Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 78 от 12.02.2015 г. Решение № 1418

Решение № 1418

Препис-извлечение от Протокол № 78

от заседание на Общински съвет,

проведено на 12.02.2015 година

 

ОТНОСНО: Утвърждаване промените по бюджета и индикативен разчет за сметките от Европейския съюз на Община Велико Търново по приходната и разходната част на отчета за 2014 година; приемане отчета за изпълнение на бюджета и индикативен разчет за сметките от Европейския съюз на Община Велико Търново за 2014 година; приемане отчета на инвестиционната програма за 2014 година

 

РЕШЕНИЕ № 1418

 

1. На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл. 124 и чл.140, ал. 1 от Закона за публичните финанси, Великотърновски общински съвет утвърждава промените по бюджета и по сметките за средствата от Европейския съюз за 2014 година по Приложение 1 и промените по Инвестиционната програма на Община Велико Търново по Приложение 1А.

2. На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА във връзка с чл.140, ал. 5 от Закона за публичните финанси, Великотърновски общински съвет приема годишния отчет по приходната и разходната част на бюджета и по сметките за средствата от Европейския съюз на Община Велико Търново за 2014 година, разходите за делегираните държавни дейности, местните дейности и делегираните държавни дейности, дофинансирани с местни приходи по Приложение 2, Приложение 3, Приложение 3В,   Приложение 6 и отчета на Инвестиционната програма на Община Велико Търново към 31.12.2014 година по Приложение 4.

3. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.79 от ЗДБРБ за 2014 година, Великотърновски общински съвет изменя т. 13 от Решение №1009/12.02.2014 година, както следва:

13. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. в размер на 25 млн. лева.

4. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.79 от ЗДБРБ за 2014 година, Великотърновски общински съвет изменя т. 14 от Решение №1009/12.02.2014 година, както следва:

14. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г. в размер на 29,5 млн. лева.

5. На основание чл.9 от Закона за общинския дълг, Великотърновски общински съвет приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг, съгласно Приложение 7 и във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА изменя т.8 от Решение №1009/12.02.2014 г. на ВТОбС както следва:

8.1. Максималният размер на новия общински дълг, който може да бъде поет през 2014 г. е 2 400 000 лева, което не включва Фонд „ФЛАГ”

8.2. Максималния размер на общинския дълг към края на 2014 година не може да надвишава 3 707 150 лева, което не включва Фонд „ФЛАГ”;

6. На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет утвърждава реализирания преходен остатък по бюджета на Община Велико Търново за 2014 г. по чл. 90, ал.1 на ЗДБ на РБ за 2014г., съгласно Приложение 8.

7. Приема отчета на План сметката на приходите и разходите за 2014 г. по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ /Приложение 18/.

8. Във връзка с т.11 от ДДС №15/12.12.2014 година, относно изготвянето и представянето на отчетите за касовото изпълнение на бюджетите и извънбюджетните фондове към 31.12.2014 година, Община Велико Търново няма да разполага с протокол за засечки по контролни позиции. В случай на констатирани неравнения, възлага на Кмета на Община Велико Търново да отрази служебно промените по бюджета и отчета на Община Велико Търново към 31.12.2014 година, като информира Великотърновски общински съвет за направените промени.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (1418-otchet.zip)1418-otchet.zip[Приложения]351 Kb