Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 78 от 12.02.2015 г. Решение № 1419

Решение № 1419

Препис-извлечение от Протокол № 78

от заседание на Общински съвет,

проведено на 12.02.2015 година

 

ОТНОСНО: Приемане на бюджет за 2015 година, индикативен разчет за сметките от Eвропейския съюз за 2015 година на Община Велико Търново и инвестиционна програма за 2015 година

 

РЕШЕНИЕ № 1419

 

На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94 и чл. 39 от Закона за публичните финанси /ЗПФ/, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2015 година , ПМС № 8/16.01.2015 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2015 година и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Велико Търново, Великотърновски общински съвет реши:

1. На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА във връзка с чл. 94, ал.2 от ЗПФ, приема бюджета на Община Велико Търново за 2015 година по приходната и разходната част в размер на 60 777 346 лева, в това число:

- приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 29 882 296 лв. и разходи за делегирани от държавата дейности в размер на 32 095 041 лева в т.ч.: текущи разходи в размер на 31 149 481 лева, капиталови разходи –   945 560 лева.

- местни приходи в размер на 30 895 050 лв. и разходи за местни и дофинансирани държавни дейности в размер на 28 682 305 лева, в т.ч.: текущи разходи – 25 461 134 лева, капиталови разходи – 3 221 171 лева /Приложение 2 , Приложение 3, Приложение 3А, Приложение 3Б, Приложение 23, Приложение 24, Приложение 25, Приложение 26/

2. На основание чл. 127, ал. 2 и ал. 3 от ЗПФ с паричните постъпления от продажба на общински нефинансови активи се финансират:

- погашения по дългосрочни заеми от банки в страната с инвестиционно предназначение – „Финансов план за управление на публичната инфраструктура” –  600 000 лв. /Приложение №11/;

3. Приема Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2015 година в размер на 41 569 978 лева по Приложение 19, както следва:

- 1 286 500 лева целева субсидия от РБ, в т.ч. за общински пътища – 605 800 лева.

- 377 199 лева от Приватизация;

- 36 547 429 лева от Сметки за средства от ЕС;

- 855 818 лева от други извънбюджетни средства;

- 1 839 943 лева от преходен остатък от целеви трансфери , в т.ч.

* преходен остатък от целеви трансфер – СБ - неотложни аварийно- възстановителни работи на храм "Св. Богородица" с. Русаля – 1 778 лева;

* преходен остатък от целеви трансфер - СБ - неотложни аварийно- възстановителни работи на храм "Св. Ирина" с. Хотница – 123 лева;

* преходен остатък от целеви трансфер - Възстановяване на църковна сграда "Успение Пресветая Богородица", гр. Килифарево – 129 912 лева;

* преходен остатък от целеви трансфер по ПМС №180/03.07.2014 г. за предотвратяване на последици от стихийни бедствия –     254 937 лева;

* преходен остатък от целеви трансфер по ПМС №340/27.10.2014 г. за предотвратяване на последици от стихийни бедствия –     330 000 лева;

* преходен остатък от целеви трансфер за /Път ІІІ-514/ - Арбанаси - Шереметя - депо битови отпадъци- /граница община Ласковец/ - 18 007 лева;

* преходен остатък за осигуряване на възможност за достъп до телевизионни услуги на лица със специфични социални потребности в населените места, които не са покрити с цифров ефирен сигнал – 9 900 лв.;

* преходен остатък от целеви трансфер за ремонтни и рехабиталиционни дейности на засегнати части от улична мрежа съобразно реализация на проект с Европейско финансиране – 313 972 лева;

* преходен остатък от целеви трансфер за ПИП "Растеж и устойчиво развитие на регионите" - Реконструкция и модернизация на игралното поле и лекоатлетическата писта на стадион "Ивайло" гр. В. Търново - ІІ етап – 781 314 лева.

- 663 089 лева от собствени бюджетни средства на Община Велико Търново;

4. След приключване на СМР, относно дяловото участие за изграждане на Православни храмове, включени като обекти в Инвестиционната програма на Община В.Търново за 2015 год., равностойността на придобитите ДМА да се предостави като дарение на Великотърновската митрополия.

5. Всяко тримесечие до двадесет и пето число от месеца, следващ отчетното тримесечие Кмета на Община Велико Търново да внася в Общинския съвет информация за изпълнението на Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2015 година по обекти – стойностно.

6. Във връзка с изпълнението на специфичните условия относно предоставянето на грантовата помощ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, свързани със създаване на фонд за поддръжка на придобитите по проекта активи, дава съгласие          средствата в размер на 12 614 лева да бъдат заложени в бюджета на Община Велико Търново на десет равни части в периода 2012-2022 година.

7. Приема максимален размер на генерирани приходи, съгласно финансов анализ, дисконтирани към 2015 година по проект „Подобряване на туристически атракции и свързаната с тях инфраструктура в община Велико Търново” в размер на 384 000 лева, в т.ч. туристическо влакче – локомотив с два вагона и разходи в размер на   377 000 лева, в т.ч. туристическо влакче – локомотив с два вагона, дисконтирани към 2015 година. 

8.   Определя максималния размер на дълга, както следва /Приложение №7А/:

8.1. Максималният размер на новия общински дълг, който може да бъде поет през 2015 г. е 10 948 191 лева, в т.ч. Фонд „ФЛАГ”.

8.2. Максималния размер на общинския дълг към края на 2015 година не може да надвишава 5 709 170 лева, в т.ч. Фонд „ФЛАГ”.

9. На основание чл.32, ал. 1 от ЗПФ, годишния размер на плащанията по дълга за 2015 година не може да надвишава 15 на сто от общата сума на собствените приходи и общата изравнителна субсидия по отчета към 31.12.2014 година на Община Велико Търново.

На основание чл.32, ал. 5 от ЗПФ в ограничението по ал.1 не се включва дългът на общините по временни безлихвени заеми и по предоставени им заеми от други лица в сектор „Държавно управление”, в т.ч. Фонд „ФЛАГ”.

10. На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА във връзка с чл. 94, ал.3, т. 8 от ЗПФ утвърждава Индикативен годишен разчет за сметките за средства от ЕС на Община Велико Търново за 2015 година съгласно Приложение 6, Приложение 6А

11. Приема финансови показатели за контролираните от общината лица, които попадат в подсектор "Местно управление" и чиито операции и средства не са включени в общинския бюджет, съгласно Приложение 21;

12. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2015-2017 година /Приложение 22/

13. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2015 г. в размер на 23 млн. лева.

14. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г. в размер на 20 млн. лева.

15. Размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през бюджетната 2015 година е 320 000 лева. Размера на просрочените задължения от 2014 година, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2015 година са в размер на            2 878 777 лева.

Приема план–график за разплащане на просрочените задължения /Приложение 4/.

16. Утвърждава приоритети за разходване на постъпилите по бюджета средства, както следва:

- за местни дейности:

•          плащания по обслужване на общинския дълг;

•          заплати и вноски за осигурителни плащания;

•          социални плащания – обезщетения, помощи, стипендии;

•          храна;

•          медикаменти;

•          отопление, осветление;

•          издръжка на социални, здравни и образователни заведения;

•          ремонт на общински пътища;

•          други разходи.

17. На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, утвърждава цена по калкулация на разходи за подпомагане на едно погребение, представена от управителя на "Обредни дейности" ЕООД – В. Търново, заведена с Вх. №5300-581/24.01.2015 година в размер на 245,00 лева / двеста четиридесет и пет лева/ по Приложение №10 и средства в размер до 8 575 лева.

18. На основание чл.40 от ПМС №8/16.01.2015 година, утвърждава размера на средствата за пътни разноски както следва:

- до 30 километра – 65% от стойността на билетите или картите за пътуване;

- над 30 километра – 80% от стойността на билетите или картите за пътуване;

- при възстановяване на средства от Централния бюджет стойността на билетите или картите за пътуване се изплащат до размера на фактически възстановените такива

18.1 Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи съгл. чл.40, ал.2 от ПМС №8/16.01.2015 година /Приложение № 12 /.

18.2. На основание чл. 36, ал. 1, т. 5 от Закона за народната просвета утвърждава списък на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности във функция “Образование”, които имат право на транспортни разноски /Приложение № 12А/

18.3 Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата по точка 18.1.

19. На основание чл. 41, ал.2 от ПМС №8/16.01.2015 година, определя размера на разходите за СБКО в размер до 3% от плановите средства за работна заплата на персонала в бюджетните звена, назначен по трудови правоотношения;

Разходите за работно облекло да се предвиждат и извършват от разпоредителите с кредити при спазване приоритетите за извършване на разходите по бюджета за 2015 година, утвърдени с настоящото решение;

20. Утвърждава трансфер за МДТ "Константин Кисимов" за 2015 година в размер на 86 400 лева. Упълномощава кмета на Община Велико Търново да сключи договор с Министерство на културата. Тримесечните отчети на МДТ “К. Кисимов” да бъдат предоставени на ПК по ОНК за разглеждане и становище.

21. На основание чл. 11, ал. 10 от ЗПФ определя второстепенните разпоредители с бюджетни кредити /Приложение 15/ и бюджетните им сметки /Приложение №3А/;

22. Закрива „Организация Детски градини” като Второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към община Велико Търново, считано от 31.05.2015 г.

22.1. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши всички правни и фактически действия по прехвърлянето на активите и пасивите на „Организация Детски градини” към Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт”

23. След представянето на тримесечните отчети по пълна бюджетна класификация могат да се извършват проверки и одити на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити от лица, упълномощени от първостепенния разпоредител.

24. На основание чл.39, т.3 от ПМС №8/16.01.2015 година, определя размера на представителните разходи – 60 000 лева.

25. Приема разчета за целеви разходи и субсидии, съгласно Приложение 3Б.

26. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:

26.1.В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;

26.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

26.3. Временно свободните средства по бюджета на общината може да се ползват за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и за други плащания, при условие че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в определените им размери, както и на местните дейности, като не се променя предназначението на средствата в края на годината

26.4. Да кандидатства за средства от Централния бюджет и други източници за съфинансиране на общински програми и проекти;

26.5. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на определените годишни цели на общината;

26.6. Да насърчава участието в проекти на Европейските фондове от страна на образователни и културни институции от Община Велико Търново, както и да осигурява средства за съфинансиране.

27. Възлага на кмета:

27.1. Да определи и утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет съгласно Единна бюджетна класификация.

27.2. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението.

27.3. Да информира общинския съвет в случай на отклонение при изпълнението на приетите бюджетни показатели.

27.4. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.

27.5. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по отделните общински проекти.

27.6 Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, съгласно Системите за финансово управление и контрол;

27.7 Съгласно чл. 130, ал. 1 от ЗПФ да ограничава или спира финансиране на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина по разписаните права и отговорности;

27.8 Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорство и съответствие с волята на дарителя/спонсора, както и реализираните собствени приходи по бюджетите на училищата, прилагащи системата на делегираните бюджети.

28. Дава съгласие заемообразно от собствени бюджетни средства и от реализирания преходен остатък в делегираните от държавата дейности до срока на възстановяване на средствата от Договарящия орган по междинни и финални плащания, да се финансират допустими разходи по сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативните програми и други програми, финансирани от Европейската общност.

29. Фонд „Инициативи на местните общности” за 2015 година разполага със средства в размер на 300 000 лева за финансиране на малки проекти при условията на подбор измежду подадените предложения, като задължителния собствен и партньорски финансов принос се определя за групите проекти, финансирани при условията на Фонда от Оценителната комисия. Възлага на Сдружението на кметовете и кметските наместници „Янтра 2001” да утвърди правила и процедури за подбора.

30. На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, утвърждава численост на персонала и разходи за заплати през 2015 г. за делегираните от държавата дейности, без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегираните бюджети, за местните дейности и делегираните от държавата дейности, дофинансирани с общински приходи съгласно Приложение № 16. Неизразходваните през текущия месец средства за работни заплати се прехвърлят към средствата за работни заплати за следващите месеци в рамките на бюджетната година.

31. Утвърждава средства за физкултурна дейност и подпомагане спортни клубове и спортни дружества в размер на 388 700 лева по Приложение № 13, съгласно чл.59 от Закона за физическото възпитание и спорта, които да бъдат изразходвани по Програма за физическа култура и спорт, приета с настоящото решение на Великотърновски общински съвет. Разпределението на средствата за спортните организации да се извърши съобразно методика приета с Решение на Великотърновски общински съвет. Изразходването на средствата да се осъществява чрез бюджета на Дирекция “Образование, младежки дейности и спорт”.

32. Приема Културен календар, съгласно Приложение №17.

33. В срок до 30 дни след приемането на Бюджет 2015 и Инвестиционната програма за 2015 г. писмено да се информират кметовете и кметските наместници на населените места в община В. Търново за размера на бюджета им и Инвестиционната програма за 2015 г.

34. При надхвърляне на лимитите за телефонни разговори и интернет трафик, определени със Заповед на ръководителя на бюджетната структура, събирането на средствата да става чрез търсене и налагане на ограничена имуществена отговорност от страна на работодателя спрямо служителите на трудови и служебни правоотношения и приравнени на трудовите правоотношения. Правото не се упражнява в случай на форсмажорни обстоятелства.

35. Приема План сметката на приходите и разходите за 2015 г. по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ /Приложение 18/.

36. Одобрява Програма за обезпечаване на дейностите през 2015 г. в предоставените за стопанисване и управления обекти на Регионален исторически музей – Велико Търново, на основание изискванията на чл.12, ал.10 от Закона за културното наследство /Приложение 20/

36.1 Всички приходи от музейни обекти да постъпват по бюджетната сметка на Община Велико Търново – първостепенен разпоредител с бюджетни кредити и да се разходват съгласно програмата след одобрение от Кмета на Община Велико Търново;

36.2 При преизпълнение на приходите, реализирани от музейни обекти да се финансират приоритетно дейностите по чл.12, ал.10 от Закона за културното наследство през 2014 година.

37. Задължава Кмета на Община Велико Търново да сключи и поддържа валидна застраховка на горските култури с обща площ 698.060 дка по Договор 04/223/0024/11.04.2013 г. по проект „Първоначално залесяване на неземеделски земи”. Застраховката да се сключи от датата на подаване на заявка за плащане до изтичане на 5 години от датата на сключване на настоящия договор. Застраховката да покрива следните застрахователни рискове - градушка, буря и проливен дъжд, пожар на корен, осланяване, измръзване и продължителна суша, болести и вредители.

38. Утвърждава срок до 2 /две/ години за разходването на средствата от преходния остатък по Общинската програма за асистирана репродукция в правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Велико Търново.

39. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно Приложение №14.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (1419-budjet.zip)1419-budjet.zip[Приложения]693 Kb