създаването на условия за добър инвестиционен климат, за да може великотърновци, а и не само, да инвестират в нашия град и в нашата община. Освен това, други политики, по които нереализирани, неоползотворени общински ресурси и възможности да започнат да се оползотворяват и да носят средства, с които да се пълни общинската хазна. По този начин ние можем да компенсираме част от това незавидно състояние, в което са попаднали всички български общини, на така очертаващ се финансов дефицит и то за не малък период от време напред.

Именно през разработването на политики, увеличаващи общинските приходи, и то най-вече неданъчните, ние можем да подобряваме състоянието, което в идните години надали ще бъде по-добро, отколкото е в момента. Условията в следващите 5-6 години се очертават да бъдат по-трудни, отколкото са сега, и ако ние не си помогнем, не можем да разчитаме нито на София, нито на Брюксел. Затова моля, г-н Кмете, знам че е изборна година и всеки иска да си прави някакви политически дивиденти и да печели повече гласове за изборите, но в крайна сметка от нашите решения зависи как ще се развива нашият град и нашата община, а и не само; великотърновската общност как ще се развива през следващите години. Моля да се вземе предвид търсене на възможности за увеличаване приходната част на бюджета, и то най-вече в неданъчната част, защото с увеличаване на данъците всеки може, но ние знаем колко пустеещи места има в нашия град, от които някои са държавни, други са общински и трябва да намерим реализация на тези ресурси. Според нас трябва да се направи една икономически каталог под наслов: „Елате и инвестирайте във Велико Търново!”, включително трябва да сме готови и за определени условия, които да ни правят по-различни от останалите общини в България. Този дебат трябва да започне.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Понеже в изказването на един от колегите преди малко се застъпи тезата, че, видите ли, липсвала политика в по-дългосрочен план, тук ще си позволя пред вас да споделя някои мисли, които в СДС споделяхме преди няколко години и които се надявам, че от следващата година тези от вас, които ще бъдат тук, ще приемат.

Искам да лансирам една идея относно разпределението на средствата, които се събират в община Велико Търново. Говоря най-вече средствата, които събират от местния данък за МПС. Преди няколко години този местен данък влизаше в държавния бюджет и оттам по усмотрение на управляващите се разпределяше на съответните общини по незнайно какви критерии. От няколко години този данък вече е прехвърлен на съответните общини. Във Велико Търново ние имаме един устойчив ръст на развитие и на събираемост на тези средства. За изтеклата 2014 г. те са в размер на над 2 400 000 лв. Преди известно време ние лансирахме идеята, че според нас е редно, дали ще бъдат 40 % или може би най-добре 50 % от тези средства, които се акумулират в общинския бюджет, да бъдат целево насочени най-вече за поддръжка и изграждане на инфраструктурата на общината, защото с тези наши автомобили, за които ние плащаме местния данък, ние се движим по нашите улици, движим се по тротоарите. Според нас би било добре част от тези средства, може би е най-добре половината (в случая говорим за над 1 000 0000 лв) в следващия общински бюджет за 2016 г. тези от вас, които ще бъдат тук, да помислят в рамките на тази година не би ли било по-добре целево да бъдат заделени, защото въпреки пътния заем, който беше взет преди доста години, който почти вече е усвоен и част от улиците в кварталите бяха основно преасфалтирани, изградиха се наистина много тротоари, има и много стълбички и стълбища, които се нуждаят от ремонт, така че се надявам тази идея да срещне и вашата подкрепа.

Също така, преди време ние лансирахме идеята, че част от тези средства, които се заделят за населените места, които мисля, че бяха в размер на около 500 000 лв., по същия начин биха могли да бъдат разделени на две. Зная че, в изборна година и в последната година от мандата това няма как да се случи, но аз ще се опитам в рамките на няколко изречения да ви запозная с идеята. По същия начин ние смятаме, че половината от средствата трябва целево да бъдат насочени в първата година от следващия мандат за първите четири или пет населени места, които да бъдат основно ремонтирани. Останалата част от средствата да бъдат разпределени по същия начин, така както и досега се разпределят по социалистически - на всички села между 5000 и 10 000 лв. и фактически няма никакъв видим ефект. Зная, че тази година няма да стане, но следващата година, следващия мандат тези, които ще бъдат тук, да кажат: първата година от мандата за първите 4-5 населени места заделяме 200 000 лв. и ги оправяме. Защото това, на което се нагледахме през последните години – че ние разпределяме на всеки кмет на населено място или на кметство; даваме им помалко, но няма никакъв видим ефект.

Последното, което искам да кажа: колегата говореше аз увеличаване на приходите в общинския бюджет, но това, което наблюдаваме през последните години, е че увеличаваме и разходната част. Разбира се, хубаво е, когато имаме средства, когато имаме достатъчно постъпления, да отделяме повече средства за дейности, присъщи и които са в отговорност на общината, но може би в условия на не толкова добро икономическо положение, в което се намираме в момента, трябва да помислим и за намаляване на разходите.

 

Г-н Ашиков даде думата на кмета на община Велико Търново.

Г-н ДАНИЕЛ ПАНОВ: Действително, бих казал първо на опозицията: нека да не всяваме страх и напрежение. В последните няколко месеца се наслушахме на неща, които не са верни, на неща, които са политическа демагогия. Първо бяхме с 12 000 000 лв. дефицит, след това станахме с дефицит от 7 000 000 лв., след това станахме с 5 000 000 лв. дефицит. Мога да ви дам една малка статистика: че общините в България в момента са с дефицит 2 000 000 000 лв. само за 2013-2014 г. В какво се изразява нашият дефицит? Първо, имаме просрочени държавни задължения, които миналата година са били приблизително 4 000 000 лв., а тази година ние сме ги намалили с 1 700 0000 лв. и са 2 212 475 лв. Просрочените задължения на общината никой не ги е крил. Те са в справката, която сме дали. Те са 2 848 777000 лв.

„Лошото управление на проектите” - което мен ме озадачи, когато го видях на пресконференцията на опозицията. Какво значи „лошо управление на проектите”? Проектите, които общината е реализирала за над 100 000 000 лв., като 87 % са привлечените средства от европейските фондове по тези проекти, а 13 % е нашето собствено участие. Мога да кажа, че средствата, които сме дали от общинския бюджет за собственото участие по тези проекти, бяха приблизително около 7 500 000 лв. Корекциите, които са наложени по всички проекти, са 0.75 % при допустими 2 %. Това ли е лошото управление на проектите?

Във Велико Търново за този програмен период, който се очертава - 2014 – 20120 г. (не само затова че представлявам общините на България в комитета по региони, а и различните лобита, които сме ползвали през годините) Велико Търново е от десетте най-големи градове, които са във втора група градове. Какво значи това? През предния програмен период ние бяхме в трета група. Тогава нямахме право да кандидатстваме по транспортна и по спортна инфраструктура. В момента, с това място, което е завоювано, това е все пак едно преимущество – че за спортната и за транспортна инфраструктура може да се кандидатства по различни европейски проекти и програми в този програмен период. Това е благодарение и на демографското разположение на града, а също така и на икономическия растеж, който се отчита, и затова ние сме в тази десетка. 52 000 000 лв. са средствата, които са по региони в растеж от този програмен период. От тези средства приблизително около 8 000 000 лв. ще получат населените места. Това са за икономическа, социална и образователна инфраструктура, като тук водим разговори с правителството в образователна инфраструктура да влязат и читалищата. С тези 8 000 000 средства, които ще влязат в населените места, това е облагородяване на населените места и превръщането им в по-добро място за живеене.

Другото, което също е преимущество на Велико Търново в този програмен период, това е, че можем да участваме по допълнителни финансови инструменти в така наречения фонд „Джесика”, по който кандидатстваха в предния програмен период големите общини с проекти, които генерират икономически растеж. Старото военно училище е един от проектите, с които ние можем да кандидатстваме за частта „инфраструктура” и за частта „градска среда”, за да може след частичното изменение на ПУП да се започне реално промяна на този план, който имаме от 2002 г., и с проекта да кандидатстваме по самата инфраструктура. Говорихме за продажба на парцели. Аз мисля, че не е това номер едно - дали парцелите в старото военно училище ще се продават; това е допълнителна дискусия, която може да се проведе, а ние да имаме обезщетение във всяка една сграда. По този начин в дългосрочен план и перспектива общината ще разполага със средства, с които може да връща този нов така наречен финансов инструмент, ако ние участваме и имаме финансиране по него, в дългосрочен план до 23 години с много малка лихва и тогава ние имаме възможността с обезщетението в сградите, които ще се построят.

Общината работи по този проект и това е един от най-големите проекти и след него е проектът по крайречната зона, проект, който години наред, от 2002 г., поне аз съм следил нещата, се предлага във всяка предизборна програма на всеки кандидат за кмет. В моята програма също беше залегнал този проект. Ние работим по проекта по трансгранично сътрудничество с град Александрия в Румъния , за да направим реално този проект в рамките на този период. Мисля, че до края на месец март тази програма ще бъде отворена, която беше затворена с редица други европейски програми през 2013 – 2014 г.

Аз смятам, че това не е „лошото управление на проектите”, защото от 265 общини Велико Търново е една от шестте общини, които са усвоили най-много средства от това, което й се е полагало.

Туристическият данък. Видях сумата от 36 000 лв. Не 36 000 лв. са събрани от туристическия данък, а 128 909 лв. при план 166 000 лв. Когато Законът за туристическия данък казваше, че 30 % от заетостта на хотелите те трябва да плащат туристически данък, тогава имахме над 350 000 лв. събран туристически данък. След промяната на закона реално това е фактическото състояние. Разликата от 38 000 лв. до 166 000 лв. е невнесеният туристически данък от съответни хотели, които ние знаем, и те ще си ги внесат.

Следващото нещо, което видях, това е за събирането на данъците. Мога да кажа, че сме събрали над 2 500 000 лв. от просрочени задължения, а това е не само такса „смет”, това е също и данък „сгради”. Направили сме прогнозата, че през тази година ще съберем повече данъци с малко над 3 000 000 лв.. Имаме добра организация в „Местни данъци и такси”, която е направена с Дирекция „Финанси”, с много механизми и по по-бърз начин да се дават както съобщенията, така също и да се връчват актовете от съдия-изпълнител. Това нещо работи и аз мисля, че всеки един трябва да си плаща данъците. Нека да четем точно цифрите, които са предоставени, и нека да не говорим неща, които действително не са верни!

За просрочените задължения общо-взето ви казах, но мисля, че с реалната обстановка мога да кажа, че действително през 2013-2014 г. във Велико Търново нямаше никакъв инвеститорски интерес. В момента има такъв и смея да твърдя, че има сериозни намерения за инвестиции в нашия град. Не само заради демографското разположение, но също така едно от нещата, което трябва да знаем, че е много важно, това е, че магистрала „Хемус” трябва да минава най-близо до Велико Търново. Направено е резервно трасе , което е около13-14 км, до Велико Търново, с което също се захранва и летището в Горна Оряховица, а също в Горна Оряховица се намира и вторият по големина железопътен център. Интересното е, че община Габрово и община Дряново също проявяват интерес към магистралата и ще направим всичко възможно (вече сме около осем общини) да работим тя да бъде най-близо до Велико Търново. Няма да се връщам назад как е направена магистрала „Хемус” в частта Велико Търново, къде е минала между Ловеч и Плевен и там вече започва да се строи, но е важно, че вече имаме резервно трасе. Тук е работата на депутатите и действително в момента депутатите от всички политически партии помагат това нещо да се случи. В момента имаме уверението на премиера, че тя може да мине там. Изключението е това, че новото трасе, по мнение на експерти, оскъпява магистралата с около 40 000 000 лв.. Но аз съм разговарял със специалисти, че това не е така. Това ще се дискутира на среща, която ще се организира може би към края на месец февруари. Магистрала „Хемус”, както казах, е едно от важните неща за инвестициите; четирилентовият скоростен път Русе също. Това разположение на Велико Търново дава възможност инвеститорите да си изберат къде да инвестират, но действително има идеи и за бизнеспаркове, като мога да кажа, че в момента работим по инвестиционен раздел със свободни общински парцели. Тази програма, която изработваме, ще бъде качена на сайта на община Велико Търново и всеки ще има възможност да влезе и да види къде имаме свободни такова.

За бюджета мога много да говоря, тъй като това, което мога да кажа, е, че в рамките на два месеца служителите от администрацията, които се занимаваха с бюджета, действително направиха много. Това е един реалистичен бюджет. И аз искам да имаме 100 000 0000 лв.; да имаме 5 000 000 лв. за култура, да имаме 5 000 000 за спорт, но това ням как да стане реално с параметрите и с приходната част, която има общината. Правим всичко възможно приходната част да бъде увеличена. Това може да го кажат и г-жа Данева, и г-н Маринов с екипите, които сме създали във времето за организация на някои мероприятия, които сме започнали.

Бих казал, че в тези последни три месеца или 100 дена, както ми напомни една от журналистките в почивката, с коалиционното правителство, което управлява в момента, има едно спокойствие в гражданите, не само във Велико Търново, а и у всички българи. Също така мога да кажа, че има диалог между изпълнителната и местната власт, какъвто не получихме в предното управление. Преди два дена Управителният съвет на Националното сдружение на общините имахме среща с министър Горанов, като отправихме редица въпроси и на всеки един наш въпрос получихме компетентни отговори от него. До края на месец март трябва да се направят предложения за промяна на закони и ред други неща, които ще разберете впоследствие, след като се одобрят, които ще са в полза на българските общини. По времето на това правителство мога да кажа, че вече европейските проекти и програми са отворени и се надявам, че с одобрените средства за България, които са над 6 000 000 000 лв. Велико Търново ще заема достойно място в работата по тези проекти.

Не мисля да бъда много обстоятелствен и да ви занимавам с още числа, тъй като всички вие си бяхте направили труда да прочетете подробно бюджета, да търсите слабости на Администрацията при изработването на бюджета, но аз мисля, че всички трябва да благодарим на хората, които два месеца работиха и съботи, и недели за този бюджет.

Що се касае за благодарностите към гражданите, които си плащат данъците, това нещо го правим в известията, които им пращаме за данъците за следващата година, и винаги съм го подписвал. Така че им благодаря на всички онези, които са си плащали данъците. Зная, че всяка една политическа партия е поела някакви ангажименти пред своите избиратели за определени улици, за определени детски градини, за спортна инфраструктура . Естествено, сме се съобразили с почти всички искания, които са влезли при нас; естествено че няма как да влязат всичките 10 или 15 точки, но както на Реформаторския блок, така и на БСП (няма да цитирам кои от техните предложения влизат в бюджета) ние сме се постарали да има някаква равнопоставеност. Има много неща, които трябва да се правят във Велико Търново. Остава ни малко време, половин година; нека да изпълним това, което сме поели пред нашите съграждани, в тези шест месеца. Нека да предлагаме градивни неща, иновативни, които реално могат да се случат във Велико Търново, а не да искаме неща, които са далече от истината. Виждате, че средствата са ограничени, разпределени са по такъв начин, за да може във всеки квартал и във всяко населено място да има нещо, което да се направи.

Както казах, няма да говоря повече за числа по бюджета, искам да ви призова да бъдем единни в мислите си и в предложенията си към великотърновци и когато ни изтече мандатът, да казваме на нашите деца и внуци, че това е направено от нас, по времето на нашето управление; този път е построен от нас по времето на нашето управление. И нека със средствата, които ни остават, да поддържаме онова, което е направено през годините за старата столица, онова, което е построено, както всички знаем, в старата столица с честванията за 800-годишнината от въстанието на Асен и Петър, с честванията за 1300-годишнината от основаването на българската държава. Тогава е построено всичко онова, на което ние се радваме и в момента сме столица на културния туризъм на България; и не само на България, имаме признание и на Балканите. Всички тези сгради, всички паметници на културата, които са направени по онова време, трябва да се поддържат, за да останат и след нас.

Мисля, че на слайдовете ви показаха адаптираната детска площадка, която беше направена срещу ДКЦ, която е изключително и само със средства от бизнеса; детските площадки и паркове в кв. „Зоната”, което в момента се изгражда; довършването на парк Марно поле; изграждането на центровете за настаняване от семеен тип; паркът и спортните площадки, които се правят в квартал „Чолаковци”; стадион „Ивайло”; ремонта на южните зали на стадион „Ивайло”; изграждането на Регионална система за управление на отпадъци; реконструкцията и обновяването на здравната инфраструктура на Комплексния онкологичен център. В момента имаме одобрени проекти за около 2 600 000 лв. с изпълнители, а това са за парк „Габровски”, за цялото парково пространство около Двореца на културата и спорта, за квартал „Бузлуджа”, алейна мрежа и поливна система в междублоково пространство. В кв. „Кольо Фичето” и ул. „Янулов” - баскетболно игрище и площадка за скейтборд; а също така се изпълнява и паркът„Света гора”.

Така че нека да свършим тези неща, които сме поели като ангажимент до края на мандата, и аз мисля, че има с какво да се гордеем по времето на нашето управление. Още един път ви благодаря за разбирането; благодаря на всички, които се бяха подготвили като експерти, а не да има политическо говорене! Надявам се, че това, което предлагаме на нашите съграждани и на вас, общински съветници, това е реалистичният бюджет, който можем да изпълняваме!

 

Г-н Любен Велчев обяви, че няма да участва в гласуването поради конфликт на интереси.

Предложението по т. 2 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков – за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Стефан Антонов – въздържал се, Лидия Прокопова - против, Желка Денева - против, Петко Тюфекчиев – против, Стоян Витанов - против, Станислав Рашков - за, Йордан Грозданов - за, Любен Велчев - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Ваня Павлова - за, Драгош Методиев – за, Николай Илчев – за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 29 „за”, 4 „против”, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1419

 

На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94 и чл. 39 от Закона за публичните финанси /ЗПФ/, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2015 година , ПМС № 8/16.01.2015 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2015 година и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Велико Търново, Великотърновски общински съвет реши:

 

1. На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА във връзка с чл. 94, ал.2 от ЗПФ, приема бюджета на Община Велико Търново за 2015 година по приходната и разходната част в размер на 60 777 346 лева, в това число:

- приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 29 882 296 лв. и разходи за делегирани от държавата дейности в размер на 32 095 041 лева в т.ч.: текущи разходи в размер на 31 149 481 лева, капиталови разходи –   945 560 лева.

- местни приходи в размер на 30 895 050 лв. и разходи за местни и дофинансирани държавни дейности в размер на 28 682 305 лева, в т.ч.: текущи разходи – 25 461 134 лева, капиталови разходи – 3 221 171 лева /Приложение 2 , Приложение 3, Приложение 3А, Приложение 3Б, Приложение 23, Приложение 24, Приложение 25, Приложение 26/

2. На основание чл. 127, ал. 2 и ал. 3 от ЗПФ с паричните постъпления от продажба на общински нефинансови активи се финансират:

- погашения по дългосрочни заеми от банки в страната с инвестиционно предназначение – „Финансов план за управление на публичната инфраструктура” –  600 000 лв. /Приложение №11/;

3. Приема Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2015 година в размер на 41 569 978 лева по Приложение 19, както следва:

- 1 286 500 лева целева субсидия от РБ, в т.ч. за общински пътища – 605 800 лева.

- 377 199 лева от Приватизация;

- 36 547 429 лева от Сметки за средства от ЕС;

- 855 818 лева от други извънбюджетни средства;

- 1 839 943 лева от преходен остатък от целеви трансфери , в т.ч.

* преходен остатък от целеви трансфер – СБ - неотложни аварийно- възстановителни работи на храм "Св. Богородица" с. Русаля – 1 778 лева;

* преходен остатък от целеви трансфер - СБ - неотложни аварийно- възстановителни работи на храм "Св. Ирина" с. Хотница – 123 лева;

* преходен остатък от целеви трансфер - Възстановяване на църковна сграда "Успение Пресветая Богородица", гр. Килифарево – 129 912 лева;

* преходен остатък от целеви трансфер по ПМС №180/03.07.2014 г. за предотвратяване на последици от стихийни бедствия –     254 937 лева;

* преходен остатък от целеви трансфер по ПМС №340/27.10.2014 г. за предотвратяване на последици от стихийни бедствия –     330 000 лева;

* преходен остатък от целеви трансфер за /Път ІІІ-514/ - Арбанаси - Шереметя - депо битови отпадъци- /граница община Ласковец/ - 18 007 лева;

* преходен остатък за осигуряване на възможност за достъп до телевизионни услуги на лица със специфични социални потребности в населените места, които не са покрити с цифров ефирен сигнал – 9 900 лв.;

* преходен остатък от целеви трансфер за ремонтни и рехабиталиционни дейности на засегнати части от улична мрежа съобразно реализация на проект с Европейско финансиране – 313 972 лева;

* преходен остатък от целеви трансфер за ПИП "Растеж и устойчиво развитие на регионите" - Реконструкция и модернизация на игралното поле и лекоатлетическата писта на стадион "Ивайло" гр. В. Търново - ІІ етап – 781 314 лева.

- 663 089 лева от собствени бюджетни средства на Община Велико Търново;

4. След приключване на СМР, относно дяловото участие за изграждане на Православни храмове, включени като обекти в Инвестиционната програма на Община В.Търново за 2015 год., равностойността на придобитите ДМА да се предостави като дарение на Великотърновската митрополия.

5. Всяко тримесечие до двадесет и пето число от месеца, следващ отчетното тримесечие Кмета на Община Велико Търново да внася в Общинския съвет информация за изпълнението на Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2015 година по обекти – стойностно.

6. Във връзка с изпълнението на специфичните условия относно предоставянето на грантовата помощ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, свързани със създаване на фонд за поддръжка на придобитите по проекта активи, дава съгласие          средствата в размер на 12 614 лева да бъдат заложени в бюджета на Община Велико Търново на десет равни части в периода 2012-2022 година.

7. Приема максимален размер на генерирани приходи, съгласно финансов анализ, дисконтирани към 2015 година по проект „Подобряване на туристически атракции и свързаната с тях инфраструктура в община Велико Търново” в размер на 384 000 лева, в т.ч. туристическо влакче – локомотив с два вагона и разходи в размер на   377 000 лева, в т.ч. туристическо влакче – локомотив с два вагона, дисконтирани към 2015 година. 

8.   Определя максималния размер на дълга, както следва /Приложение №7А/:

8.1. Максималният размер на новия общински дълг, който може да бъде поет през 2015 г. е 10 948 191 лева, в т.ч. Фонд „ФЛАГ”.

8.2. Максималния размер на общинския дълг към края на 2015 година не може да надвишава 5 709 170 лева, в т.ч. Фонд „ФЛАГ”.

9. На основание чл.32, ал. 1 от ЗПФ, годишния размер на плащанията по дълга за 2015 година не може да надвишава 15 на сто от общата сума на собствените приходи и общата изравнителна субсидия по отчета към 31.12.2014 година на Община Велико Търново.

На основание чл.32, ал. 5 от ЗПФ в ограничението по ал.1 не се включва дългът на общините по временни безлихвени заеми и по предоставени им заеми от други лица в сектор „Държавно управление”, в т.ч. Фонд „ФЛАГ”.

10. На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА във връзка с чл. 94, ал.3, т. 8 от ЗПФ утвърждава Индикативен годишен разчет за сметките за средства от ЕС на Община Велико Търново за 2015 година съгласно Приложение 6, Приложение 6А

11. Приема финансови показатели за контролираните от общината лица, които попадат в подсектор "Местно управление" и чиито операции и средства не са включени в общинския бюджет, съгласно Приложение 21;

12. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2015-2017 година /Приложение 22/

13. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2015 г. в размер на 23 млн. лева.

14. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г. в размер на 20 млн. лева.

15. Размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през бюджетната 2015 година е 320 000 лева. Размера на просрочените задължения от 2014 година, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2015 година са в размер на            2 878 777 лева.

Приема план–график за разплащане на просрочените задължения /Приложение 4/.

16. Утвърждава приоритети за разходване на постъпилите по бюджета средства, както следва:

- за местни дейности:

•          плащания по обслужване на общинския дълг;

•          заплати и вноски за осигурителни плащания;

•          социални плащания – обезщетения, помощи, стипендии;

•          храна;

•          медикаменти;

•          отопление, осветление;

•          издръжка на социални, здравни и образователни заведения;

•          ремонт на общински пътища;

•          други разходи.

17. На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, утвърждава цена по калкулация на разходи за подпомагане на едно погребение, представена от управителя на "Обредни дейности" ЕООД – В. Търново, заведена с Вх. №5300-581/24.01.2015 година в размер на 245,00 лева / двеста четиридесет и пет лева/ по Приложение №10 и средства в размер до 8 575 лева.

18. На основание чл.40 от ПМС №8/16.01.2015 година, утвърждава размера на средствата за пътни разноски както следва:

- до 30 километра – 65% от стойността на билетите или картите за пътуване;

- над 30 километра – 80% от стойността на билетите или картите за пътуване;

- при възстановяване на средства от Централния бюджет стойността на билетите или картите за пътуване се изплащат до размера на фактически възстановените такива

18.1 Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи съгл. чл.40, ал.2 от ПМС №8/16.01.2015 година /Приложение № 12 /.

18.2. На основание чл. 36, ал. 1, т. 5 от Закона за народната просвета утвърждава списък на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности във функция “Образование”, които имат право на транспортни разноски /Приложение № 12А/

18.3 Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата по точка 18.1.

19. На основание чл. 41, ал.2 от ПМС №8/16.01.2015 година, определя размера на разходите за СБКО в размер до 3% от плановите средства за работна заплата на персонала в бюджетните звена, назначен по трудови правоотношения;

Разходите за работно облекло да се предвиждат и извършват от разпоредителите с кредити при спазване приоритетите за извършване на разходите по бюджета за 2015 година, утвърдени с настоящото решение;

20. Утвърждава трансфер за МДТ "Константин Кисимов" за 2015 година в размер на 86 400 лева. Упълномощава кмета на Община Велико Търново да сключи договор с Министерство на културата. Тримесечните отчети на МДТ “К. Кисимов” да бъдат предоставени на ПК по ОНК за разглеждане и становище.

21. На основание чл. 11, ал. 10 от ЗПФ определя второстепенните разпоредители с бюджетни кредити /Приложение 15/ и бюджетните им сметки /Приложение №3А/;

22. Закрива „Организация Детски градини” като Второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към община Велико Търново, считано от 31.05.2015 г.

22.1. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши всички правни и фактически действия по прехвърлянето на активите и пасивите на „Организация Детски градини” към Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт”

23. След представянето на тримесечните отчети по пълна бюджетна класификация могат да се извършват проверки и одити на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити от лица, упълномощени от първостепенния разпоредител.

24. На основание чл.39, т.3 от ПМС №8/16.01.2015 година, определя размера на представителните разходи – 60 000 лева.

25. Приема разчета за целеви разходи и субсидии, съгласно Приложение 3Б.

26. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:

26.1.В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;

26.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

26.3. Временно свободните средства по бюджета на общината може да се ползват за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и за други плащания, при условие че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в определените им размери, както и на местните дейности, като не се променя предназначението на средствата в края на годината

26.4. Да кандидатства за средства от Централния бюджет и други източници за съфинансиране на общински програми и проекти;

26.5. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на определените годишни цели на общината;

26.6. Да насърчава участието в проекти на Европейските фондове от страна на образователни и културни институции от Община Велико Търново, както и да осигурява средства за съфинансиране.

27. Възлага на кмета:

27.1. Да определи и утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет съгласно Единна бюджетна класификация.

27.2. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението.

27.3. Да информира общинския съвет в случай на отклонение при изпълнението на приетите бюджетни показатели.

27.4. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.

27.5. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по отделните общински проекти.

27.6 Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, съгласно Системите за финансово управление и контрол;

27.7 Съгласно чл. 130, ал. 1 от ЗПФ да ограничава или спира финансиране на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина по разписаните права и отговорности;

27.8 Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорство и съответствие с волята на дарителя/спонсора, както и реализираните собствени приходи по бюджетите на училищата, прилагащи системата на делегираните бюджети.

28. Дава съгласие заемообразно от собствени бюджетни средства и от реализирания преходен остатък в делегираните от държавата дейности до срока на възстановяване на средствата от Договарящия орган по междинни и финални плащания, да се финансират допустими разходи по сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативните програми и други програми, финансирани от Европейската общност.

29. Фонд „Инициативи на местните общности” за 2015 година разполага със средства в размер на 300 000 лева за финансиране на малки проекти при условията на подбор измежду подадените предложения, като задължителния собствен и партньорски финансов принос се определя за групите проекти, финансирани при условията на Фонда от Оценителната комисия. Възлага на Сдружението на кметовете и кметските наместници „Янтра 2001” да утвърди правила и процедури за подбора.

30. На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, утвърждава численост на персонала и разходи за заплати през 2015 г. за делегираните от държавата дейности, без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегираните бюджети, за местните дейности и делегираните от държавата дейности, дофинансирани с общински приходи съгласно Приложение № 16. Неизразходваните през текущия месец средства за работни заплати се прехвърлят към средствата за работни заплати за следващите месеци в рамките на бюджетната година.

31. Утвърждава средства за физкултурна дейност и подпомагане спортни клубове и спортни дружества в размер на 388 700 лева по Приложение № 13, съгласно чл.59 от Закона за физическото възпитание и спорта, които да бъдат изразходвани по Програма за физическа култура и спорт, приета с настоящото решение на Великотърновски общински съвет. Разпределението на средствата за спортните организации да се извърши съобразно методика приета с Решение на Великотърновски общински съвет. Изразходването на средствата да се осъществява чрез бюджета на Дирекция “Образование, младежки дейности и спорт”.

32. Приема Културен календар, съгласно Приложение №17.

33. В срок до 30 дни след приемането на Бюджет 2015 и Инвестиционната програма за 2015 г. писмено да се информират кметовете и кметските наместници на населените места в община В. Търново за размера на бюджета им и Инвестиционната програма за 2015 г.

34. При надхвърляне на лимитите за телефонни разговори и интернет трафик, определени със Заповед на ръководителя на бюджетната структура, събирането на средствата да става чрез търсене и налагане на ограничена имуществена отговорност от страна на работодателя спрямо служителите на трудови и служебни правоотношения и приравнени на трудовите правоотношения. Правото не се упражнява в случай на форсмажорни обстоятелства.

35. Приема План сметката на приходите и разходите за 2015 г. по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ /Приложение 18/.

36. Одобрява Програма за обезпечаване на дейностите през 2015 г. в предоставените за стопанисване и управления обекти на Регионален исторически музей – Велико Търново, на основание изискванията на чл.12, ал.10 от Закона за културното наследство /Приложение 20/

36.1 Всички приходи от музейни обекти да постъпват по бюджетната сметка на Община Велико Търново – първостепенен разпоредител с бюджетни кредити и да се разходват съгласно програмата след одобрение от Кмета на Община Велико Търново;

36.2 При преизпълнение на приходите, реализирани от музейни обекти да се финансират приоритетно дейностите по чл.12, ал.10 от Закона за културното наследство през 2014 година.

37. Задължава Кмета на Община Велико Търново да сключи и поддържа валидна застраховка на горските култури с обща площ 698.060 дка по Договор 04/223/0024/11.04.2013 г. по проект „Първоначално залесяване на неземеделски земи”. Застраховката да се сключи от датата на подаване на заявка за плащане до изтичане на 5 години от датата на сключване на настоящия договор. Застраховката да покрива следните застрахователни рискове - градушка, буря и проливен дъжд, пожар на корен, осланяване, измръзване и продължителна суша, болести и вредители.

38. Утвърждава срок до 2 /две/ години за разходването на средствата от преходния остатък по Общинската програма за асистирана репродукция в правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Велико Търново.

39. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно Приложение №14.

 

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ (отрицатален вот): По принцип нашата група бяхме решили да гласуваме „за” и „въздържал се”, но тъй като ГЕРБ тотално за първи път гласуваха против, и то благодарение на БСП, че внесе предложение, затова гласувахме „против”. Но не само затова, а защото това е последният бюджет, който ние приемаме до края на мандата. За съжаление, дебат по същество нямаше. С изключение на това, което Стоян Витанов беше подготвил наистина като експерт.

При всички обяснения тук, на практика става така, че този бюджет вече плаче за актуализация. Т.е.: „това ще направим после, онова ще направим после” и т.н. Остава едно „бъдещо несигурно”, както се изразиха колеги от другите групи; нещо, което тепърва предстои. На практика, този бюджет е за актуализация, а ние се радваме в момента. Бюджет има, пари няма - това произлезе от всичко, което се говори в залата. На практика мандатът ни приключва като мандат на пропуснати възможности и на бъдещи намерения.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ (отрицателен вот): Бях решил да се въздържа, но като чух кмета на общината как обвинява в манипулация и политиканстване относно коректни цифри, които никой не оспори; нещо повече, цифри, по които даже не получихме отговор, твърдо реших, че този бюджет не може да бъде подкрепен; освен това, че не подкрепихте нито едно предложение, направено от БСП. Някакси заблудихте и залата, имам предвид, че нито едно от инвестиционните ни предложения не беше прието. Истината е тази, която дават цифрите. С нищо не сме я манипулирали. Обратното, Вие нарисувахте една добра картина; дано тя да се случи, макар че това е тема на следваща сесия, когато Вие ще отчетете програмата си, а ние ще Ви направим препоръки и надявам се, Вие да ги изпълните!

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Промяна в Правилника за организацията и дейността на ОП „Зелени системи“, Вх. № 3127/15.01.2015 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 3 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Станислав Рашков - за, Йордан Грозданов - за, Любен Велчев - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Ваня Павлова - за, Драгош Методиев – за, Николай Илчев – за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 34 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1420

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет дава съгласие за допълване и промяна в Правилника за организацията и дейността на предприятието, както следва:

 

1.1. Чл. 2 , ал. 2   Било: предмет на дейност: изграждане, поддържане, почистване и стопанисване на паркове, градини, междублокови пространства, улично озеленяване и др. обществени озеленени площи на територията на Община Велико Търново, осъществяване на комунални дейности, свързани със: сметосъбиране и сметоизвозване на битови, промишлени, строителни и други отпадъци; поддържане чистотата на улици, тротоари и обществени места, почистване на дерета.

 

Чл. 2, ал. 2 Става: предмет на дейност: изграждане, поддържане, почистване и стопанисване на паркове, градини, междублокови пространства, улично озеленяване и др. обществени озеленени площи на територията на Община Велико Търново, осъществяване на комунални дейности, свързани със: сметосъбиране и сметоизвозване на битови, промишлени, строителни и други отпадъци; поддържане чистотата на улици, тротоари и обществени места, почистване на дерета и снегопочистване.

 

1.2.  Чл.2, ал.3     Било: Във връзка с предмета си на дейност Предприятието извършва всички правно-регламентирани дейности по изграждане, поддържане, почистване и стопанисване на паркове, градини, междублокови пространства, улично озеленяване и др. обществени зелени площи на територията на Община Велико Търново, осъществяване на комунални дейности, свързани със: сметосъбиране и сметоизвозване на битови, промишлени, строителни и други отпадъци; поддържане чистотата на улици, тротоари и обществени места, почистване на дерета.

 

Чл.2, ал.3   Става: Във връзка с предмета си на дейност Предприятието извършва всички правно-регламентирани дейности по изграждане, поддържане, почистване и стопанисване на паркове, градини, междублокови пространства, улично озеленяване и др. обществени зелени площи на територията на Община Велико Търново, осъществяване на комунални дейности, свързани със: сметосъбиране и сметоизвозване на битови, промишлени, строителни и други отпадъци; поддържане чистотата на улици, тротоари и обществени места, почистване на дерета и снегопочистване.

 

 2. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет дава съгласие с цел постигане на по-добра функционалност при изпълнение на задълженията на ОП „Зелени системи” в областта на законодателството по опазване на околната среда да се трансформира 1 щатна бройка „Ландшафтен архитект” в 1 щатна бройка „Еколог”, както следва:

 

БИЛО

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 към чл. 22 ал.1

от

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА

ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „Зелени системи“

СТРУКТУРА И ЩАТНИ БРОЙКИ НА ОП”Зелени системи”

 

1. ЩАТНИ БРОЙКИ – 80 БР.

 

длъжност

Брой

служители

образование

Вид

правоотношение

Велико Търново

 

 

 

Директор

1

висше

трудово

Счетоводител

2

висше

трудово

Касиер,счетоводство

1

висше/средно

трудово

Ландшафтен архитект

1

висше

трудово

Отдел „Озеленяване”

 

 

 

Техник, озеленител

1

средно

трудово

Организатор по труда

1

средно

трудово

Общ работник

5

Не се изисква

трудово

Общ работник

16

Не се изисква

трудово

Отдел „Чистота”

 

 

 

Ръководител отдел

1

средно

трудово

Техник, производствени резултати

1

средно

трудово

Организатор по труда

1

средно

трудово

Организатор

1

средно

трудово

Шофьор

3

основно

трудово

Сметосъбирач

4

Не се изисква

трудово

Общ работник

29

Не се изисква

трудово

Килифарево

 

 

 

Отдел „Чистота”

 

 

 

Организатор

1

средно

трудово

Механик

1

Основно

трудово

Сметосъбирач

3

Не се изисква

трудово

Шофьор

3

Основно

трудово

Общ работник

1

Не се изисква

трудово

Общ работник

1

Не се изисква

трудово

Вонеща вода

 

 

 

Шофьор

1

основно

трудово

Сметосъбирач

1

Не се изисква

Трудово

 

 zeleni sist2014

 

СТАВА

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 към чл. 22 ал.1

от

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА

ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „Зелени системи“

 

СТРУКТУРА И ЩАТНИ БРОЙКИ НА ОП”Зелени системи”

 

1. ЩАТНИ БРОЙКИ – 80 БР.

 

длъжност

Брой

служители

образование

Вид

правоотношение

Велико Търново

 

 

 

Директор

1

висше

трудово

Счетоводител

2

висше

трудово

Касиер,счетоводство

1

висше/средно

трудово

Еколог

1

висше

трудово

Отдел „Озеленяване”

 

 

 

Техник, озеленител

1

средно

трудово

Организатор по труда

1

средно

трудово

Общ работник

5

Не се изисква

трудово

Общ работник

16

Не се изисква

трудово

Отдел „Чистота”

 

 

 

Ръководител отдел

1

средно

трудово

Техник, производствени резултати

1

средно

трудово

Организатор по труда

1

средно

трудово

Организатор

1

средно

трудово

Шофьор

3

основно

трудово

Сметосъбирач

4

Не се изисква

трудово

Общ работник

29

Не се изисква

трудово

Килифарево

 

 

 

Отдел „Чистота”

 

 

 

Организатор

1

средно

трудово

Механик

1

Основно

трудово

Сметосъбирач

3

Не се изисква

трудово

Шофьор

3

Основно

трудово

Общ работник

1

Не се изисква

трудово

Общ работник

1

Не се изисква

трудово

Вонеща вода

 

 

 

Шофьор

1

основно

трудово

Сметосъбирач

1

Не се изисква

Трудово

 

 zeleni sist2015

   

3. Запазва се одобрената численост от 80 щатни бройки.

4. Промяната влиза в сила от 01.01.2015 година.

5. На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл. 52, ал. 3 от ЗОС, Великотърновски общински съвет утвърждава промяната в Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Зелени системи” – Приложение № 2 към настоящото решение.

 

Приложениe:

1. Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие  

„ Зелени системи” - Приложение №2

    

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Актуализация на Програма „Изкуство и култура Велико Търново“ – Правила за реда и условията за финансиране на проекти в областта на изкуството и културата от бюджета на Община Велико Търново през 2015 г., Вх. № 3177/27.01.2015 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 4 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Станислав Рашков - за, Йордан Грозданов - за, Любен Велчев - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Ваня Павлова - за, Драгош Методиев – за, Николай Илчев – за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров – въздържал се, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 31 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1421

 

На основание   чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА Великотърновският общински съвет:

 

Одобрява и приема актуализацията на текстовете в някои раздели, членове и точки на Програма „Изкуство и култура Велико Търново” - Правила за реда и условията за съфинансиране на проекти в областта на изкуството и културата от бюджета на Община Велико Търново и дава съгласие за тяхното приложение.

 

Приложение № 1:  Подробен вариант на конкретни промени в раздели,членове и точки на Програма „ Изкуство и култура Велико Търново”. Правила за реда и условията за съфинансиране на проекти в областта на изкуството и културата от бюджета на Община Велико Търново;

 

Приложение № 2 : Преработен окончателен вариант на Програма „ Изкуство и култура Велико Търново”. Правила за реда и условията за съфинансиране на проекти в областта на изкуството и културата от бюджета на Община Велико Търново

 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Отмяна на чл. 125А от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Вх. № 3168/24.01.2015 г.

 

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Съгласно Правилника отмяната на текст в Наредбата следва да се приеме на две четения. Необходимо е да се изслуша докладът на водещата постоянна комисия. Давам думата на Александър Чокойски.

Г-н АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ: Доклад на ПК по НПУОР относно „Отмяна на чл. 125 А от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество”.

Уважаеми общински съветници, с Решение № 1277 от 30.10.2014 г. бяха приети изменения и допълнения в Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, като едно от допълненията бе добавянето на чл. 125 А, съгласно който текст срокът на договорите при отдаване под наем на общинска земя за поставяне на временни съоръжения се определя спрямо размера на инвестиционните намерения на кандидатите, както следва: при инвестиционни намерения до 15 000 лв. – срок до три години; при инвестиционни намерения до 50 000 лв. – срок до 5 години; при инвестиционни намерения над 50 000 лв. – срок до 10 години.

Съгласно изискванията на действащата нормативна уредба задължителен елемент в решението на Общинския съвет за отдаване под наем на имот е да се съдържа срокът за отдаването му. Това е невъзможно при прилагането на така приетия текст, тъй като размерът на инвестиционните намерения на кандидатите може да бъде установен в по-късен етап в процедурата по отдаване под наем, най-рано от комисията, назначена да проведе съответната тръжна или конкурсна процедура. На следващо място, текстът на чл. 125 А не дава яснота с какъв документ се заявяват и доказват тези инвестиционни намерения. И не на последно място: липсва разписан механизъм за контрол върху реално осъществените инвестиции и тези, които са заявени при провеждането на тръжната или конкурсната процедура.

Внесеното предложение за отмяна на чл. 125 А от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество е разгледано от ПК по НПУОР, която на заседание, проведено на 02.02.2015 г. е подкрепила проекта за решение.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Аз съм човек, който се слави с това, че приема предизвикателствата и държи докрай. Искам да направя един малък коментар: наш колега, когото аз уважавам, направи коментар относно разписани договорни взаимоотношения между общината и човек, който е поел съответни ангажименти, а впоследствие не ги е изпълнил, и това автоматически довежда до разпореждането със сумата, която е депозирана като гарант в община В. Търново, аз смея да твърдя, че не съм съгласен с този коментар, защото единственият, който има право да каже кога и по какъв начин се разпореждат тези средства, това е арбитърът, това е съдът. Договорът служи само за доказване на поети ангажименти в двустранните взаимоотношения.

Продължавам по точката. Аз съм леко разочарован от многоуважавания от мен колега Чокойски, тъй като докладът, който Вие прочетохте току-що, е в 90 % копие от информация, която е сведена до председателя на Общинския съвет и Вие просто препрочитате, което ме кара да направя един бегъл анализ, че не влагате професионално отношение към това, което изнасяте.

За разлика от това, което чухме всички ние, аз ще оспоря всичко това, което ви се поднася като дневен ред, и то основателно. И в хронологията на събитията само ще ви напомня, че това предложение, което беше направено от мен, беше в посока и тенденцията, в която колегата Радонов направи призив към всички: „Дайте да създадем работна бизнес среда, за да можем да привлечем инвестиции!”. Това предложение е точно такова, както и коментарите ми при приемането на Наредбата за инвеститорите, клас В, само че липсата на комуникация между Общинския съвет и Администрацията допринася именно за пагубното положение, в което ние предоставяме условията на бизнеса да се развива и многократно колеги да излизат на трибуната и да казват: „Дайте да видим какво да направим!”. След като имаме предложения, защо не се съобразяваме с тях?

Продължавам си мисълта: предложението беше направено преди четири месеца и аз благодаря на всички, които го подкрепиха, но когато го подкрепихме, тук имаше присъствие на Администрацията - на експерти, на специалисти. Предложението мина, те мълчаха. Продължавам нататък във възходящ ред: това предложение не беше обжалвано от областния управител; мина. Това значи, че в същността си донякъде е законосъобразно. Към настоящия момент вече липсва желание от страна на Общинската администрация и на общински съветници да разгледаме детайлите, за които аз ви намекнах, че съм готов да седнем и да ги развием. Когато предложих това предложение, беше глас в пустиня. Нещо повече, когато заявихме подкрепа при разглеждането на Наредбата да подадем ръка на Общинската администрация и да доразвием наредбата в полза на местния бизнес, нямаше никаква комуникация; заявявам го категорично и публично. Също липсва комуникация и сега. И какво наблюдаваме по същество? Има едно писмо, което никой не може да разбере – дали е молба или е предложение и какво е по смисъла на съдържанието на изложените обстоятелства. Да, но аз го приемам, защото се опитвам да го разтълкувам и към края, след преамбюла има един абзац: „Моля, за Вашето писмено становище относно правилното тълкуване, прилагане в практиката на така приетия от ВТОС текст на чл. 125 от Наредбата!”. Значи, Общинската администрация моли председателя на Общинския съвет за допълнителна информация, която незнайно защо по никакъв начин не беше изискана от мен или поне някой да спомене, че има такова запитване. Разбира се, аз бях изключително изненадан, когато по време на заседание за бюджета беше направено такова предложение и то от Председателския съвет, с което Председателският съвет се ангажира с отмяната на това предложение, без да ме попитат – мен или който и да е, да седнем, да разговаряме, да обсъдим, да видим какви са нашите правни и икономически анализи, да създадем методиката и инструментите, с които ние трябва да доразвием това предложение. Такава комуникация липсваше, за мое огромно съжаление.

Какво наблюдаваме обаче – което никак не е в интерес на Общинската администрация. Аз мога да ви цитирам именно в тази Наредба членове в същата, които в момента фигурират като императивен текст, но те са порочни и създават порок и вместо Общинската администрация да седне и да изработи предложение, с което да актуализира промените в законодателните разпоредби, ние махаме нещо, което е ефективно, работещо, с цел разширяване периметъра на условията за разгръщане на бизнеса и в този момент оставяме нещо, което е абсолютен порок. Мога по всяко време да го докажа. Най-малкото, ще цитирам чл. 14 и чл.15, където в противоречие на това, което е изнесено във фактите и обстоятелствата, че, виждате ли, няма информация, как и по какъв начин инвестициите трябва да се разгърнат, да се защитят. Прочетете Наредбата, да видите по-горе, че също има такива текстове, които са с неясни обстоятелства, как и по какъв начин се защитават. Как може моето предложение, предложението на екипа на „Нашия град”, да не е законосъобразно и целесъобразно, а порочни предложения, които фигурират и работят (условно казано) години наред, да продължават да стоят там. Това е един от най-малките примери, които мога да ви дам. Това е важно, защото говорим за бизнеса, говорим за пропуски, направени от нас.

Как да си защитя предложението? Попитахте ме в четвъртък дали ще съм в Търново, имам ли възможност да участвам в комисиите, казах ви, че в четвъртък и петък ще бъда извън града, и вие направихте комисиите тогава. Много ви моля, правя предложение тази точка да бъде отложена и да мога аз да защитя и да представя цялата концепция в основите на това, което сме имали предвид в конкретното предложение. Мисля, че предложението ми е резонно и ви моля, да ми дадете шанс, в който аз да направя опит да ви убедя във всичко това, което ви излагам! Първо - в законосъобразността и второ, преди всичко - в целесъобразността.

Правя предложение за отлагане на точката за следващото заседание.

 

Предложението за отлагане на точката беше подложено на гласуване.

Предложението беше отхвърлено с 6 „за”, 7 „против”, 19 „въздържал се”.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Предлагам двете гласувания да се проведат в едно заседание съгласно чл. 75, ал. 2 от Правилника на Общинския съвет.

Предложението, направено от г-н Ашиков беше подложено на гласуване и прието с 25 „за”, 1 „против”, 2 „въздържал се”.

Председателят на Общинския съвет подложи на поименно гласуване отмяната на текста от Наредбата на първо четене:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Станислав Рашков - за, Йордан Грозданов - за, Любен Велчев - за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Ваня Павлова - за, Николай Илчев – за, Пламен Радонов - против, Николай Николов – въздържал се, Румен Димитров - против, Мариян Кенаров – въздържал се, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението за отмяна на текста от Наредбата на първо четене беше прието с 26 „за”, 2 „против”, 2 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1422

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 75 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновски общински съвет отменя на първо четене чл. 125А от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ (отрицателен вот): Благодаря на колегата, който наистина вникна, чисто икономически, вероятно отчасти и юридически, че има някаква правота във всичко това, което аз изнасям като фактология. Това е една от стъпките, с които ние трябва да вървим напред в името на създаването на тази бизнес среда. Обаче няма как да не благодаря и на останалите колеги, които саботират това предложение. Благодаря ви за това, че вие, вероятно с вашето незнание, вероятно с вашата некомпетенция, правите екипа на „Нашия град” много по-силен! Наистина ни правите по-силни в посока защита на гражданските интереси.

А отговорите: Защо се случва това, което всички вие виждате – и гражданите на Велико Търново, и всички вие тук присъстващите; чии интереси се защитават? Едва ли са на местния бизнес, категорично: не; потвърждавам го, а ще го потвърди и всичко това, което вие ще забележите вероятно след определено време - това, което ще лъсне точно срещу стълбите на община Велико Търново. Защото аз многократно предупреждавах цялата зала какво ще се случи и бяхме направили конкретни предложения отново в посока на защита на дребния и на средния бизнес, като ви предупреждавахме и ви казвахме какви ще са последиците. И когато предложението на „Нашия град” се осмисли, че то не е работещо за тези, които искат да вложат малко инвестиции, а искат да получават голям срок за ползване, вие веднага застанахте на тяхната страна и бойкотирахте интересите на великотърновския бизнес. Благодаря ви!

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Според мен не е етично да се обижда целият Общински съвет

Председателят на Общинския съвет подложи на поименно гласуване отмяната на текста от Наредбата на второ четене:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Станислав Рашков - за, Йордан Грозданов - за, Любен Велчев - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Ваня Павлова - за, Николай Илчев – за, Пламен Радонов - против, Николай Николов – въздържал се, Румен Димитров - против, Мариян Кенаров - против, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението за отмяна на текста от Наредбата на второ четене беше прието с 27 „за”, 3 „против”, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1423

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 76 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновски общински съвет отменя на второ четене чл. 125А от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Утвърждаване на промени в годишния план за ползване на дървесина от горските територии, собственост на Община Велико Търново за 2015 г. и приемане начина на нейното ползване, Вх. № 3171/26.01.2015 г.

 

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Тъй като аз имам претенции, че съм достатъчно обективен, според моята гледна точка, тук е моментът да изразя своето удовлетворение от позицията на кмета и съответно от поведението на управителя на сдружението, защото дълги години част от съветниците, които бяха и в миналия мандат, не можахме да намерим правилната формула въпреки далновидните агитации в посока изчистване на поразения горския фонд вследствие на пожара. Точно заради това, когато сме критични, трябва да сме достатъчно силни и да даваме заслуженото на всички тези, които работят в тази посока.

Поздравявам кмета за смелостта му, поздравявам и управителя за това, че ни предлагат на дневен ред изсичането на поразения горски масив в Арбанаси, като си запазвам правото и в момента индиректно ги умолявам след като бъде прочистено, да направят всичко възможно и съответните процедури това нещо да бъде залесено, дори да ни поканят и самите ние да ходим да залесяваме.

Предложението по т. 6 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова – въздържал се, Желка Денева – въздържал се, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Станислав Рашков - за, Йордан Грозданов - за, Любен Велчев - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Ваня Павлова - за, Николай Илчев – за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 30 „за”, „против” няма, 2 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1424

 

1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл.7, ал.1 от НУРВИДГТДОСПДНГП, Великотърновският Общински съвет утвърждава промени в годишния план за ползване на дървесина от горските територии, собственост на Община Велико Търново за 2015 год., както следва:

1.1. В годишния план за ползване на дървесина от горските територии, собственост на Община Велико Търново се включват следните имоти:

 

по ред

Кметство

№ на имот по

КВС

Подотдел

по ГСП от

2013 г

Площ на под-отдела

(ха)

Вид гори

Запас

 

 

пл.м³/ха

Общ

запас

 

(пл.м³)

Предви-дено ползване

по ГСП

(пл.м³)

7.

Арбанаси

00583.50.193

00583.50.193

00583.50.193

00583.50.193

00583.50.193

00583.50.193

528 в

528 г

528 е

528 л

528 м

529 к

0.4

1.7

0.4

2.3

0.4

1.1

Игл.

Игл.

Игл.

Игл.

Игл.

Игл.

119

256

19

217

34

235

60

490

10

570

15

290

60

490

10

570

15

290

 

Общо:

 

 

 

 

 

 

1435

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. От годишния план за ползване на дървесина от горските територии, собственост на Община Велико Търново да отпаднат следните имоти:

 

по ред

Кметство

№ на имот по

КВС

Подот-дел

по ГСП от

2013 г

Площ на под-отдела

 

(ха)

Вид гори

Запас

 

 

пл.м³/ха

Общ

запас

 

(пл.м³)

Предви-дено ползване

по ГСП

(пл.м³)

2.

Райковци

000920

001027

76 е

77 г

4.1

9.1

Игл.

Игл.

398

312

1810

3180

460

640

 

Общо:

 

 

 

 

 

 

1100

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. На основание чл.112, ал.1, от ЗГ и чл.5, ал.1, от НУРВИДГТДОСПДНГП Великотърновският Общински съвет приема следните начини за ползване на дървесина от Общинския горски фонд съгласно Горскостопанския план на горите, собственост на Община Велико Търново:

Ползването на дървесина в утвърдения в т.1.1 списък с подотдели от общинския горски фонд за 2015 г. да се осъществи чрез продажба на стояща дървесина на корен или чрез добив и продажба на добита дървесина.

  

3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да организира и проведе процедурите по ползването на дървесина съгласно Закона за горите и в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство.

 

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Участие на Община Велико Търново в сдружения по реда на ЗУЕС за нуждите на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, Вх. № 3186/05.02.2015 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 7 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Станислав Рашков - за, Йордан Грозданов - за, Любен Велчев - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Ваня Павлова - за, Николай Илчев – за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 31 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1425

 

На основание чл. 21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет:

 

1. Дава съгласие Община Велико Търново да влиза в сдружения на собствениците по реда на ЗУЕС във връзка и за нуждите за изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради.

2. Упълномощава кмета лично или чрез упълномощени от него длъжностни лица да участва/т в общите събрания на собствениците на етажната собственост в сгради, в които са налични недвижими имоти общинска собственост с право да гласуват за създаване на сдружение и за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради.

3. Във връзка с упълномощаването лицата по т.2 могат да присъстват на общите събрания, да гласуват и да подписват необходимите документи от името и за сметка на собственика.

 

ПО ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Включване в годишния план за приватизация за 2015 г. и откриване процедура за приватизация на имот, с. Дичин, Вх. № 3192/06.02.2015 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 8 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Станислав Рашков - за, Йордан Грозданов - за, Любен Велчев - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Ваня Павлова - за, Николай Илчев – за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 31 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1426

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2 и чл. 4, ал.4 от ЗПСК, Великотърновски общински съвет реши:

1. Включва в годишния план за приватизация за 2015 година и открива процедура за приватизация на общински нежилищен имот, със стопанско предназначение, представляващ: „Имот № 302003 по плана на новообразуваните имоти на обект „Стопански двор” №2 , с площ от 2 ,500 дка, четвърта категория, местност „Кошарите”, в землището на с.Дичин, заедно с построените в имота сграда (бивш обор) и пристройка към нея ” - собственост на Община Велико Търново.

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имота, сключването на договори с предмет имота по т. 1: за придобиване дялово участие, за наем, за съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване на вземания и поемане на менителнични задължения, освен с разрешение на Общинския съвет.

3. Възлага на Общинската агенция за приватизация да подготви и осъществи приватизационната сделка за имота по установения от закона ред и приетите решения от Общинския съвет.

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 12.35 часа.

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

ТОДОР ТОДОРОВ          

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ  

 

РУМЕН ДИМИТРОВ

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

МИРОСЛАВ МАРИНОВ

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ

/Диляна Милева/