Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 78 от 12.02.2015 г. Решение № 1424

Решение № 1424

Препис-извлечение от Протокол № 78

от заседание на Общински съвет,

проведено на 12.02.2015 година

 

ОТНОСНО: Утвърждаване на промени в годишния план за ползване на дървесина от горските територии, собственост на Община Велико Търново за 2015 г. и приемане начина за нейното ползване.

 

РЕШЕНИЕ № 1424

 

1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл.7, ал.1 от НУРВИДГТДОСПДНГП, Великотърновският Общински съвет утвърждава промени в годишния план за ползване на дървесина от горските територии, собственост на Община Велико Търново за 2015 год., както следва:

1.1. В годишния план за ползване на дървесина от горските територии, собственост на Община Велико Търново се включват следните имоти:

 

по ред

Кметство

№ на имот по

КВС

Подотдел

по ГСП от

2013 г

Площ на под-отдела

(ха)

Вид гори

Запас

 

 

пл.м³/ха

Общ

запас

 

(пл.м³)

Предви-дено ползване

по ГСП

(пл.м³)

7.

Арбанаси

00583.50.193

00583.50.193

00583.50.193

00583.50.193

00583.50.193

00583.50.193

528 в

528 г

528 е

528 л

528 м

529 к

0.4

1.7

0.4

2.3

0.4

1.1

Игл.

Игл.

Игл.

Игл.

Игл.

Игл.

119

256

19

217

34

235

60

490

10

570

15

290

60

490

10

570

15

290

 

Общо:

 

 

 

 

 

 

1435

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. От годишния план за ползване на дървесина от горските територии, собственост на Община Велико Търново да отпаднат следните имоти:

 

по ред

Кметство

№ на имот по

КВС

Подот-дел

по ГСП от

2013 г

Площ на под-отдела

 

(ха)

Вид гори

Запас

 

 

 

пл.м³/ха

Общ

запас

 

 

(пл.м³)

Предви-дено ползване

по ГСП

(пл.м³)

2.

Райковци

000920

001027

76 е

77 г

4.1

9.1

Игл.

Игл.

398

312

1810

3180

460

640

 

Общо:

 

 

 

 

 

 

1100

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.На основание чл.112, ал.1, от ЗГ и чл.5, ал.1, от НУРВИДГТДОСПДНГП Великотърновският Общински съвет приема следните начини за ползване на дървесина от Общинския горски фонд съгласно Горскостопанския план на горите, собственост на Община Велико Търново:

Ползването на дървесина в утвърдения в т.1.1 списък с подотдели от общинския горски фонд за 2015 г. да се осъществи чрез продажба на стояща дървесина на корен или чрез добив и продажба на добита дървесина.

  

3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да организира и проведе процедурите по ползването на дървесина съгласно Закона за горите и в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство.

 

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ