Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 78 от 12.02.2015 г. Решение № 1426

Решение № 1426

Препис-извлечение от Протокол № 78

от заседание на Общински съвет,

проведено на 12.02.2015 година

 

ОТНОСНО: Включване в годишния план за приватизация за 2015 г. и откриване процедура за приватизация на общински нежилищeн имот, със стопанско предназначение, находящ се в местност „Кошарите”, в землището на с.Дичин и представляващ новообразуван имот от обект „Стопански двор” № 2, заедно с построени в него сгради (бивш обор и пристройка)

 

РЕШЕНИЕ № 1426

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2 и чл. 4, ал.4 от ЗПСК, Великотърновски общински съвет реши:

 

1. Включва в годишния план за приватизация за 2015 година и открива процедура за приватизация на общински нежилищен имот, със стопанско предназначение, представляващ: „Имот № 302003 по плана на новообразуваните имоти на обект „Стопански двор” №2 , с площ от 2 ,500 дка, четвърта категория, местност „Кошарите”, в землището на с.Дичин, заедно с построените в имота сграда (бивш обор) и пристройка към нея ” - собственост на Община Велико Търново.

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имота, сключването на договори с предмет имота по т. 1: за придобиване дялово участие, за наем, за съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване на вземания и поемане на менителнични задължения, освен с разрешение на Общинския съвет.

3. Възлага на Общинската агенция за приватизация да подготви и осъществи приватизационната сделка за имота по установения от закона ред и приетите решения от Общинския съвет.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ