Начало Заседания Протоколи Протокол № 6 от 06.12.2011 г.

П Р О Т О К О Л  № 6

 

от шестото заседание на Великотърновския общински съвет,

проведено на 06.12.2011 г. от 10.00 часа в залата на община В. Търново.
Присъстват 35 общински съветника.Отсъстват г-жа Юлияна Дончева Недкова и г-н Валентин Георгиев Ламбев.

Заседанието беше открито от председателя на ОбС – г-н Николай Ашиков, който обяви проекта за дневен ред.

 

1. Промяна на статута на кметства в кметски наместничества и изменение на Решение № 1367/23.06.2011 г. на Великотърновски общински съвет, Вх. № 172/05.12.2011 г.

2. Удължаване срока на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Повишаване качеството на живот, чрез подобряване на физическата среда на територията на Община Велико Търново”, Вх. № 157/28.11.2011 г.

    

Председателят на Общинския съвет даде думата на общинските съветници за предложения по проекта за дневен ред.

   Г-жа МАРИЯНА БОЯДЖИЕВА: Няма да правя предложения по дневния ред. Ще подкрепя предложените две точки в дневния ред, но искам да кажа, че мисля, че имаме нужда от малко по-добра, по-стегната работа в началото на нашия мандат. Преди броени дни ние получихме съобщение за извънредна сесия на 13.12.2011 г. Има съответно съобщение за провеждане на заседания на постоянните комисии на 12, 13 и 14 декември. Вчера получихме съобщението за днешната сесия. Нужно е малко по-добре да планираме. Знаем, че има спешни неща, не съм против това да се случва, но нека да не става практика в нашата работа. ОбС не бива и не може да поема функциите на корпус за бързо реагиране.

   Г-н СТЕФАН СТЕФАНОВ : Искам да задам въпрос към ОбА от името на групата общински съветници от БСП: Каква е причината, която налага свикването на ПК по СТДМ за прегласуване на вече взети решения, предполагам?

 

   Председателят на ОбС подложи дневния ред на гласуване. Дневният ред беше приет с 33 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

ДНЕВЕН РЕД:

1. Промяна на статута на кметства в кметски наместничества и изменение на Решение № 1367/23.06.2011 г. на Великотърновски общински съвет, Вх. № 172/05.12.2011 г.

2. Удължаване срока на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Повишаване качеството на живот, чрез подобряване на физическата среда на територията на Община Велико Търново”, Вх. № 157/28.11.2011 г.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Промяна на статута на кметства в кметски наместничества и изменение на Решение № 1367/23.06.2011 г. на Великотърновски общински съвет, Вх. № 172/05.12.2011 г.

Г-н НИКОЛАЙ ИЛЧЕВ: Предложението за промяна на кметства и кметски наместничества трябва да бъде реализирано по силата на закона, но аз имам един въпрос към ОбА: При тази промяна, с оглед предишния и настоящия щат на ОбА, съкращават ли се реално хора? Става въпрос за следното нещо: там, където кметът досега е бил избираем, не е бил част от щата на ОбА, а сега става кметски наместник и заема бройката в администрацията, какво се случва с тази бройка, която досега е била част от ОбА? Ако има съкращения, къде и колко човека се съкращават?

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Аз предлагам да получим отговора от администрацията малко по-късно.

Процедурно предложение: Размяна на местата на точка 1 и точка 2 от дневния ред.

Г-н Ашиков подложи на гласуване предложението.

 

Предложението, беше прието с 32 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Удължаване срока на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Повишаване качеството на живот, чрез подобряване на физическата среда на територията на Община Велико Търново”, Вх. № 157/28.11.2011 г.

 

Г-н НИКОЛАЙ ИЛЧЕВ: От обстоятелствената част на това предложение е видно, че ОбА сега е разбрала, че, видите ли, пет от тези обекти, които са обект на тази обществена поръчка следва да бъдат приети и въведени в експлоатация от РДНСК. Ще си позволя да ви зачета Наредба № 1 и текста, който определя номенклатурата на видовете строежи – чл. 6, ал. 6 от тази Наредба: „Видовете строежи от трета категория, буква Е, са паркове и градини с площ над 1 хектар, включително атракционни паркове, паркове за отдих, ботанически и зоологически градини и т.н.”. Отново ще е нужно ОбА да отговори и да ни въведе в самата обществена поръчка, в критериите, които са заложени за изпълнението на обществената поръчка, за стадия на изпълнението на тази поръчка, за разплащането по нея, за изпълнение на строително-монтажните работи, за приемането на самите обекти, което ми се струва, че отново няма да може да стане в момента.

Ако това е вярно, и ОбА сега е разбрала, че тези обекти са трета категория и следва да бъдат приемани от РДНСК, мисля, че ОбС следва да се запознае изцяло с документацията на поръчката: заданието, сключените договори, клаузите в тези договори, вкл. клаузите за неустойки, плащания, сроковете, които са заложени в договорите за изпълнение на строително-монтажните работи. Да, ние четем табелите, които са в парковете, но аз, като юрист, обичам да работя с документи и много ми се иска да се запозная с тези документи.

В този смисъл правя предложение тази точка да не се гласува днес, а да се отложи за следващото заседание на ОбС, като се даде възможност на ОбА да ни поясни какво се случва всъщност, кое налага преподписването на тези документи и удължаването на срока, защото от това, което виждам, е нелепо да се говори, че ОбА едва ли не се е запознала с документацията сега. А заданието как е дадено? Коя категория са тези обекти? Аз дори ще помоля, ако е възможно, арх. Георгиев като специалист също да каже няколко думи, тъй като това касае един нормален строеж по закона. Процедурите по закона са строго списани и е нормално при обявяването на самата поръчка и при изпълнението й тези проблеми да бъдат предвидени. Излиза, че те са възникнали едва ли не сега – преди седмица-две и ние отново, както каза и г-жа Бояджиева, трябва да реагираме от вчера за днес – като пожарна команда. Въпросът е изключително сложен, става въпрос за много пари и не трябва да се червим пред избирателите си. Затова това предложение трябва да мине по съответния ред през комисиите, да бъде разгледано и внесено наново. Мина през комисии, но беше от вчера за днес, а този въпрос е важен и не трябва да се решава набързо. Не е минало и през ПК по ТСУ, тъй като аз съм член на тази комисия.

Г-н СТЕФАН МИХАЙЛОВ: Искам да направя едно уточнение. Срок по договор за изпълнение на обществени поръчки не може да не бъде спазен, особено за изпълнение на европейски проекти. Такъв вариант не съществува. Срокът може да бъде намален, но в никакъв случай не може да бъде увеличен. Тук не става дума за неспазване на срок от страна на изпълнител. След като изпълнителите извършиха обектите си в срок, всичко това трябваше да бъде заснето по специална технология, за да се нанесе в кадастралните карти, което забави приемането на самите обекти от страна на строителния контрол. Най-вероятно ОбА също ще се изкаже, но това удължаване на срока е точно заради това, а не заради обществената поръчка. Всички контролни органи на света я проверяват и такова нещо не може да се случи – да се удължи срокът на СМР по някакъв договор. Ако аз греша, ОбА може да ме поправи.

Г-жа МАРИЕЛА ЦОНЕВА: Искам да внеса едно пояснение. Договорът е сключен през месец юли, 2010 г., тръжните процедури след проверката и предварителния контрол, който се прави от управляващия орган в рамките на пет месеца, стартираха в началото на тази година. До избора на изпълнители за СМР и строителен надзор изминаха около пет месеца - знаете, че СМР не може да започне без строителен надзор. Първите договори за СМР бяха сключени в края на юни и началото на юли. В офертата, която са подали изпълнителите, всеки изпълнител си е заложил определен срок работни дни – 180, 66, 88 работни дни. Стартирайки, даването на линия за строителство от строителния надзор по подписване на акт 2, всяка строителна фирма е започнала да работи съвестно, в график и в срок. Тримесечните отчети, които ние подаваме в управляващия орган в МРРБ и проверките, които ни се правят, не са отчели нито закъснение, нито загуба. Сами разбирате, че през месец септември активното строителство започна в една предизборна кампания. Изборите минаха през месец октомври и първите редовни заседания на ОбС започнаха да се провеждат през месец ноември. Кога да поискаме удължаване на срока на договора за безвъзмездна помощ, а не на договорите за строителството (пак подчертавам това)?

В правото сме си, и това управляващият орган категорично го е заявил, че договорът може да има продължителност 24 месеца. Заявявайки в проектното си предложение при кандидатстването, ние сме преценили, че този договор може да бъде завършен за 18 месеца. Уви, голямата процедура по предварителен контрол, която ни забави пет месеца, и провеждането на тръжните процедури (слава Богу, нямаше обжалване пред КЗК и на по-горни инстанции) наложиха обстоятелството ние да започнем една година, след като сме сключили договора за безвъзмездна помощ. През това време екипът на проекта и ОбА сме работили по този проект, за да бъдат направени всички документи и да бъдат сключени договори.

Към момента от деветте обекта с акт 15 са завършили около шест обект. Предстои издаването на акт 15 за три обекта и във връзка с възможността, която ние имаме по договор и по правилата на оперативната програма, ние можем да поискаме удължаване предвид да не засилваме риска от неприключване в срок. Срокът на договора изтича на 15 януари. За да поискаме удължаване на срока и да бъде удовлетворено, както сме го правили досега по другия обект - за свлачището, общо казано, където два пъти удължавахме срока, пак по независещи от нас причини, ние трябва да заявим това искане за удължаване на срока един месец преди приключването на договора – т.е. до 15 декември. Затова ОбА внесе това предложение в ОбС в края на ноември – на 28, с молба до 15 декември да бъде проведена извънредна сесия предвид тези обстоятелства. Към предложението до ОбС сме приложили и записа на заповедта образец, както и извадка от указанията на управляващия орган, в които изрично се казва, че за да бъде удовлетворено нашето искане, трябва да има удължаване на записа на заповедта за аванса, който Общината е получила през месец август и с който е разплатила около половината от средствата. В момента около 80 % от разходите са разплатени. Предстои заснемането и технологията, която се изисква като процедура за вписване в агенцията по кадастър, след това издаване на удостоверение 52, след това въвеждане в експлоатация.

Ние не казваме, че сега сме го разбрали, то е ясно още с разрешението за строеж, което е издадено още когато сме кандидатствали - че част от обектите са трета категория, част са четвърта категория, но периодът, за който ние бяхме прогнозирали, че това може да се случи, към днешна дата е много рисков. Затова ви молим да не рискуваме тези 4 400 000 лв., да удължим с три месеца срока на договора, респективно срока на записа на заповедта, предвид и трети заинтересовани страни като РДНСК, Агенция по кадастър - да не ги насилваме, да работят в нормални срокове, за да няма грешки при един последващ одит.

В момента, в който ние сме в 100-процентна готовност, което означава след въвеждане в експлоатация, трябва да влезе одитът, който е избран по обществена поръчка, да провери всички налични документи – разходо-оправдателни, технически, първично-счетоводни и т.н. След това процедурата по приключване на проекта трае около 7 - 10 дни. Това са едни огромни усилия на ОбА да подготви в три екземпляра около 17-18 класьора информация, която трябва да замине на хартиен носител в управляващия орган. Когато ние имаме 100-процентната готовност, няма да чакаме да изтече този тримесечен срок. В момента, в който сме готови, подаваме искането за окончателно плащане, отчитането към управляващия орган и чакаме тяхната санкция при проверки и одобрение на средствата. Знаете, че за разплащането на част от средствата са продадени държавни ценни книжа, тъй като по договора, подписан от Общината, ние сме задължени да изплатим на 100 % средствата преди приключване на срока на договора. Иначе всички тези милиони, които са написани по табелите, ще бъдат за наша сметка. И тези табели са по образец на управляващия орган. Половин година след приключване на строителните дейности те задължително трябва да стоят във вида, в който са.

Другите декларации, които задължително трябва да спазваме и член 7 от Общите условия на договора, който сме подписали, са свързани с това, че минимум пет години след приключване на договора ние трябва да стопанисваме обектите такива, каквито са били при откриването им. Затова ви моля за вашата санкция – дали днес, на извънредна сесия, или на друга извънредна сесия до 15 декември да бъде взето това решение, защото без него това няма да може да се случи технически.

Г-н НИКОЛАЙ ИЛЧЕВ: Не искам никой да остава с впечатлението, че ние сме против тази процедура, ние сме за яснота и прозрачност на процедурата, затова въпреки това изключително пространствено изложение, за мен не стана ясно какво забави технологичното време за довършването на тази процедура в цялост. Този въпрос е най-важният въпрос. Затова поисках отлагане, за да може съответните наши комисии по компетентност и по ресори да се запознаят с тази причини и документация и ние да приемем това предложение единодушно, стига да сме убедени в правилността му. Ние не сме против това предложение.

Г-н НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ: Адвокат Илчев ме помоли да осветля технологията на проектирането, строителството и приемането на такъв тип обекти. Още при изготвяне на проекта и вкарване в Общината, проектът се придружава от доклад за съответствие. Там е вписана категорията на сградата. След издаването на разрешението за строеж започват да се изготвят и своевременно се попълват редица актове. Акт 15 не е единственият. През периода на строителство се упражнява авторски надзор от целия проектантски колектив – те са в течение на проблемите, които са възникнали и как се решават, така че след като приключи строителството, моментално се подписва акт 15. По време на строителството се набавят абсолютно всички сертификати за вложени материали. Изяснявам го, за да знаете, че това не е причината за забавянето на нещата. Така че ако обектът е готов днес, подписва се акт 15 и моментално се вкарва в РДНСК. РДНСК в 7-дневен срок преглежда документите и отказва или назначава комисия. За какво бавене говорим? Няма бавене. Тази процедура, след като се назначи със заповед комисията, трябва да приключи в месечен срок.

Относно това заснимане, за което се каза, че е много сложно, то изобщо не е сложно, дори мога да твърдя, че това заснимане в случая изобщо не е нужно, защото в кадастралната карта на В. Търново се нанасят имоти и сгради, а това не е сграда. Ако подадете едно такова искане в Агенцията по кадастъра, те ще ви издадат удостоверение по чл. 59, но тази информация никъде няма да я нанесат. Може да минете и без този документ.

Това не е минавало през нашата комисия и не мога да бъда категоричен. Казвам, че по Закона за кадастъра се нанасят имоти и сгради. Това не е сграда. Има си един раздел „Специализирани карти”. Някой ако иска след време да му се издаде специализирана карта, ще му бъде издадена от Агенцията по кадастъра.

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: Слушайки информацията, тъй като нямах възможност да участвам в комисия поради липса на комисия, на която да задам съответните въпроси, започнахме да обръщаме сесиите на комисии и излизат много въпроси, на които аз имам въпроси, за да мога да гласувам „за”, защото съм „за” реализацията на парковете. От изнесената информация преди малко и от внесените материали тази сутрин у мен възникват няколко въпроса. Преди малко чухме, че СМР са приключили, само три обекта още не са, за съжаление не чухме кои са те. До 28 декември на практика приключват СМР.

Като чух тази информация, аз се разходих из парковете и за голямо мое съжаление останах с впечатление, че в централния парк на нашия град – Марно поле, нито един бордюр, нито един кв.см асфалт не е сменен. Това значи ли, че примерно този парк няма да бъде с подменени бордюри, настилки и всичко останало. Това за мен е абсурдно. Аз съм общински съветник и не знам какво се случва, а какво остава за гражданите на този град?

Затова нека тази информация да не бъде поднасяна по този начин, а наистина да си влезем в комисии, да разгледаме нещата и всеки един от нас, след като се е запознал с материалите, да има възможност с чиста съвест да гласува „за”. Дайте ни възможност да гласуваме „за” и не ни извивайте ръцете и не ни принуждавайте да гласуваме нещо, което не знаем, и когато излезем от тук и ни зададат въпроса: „Какво гласувахте?”, аз да не мога да отговоря за какво гласувах. Затова ви умолявам и не знам кой не би искал това нещо – да се запознае с материалите и да влезем в този срок, който се изисква – 15 декември. Да си свършим работата и да сме запознати и компетентни. Подкрепям предложението на г-н Илчев за отложим тази точка.

Г-н Ашиков подложи на гласуване предложението на г-н Илчев за отлагане на точка 1: До 13.12.2011 г. предложението да бъде разгледано, като преди това мине през комисии за уточняване.

Предложението на г-н Илчев беше отхвърлено с 13 „за”, 21 „против”, 2 „въздържали се”.Беше направено предложение за прегласуване на предложението на г-н Илчев с мотиви, че преброяването на гласовете е било неточно. След прегласуването резултатите бяха следните: 13 „за”, 20 „против”, 2 „въздържали се”.

Поради неточно отчитане на гласовете, беше направено ново предложение за прегласуване предложението на г-н Илчев. След прегласуването резултатите бяха следните: 13 „за”, 19 „против”, 2 „въздържали се”.

 

Г-н Ашиков подложи на поименно гласуване основното предложение по точка 1:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова - за, Александър Чокойски - за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за , Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - въздържал се, Николай Илчев - против, Драгош Методиев - против, Петко Тюфекчиев - против, Стоян Витанов – въздържал се, Стефан Тодоров Стефанов – въздържал се, Анета Маноилова – въздържал се, Йордан Грозданов – въздържал се, Иван Александров – въздържал се, Любен Велчев – въздържал се, Николай Георгиев – въздържал се, Калина Широкова – въздържал се, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов Стефанов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев - за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 22 „за”, 3 „против”, 9 „въздържали се”.

 

РЕШЕНИЕ № 26

 

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА и параграф 15 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на РБългария за 2011 година, Великотърновски Общински съвет

Упълномощава Кмета на Община Велико Търново да подпише Запис на заповед за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ в рамките на размера на 35% аванс по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013, Договор № BG161PO001/1.4-05/2009/009 „Повишаване качеството на живот, чрез подобряване на физическата среда на територията на Община Велико Търново”, явяващ се 1 473 583,29 лв. /един милион четиристотин седемдесет и три хиляди петстотин осемдесет и три лева и двадесет и девет стот./ със срок на валидност до 15 юни 2012 год., съгласно Приложение І, неразделна част от решението.

Приложение: І:Запис на заповед, утвърден от Договарящия орган.

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ (отрицателен вот): Уважаемо мнозинство, гласувах „против” не защото съм против изграждането на парковете, а защото съм против сегашната процедура, против това, че не ни дадохте възможност да гласуваме „за” и благодарение на днешната дискусия мисля, че гражданите разбраха, че централният ни парк няма да бъде реконструиран благодарение на това нещо. Чак днес научаваме тези неща. За съжаление, съм принуден да гласувам „против”, както гласува Румен Димитров на предишната аналогична сесия, нищо че днес гласува „за”. По-важното е, че по този начин, по който я караме, ние може би ще бъдем изправени пред това през следващата година да имаме нулева инвестиционна програма.

Г-н НИКОЛАЙ ИЛЧЕВ: Аз също имах възможност вече да заявя, че нито аз, нито колегите съветници от групата на БСП сме против, напротив, но гласувах „против”, защото това е една мистифицирана, неясна процедура. Тези документи за тези процедури, за парковете, където ще се разхождат напролет нашите деца, нашите млади майки с количките, интересуват цялата великотърновска общественост. Не може тази процедура да бъде забулена в някакви тайни и да бъде непрозрачна, а тя не е прозрачна.

Ние поискахме единствено да влезе по надлежния ред в комисиите. Нещо повече – беше редно и гражданите да се запознаят, да се даде публичност на тези процедури за това как вървят като технология, как ще приключат, как ще си плати Общината и как в края на краищата тези смешни пейки се озоваха в парковете. Който е ходил в други градове и е виждал по същата програма ремонтни работи по паркове и рехабилитация, знае за какво говоря и как се правят истински. Но великотърновци също ходят по улиците и виждат какво се случва, така че на техните въпроси ще се наложи да отговаряме ние. Затова гласувах против, защото няма прозрачност.

Г-н СТЕФАН МИХАЙЛОВ: Искам да кажа, че всички документи, които са съставени по тази процедура, са прозрачни, няма нищо тайно. Всеки може да ги види и всеки, който ги е искал, ги е видял. Това, че някой не е искал да ги види, е друг въпрос. Тези документи можеше да се видят още преди 3 или преди 6 месеца, когато е започнато всичко това. Няма как да правим някакви мистификации, това е абсурд.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Защо дадохте възможност на вашия заместник-председател да коментира отрицателен вот, което е в грубо нарушение на Правилника?

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Той поиска изказване по процедура. Виждате, че и на Вас трябва да направя забележка, че не говорите от трибуната.

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Промяна на статута на кметства в кметски наместничества и изменение на Решение № 1367/23.06.2011 г. на Великотърновски общински съвет, Вх. № 172/05.12.2011 г.

Г-н Ашиков даде думата на г-жа Мина Илиева за отговор на питането на г-н Илчев, направено в началото на заседанието.

Г-жа МИНА ИЛИЕВА: Аз разговарях с г-н Илчев относно питането му и искам да направя следното уточнение: бройките в структурата на ОбА с промените, които са изискуеми от промяната в закона, не се променят. Второто нещо, което искам да уточня, е, че в тези бройки, които за кметствата и кметските наместничества са 63 бройки държавна отговорност, влизат както избираемите кметове, така и кметските наместници. По същия начин в общата структура на Общината, за която се говореше, че е много раздута, влизат всички кметове, всички кметски наместници, заместник-кметовете и кметът на Общината. Няма промяна на бройките държавна отговорност, нито на шестнайсетте бройки общинска отговорност, които са за кметствата и за кметските наместничества. Ние дори ще направим икономия от фонд „Работна заплата”, тъй като заплатите на кметските наместници не са така високи, както заплатите на кметовете на кметства. Снощи в комисията аз обясних подробно и благодаря, че всички от комисията гласуваха тази точка.

Г-н СТЕФАН МИХАЙЛОВ: Ние следва да приемем само общата бройка, както е записано на последния ред, защото поименно е написано по кметства за наша ориентация. Друг е въпросът дали справедливо са разпределени по кметства, тъй като гледам по-голямо кметство с 400 човека има две бройки, а кметство със 100 човека има пак две бройки. Дали не трябва да помислим за някаква методика или правилник за по-справедливо разпределяне на тези бройки между кметствата? Иначе бройката като общо число не се променя, но предлагам на вашето внимание дали не трябва да помислим за това, защото може да се окаже, че някъде може да се използва по-оптимално половин бройка, а на друго място изобщо не трябва да я има.

Г-ЖА МИНА ИЛИЕВА: Ние не променяме бройката на досегашната структура на общината, тя се запазва същата. Единственото, което ще гласувате и променяте на основание на промяната в Закона за териториално развитие, това е кметствата и тяхното преминаване в кметски наместничества.

Що се касае за повече бройки в определени населени места, ще имате тази възможност след като кметът на общината ви представи новата структура на общината, която се работи в момента. Когато на ОбС се представи новата структура за разглеждане и обсъждане, тогава ще имате възможност да направите и конкретни предложения.

 

Г-н Ашиков подложи на поименно гласуване предложението по точка 2:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова - за, Александър Чокойски - за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев - за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов Стефанов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев - за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 33 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 27

На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 31, ал. 1 от Закона за изменение на Закона за административно - териториално устройство на територията на Република България и § 3 от ЗР на Закона за изменение на Закона за административно - териториално устройство на територията на Република България, Великотърновски общински съвет:

 

1. Преобразува следните 11 кметства в кметски наместничества:

-         Кметство село Арбанаси в Кметско наместничество село Арбанаси;

-         Кметство село Вонеща вода в Кметско наместничество село Вонеща вода;

-         Кметство село Дичин в Кметско наместничество село Дичин;

-         Кметство село Къпиново в Кметско наместничество село Къпиново;

-         Кметство село Малки чифлик в Кметско наместничество село Малки чифлик;

-         Кметство село Миндя в Кметско наместничество село Миндя;

-         Кметство село Никюп в Кметско наместничество село Никюп;

-         Кметство село Плаково в Кметско наместничество село Плаково;

-         Кметство село Русаля в Кметско наместничество село Русаля;

-         Кметство село Хотница в Кметско наместничество село Хотница;

-         Кметство село Шереметя в Кметско наместничество село Шереметя.

2. Одобрява изменение на приетата с Решение № 1367/ 23.06.2011г. структура на Общинска администрация на Община Велико Търново в частта на приложение № 2, представляващо описание на администрацията в кметствата и кметските наместничества, което придобива вида, описан в приложението, неразделна част от настоящото решение.

           В останалата си част Решение № 1367/ 23.06.2011 г. остава непроменено.

3. Трудовите правоотношения на служителите в преобразуваните кметски наместничества, назначавани и освобождавани от съответния досегашен кмет на кметство, да се уредят в съответствие с чл. 123, ал. 1, т. 5 от Кодекса на труда.

4.  Решението влиза в сила след публикуването му в Държавен вестник, чрез Областен Управител -Велико Търново.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1.Приложение, представляващо описание на администрацията в кметствата и кметските наместничества – 1 брой.

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

                           /НИКОЛАЙ АШИКОВ/

 

 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИ:………………………

                                                         /ТОДОР ТОДОРОВ/

                                            

                                                        ………………………..                                          

                                                       /РУМЕН ДИМИТРОВ/

 

                                                       ………………………..

                                                      /МИРОСЛАВ МАРИНОВ/

 

                                                       ………………………..

                                                       /СТЕФАН СТЕФАНОВ/

ПРОТОКОЛИРАЛ:

                 /Диляна Милева/