Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 78 от 12.02.2015 г. Решение № 1425

Решение № 1425

Препис-извлечение от Протокол № 78

от заседание на Общински съвет,

проведено на 12.02.2015 година

 

ОТНОСНО: Участие на Община Велико Търново в сдружения по реда на ЗУЕС за нуждите на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

 

РЕШЕНИЕ № 1425

 

На основание чл. 21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет:

 

1. Дава съгласие Община Велико Търново да влиза в сдружения на собствениците по реда на ЗУЕС във връзка и за нуждите за изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради.

2. Упълномощава кмета лично или чрез упълномощени от него длъжностни лица да участва/т в общите събрания на собствениците на етажната собственост в сгради, в които са налични недвижими имоти общинска собственост с право да гласуват за създаване на сдружение и за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради.

3. Във връзка с упълномощаването лицата по т.2 могат да присъстват на общите събрания, да гласуват и да подписват необходимите документи от името и за сметка на собственика.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ