Начало Заседания Протоколи Протокол № 79 от 26.02.2015 г.

ПРОТОКОЛ № 79

 

от седемдесет и деветото заседание на Великотърновския общински съвет, проведено на 26.02.2015 г. от 09.00 часа в залата на Община В. Търново. Присъстват 34 общински съветника. Отсъстват г-н Александър Нанков, г-н Николай Георгиев и г-н Стефан Михайлов

 

Заседанието беше открито от г-н Николай Ашиков, който съобщи, че в залата има необходимия кворум и даде думата на общинските съветници за предложения по проекта за дневен ред.

 

1. Отчет за изпълнение на Програма за управление 2011-2015 г. за 2014 г., Вх. № 3181/28.01.2015 г.

2. Отчет на изпълнението на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС, държавния бюджет и общински средства за програмния период 2007 – 2013 г., Вх. № 3202/11.02.2015 г.

3. Доклад за изпълнение на ОУП за 2014 г., Вх. № 3213/13.02.2015 г.

4. Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Велико Търново през 2015 г., Вх. № 3209/12.02.2015 г.

5. Съгласие за увеличаване на собствения финансов принос на Община Велико Търново по проект „Подкрепа за реконструкция/обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации“, Вх. № 3217/13.02.2015 г

6. Изменения и допълнения в Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Вх. № 3206/11.02.2015 г.

7. Промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Велико Търново, Вх. № 3212/13.02.2015 г.

8. Провеждане на общо събрание на „Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци-ООД“, Вх. № 3211/13.02.2015 г.

9. Закриване на ПГС „Кольо Фичето“, гр. В. Търново, Вх. № 3214/13.02.2015 г.

10. Обособяване на ученическо общежитие към ПГС „Кольо Фичето“ като самостоятелно обслужващо звено – Общинско ученическо общежитие „Кольо Фичето, Вх. № 3215/13.02.2015 г.

11. Приемане на Отчет за 2014 г. на План за действие на Община Велико Търново за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация, Вх. № 3205/11.02.2015 г.

12. Питане от Николай Илчев Илиев – общински съветник, Вх. № 3224/16.02.2015 г.

13. Приемане на анализ на правното състояние, начална цена и определяне метод на приватизация за продажба на имот, с. Дичин, Вх. № 3228/18.02.2015 г.

14. Намаляване на началните цени за продажба на общински нежилищен имот, с. Арбанаси, Вх. № 3229/18.02.2015 г.

15. Намаляване на началната цена за продажба на имот, гр. В. Търново, Вх. № 3230/18.02.2015 г.

16. Безвъзмездно прехвърляне на собственост по чл. 54 от ЗДС, Вх. № 3222/16.02.2015 г.

17. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Пчелище, Вх. № 3216/13.02.2015 г.

18. Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост, гр. Велико Търново, Вх. № 3187/05.02.2015 г.

19. Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост, гр. Дебелец, Вх. № 3188/05.02.2015 г.

20. Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост, с. Никюп, Вх. № 3189/05.02.2015 г.

21. Отдаване пад наем на имот публична общинска собственост, язовир, с. Балван, Вх. № 3218/13.02.2015 г.

22. Отдаване пад наем на имот публична общинска собственост, рибарник, с. Ресен, Вх. № 3219/13.02.2015 г.

23. Отдаване пад наем на имот публична общинска собственост, язовир с. Присово, Вх. № 3220/13.02.2015 г.

24. Определяне на трима общински съветници за членове на Комисията за избор на носителя на Награда „Велико Търново“, Вх. № 3184/03.02.2015 г.

25. Присъждане на Награда „3-ти март“, Вх. № 3238/25.02.2015 г.

 

Председателят на Общинския съвет предложи в проекта за дневен ред да бъдат включени две нови предложения. Като точка 13 да влезе предложение с входящ № 3235 от 20.02.2015 г. относно „Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ. Като точка 14 да влезе предложение с входящ № 3241 от 25.02.2015 г. относно „Предоставяне на пасища и мери от Общинския поземлен фонд за индивидуално ползване”.

Други предложения за промяна на проекта за дневен ред не бяха направени.

Проектът за дневен ред беше подложен на гласуване заедно с двете нови предложения, направени от г-н Ашиков.

Дневният ред на заседанието беше приет с 28 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Отчет за изпълнение на Програма за управление 2011-2015 г. за 2014 г., Вх. № 3181/28.01.2015 г.

2. Отчет на изпълнението на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС, държавния бюджет и общински средства за програмния период 2007 – 2013 г., Вх. № 3202/11.02.2015 г.

3. Доклад за изпълнение на ОУП за 2014 г., Вх. № 3213/13.02.2015 г.

4. Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Велико Търново през 2015 г., Вх. № 3209/12.02.2015 г.

5. Съгласие за увеличаване на собствения финансов принос на Община Велико Търново по проект „Подкрепа за реконструкция/обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации“, Вх. № 3217/13.02.2015 г

6. Изменения и допълнения в Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Вх. № 3206/11.02.2015 г.

7. Промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Велико Търново, Вх. № 3212/13.02.2015 г.

8. Провеждане на общо събрание на „Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци-ООД“, Вх. № 3211/13.02.2015 г.

9. Закриване на ПГС „Кольо Фичето“, гр. В. Търново, Вх. № 3214/13.02.2015 г.

10. Обособяване на ученическо общежитие към ПГС „Кольо Фичето“ като самостоятелно обслужващо звено – Общинско ученическо общежитие „Кольо Фичето, Вх. № 3215/13.02.2015 г.

11. Приемане на Отчет за 2014 г. на План за действие на Община Велико Търново за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация, Вх. № 3205/11.02.2015 г.

12. Питане от Николай Илчев Илиев – общински съветник, Вх. № 3224/16.02.2015 г.

13. Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, Вх. № 3235/20.02.2015 г.

14. Предоставяне на пасища и мери от Общинския поземлен фонд за индивидуално ползване, Вх. № 3241/25.02.2015 г.

15. Приемане на анализ на правното състояние, начална цена и определяне метод на приватизация за продажба на имот, с. Дичин, Вх. № 3228/18.02.2015 г.

16. Намаляване на началните цени за продажба на общински нежилищен имот, с. Арбанаси, Вх. № 3229/18.02.2015 г.

17. Намаляване на началната цена за продажба на имот, гр. В. Търново, Вх. № 3230/18.02.2015 г.

18. Безвъзмездно прехвърляне на собственост по чл. 54 от ЗДС, Вх. № 3222/16.02.2015 г.

19. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Пчелище, Вх. № 3216/13.02.2015 г.

20. Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост, гр. Велико Търново, Вх. № 3187/05.02.2015 г.

21. Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост, гр. Дебелец, Вх. № 3188/05.02.2015 г.

22. Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост, с. Никюп, Вх. № 3189/05.02.2015 г.

23. Отдаване пад наем на имот публична общинска собственост, язовир, с. Балван, Вх. № 3218/13.02.2015 г.

24. Отдаване пад наем на имот публична общинска собственост, рибарник, с. Ресен, Вх. № 3219/13.02.2015 г.

25. Отдаване пад наем на имот публична общинска собственост, язовир с. Присово, Вх. № 3220/13.02.2015 г.

26. Определяне на трима общински съветници за членове на Комисията за избор на носителя на Награда „Велико Търново“, Вх. № 3184/03.02.2015 г.

27. Присъждане на Награда „3-ти март“, Вх. № 3238/25.02.2015 г.

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на Програма за управление 2011-2015 г. за 2014 г., Вх. № 3181/28.01.2015 г.

 

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Г-н Панов сподели преди минути неформално и ще го споделя от трибуната (Той с мен диалогира по подобен начин и аз с него – от трибуната): че когато ние отправяме острокритичен поглед към изпълнението на програмата му, кръв ми капе от сърцето, но не от състрадание, а от гняв и яд, че някои от заложените неща не се случиха; и то важни неща в областта на икономиката и в областта на туризма, за който казваме, че е индустрията на Велико Търново.

Бих се върнал по-назад във времето, когато беше подложена на обсъждане тази програма за управление и аз бях един от малкото, които не подкрепиха тази програма. Основните причини бяха две. Първата, поне според мен: че тя не даваше визия като политики извън наукообразно формираните приоритети, защото нашата визия, нашето послание към избирателите тогава беше: изравняване стандартите на живот в община Велико Търново; веднъж като квартали и център, веднъж като населени места; качество на услугите и ред други аргументи в тази посока. Аз не видях това.

Второто, за мен лично, беше че не може три месеца след изборите, когато ти си излязъл с една платформа (да, имаше едно припокриване на няколко неща – примерно изнесените центрове за обслужване на гражданите) ти да подкрепиш програмата на опонента си. Аз не съм бил опонент, разбира се; БСП беше опонент с нашия кандидат Илчев. Други колеги казаха: „Нека да дадем шанс; кметът е избран, да изпълни програмата си!”. И затова може би аз нямам право, донякъде, да коментирам програмата, защото не съм я подкрепил, но ми се ще, тъй като много неща бяха добре заложени, а не се случиха, аз да ги споделя.

Разбира се, преди това не мога да не спомена, и вчера ние публично заявихме това,че ние, като опозиция в Общинския съвет във Велико Търново, имахме куража и достойнството буквално да рекламираме това, което кметът заедно с усилията на своята администрация, с подкрепата на Общинския съвет и на гражданите на Велико Търново, са сторили. Нека да повторим още веднъж: гордост е Летния театър. Започвам с него, защото това ще остане и когато казвахме: „Нека да направим 2015 г. година на населените места!”, имахме предвид точно това. Нормално е един кмет да направи нещо, с което да остане в историята и затова искахме по-голямо финансиране, но то не се случи поради отказа на г-н Панов.

Второ, след малко ще гласуваме кредита за Онкологията – бижуто на мандата, защото знаем за раковите заболявания; куража, който трябва да имаш, за да тръгнеш към такова изпълнение.

Но да се върна обратно към това, което някой не е свършил. Някои от нещата не само не са свършени, но те са и отпаднали от отчета, а те са важни и те са нискоресурсни. Трябва малко организация, малко комуникация с други неправителствени организации и те щяха да се случат при добро желание. Например: „Разработване на ясен и икономически обоснован инвестиционен профил на общината”. Не бих искал да питам г-н Панов защо са отпаднали. Така е решил, Програмата е негова, отпаднали са, но поне да каже: „Отпадат”, а то изчезва тихомълком. Ето, това е инвестиционният профил на общината. Такова нещо нямаме.

„Разработване на концепция за изграждане на привлекателен публичен образ на общината с конкретен план на действие”. Такова нещо има в програмата и изведнъж изчезва във всичките отчети.

„Разработване цялостна стратегия за устойчиво развитие на община Велико Търново и план за действие”. Пак го няма.

„Регионално партньорство между кметовете на общината за изграждане на тържище за земеделска продукция от местни производители. Подкрепа на местния бизнес”. Няма го.

„Изискване към големите хранителни вериги..”. Забележете, беше предложен и гласуван такъв закон в Народното събрание за ограничаване на веригите и на печалбите. Добре е предложено тук, но изпада. Защо? „Изискване към големите хранителни вериги за организиране на специални сектори за продажба на местни производители”.

„Ремонт, реконструкция и обновяване на Обединения детския комплекс”, бившия Пионерски дом – една от култовите сгради на Велико Търново. Покривът тече, руши се, ответ няма.

Да, свърши ми времето.

Г-н ТОДОР ТОДОРОВ: Още две минути време.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Аз не обичам да съм зависим от колегите от ГЕРБ. Благодаря Ви за вниманието и за милостта, ще намеря начин да кажа това, което имам да кажа, извън Вашето великодушие, г-н Тодоров.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Колеги, ще наруша малко дневния ред: знаете, на 23 февруари на пешеходната пътека до „Джеронимо” беше блъснат един наш колега – Николай Георгиев. Кметът веднага се разпореди.В същото време имаме снимков материал, за да видите за какво става въпрос: спрени са две коли до пешеходната пътека и едната даже е един метър в пешеходната пътеката, така че няма никаква видимост дали някой ще пресича. Кметът се разпореди и аз предлагам, ако трябва, още едно място да загубим там, но да има видимост, защото наистина не се вижда, когато някой тръгне да пресича. Всички сме съпричастни и дано човекът се оправи! Там трябва да се вземат мерки!

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Аз не мислех да се изказвам, но бях провокиран от поведението и от всичко това, което беше излязло от медиите и по начина, по който беше изнесено на великотърновската общественост. С гордо вдигната глава аз смея да заявя, че не само Групата на БСП е опозиция. Заявявам го категорично, не само на думи, но и на дела.

Четейки всичко това, което излиза по медиите, аз не съм съгласен и не споделям изнесената информация точно в този вид. Защо? Когато казваме, че нещо е черно, ние трябва да посочим къде е бялото, за да можем да имаме сравнителна база. Аз в момента мога да задам един риторичен въпрос, който не само аз зная, но и всички великотърновци са били потърпевши от него: Нека да се върнем и да видим как се управляваше градът до 1999 година; да направим една аналогия! И в момента да излизаме по този начин и да облъчваме гражданите на Велико Търново, че някой бил казал, ама не го бил изпълнил на 101 %. Напротив, тук има и хубави неща, които трябва да бъдат казани. Едно от тях, както Вие споделихте, е Летният театър. Само че битката за Летния театър свърши в този мандат, но тя се води години наред. Както се водеше и битката за отварянето на ул. „Марно поле”, така наречената „Улица на глада”. В този ред на мисли аз съм си извел колко нови улици са преасфалтирани, колко участъци са направени, нови, но няма да ви ги изброя, защото така ще ги получите наготово, а е хубаво да си запалите колата и да ги обиколите, за да може да видите, че нещо е направено.

В този ред на мисли обаче, аз също имам препоръка, както винаги съм казвал от тази трибуна, относно автогарата, която е абсолютно належащо да бъде направена във Велико Търново, защото ние нямаме такава. И ако наистина започна да изреждам неща, те ще бъдат в много по-глобален аспект. Но така или иначе, аз казах, че ще направя изказването си по повод позицията на колегите си, което не чак дотам комуникира с общоприетата изнесена форма. В интерес на истината се направиха много неща и ако трябва да слагам проценти в съотношението: програма и направени неща, вероятно бих сложил някъде около 70 %. Това са 70 %, не са 7 %. Защото когато бяха 7 % , Велико Търново беше капсулиран град и не търпеше никакво развитие  , затова е хубаво да бъдем обективни.

Като финал, само ще ви кажа, че мисля, че е по-добре за Вашата група, ако построи концепцията си за предстоящите избори в съвсем друга насока, защото по този начин правите нас още по-силни, защото ние разполагаме с категорични и безспорни факти.

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: Уважаеми колеги студенти във втори курс на Юридическия факултет и Вашите преподаватели, добре дошли! Преди малко видяхте как не се прави местно самоуправление в лицето на колегата Румен Димитров.

И за втори път ще му кажа: Колега Димитров, не се прави така! Не може в началото да заявите, че сте опозиция, а после да лъскате имиджа на кметската администрация. Ни най-малко на Вас Ви подхожда да бъдете ментор и да се опитвате да внушавате на една партия или на друга партия. Като се явите на избори, тогава избирателите ще кажат, кое е свършено и кое не е свършено. Така че, спрете да ни губите времето и да си караме работата!

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Уважаеми колеги и на Вас ще кажа колеги, деца, за пореден път ви се демонстрира едно стеснено виждане, една ограничена форма на комуникация. Няма за да бъдеш в опозиция, трябва единствено и само да бъдеш отпред на фронта с разтворени гърди и да казваш: „Не, всичко назад!”. Това ли за вас е да бъдете в опозиция? Напротив, опозиция означава да бъдеш правилният коректив. Това е опозиция, това е бъдещето ви. А по повод менторството ми, мисля, че самите факти категорично говорят, уважаеми колеги, самото роене на вашия политически субект доказва, че начинът, по който Вие сте изградени, структурирани и в момента се развивате, не е правилен. И след като обемът на гражданските формати, в лицето на които съм аз, се увеличаваме, а вие намалявате, означава, че нашата гледна точка е по-правилна от вашата. Най-малко искам точно вие да ме съветвате какво и как трябва да правя. Много ви моля, живеем в ХХІ век, а не в ХVІІ век.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Г-н Димитров, роенето спихна, ако забелязвате, последните дни, така че го оставете за друго място.

Второ, Вие споменахте на два пъти как през 1999 г. се е капсулирала общината. През 1998 г., точно при управлението на покойния Драгни Драгнев Велико Търново беше първият град в Източна Европа, който спечели престижната награда „Град за устойчиво развитие”. Тогава, на центъра на Брюксел, когато нямахме хабер, че ще влизаме в Европейския съюз, ние получихме тази награда в лицето на г-н Драгни Драгнев и на г-жа Калейнска. Във Велико Търново беше открит първият извънстоличен център на Съвета на Европа. Г-н Радонов помогна тогава и му благодаря от името на всички.

На следващо място, точно същата година Велико Търново беше сред първите пет града; забележете кои: София Пловдив, Варна, Русе, благодарение на това, че създадохме неформален контакт с г–н шефа на Програмата на ООН, Велико Търново да бъде включен като пети град, малък град. Първите милион и половина долара по „Красива България”. Тук беше открит първият извънстоличен офис по „Красива България”. Така че да не забравяме историята!

Г-н Димитров, не се изказвайте неподготвен от трибуната!

Ето че намерих начин да кажа това, което исках да кажа преди.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Само че трябваше да кажете за какво бяха похарчени тези пари –милион и половина долара. Аз лично не съм разбрал като обикновен гражданин.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Колега Витанов, преди малко в своето изказване Вие упрекнахте кмета, че липсва план за разгръщане на инвестиционни намерения. Нима в този Общински съвет аз не ставах и многократно не Ви умолявах ние да направим това? Бях направил конкретни предложения, които Общинският съвет не прие. Защо единствено и само кметът трябва да обгрижва града; ние за какво сме тук? А това, което Вие, г-н Витанов, казахте – за този милион и половина; кой разбра нещо от него, при положение че тогава градът беше капсулиран. Имаше една бензиностанция, един магазин, всичко по едно, и то само на едно търговско дружество. Нямаше нищо. И като финал: когато дойде новият кмет, в какво състояние намери общината, за която Вие говорихте, колега? Имаше ли сметки, които трябваше да се плащат за осветление и прочее и прочее. Дайте да не облъчваме хората сега и да ги връщаме в миналото, защото то е изключително неприятно и аз не искам даже за миг да се връщам назад, а гледам напред. Учим се от Вашите грешки, затова сме по-добри от Вас.

Г-жа ЛИДИЯ ПРОКОПОВА: С голямо задоволство отчитам и приветствам колегата Димитров, че най-сетне, през 2015 г., той се определя като опозиция. Само го моля да насочи правилно посоката на своята опозиция: да спре да бъде опозиция на БСП, а да е опозиция на управляващата партия, защото ние все още не сме управляващи; когато станем, тогава да ни бъде опозиция, а той гради всичките си театрални изяви на анти-социалистическата партия. Г-н Димитров, няма как да ни разтресете; ние сме партия с дълга история, ние сме устойчиви, подготвени, комуникативни, отворени към обществото; признаваме доброто, отчитаме грешките и сме с лице към гражданите. Спрете да упражнявате на гърба на БСП, включително лично на моя гръб, защото съм била последователна години наред, вярна, не съм хамелеон, не съм влизала от партия в партия и уважавам това у другите! И не искам точно Вие да ни забивате толкова неетично и пред толкова млади хора да давате лош пример за гражданското общество и за местната политика в общината.

Г-н Председател, Вие допуснахте едно нарушение. Като имате реплика към г-н Витанов, имате право да станете от трибуната; и да не правите анализ на една вече историческа личност, и на мандат, за Велико Търново. Като сте имали тогава въпроси, да сте задавали на тогавашния кмет, а не тук да суфлирате на г-н Димитров. Разочарована съм днес от Вас и от началото.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Имаше една добър политик, който казваше така: „Доживяхме от керемида масло да потече”. Ето ви примера. Колежке, за пореден път Ви благодаря, че ми дадохте възможност да излагам все повече и повече, тъй като не искам да досаждам. Колежката, която стои до Вас, може да Ви докаже, че в миналия мандат именно на групата на БСП аз най-много помагах, защото се опитваше да реализира политики, въпреки че бяхме, както Вие казвате, в опозиция. Така че да оцветявате: синьо, ляво, дясно и прочее, не върви. Аз имам претенции, че съм съвременен мъж, т.е. не се вписвам във Вашите виждания.

оментирате пред децата, че сте по-добри. В кое? След малко, в една от точките ще следва закриване на училища. Това ли е политиката, която искате да насаждате. Това е била политика назад във времето и в момента Вие искате да я върнете отново – със закриване на детски градини, със закриване на училища?

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Излизате извън темата.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Точно по темата съм и понеже не Ви изнася, затова искате да спра. Добре, ще прекъсна.

Г-н ПЛАМЕН РАДОНОВ: През VІІІ век един арабски хронист казва: „Държавата на българите е дълга 1500 фарсаха и широка 500 фарсаха”. Един фарсахе 5,5 км. Днес България е 111 000 кв.км. Т.е. много пъти по-малка от това, което е била преди 1300-1500 години. Припомням това, защото връщайки се в миналото, с което безспорно можем да се гордеем, не винаги правим правилните си изводи, от които да създадем добри управленски решения, вложени в добра управленска програма, за да можем да гарантираме едно спокойствие, един уют и да гарантираме правото на щастие на нашите потомци.

Какво е било Велико Търново през вековете назад и в годините назад, безспорно е много важно, но много по-важно е какво ще бъде Велико Търново и какво ние ще оставим на нашите продължители след нас. Това е големият проблем в динамично променящият се свят днес, в динамично променящата се Европа и за съжаление, в динамично променящите се Балкани и България. Ние трябва да уловим правилните тенденции, за да можем в правилни управленски решения да оставим една по-добра България, отколкото е била вчера или отколкото е била преди 1999 г. , и една по-добра перспектива за бъдещите и настоящите граждани на нашия велик град.

През тези три години аз не бих се определил нито като опозиция, нито като управляващ. Аз съм смятал, че като великотърновец трябва да дам своя принос за развитието на нашия град. При разглеждането на отчета на кмета за управленската му програма съм казал на г-жа Цонева горе-долу кои неща ме вълнуват и които смятам, че са изключително важни за перспективите пред Велико Търново. Аз оценявам това, което направи кметът в качеството му на представител на Велико Търново по отношение на националната инфраструктура, която е около нашия град и която би създала предпоставки не само за развитие на Велико Търново, но и за Горна Оряховица и за Лясковец, т.е. борбата за магистрала „Хемус” – откъде трябва да мине; и борбата Русе-Свиленград да стане магистрала. Това е единственият международен път, който минава през Велико Търново. Тези два големи инфраструктурни обекта биха създали, и ще създадат – аз съм уверен, сериозни предпоставки за развитие. Оттам нататък наистина е жизненоважно по какъв начин ние можем да станем атрактивни, по какъв начин може да се развива инвестиционният процес във Велико Търново и великотърновци, а и не само великотърновци, да вкарват парите си и да правят пари, т.е. да се увеличава богатството на нашия град. Наистина е необходимо може би създаването на един регистър на инвестиционните намерения. Този регистър трябва да отчита не само заявените инвестиционни намерения, а и степента на тяхното изпълнение или причините, поради които не могат да се реализират.

Ако кметът бъде обстоятелствен в обясненията по отношение на намеренията, заявени през 2012 г., когато приемахме неговата програма, той, с ръка на сърцето, може да каже, че една голяма част от тях не е могла да се осъществи поради липсата на държавна политика в определени области. И най-важното, което ние никога не трябва да забравяме; особено младите хора, които са тук; е сбърканата Конституция на Република България, която поставя гражданите и общините в подчинено положение на държавата - не гражданите и общините да правят държавата, а държавата прави гражданите и общините. С какви ресурси разполага една община, за да може да гарантира своята политика в здравеопазване, своята икономическа политика? Как можем ние да бъдем икономически по-атрактивни от Горна Оряховица, след като законите в Република България не ни позволяват да оперираме с данъци, с приходи. Освен данък „Сгради”, данък „МПС” и корпоративния данък, други данъци общината не събира.

Проектите са нещо много важно, но то не може да даде перспектива; днес има проекти, утре няма. Когато общините имат камара на общините в българския парламент и те гласуват как държавата да разходва парите и общините ги събират и отчитат, както е в нормалните демокрации, тогава ние можем да правим общинска политика с перспектива. Затова пак казвам: да видим в тази програма какво не можем да свършим и по какви причини. Аз съм убеден, че Администрацията е направила абсолютно всичко необходимо по отношение на добрите намерения, когато кметът заимства от всички политически формации, формирайки своята програма, но управленските и икономическите ресурси не само на община Велико Търново, а и на общините в цяла в България, не позволяват докрай да се изпълни една голяма част от намеренията. И ако държавата не погледне с добро око, няма как да се случат големите неща.

Г-н ДАНИЕЛ ПАНОВ – кмет на община Велико Търново: Не зная какъв е този спор, толкова голям, и не зная как сте станали, някои от вас, сутринта - с напрежение или с негативизъм, но аз съм станал съвсем нормално и съм добронамерен и гледам усмивките на лицата на повечето от вас, което ме обнадеждава.

Това, което мога да Ви кажа, г-н Витанов, тъй като вчера имах възможност да изслушам цялата пресконференция; аз сега няма да влизам в някаква полемика или в обяснителен режим, но в момента ние знаем, че е предизборна година и всеки иска да очерни кмета и да го направи толкова черен, колкото явно майка му не го е родила. Аз мога да кажа, че не съм толкова черен, спя спокойно, гледам си семейството и децата и се възхищавам на това нещо, а не на този театър, който се разиграва в момента.

Първо, това е един отчет по моята управленска програма, който в началото на ноември 2012 г. ние с администрацията заимствахме - от всяка една предизборна програма сме взели нещо, което ни е харесало. Част от нещата, които цитирате на Вашата пресконференция и днес в изказването си, са посочени на други места в таблицата, но явно Вие не сте ги прочели. Това, което ме изненада и днес е написано с големи букви в някои от местните ежедневници - че общината е загубила 80 милиона от проекти. Престанете да всявате страх, напрежение и отделно да манипулирате обществеността на Велико Търново! Що се касае до тези 80 милиона, аз не зная откъде сте ги извадили, но първото, което мога да Ви кажа, е, че „Водният цикъл” приключи нормално. В рамките на година и половина успяхме да се справим със строителството. Няма да влизам в подробности, тъй като от тази трибуна съм обяснявал не един път.

За Килифарево и Дебелец също няма да влизам в подробности, защото Дебелец не беше включен в списъка на проектите, за които трябваше да се кандидатства тогава и които бяха одобрени. Килифарево беше включен, но на 9 септември 2013 г. (Кой управляваше България тогава?) в сайта на Министерството излезе информация, че всички проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата и отпадните води за селища между 2000 и 10 000 жители остават за следващия период – 2014 – 2020 г. Така че тогава ни отказаха този проект за Килифарево.

Следващото нещо, което също така ми направи впечатление е това, което Вие казвате - че ми давате критична оценка. Каквато искате оценка, такава ми давайте, но аз мисля, че съм мажоритарно избран и тази оценка трябва да ми я дадат гражданите. Вие като представител на опозицията може да ми давате и слаба оценка, ако искате, но аз претендирам, че моята администрация е една от работещите администрации в България и в управленската програма, която съм представил, 85 % от нещата са изпълнени за тези 3 години и 4 месеца, остават 15 %. Моят мандат не е свършил. Имам още 15 %, и смятам, че за осем месеца част от тях ще бъдат осъществени. Естествено, няма да свърша всички, но има неща, които в тази управленска програма не са залегнали. Казвате: „адмирации за Летния театър, за енергийната ефективност”. Много са нещата, които мога да посоча, но не искам да се хваля. Аз мисля, че великотърновци виждат това, което е направено.

По отношение на тържищата за земеделска продукция - както всички знаем, за програмния период 2014 – 2020 г. не са излезли програмите, по които можем да кандидатстваме. Но това, което аз правя по тържището няма да ви кажа в момента, когато му дойде времето, тогава ще ви дам информация. Пак казвам, че има още осем месеца и смятам, че някои от нещата ще ги задвижа и те ще тръгнат.

Първо, европейските проекти не са 101 000 000 лв., а са 102 296 000 лв. За трите години от моя мандат договорите, които аз съм подписал за европейските проекти и програми, са на стойност 55 888 640 лв. Договорите, които са подписани от предното управление за четири години, откакто започва програмата 2008 – 2011 г., са за 46 407 293 лв. Нали си представяте, че тези проекти не ги пишем ние, кметовете, а ги пише администрацията, а ние преценяваме с управленските си умения и качества по кой проект да кандидатстваме. Аз мога да заявя от тази трибуна, че ние нямаме пропуснати европейски средства, което Вие визирате.

За така наречения проект „Воден цикъл 2” също мога да кажа, че на 3 юли 2013 г. е одобрен проектът за „Водния цикъл”, след което получаваме също така писмо, че е спряна програмата по тази агломерация. Проектът е одобрен, но не сме подписали договор. Казват ни, че в най-скоро време ще ни поканят да подпишем договор. След това получихме следващо писмо, в което е записано, че поради липса на финансови възможности по оперативната програма проектът минава в програмен период 2014 – 2020 г. Не мисля, че сме изпуснали тези 38 153 163 лв, от които 30 000 000 лв. са по европейския фонд, а 7 630 000 лв. са дадени по националното съфинансиране от държавата.

Още едно нещо, което Вие визирате във Вашата пресконференция. Не зная за какви 10 000 000 лв. ми говорите за „Качица”, като „Качица” беше приключен още през 2010 г. Може би визирате онези средства, които отчетох в дадена медия, че 10 000 000 лв. сме пропуснали от „Водния цикъл”.(Аз мисля, че за три години и четири месеца не съм присъствал на 7 сесии, въпреки натовареността, която имам.) Обяснявах в предна сесия, че тези 10 000 000 лв. не са пропуснати. Проектите имат прогнозна стойност и ние кандидатстваме с тази прогнозна стойност, но когато фирмата отчета проекта, естествено че ако цените за строителните материали в проекта са по-високи, а реално те са по-ниски, няма как да отчетеш по-високи. Така че не 10 000 000 лв., а 7 000 000 лв. е разликата от прогнозната стойност, за която е обявена поръчката и за която се е кандидатствало през 2008 г.

И понеже правите съпоставка „три към едно”, аз мога да кажа, че уважавам и зачитам работата на всички мои предшественици: както д-р Румен Рашев, както Драгни Драгнев и всички останали кметове, включително и Иван Димитров, който беше от Вашата партия и последно управляваше преди 1989 г. Благодарен съм на всички кметове преди мен, които са направили всичко това за Велико Търново и са го оставили след тях. Ито напомня за тях. И аз мисля, че след осем месеца аз също ще имам знакови неща, които съм оставил, а и Вие, уважаеми съветници, също сте съпричастни към този процес, защото без вашето мнение, управленско решение и подкрепа като общински съветници това няма как да се случи.

Последно, което искам да ви кажа: че Вие, уважаеми съветници, от опозицията, бяхте едни от хората, които развяваха през 2011 г., че съм бил „моделът Рашев”. Да, но ако си спомняте, когато той сдаваше властта, каза в залата на Учердителното събрание: „Дотук беше „моделът Рашев”, оттук започва „моделът Панов”. Аз мисля, че съм доказал какъв е „моделът Панов” и как „моделът Панов” управлява.

Г-н ВАЛЕНТИН ЛАМБЕВ: Аз се извинявам, че говоря след кмета, но може би е за добро.

Няколко неща, които искам да споделя по отчета на Мандатната програма. Ние я разглеждаме комплексно, като философия и като стратегия за управление на община Велико Търново, не като отделни цели, които са реализирани или нереализирани. По-скоро въпросът е в концепцията за устойчивото развитие на нашата община и за онези отправни точки, които ще дадат основните приоритети за управлението на нашата община за следващия 15-20-годишен период. Отдаваме заслуженото за всичко онова, което е направено през тези години, но считам, че имаме право да бъдем критични спрямо онова, което не е свършено за този период. Нещо повече, когато коментираме свършеното спрямо несвършеното, нашата цел е не да бъдем изначално критични и негативни, а по-скоро да стимулираме кмета да се старае да бъде по-добър.

И понеже имаше дискусия каква е ролята на опозицията, първо, ролята на опозицията е да се стреми да вземе властта от управляващите. Втората роля е да бъде коректив, да бъде конкуренция на управляващите, а управляващите трябва на свой ред да се стремят да бъдат по-добри спрямо това, което опозицията заявява, че ще осъществява. Това е основният принцип на демокрацията. И в тази връзка е това, което ние поставихме като основни проблеми като транспортната схема, като генералния план за движението във Велико Търново, като необходимостта от нова автогара, като изграждането на прекия път от квартал „Чолаковци” до Дебелец и ред други основни моменти, които са основополагащи за развитието на града и искахме да дадем онази насока, която считаме, че ще даде устойчиво развитие на нашата община.

За пропуснатите ползи. В програмата не всичко има; като че ние си мислим, че тази Програма е 100-процентовото ниво, с което ние трябва да се сравняваме. Ние сравняваме изпълнението на Програмата спрямо онова, което е зададено, но считаме, че има неща, които не са намерили място в Програмата. Втората част на ВиК-цикъла е много трудно да бъде реализирана в следващия програмен период, г-н Панов. Четейки документите, виждам, че приоритетите не са във Водния сектор за следващия период.

Следващият момент: Кой управляваше през 2013 г.? Същият този, който осигури 2 408 000 лв. за ремонт на стадион „Ивайло”. Нека да се знае! Единствената община, която получи най-много пари от областта, е община Велико Търново, когато държавата се управляваше в момента от БСП при управлението на доцент Пламен Орешарски, т.е. няма двоен аршин.

И понеже сега говорим за манипулации и т.н.: няма манипулации, работим с цифри и факти, които са общодостъпни. Дали правим интерпретация? Няма интерпретация в никакъв случай; при всички положения се опитваме да бъдем напълно обективни и да работим с информацията, която ни предоставяте. Информацията е добра, тя е изчерпателна и обективна, но в крайна сметка, в оставащите месеци до края на мандата нашият апел към Вас беше да започнете, да стартирате всичко онова, за което не сте намерили време, сили или пък възможности. Това беше нашата препоръка към Вас, а в действителност след девет месеца избирателите ще дадат своята оценка. Но в крайна сметка, БСП представлява част от тези избиратели, които не са гласували за Вас и те имат право на своя глас в публичното пространство.

Ще завърша с нещо, което има отношение и към предишната, и към настоящата сесия. Някои хора много упорито се изказват срещу БСП. Аз имам тях за мои приятели и искам да им кажа, че така както в живота бащите могат да бъдат много, но майката е винаги една, така и в политиката бащите навярно са много, но майката е една-единствена. Това е БСП.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Тъкмо беше снижен тонът, след като 40-50 минути обсъждаме отчетния тригодишен период на г-н Кмета и поради опасността отново да се вдигне градусът на напрежението и да влезем в междуличностни нападки, формалното ми предложение е да прекратим дебатите и да гласуваме.

В крайна сметка, кметът направи отчет, материалите са пред нас. Разбира се, опозицията има право да бъде недоволна и да вижда нещата в малко по-тъмни краски от тези, които са в действителност.

 

Г-н Ашиков даде думата на г-н Димитров, поради което от залата имаше възражения, че е направено процедурно предложение и не би трябвало след него да има изказвания.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Вие кой мандат сте трети или четвърти, прочетете си Правилника, където пише: „Когато има процедурно предложение, с което един не е съгласен, той има право да се изкаже”. Аз съм против Вашето процедурно предложение.

Исках само да изляза, за да мога да бъда максимално обективен към преждеговорившия, когото аз наистина уважавам много, това е г-н Ламбев. В този ред на мисли ясно се разграничи говоренето, мисленето, поведението на една част от групата и на друга част, в лицето на Ламбев. Аз толерирам изцяло подобно поведение, подобен начин на мислене и искам да чувам: „Желаем да стимулираме, желаем да сме коректив, препоръчваме”. Това е новата визия, която всички тези, които искат да бъдат коректив, трябва да следваме, а не на всяка цена на бариерата отпред с камъни и дърве и хубаво и лошо да бъде зачеркнато, както ни се демонстрираше.

А по повод казаното за майката и бащата, ще отговоря по друг начин: „Каквото почукало, такова се обадило”.

 

Предложението на г-н Алексиев за прекратяване на дебатите беше подложено на гласуване и прието с 24 „за”, 6 „против”, „въздържал се” няма.

По повод гласуването по точката някои общински съветници поставиха въпроса, че липсва текстът на предложението за решение.

Г-н РОСЕН ИВАНОВ: Ще си позволя да ви зачета текста на Закона, чл. 44, ал. 5. „Кметът на общината представя пред Общинския съвет годишен отчет за изпълнението на програмата в срок до…”. По същество Общинският съвет не взема решение за приемане или неприемане на този отчет. Ние сме запознати и според мен, трябва да преминем към следващата точка. Нямаме диспозитивно решение, с което да одобрим, да не да не одобрим или да направим каквото и да е по повод на отчета на кемта.

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: Досега винаги решението е било: ”Приема за информация”. Ние сме длъжни да го приемем поне като информация, че сме разгледали този отчет. Утре как ще се докаже, че този отчет е разгледан и кметът си е изпълнил ангажимента? По никакъв начин. Така че трябва да имаме проект за решение.

Правя официално предложение да гласуваме следния проект за решение: „Приема отчета за информация”.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Подлагам на гласуване предложението на г-н Тюфекчиев проектът за решение да гласи: „Приема отчета за информация”.

 

Проектът за решение по точка 1 беше подложен на гласуване.

Решението беше прието с 25 „за”, 6 „против”, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1427

 

На основание чл.44, ал.5 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема отчет за изпълнение на Програма за управление 2011-2015 г. за 2014-а година за информация.

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Отчет на изпълнението на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС, държавния бюджет и общински средства за програмния период 2007 – 2013 г., Вх. № 3202/11.02.2015 г.

 

Г-н ВАЛЕНТИН ЛАМБЕВ: Оказа се, че в дискусията по първа точка в своя обширен коментар кметът засегна и втората точка за изпълнението на общинските проекти, както със средства, финансирани от европейския бюджет, така и с общински, и с държавни средства. Това, което искам да споделя с вас - че съвсем обективно съм извадил в абсолютна стойност проектите, които са започнали в предходния мандат, като онези, които са съвместни, съм ги сложил към сметката на настоящия кмет. За добро или лошо, това показват цифрите. Проектите, започнати в предишния мандат, са на стойност над 100 000 000 лв., като голяма част от тях са завършени, а проектите, започнати в настоящия мандат, са на стойност около 35 000 000 лв. В това число, тези проекти, които са започнали в този мандат, основната работа и подготовка е била в рамките на мандата до 2011 г.

В никакъв случай не омаловажавам всички онези проекти, които са направени в този мандат, но гледайки внимателно и проектите, и техните стойности, в настоящия мандат не виждам структуроопределящи проекти, които да дадат устойчиво интегрирано развитие на нашата община. Пример: включително и новоизграждащото се сметище в Шереметя е проект, по които се работи от 2007 г., дори и от по-рано. Там, разбира се, има и някакви проблеми, надявам се, че в рамките на срока, до края на месец октомври, този проект ще бъде завършен, тъй като очевидно няма повече възможности за удължаване на срока, а там средствата, които следва да получим от европейския бюджет са над 30 000 000 лв.

Защо говорим за ВиК 2, за водопровода и канализацията на двата града извън общинския център и за „Качица”? Защото такива проекти създават устойчивост и качество на живот. Проекти, които нямат материално измерение, са също добри и по административен капацитет, и по трансгранично сътрудничество, но в крайна сметка, създаването на материалното, на благата, които могат да бъдат ползвани от всички, не само от ограничен брой потребители, е онази основа, върху която следва да стъпим; която ще създаде привлекателния облик на нашия град и ще доведе до по-устойчиво и по-качествено развитие с по-ускорени темпове на растеж. В тази връзка моят апел към г-н Кмета и, разбира се, към Общинската администрация, е: за следващия програмен период да се търсят и да се изготвят онези проекти, които ще дадат възможност на нашата община да върне водещата си роля в страната, която, за съжаление, в последните години по една или друга причина беше загубена.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Аз ще се изкажа изключително кратко, като по-голямата част е в подкрепа на това, което изнесе колегата. Да, подкрепям, но с едно малко уточнение към всичко, което той изложи пред нас. В момента ние демонстрираме приемственост от миналия Общински съвет и този и когато колвегата Витанов каза, че Онкологичният център е бисерът на този мандат; да, в миналия мандат започнахме и сглобихме идеята и сега ще го завършим.

В този ред на мисли аз искам само малко да добавя част от тема, която може би колегите нарочно заобикалят. Въпросът за Старото военно училище. Какво и как се случва и защо именно чрез този Общински съвет се приеха едни ограничителни параметри, които на този етап не дават разпореждане с целия обем, с всичките декари на Старото военно училище; и то по причина произхождаща единствено и само поради незнанието на този Общински съвет, който беше сезиран, че трябва да се преразгледат основно документите, които се подлагат на гласуване. На по-късен етап ще поясня какво съм имал предвид, но когато говорим за благата, мисля, че няма как да прескочим темата за Старото военно училище и няма как да концентрираме фокуса именно там, защото то в момента е една от основните язви в централната градска част на Велико Търново. Всички ние с нетърпение очакваме развитието на този въпрос.

Няма да навлизам в подробности за всички инициативи и процедури, които сме предлагали да се проведат. Зная, че към настоящия момент и кметът върви по тази идея, но аз мисля, че когато се говори за Общинската администрация на Велико Търново, на тази община, на тази дирекция; мисля, че тук е моментът да кажа и да изразя своите благодарности относно водещата роля на тази дирекция за всичко това, които прави за по-доброто благосъстояние на гражданите на община Велико Търново.

 

Предложението по т. 2 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 19 „за”, 5 „против”, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1428

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема:

Отчета на изпълнението на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС, държавния бюджет и общински средства за програмния период 2007-2013 за информация.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Доклад за изпълнение на ОУП за 2014 г., Вх. № 3213/13.02.2015 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 3 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 23 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1429

 

     На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и във връзка с чл.127, ал.9 от Закона за устройство на територията, Великотърновски общински съвет приема Доклад за изпълнение за Общия устройствен план на община Велико Търново за 2014 г.

 

Приложение: Доклад за изпълнение на Общия устройствен план на община Велико Търново.

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Велико Търново през 2015 г., Вх. № 3209/12.02.2015 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 4 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 21 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1430

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 26а (1) и (2) от ЗНЧ, Великотърновски общински съвет приема Програма за развитие на читалищната дейност в община Велико Търново за 2015 година

 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Съгласие за увеличаване на собствения финансов принос на Община Велико Търново по проект „Подкрепа за реконструкция/обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации“, Вх. № 3217/13.02.2015 г

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 5 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Желка Денева - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Илчев – за, Николай Николов – въздържал се, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 21 „за”, „против” няма,1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1431

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет:

 

Дава съгласие Община Велико Търново да осигури допълнителен собствен финансов принос по проект „Реконструкция и обновяване на здравната инфраструктура на Комплексен онкологичен център – Велико Търново” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-11/2011 „Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации” по ОП „Регионално развитие” 2007-2013 в размер на 620 523.94 лв. /шестотин и двадесет хиляди петстотин двадесет и три лева и деветдесет и четири стот./ с ДДС.

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Изменения и допълнения в Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Вх. № 3206/11.02.2015 г.

 

Г-н Ашиков прочете становищата на постоянните комисии, като акцентира върху предложението на ПК по НПУОР, която предлага „§ 5, чл. 110, ал. 3 да бъде под 5000 лв”.

Председателят на Общинския съвет даде думата на г-н Чокойски за прочитане доклада на водещата комисия – ПК по НПУОР.

Г-н АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ: Доклад на ПК по НПУОР относно „Изменения и допълнения в Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество”.

Уважаеми общински съветници, предложените промени в текстовете на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество касаят разпореждането с движими вещи, частна общинска собственост. Те целят прилагане на коректна процедура по продажба на движими вещи с балансова стойност под 3000 лв., които най-често представляват негодни, ненужни или бракувани вещи или материали от разчистване на строителни площадки. Предлага се въвеждането на опростена процедура, която би спестила на община Велико Търново определени разходи за изготвяне на оценки, публикации и други.

Отмяната на точка 8 от чл. 86, ал. 1 е свързана с въвеждането на комплексното административно обслужване на община Велико Търново.

Внесеното предложение за изменение и допълнение на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество е разгледано от ПК по НПУОР, която на свое заседание, проведено на 16.02.2015 г., е подкрепила проекта за решение и предлага в чл. 110, ал. 3 балансовата стойност да е под 5000 лв.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Предлагам двете гласувания да се проведат в едно заседание съгласно чл. 75, ал. 2 от Правилника на Общинския съвет.

Предложението беше подложено на гласуване и прието с 23 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

Изменението и допълнението на Наредбата на първо четене беше подложено на поименно гласуване заедно с предложението на ПК по НПУОР:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Валентин Ламбев - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Йордан Грозданов - за, Любен Велчев - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Ваня Павлова - за, Николай Илчев – за, Николай Николов - за, Румен Димитров – въздържал се, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1432

 

На основание чл. 21 ал.2 от ЗМСМА и чл. 75 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновски Общински съвет приема на първо четене следните изменения и допълнения в Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, а именно:

 

§1. В чл.63 се правят следните изменения и допълнения:

Било: „Чл.63 /ал.1/ Продажбата на движими вещи – частна общинска собственост, се извършва чрез търг.

/ал.2/ Предложения за продажба на движими вещи – частна общинска собственост се правят по реда на чл.30.

/ал.3/ Търгът се провежда съгласно разпоредбите на Глава VІІ от настоящата Наредба.

/ал.4/ Началните тръжни цени се определят от оценител, регистриран по ЗНО. /Променена с реш. № 720 от 27.06.2013/

/ал.5/ Въз основа на резултатите от търга Кметът на Общината или упълномощено от него лице подписва договор за продажба.”

Става: „Чл.63 /ал.1/ Продажбата на движими вещи – частна общинска собственост, се извършва по реда на Раздел ІV Глава VІІ от настоящата Наредба.

/ал.2/ Началните тръжни цени се определят от оценител, регистриран по ЗНО. /Променена с реш. № 720 от 27.06.2013/

/ал.3/ Въз основа на резултатите от търга Кметът на Общината или упълномощено от него лице подписва договор за продажба.”

§2. В чл.65 ал.1 се правят следните изменения и допълнения:

Било: „Чл.65 /ал.1/ Движими вещи – частна общинска собственост, които не са необходими за осъществяване дейността на Общинския съвет и общинската администрация и които са останали непродадени след провеждане на един или повече търгове по чл.55, могат да бъдат предоставени безвъзмездно в собственост, на стойност не по-висока от балансовата им стойност, на учебни, научни, културни, здравни или спортни заведения и организации със заповед на Кмета на Общината.”

Става: „Чл.65 /ал.1/ Движими вещи – частна общинска собственост, които не са необходими за осъществяване дейността на Общинския съвет и общинската администрация или които са останали непродадени, могат да бъдат предоставени безвъзмездно в собственост на учебни, научни, културни, здравни или спортни заведения и организации със заповед на Кмета на Общината.”

§3. В чл. 86 ал. 1 т.8 се отменя.

§4. В чл.109 ал.1 се правят следните изменения и допълнения:

Било: „Чл.109 /ал.1/ По реда на този раздел се организират търгове за продажба на общинско имущество, представляващо машини, съоръжения, оборудване, транспортни средства, стопански инвентар, излишни или негодни движими вещи и отделни възли и детайли от тях и на придобити материали от разчистване на строителни площадки.”

Става: „Чл.109 /ал.1/ По реда на този раздел се организират търгове за продажба на общинско имущество – движими вещи, в т.ч. машини, съоръжения, оборудване, транспортни средства, стопански инвентар, излишни, негодни и /или бракувани движими вещи и отделни възли и детайли от тях, както и на придобити материали от разчистване на строителни площадки.”

§5. В чл. 110 се правят следните изменения и допълнения:

Било: „Чл.110 В случаите, когато балансовата стойност на една вещ не надвишава 1500 лв., или общата стойност на вещите не надвишава 3000 лв., продажбата се извършва след провеждане на търг с тайно наддаване. Продажбата на движими вещи с балансова стойност, надвишаваща 3000 лв., се извършва чрез търг с явно наддаване.”

Става: „Чл.110 /ал.1/ Продажбата на движима вещ/движими вещи с балансова стойност над 3000 лв., се извършва чрез търг с явно наддаване.

/ал.2/ Когато за движимите вещи няма определена балансова стойност, стойността им се определя чрез оценка, изготвена от оценител, регистриран по ЗНО.

/ал.3/ В случаите, когато балансовата стойност/стойността на вещта/вещите е под 5000 лв., продажбата се извършва без търг от комисия, определена със заповед на кмета на общината. Продажбата се обявява на интернет-страницата на Община Велико Търново. Потенциалните купувачи представят писмени оферти в петдневен срок от обявлението.

/ал.4/ Комисията провежда заседание и разглежда подадените оферти до 5 дни от изтичане на срока по ал.3, като за купувач се определя кандидатът, предложил най-висока цена за съответната вещ/вещи.

/ал.5/ За продажбата на вещта/вещите кметът на общината сключва договор.”

§6. Чл.111 и чл.112 се отменят.

§7. В чл. 113 ал.1 и ал.2 се правят следните изменения и допълнения:

Било: „Чл.113 /ал.1/ Търгът се провежда по реда на глава VІІ от тази наредба, като за всяка вещ от тръжния списък се провежда отделно наддаване и се съставя отделен протокол

/ал.2/ Спечелилият търга за определена вещ от тръжния списък заплаща предложената цена в срок до 3 работни дни от датата на обявяване на резултатите.”

Става: „Чл.113 /ал.1/ Търгът се провежда по реда на глава VІІ от тази наредба.

/ал.2/ Спечелилият търга заплаща предложената цена в срок до 7 работни дни от датата на обявяване на резултатите.”

§8. В чл.115 се правят следните изменения и допълнения:

Било: „Чл.115 /ал.1/Ако включена в търг вещ не е продадена, цената може да се намали с 40 на сто. Предложението за промяна на началната тръжна цена се прави от председателя на тръжната комисия до кмета на общината.

/ал.2/ Непродадените вещи, включени в два последователни търга с тайно наддаване, могат да се продават на първия по време кандидат-купувач, заявил писмено желанието си да закупи вещта (вещите) по цена не по-ниска от 60 на сто от първоначалната тръжна цена.

/ал.3/ Вещите по ал. 2 се определят от кмета на общината в заповед за продажба до явяване на първи по време купувач. Заповедта се поставя на мястото за обяви в началото на работния ден.

/ал.4/ Явилият се купувач следва да плати цената в срок до 3 работни дни и да получи вещта в деня на плащането.

/ал.5/ Когато за вещите не се яви купувач в срок 30 дни, кмета на общината определя реда за разпореждане с тях.”

Става: „Чл.115 /ал.1/Ако включена в търг вещ не е продадена, цената може да се намали с 40 на сто. Предложението за промяна на началната тръжна цена се прави от председателя на тръжната комисия до кмета на общината.

/ал.2/ Непродадените вещи, включени в два последователни търга, могат да се продават по реда на чл.110 ал.3 на цена не по-ниска от 60 на сто от първоначалната тръжна цена.”

 

Председателят на Общинския съвет предложи измененията на Наредбата да бъдат гласувани анблок.

Предложението беше подложено на гласуване и прието с 29 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

Изменението и допълнението на Наредбата на второ четене беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Валентин Ламбев - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Йордан Грозданов - за, Любен Велчев - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Ваня Павлова - за, Николай Илчев – за, Николай Николов - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше подложено на гласуване и прието с 29 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1433

 

На основание чл. 21 ал.2 от ЗМСМА и чл. 76 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновски Общински съвет приема на второ четене следните изменения и допълнения в Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, а именно:

 

§1. В чл.63 се правят следните изменения и допълнения:

Било: „Чл.63 /ал.1/ Продажбата на движими вещи – частна общинска собственост, се извършва чрез търг.

/ал.2/ Предложения за продажба на движими вещи – частна общинска собственост се правят по реда на чл.30.

/ал.3/ Търгът се провежда съгласно разпоредбите на Глава VІІ от настоящата Наредба.

/ал.4/ Началните тръжни цени се определят от оценител, регистриран по ЗНО. /Променена с реш. № 720 от 27.06.2013/

/ал.5/ Въз основа на резултатите от търга Кметът на Общината или упълномощено от него лице подписва договор за продажба.”

Става: „Чл.63 /ал.1/ Продажбата на движими вещи – частна общинска собственост, се извършва по реда на Раздел ІV Глава VІІ от настоящата Наредба.

/ал.2/ Началните тръжни цени се определят от оценител, регистриран по ЗНО. /Променена с реш. № 720 от 27.06.2013/

/ал.3/ Въз основа на резултатите от търга Кметът на Общината или упълномощено от него лице подписва договор за продажба.”

§2. В чл.65 ал.1 се правят следните изменения и допълнения:

Било: „Чл.65 /ал.1/ Движими вещи – частна общинска собственост, които не са необходими за осъществяване дейността на Общинския съвет и общинската администрация и които са останали непродадени след провеждане на един или повече търгове по чл.55, могат да бъдат предоставени безвъзмездно в собственост, на стойност не по-висока от балансовата им стойност, на учебни, научни, културни, здравни или спортни заведения и организации със заповед на Кмета на Общината.”

Става: „Чл.65 /ал.1/ Движими вещи – частна общинска собственост, които не са необходими за осъществяване дейността на Общинския съвет и общинската администрация или които са останали непродадени, могат да бъдат предоставени безвъзмездно в собственост на учебни, научни, културни, здравни или спортни заведения и организации със заповед на Кмета на Общината.”

§3. В чл. 86 ал. 1 т.8 се отменя.

§4. В чл.109 ал.1 се правят следните изменения и допълнения:

Било: „Чл.109 /ал.1/ По реда на този раздел се организират търгове за продажба на общинско имущество, представляващо машини, съоръжения, оборудване, транспортни средства, стопански инвентар, излишни или негодни движими вещи и отделни възли и детайли от тях и на придобити материали от разчистване на строителни площадки.”

Става: „Чл.109 /ал.1/ По реда на този раздел се организират търгове за продажба на общинско имущество – движими вещи, в т.ч. машини, съоръжения, оборудване, транспортни средства, стопански инвентар, излишни, негодни и /или бракувани движими вещи и отделни възли и детайли от тях, както и на придобити материали от разчистване на строителни площадки.”

§5. В чл. 110 се правят следните изменения и допълнения:

Било: „Чл.110 В случаите, когато балансовата стойност на една вещ не надвишава 1500 лв., или общата стойност на вещите не надвишава 3000 лв., продажбата се извършва след провеждане на търг с тайно наддаване. Продажбата на движими вещи с балансова стойност, надвишаваща 3000 лв., се извършва чрез търг с явно наддаване.”

Става: „Чл.110 /ал.1/ Продажбата на движима вещ/движими вещи с балансова стойност над 3000 лв., се извършва чрез търг с явно наддаване.

/ал.2/ Когато за движимите вещи няма определена балансова стойност, стойността им се определя чрез оценка, изготвена от оценител, регистриран по ЗНО.

/ал.3/ В случаите, когато балансовата стойност/стойността на вещта/вещите е под 5000 лв., продажбата се извършва без търг от комисия, определена със заповед на кмета на общината. Продажбата се обявява на интернет-страницата на Община Велико Търново. Потенциалните купувачи представят писмени оферти в петдневен срок от обявлението.

/ал.4/ Комисията провежда заседание и разглежда подадените оферти до 5 дни от изтичане на срока по ал.3, като за купувач се определя кандидатът, предложил най-висока цена за съответната вещ/вещи.

/ал.5/ За продажбата на вещта/вещите кметът на общината сключва договор.”

§6. Чл.111 и чл.112 се отменят.

§7. В чл. 113 ал.1 и ал.2 се правят следните изменения и допълнения:

Било: „Чл.113 /ал.1/ Търгът се провежда по реда на глава VІІ от тази наредба, като за всяка вещ от тръжния списък се провежда отделно наддаване и се съставя отделен протокол

/ал.2/ Спечелилият търга за определена вещ от тръжния списък заплаща предложената цена в срок до 3 работни дни от датата на обявяване на резултатите.”

Става: „Чл.113 /ал.1/ Търгът се провежда по реда на глава VІІ от тази наредба.

/ал.2/ Спечелилият търга заплаща предложената цена в срок до 7 работни дни от датата на обявяване на резултатите.”

§8. В чл.115 се правят следните изменения и допълнения:

Било: „Чл.115 /ал.1/Ако включена в търг вещ не е продадена, цената може да се намали с 40 на сто. Предложението за промяна на началната тръжна цена се прави от председателя на тръжната комисия до кмета на общината.

/ал.2/ Непродадените вещи, включени в два последователни търга с тайно наддаване, могат да се продават на първия по време кандидат-купувач, заявил писмено желанието си да закупи вещта (вещите) по цена не по-ниска от 60 на сто от първоначалната тръжна цена.

/ал.3/ Вещите по ал. 2 се определят от кмета на общината в заповед за продажба до явяване на първи по време купувач. Заповедта се поставя на мястото за обяви в началото на работния ден.

/ал.4/ Явилият се купувач следва да плати цената в срок до 3 работни дни и да получи вещта в деня на плащането.

/ал.5/ Когато за вещите не се яви купувач в срок 30 дни, кмета на общината определя реда за разпореждане с тях.”

Става: „Чл.115 /ал.1/Ако включена в търг вещ не е продадена, цената може да се намали с 40 на сто. Предложението за промяна на началната тръжна цена се прави от председателя на тръжната комисия до кмета на общината.

/ал.2/ Непродадените вещи, включени в два последователни търга, могат да се продават по реда на чл.110 ал.3 на цена не по-ниска от 60 на сто от първоначалната тръжна цена.”

 

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Велико Търново, Вх. № 3212/13.02.2015 г.

 

Председателят на Общинския съвет даде думата на г-н Чокойски за прочитане доклада на водещата комисия – ПК по НПУОР.

Г-н АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ: Доклад на ПК по НПУОР относно „Промяна в Наредбата за определянето и администрирането наместните такси и цени на услуги на територията на община Велико Търново”.

Уважаеми общински съветници, във връзка със спечеления от община Велико Търново конкурс за осъществяване на радио дейност, създаване на програма с общ политематичен профил, разпространявана чрез аналогово радиоразпръскване, и стартиралото вече ефирно разпространение на програмата на Общинско радио Велико Търново е необходимо да бъдат променени цените за услугите, извършвани от ОП „Общинско кабелно радио В. Търново”, определени от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Велико Търново поради увеличените разходи на предприятието.

Към предложението е приложен финансово-икономически анализ, обхващащ стойността на предоставяните услуги от ОП „Общинско кабелно радио Велико Търново”. В това калкулирано производствено време ОП „Общинско кабелно радио Велико Търново” създава и разпространява собствена радиопрограма, в това число предавания, новинарски емисии, реклами и други посредством жичната и ефирната радиофикация Посочените стойности са калкулирани на база разходите на предприятието: горива, енергия, външни услуги, работна заплата и др., остойностени в бюджета на предприятието за 2013 г. Калкулираните стойности за изработката включват пропорционални дял на всеки разход, заложен в общата бюджетна рамка. В определените часови пояси и разпространение на програмата се ангажират и разходват различни по размер разходи и ресурси.

Внесеното предложение за промяна на Промяна на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Велико Търново е разгледано от ПК по НПУОР, която на заседание, проведено на 16.02.2015 г. е подкрепила проекта за решение.

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: Искам да взема отношение по тази точка, тъй като на практика Кабелното радио вече влезе на частния пазар, като става ефирно, с което поздравявам и управителя му и екипа му. Излизайки на този свободен пазар, те се сблъскват с вече утвърдени медии на този частен пазар. Практиката показва, че общински фирми даже, не общински предприятия, които излизат на частния пазар, било като „Благоустройство”, било като „Комунално стопанство”, те не могат да бъдат устойчиви в пазарната динамика. С оглед на тези неща аз мисля, че е редно да се замислим за в бъдеще да се даде възможност на управителите на всички общински предприятия, там, където има конкурентна дейност, да бъдат по-гъвкави; да има някакъв диапазон,в който те спрямо пазарните условия, динамиката и т.н. да могат да вземат конкретни управленски решения.

Другия месец, на следващото заседание ни предстои отчет именно на всички общински предприятия. Те не са фирми, а в същото време извършват тази дейност като разпоредител на бюджетни средства и си мисля, че е редно, както в момента имаше една сума за озвучаване 100 лв., а за двама човека – 150 лв., да се даде възможност на управителя на всяко едно предприятие да лавира в някакви стойности, например: плюс-минус 20 % от тази сума, и оттам нататък по този начин наистина да стои стабилно това предприятие на пазара, да бъде конкурентноспособно, а не просто да го приемем и за всяка една промяна в цената отново да бъдем сезирани и да го оглеждаме, защото си мисля, че това е възможно да бъде предоставено като задължение и право на всеки един управител на общинско предприятие.

С оглед на всичко това, ви предлагам наистина да огледаме тези неща и си мисля, че трябва да се даде възможност във всички общински предприятия и на хората, които работят вътре в тези предприятия да може да започнат да им се увеличават и възнагражденията и да бъдат стимулирани, т.е. да създадем условия за нормално функциониране на общински предприятия на свободния пазар.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Предлагам двете гласувания да се проведат в едно заседание съгласно чл. 75, ал. 2 от Правилника.

Предложението на г-н Ашиков беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 27 „за”, 1 „против”, „въздържал се” няма.

Председателят на Общинския съвет подложи на поименно гласуване промяната на Наредбата на първо четене:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Валентин Ламбев - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова – въздържал се, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов – въздържал се, Йордан Грозданов - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Ваня Павлова - за, Николай Илчев – за, Николай Николов - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за.

На първо четене промяната на Наредбата беше утвърдена с 26 „за”, „против” няма, 2 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1434

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА и чл. 75 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновски общински съвет променя на първо четене чл.66 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, както следва:

Било:

 Чл. 66. (1) За услугите, извършвани от ОП "Общинско кабелно радио Велико Търново за стопански субекти и физически лица се заплащат следните цени, без ДДС:

- за една минута полезен запис / радиоспот / - 10.00 лв.

- за една секунда полезен запис / радиоспот / - 0.16 лв.

- за стандартно рекламно съобщение, прочетено от дежурния редактор – 0.80 лв. за един машинописен ред от 60 знака.

- цена за поздрав – 1.00 лв.

 

Става:

 Чл. 66. (1) За услугите, извършвани от ОП "Общинско кабелно радио Велико Търново”, свързани с радио програмата, за стопански субекти и физически лица се заплащат следните цени, без ДДС:

- за информационни и рекламни клипове /спот/– 30 секунди

в часовия пояс от 8 до 9 часа - 8.00 лв.

в часовия пояс от 9 до 11 часа – 10.00 лв.

в часовия пояс от 11 до 14 часа – 8.00 лв.

в часовия пояс от 14 до 16 часа – 10.00 лв.

в часовия пояс от 16 до 20 часа – 8.00 лв.

в часовия пояс от 20 до 8 часа – 5.00 лв.

В събота и неделя:

в часовите пояси от 12 до 18 часа – 6.00 лв.

в часовите пояси от 18 до 12 часа – 4.00 лв.

За клипове с различно от посоченото времетраене цената се увеличава или намалява, както следва:

в часовите пояси от 8 до 9 ч., от 11 до 14 ч., и от 16 до 20 часа – с по 0,26 лв. за секунда

в часовите пояси от 9 до 11 ч. и от 14 до 16 часа – с по 0,33 лв. за секунда

в часовия пояс от 20 до 8 часа – с по 0,17 лв. за секунда

За събота и неделя:

в часовите пояси от 12 до 18 часа – с по 0,20 лв. за секунда

в часовите пояси от 18 до 12 часа – с по 0,13 лв. за секунда

- за рекламни интервюта и репортажи една минута полезен запис -15.00 лв.

- за информационно и рекламно съобщение, четено от водещ – за един машинописен ред от 60 знака – 1.00 лв.

За фиксирано време цените се увеличават с 20 процента

За авансово платена реклама на стойност над 2000 лв. – 20 процента отстъпка. Отстъпката не важи за политически и предизборни кампании.

За политически и предизборни кампании цените се увеличават с 50 процента.

- за изработка на аудиоспот:

с един глас – 100.00 лв.

с два гласа – 150.00 лв.

 

Било:

(2) Определя годишна цена и цена на услуга за включване за нови абонати за Радиоточка в ОП "Общинско кабелно радио Велико Търново" , както следва:

- 10.00 лв. еднократна цена за включване на нови абонати.

- 8.00 лв. годишна цена за еднопрограмни РТ.

- 10.00 лв. годишна цена за шестпрограмни РТ.

 

Става:

(2) Определя годишна цена и цена на услуга за включване за нови абонати за Радиоточка в ОП "Общинско кабелно радио Велико Търново" , както следва:

- 10.00 лв. еднократна цена за включване на нови абонати.

- 8.00 лв. годишна цена за еднопрограмни РТ.

Добавя се нова алинея

(3) За услугите, извършвани от ОП "Общинско кабелно радио Велико Търново”, свързани със сайта на радиото, за стопански субекти и физически лица се заплащат следните цени, без ДДС:

- за банер до главата – за месец – 80.00 лв. или за ден – 5.00 лв.

- за страничен банер – за месец - 60.00 лв. или за ден – 4.00 лв.

- платена рекламна публикация - за един машинописен ред от 60 знака – 1.00 лв., като публикацията трябва да е минимум 10 реда.

При наемане на банер за цяла година и авансово плащане – отстъпка 20 процента

При поръчка за реклама едновременно в радиото и сайта и авансово плащане, на стойност над 600.00 лв. – 10 процента отстъпка. Отстъпката не важи за политически и предизборни кампании.

За политически и предизборни кампании цените се увеличават с 50 процента.

 

Г-н Ашиков предложи измененията на Наредбата да се гласуват анблок.

Предложението беше подложено на гласуване и прието с 24 „за”, 2 „против”, „въздържал се” няма.

Промяната на Наредбата на второ четене беше подложена на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Валентин Ламбев - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова – въздържал се, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов – въздържал се, Йордан Грозданов - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Ваня Павлова - за, Николай Илчев – за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Мариян Кенаров - за.

На второ четене промяната на Наредбата беше утвърдена с 26 „за”, „против” няма, 2 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1435

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА и чл. 76 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновски общински съвет променя на второ четене чл.66 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, както следва:

 

Било:

 Чл. 66. (1) За услугите, извършвани от ОП "Общинско кабелно радио Велико Търново за стопански субекти и физически лица се заплащат следните цени, без ДДС:

- за една минута полезен запис / радиоспот / - 10.00 лв.

- за една секунда полезен запис / радиоспот / - 0.16 лв.

- за стандартно рекламно съобщение, прочетено от дежурния редактор – 0.80 лв. за един машинописен ред от 60 знака.

- цена за поздрав – 1.00 лв.

 

Става:

 Чл. 66. (1) За услугите, извършвани от ОП "Общинско кабелно радио Велико Търново”, свързани с радио програмата, за стопански субекти и физически лица се заплащат следните цени, без ДДС:

- за информационни и рекламни клипове /спот/– 30 секунди

в часовия пояс от 8 до 9 часа - 8.00 лв.

в часовия пояс от 9 до 11 часа – 10.00 лв.

в часовия пояс от 11 до 14 часа – 8.00 лв.

в часовия пояс от 14 до 16 часа – 10.00 лв.

в часовия пояс от 16 до 20 часа – 8.00 лв.

в часовия пояс от 20 до 8 часа – 5.00 лв.

В събота и неделя:

в часовите пояси от 12 до 18 часа – 6.00 лв.

в часовите пояси от 18 до 12 часа – 4.00 лв.

За клипове с различно от посоченото времетраене цената се увеличава или намалява, както следва:

в часовите пояси от 8 до 9 ч., от 11 до 14 ч., и от 16 до 20 часа – с по 0,26 лв. за секунда

в часовите пояси от 9 до 11 ч. и от 14 до 16 часа – с по 0,33 лв. за секунда

в часовия пояс от 20 до 8 часа – с по 0,17 лв. за секунда

За събота и неделя:

в часовите пояси от 12 до 18 часа – с по 0,20 лв. за секунда

в часовите пояси от 18 до 12 часа – с по 0,13 лв. за секунда

- за рекламни интервюта и репортажи една минута полезен запис -15.00 лв.

- за информационно и рекламно съобщение, четено от водещ – за един машинописен ред от 60 знака – 1.00 лв.

За фиксирано време цените се увеличават с 20 процента

За авансово платена реклама на стойност над 2000 лв. – 20 процента отстъпка. Отстъпката не важи за политически и предизборни кампании.

За политически и предизборни кампании цените се увеличават с 50 процента.

- за изработка на аудиоспот:

с един глас – 100.00 лв.

с два гласа – 150.00 лв.

 

Било:

(2) Определя годишна цена и цена на услуга за включване за нови абонати за Радиоточка в ОП "Общинско кабелно радио Велико Търново" , както следва:

- 10.00 лв. еднократна цена за включване на нови абонати.

- 8.00 лв. годишна цена за еднопрограмни РТ.

- 10.00 лв. годишна цена за шестпрограмни РТ.

 

Става:

(2) Определя годишна цена и цена на услуга за включване за нови абонати за Радиоточка в ОП "Общинско кабелно радио Велико Търново" , както следва:

- 10.00 лв. еднократна цена за включване на нови абонати.

- 8.00 лв. годишна цена за еднопрограмни РТ.

Добавя се нова алинея

(3) За услугите, извършвани от ОП "Общинско кабелно радио Велико Търново”, свързани със сайта на радиото, за стопански субекти и физически лица се заплащат следните цени, без ДДС:

- за банер до главата – за месец – 80.00 лв. или за ден – 5.00 лв.

- за страничен банер – за месец - 60.00 лв. или за ден – 4.00 лв.

- платена рекламна публикация - за един машинописен ред от 60 знака – 1.00 лв., като публикацията трябва да е минимум 10 реда.

При наемане на банер за цяла година и авансово плащане – отстъпка 20 процента

При поръчка за реклама едновременно в радиото и сайта и авансово плащане, на стойност над 600.00 лв. – 10 процента отстъпка. Отстъпката не важи за политически и предизборни кампании.

За политически и предизборни кампании цените се увеличават с 50 процента.

ПО ОСМА ТОЧКА ТОЧКА ОТНОСНО: Провеждане на общо събрание на „Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци-ООД“, Вх. № 3211/13.02.2015 г.

 

Г-н НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Мисля,че на това място трябва да отредим достойното място на ремонтите, които се правят в нашия град и в нашата община от ВиК-дружеството и да поръчаме на нашия представител в Общото събрание. Големите проблеми по нашите пътища са най-много зависими от качествения ремонт на авариите, който дружеството извършва. Давам пример с улица „Гурко”, давам пример с всички улици в стария град; давам пример с шахтите, които неправомерно са ремонтирани в целия град. Това води до нарушаване на пътната настилка и искам да поръчам на нашия представител в Общото събрание изрично да задължи ВиК-дружеството да спазва нормалата за уплътняване на насипите и за подравняване с пътната настилка, за да не се допуска разваляне на цялата пътна настилка в града. Това е моето предложение.

 

Предложението по точка 8 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Станислав Рашков - за, Йордан Грозданов - за, Любен Велчев - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Ваня Павлова - за, Николай Илчев – за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Мариян Кенаров - за.

Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1436

 

На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА; чл.198в, ал.4, т.1, т.9 и т.10 от Закона за водите; чл.9, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Великотърновски общински съвет:

 

I. Оправомощава представителя на Община Велико Търново в Асоциацията по ВиК – Кметът на общината, при провеждане на Общото събрание на Асоциацията на 12.03.2015 год. от 14:00 часа в гербовата зала на Областна администрация - Велико Търново да гласува по предложения дневен ред по следния начин:

По т.1 от дневния ред – приемане на бюджета на „Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци – ООД“, Велико Търново за 2015 год. – да гласува „за“.

По т.2 от дневния ред – приемане на отчета за изпълнение на бюджета на „Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци – ООД“, Велико Търново за 2014 год. – да гласува „за“.

По т.3 от дневния ред - приемане на отчета за дейността на „Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци – ООД“, Велико Търново за 2014 год. – да гласува „за“.

По т.4 от дневния ред - даване на принципно съгласие за сключване на договор за стопанисването, поддържането и експлоатацията на ВиК системи и съоръженията, както и предоставянето на ВиК услуги с действащия ВиК оператор в обособената територия на „Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци – ООД“, Велико Търново по реда на чл.198п, ал.1, предложение първо от Закона за водите – да гласува „за“.

По т.5 от дневния ред – „Други“ – при обсъждане на възникнали въпроси, във връзка с бъдещата дейност на Асоциацията – да гласува съобразно интересите на Община Велико Търново.

 

II. В случай, че Кметът на Община Велико Търново не може да вземе участие в заседанието на Общото събрание, насрочено за 12.03.2015 год., определя за негов заместник инж. Динко Василев Кечев – Директор на Дирекция „СУТ“ в Община Велико Търново, който да гласува по посочения в настоящото решение начин.

 

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Закриване на ПГС „Кольо Фичето“, гр. В. Търново, Вх. № 3214/13.02.2015 г.

 

Г-н Николай Ашиков съобщи, че е постъпило заявление за изказване по точката от г-жа Нели Николова – директор на ПГ по електроника „А. С. Попов” – гр. Велико Търново.

Г-н НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Някога, предния път, когато гласувахме какво да правим с Гимназията по строителство „Колю Фичето”, аз бях „против” и направих предложение да се върне първоначалният статут на училището, каквото беше и както беше първоначалният замисъл - то да бъде част от Строителния техникум. Аз не мога да си представя как в рамките на нашата област, на нашата община ние закриваме едно училище, което подготвя кадри за строителството. По какъв начин аз, като инженер, ще разчитам на тези, които правят подготовката за армировка; по какъв начин ние, проектантите, ще разчитаме на тези, които правят кофражите и къде ще се обучават хората, които извършват строителните дейности? Откъде общината ще набира кадри за огромните инвестиционни проекти, които осъществява и в бъдеще ще осъществява?

Това, което в момента се предлага, за мен е неприемливо. Аз ще гласувам „против”. Аз съм възпитаник на Строителния техникум и зная в какво състояние и как започна училището по сградостроителство „Колю Фичето”. Така че нямам съмнение, че ще дойде ден, в който както съжаляваме за закриването на медицинско училище, така да съжаляваме и за закриването и на това училище. Зная, че в това училище няма ученици, но това че няма ученици не ни дава възможност ние да не направим другото, което може да се осъществи - то да бъде част от Строителния техникум, като една форма на по-ниско ниво да се обучават изпълнителни кадри.

Г-н МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ: Преди две или три години, когато влезе първото предложение за закриване на училище „Колю Фичето”, аз бях може би най-яростният противник на това закриване. Ако върнем времето назад и си спомним за какво говорихме тогава: естествено решихме, че неуспехите на училището са плод на лош мениджмънт. Имаше достатъчно време това да бъде поправено.

Нямах намерение да ставам и да говоря сега, но съм провокиран от изказването на колегата Николов. Г-н Николов, Вие казвате, че има нужда от такива и такива специалности и защо да закриваме училище, което няма ученици? А какво да го правим? Какво да правим училище, което няма ученици? Как да накараме деца да учат специалност, когато те не желаят да учат? Вече години наред училището стои без ученици. Какво остава за нас? Да вадим пари? Ще цитирам тук един колега, когото много уважавам и който в подобен случай преди време каза: „Тези пари, общинските, да не ги гребем от Янтра?”.

Да, днес има всички предпоставки и е наложително да закрием това училище. Не е лесно. Пази, Боже, да ни се налага и занапред да закриваме училища и детски градини! Аз не познавам нито един колега, общински съветник, който изгаря от желание да закрие търновско училище и то с традиции; и не само търновско, но и за селско училище и за селска детска градина. Ние не сме нито сатрапи, нито идиоти, но когато обстоятелствата го налагат, как трябва да постъпим?

Ще върна лентата назад за нещо, за което днес много се спори. Преди години бяха закрити детски градини. Обвиненията са хиляди: трябвало ли е да бъдат закрити, защо са закрити, защо сградите се ползват за други неща. Аз не съм бил общински съветник по това време, но след като е нямало деца и тези сгради е трябвало да пустеят, най-вероятно тези сгради са закрити правилно. След като няма деца сега, след като няма ученици в това училище, как да го поддържаме, с какво ще се занимават тези учители, с какво ще се занимава директорът; защо до момента не са си свършили работата да намерят ученици? Фактите сочат, че ученици в това училище няма. Това е все едно да поддържаме 150-хилядна армия, при положение, че няма военнослужещи. За какво да харчим тези пари? Ако има желаещи за специалностите, които са необходими на бизнеса, тези специалности трябва да бъдат разкрити. Те могат да бъдат разкрити, както правилно казахте и Вие, колега, към Строителния техникум. Сградата на училище „Колю Фичето” може да се използва за много по-полезни неща, защото в момента е празна.

Не мога да си обясня как има колеги, които защитават нещо, което не може да бъде защитено. Пак казвам: преди 2-3 години аз бях най-яростният защитник; първи скочих да защитавам училището. Подобен случай има и в Хуманитарната гимназия. Ние засега не сме взели отношение, но искам да използвам тази висока трибуна, за да призова ръководството на Хуманитарната гимназия да направи всичко възможно за развитието на тази гимназия, за да не се налага през следващата година да закриваме и нея.

С огромна болка ще си вдигна ръката за закриване на „Колю Фичето”. Трудно е да пристъпим към такъв акт, но такива са обстоятелствата и в момента нямаме никакво друго правилно решение. В празно училище, без желаещи за обучение, ние да наливаме парите на великотърновци. Нека да оставим популизма настрани; нека да забравим това, че сега, за да се харесаме на великотърновци, как ние няма да закриваме едно училище, което на практика е вече закрито. Нека да гласуваме по съвест! Аз обявявам, с голямо съжаление, с вътрешно противоречие и с болка на сърцето ще гласувам за закриване на „Колю Фичето”. Не чувствам никаква вина за това, нека виновни да бъдат тези, които са допуснали да се стигне дотам – изобщо да се разисква и да се взема такова решение.

Г-н НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Намираме се в първата седмица на Великия пост. Един орган в човешкото тяло е който работи срещу човека – това е неговият език. Чрез него можем да постим, чрез него можем и да съгрешаваме. Сега, когато се упражняваме в партийни страсти, когато се упражняваме в популизъм, за мен това не е така. Аз съм възпитаник, аз съм реално работещ в този бранш и аз разбирам, че от това училище има нужда.

Зная, че няма ученици, но зная също, че може да бъде намерена форма не за закриване, а за предаване към Гимназията по строителство. Не „с възможности” – както е записано, а реално да бъде предадено и там да се образуват паралелки по отделните специалности. Нима смятате, че всички ученици трябва да станат мениджъри, адвокати, архитекти и да завършат висше образование? Има достатъчно много от нашите деца, на които им допадат техниката, строителството, отделните части на строителния процес, а нашата държава има нужда от това нещо и ние трябва да намерим формата, в която да продължи да се осъществи такова обучение. Не ме разбирайте криво, че го правя от популизъм, че искам да наливаме пари в нещо, което не съществува, но да го направим така, че то да може да съществува. Аз преди няколко години направих предложението и тогава не беше прието. Сега отново правя предложението: да стане част от Гимназията по строителство с паралелки по отделните специалности. Това е моето предложение.

Г-н МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ: Г-н Николов, закриването на училище „Колю Фичето” не означава, че при желание и при възможности паралелки, които до момента са били част от „Колю Фичето”, няма да бъдат разкрити в Строителния техникум. Аз ще помоля бизнеса, чийто представител сте и Вие, да помогнете, ако трябва да се води разяснителна кампания, така че тези паралелки наистина да бъдат попълнени. Но в една сграда на училище, която стои празна, трябва ли да наливаме пари, за да остава тя празна? Ще ни прости ли това някой от данъкоплатците на Велико Търново? Аз смятам, че това е грешно.

Още преди 2-3 години беше поставен въпросът, че паралелките, които са били в „Колю Фичето”, и специалностите, които са били, ще бъдат прехвърлени в Строителния техникум. Така че не мога да разбера какво искате да ни кажете. Вие казвате те да бъдат прехвърлени. Да, те са прехвърлени. Но в същото време казвате да не се закрива училището. А какво да наравим? Това не можах да разбера и какво искате всъщност? Да поддържаме една празна сграда, да плащаме за нещо, което го няма? Не мога да се съглася.

Г-н МИХАИЛ ХАРАЛАМПИЕВ: Уважавам изказването на инж. Николов, така също пламенното изказване на Мирослав Трифонов. Избягваме обаче да споменем това, че икономическите условия, специално в строителния бизнес, доведоха до колапса на това иначе хубаво и уважавано училище, защото да бъдеш дюлгерин, строител трябва да имаш тези качества. Можеше да стане това - да не бъде закрито училището, ако имахме една обща строителна организация, както е било, и тя може да планира колко зидаро-мазачи, колко кофражисти, колко ВиК, колко други специалности им трябват. В условията на либералната икономика или в оня период, в който строителният балон беше толкова раздут, всеки можеше да си прави строителна фирма и да набира такива изпълнители, на които плащаше по 15-20-30 лв. Например, моето жилище е строено през 2001 г. По-голяма част от изпълненията са от такива хванати от улицата, а не от това училище, защото как хора, на които плащаш на ръба на мизерията, ще искат да отидат да се учат в такова училище. Нещо повече, зная хора, които не са завършили това училище, но отидоха в Холандия, обучаваха се в така нареченото ин хаус обучение и сега получават по 100 евро на ден, а този, който ги ръководи, получава по 300 евро на ден. Как ще стане с магическа пръчка? Дори и министърът миналия ден говореше, че ще събере няколко министри и ще гледат как да възстановят професионалното образование. И специално в този случай, за да бъде възстановено и да бъде уважено, може би, колкото и странно да ви звучи, отново зависи от културата и от интелигентността на строителните предприемачи. Ако той или тя му дават необходимия стойностен еквивалент на вида труда за деня, училището ще бъде пълно.

И най-накрая нарочно искам да ви кажа, да ви подчертая, че бизнесът и локалната среда създават професионалните училища. Но това го правеха някога; не сега някой да ми обяснява, че аз правя пропаганда, но аз съм един от живите мостове между старото поколение и по-младото поколение, което не знае какво е това „училище за трудови резерви”. Например кожарската фабрика в Габрово, която сега е изнесена около емблематичния гр. Ефес, в Република Турция. Изнесоха се там всичките машини, изнесоха се всички работници и им се плаща много по-добре, а ние отиваме и им купуваме кожените якета, направени от овчите кожи, събрани от умиращите села – имат си такива хора и им ги носят там. Нарочно ви говоря това. Училището за трудови резерви някога в Габрово произвеждаше кадри за „Сърп и чук” – имаше такъв завод, най-добър на Балканите; за тъкачните фабрики и за други неща.

Така че ние трябва да се замислим сега, ако искаме да напълним това училище с кадри, желаещи да хванат мистрията, да хванат отвеса.О, Боже, в моя апартамент не е правено така! Нарочно го казвам, защото имаше ВиК връзки, направени знаете ли как? Свързани две тръби, замазани с кълчища и с цимент. Това няма да го направи випусник на „Колю Фичето”, това ще го направи някой от улицата и ще му дадат 15-20 лв., както и правеха. Плащахме три пъти повече, а на тях им струваше едно.

И накрая: миналия ден си мих автомобила в една миячница и когато момчето, което ми беше измило колата и бях дал на неговия собственик 20 лв., ми каза така (знае отнякъде, че съм професор): „Професоре, тук съм с моята „Българска филология”. Нарочно ви го казвам, защото тук също има нестойностен еквивалент на нещата, които, ако ние сме умни, занапред трябва да ги правим така, че да не стигаме до колапса на „Колю Фичето”. Нека бизнесмените и бизнесуомъните да търсят как да плащат професионалния труд реално, за да го има „Колю Фичето”!

Г-жа НЕЛИ НИКОЛОВА: Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Кмет, дами и господа общински съветници, уважаеми гости! Искам да направя едно уточнение: аз не съм директор на ПГ по сградостроителство „Колю Фичето”, аз съм директор на ПГ по електроника и съм тук като човек, който 23 години е в системата на образованието и най-вече на професионалното образование. Искам да Ви кажа следното: уважавам Вашия опит, уважавам вашите решения, уважавам желанието Ви да решите да не закривате някакво училище, но аз съм тук, защото искам да кажа фактите.

Първото, което е, училището от три години няма обучение в дневна форма на прием, т.е. няма деца, които да се обучават в дневна форма на обучение. Това училище ли е? Има паралелки в задочна форма на обучение. Това, което инж. Николов каза (тук е и началникът на РИО инж. Розалия Личева; може и тя да го потвърди): тези ученици, които се обучават по специалностите, наистина така ценни, в Сградостроителното училище; те ще бъдат прехвърлени в Гимназията по строителство и архитектура, които са близки, сродни училища и никой няма да загуби професията си. Най-малко ще загуби бизнесът от тази работа.

Но аз искам да Ви кажа: пламенни са словата „да подкрепим бизнеса, бизнесът да подкрепи нас” и т.н., но за съжаление, трябва да Ви кажа, че това не се случва. Аз съм директор на професионално училище и също се наложи да закрия паралелката „Радиотехника и телевизия”, защото някой, като му се повреди телевизора, той не ходи да търси техник да му го оправя, а просто си купува нов телевизор, защото може да си го позволи.

Уважаеми дами и господа, искам да ви кажа следното: аз съм съпричастна от много години на проблемите на образованието и тук съм си направила труда да Ви кажа няколко важни неща. Тук няма драма със закриването на едно училище, защото през 2000 година са закрити три училища – това са училищата в Присово, в Беляковец и Пчелище, средната пълняемост на които е била 53 ученици. Аз уважавам това, че в малките населени места Вие приехте политика, в която не закривате училищата. В момента в Леденик има 44 ученици, в Церова кория – 45, в Самоводене - 56, в Балван – 51, в Хуманитарната гимназия – 31. Ако искате моето скромно мнение, бих Ви го дала и то е следното: в малките населени места без училища не може да мине; закрием ли училището в малкото населено място, убиваме живота в него, но когато на центъра на града седи училище, в което знаем, че няма ученици, това е срамота. Аз искам също да ви кажа, че не тая особено големи надежди и за Хуманитарната гимназия и тук го заявявам в публичното пространство. Когато някъде се обърка нещо в управлението на едно училище, насила нищо не може да се случи. Уважавам Вашето желание за Хуманитарната гимназия, но аз лично затам също съм скептик.

Искам да кажа, че поздравявам всички общински съветници, благодаря на г-н Панов и на началника на отдел „Образование” г-жа Пенка Игнатова, че наистина проявяват грижа за училища с малко ученици, защото аз не съм в общинско училище, аз съм директор на държавно училище и за да дам заплати този месец, аз съм искала изпреварващо финансиране от Министерството, защото в държавата нещата не са както в общината. Вие сте прекалено добри стопани. Не се обвинявайте за неща, които не зависят от Вас.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Благодаря на г-жа Николова за статистиката, която ни извади, и в унисон с изказването й, аз ще кажа, че споделям само една малка част от това, което изнесе пред нас - желанието общината наистина да обгрижва образователния процес със своите обременености, но да ги обгрижва, а не да бяга от проблемите.

Преждеговорившите, които се изказаха за закриването на ПГ „Колю Фичето”, само изнесоха една стъкмистика, за да могат да сложат едни хубави пурпурни балони пред вас и да кажат какво трябвало да бъде и колко било добре. А обратната страна? Защо никой не задава контравъпрос: Какво е направено досега, има ли някакви предложения за заздравявавенто на тази инициатива, за възстановяването на „Кольо Фичето”? Да, защото към настоящия момент имаме само ен-брой задочници. Някой се изказа, че, виждате ли, не било проблем на мениджмънтът. Категорично съм против подобно изказване. В основата на падението на това училище е именно мениджмънтът на това училище. Като подкрепа на това твърдение ще ви дам пример с г-жа Николова. Тя е директор на професионално училище по електротехника. Знаете ли, че тя с личния си автомобил обикаля не само града, общината, ами и областта, за да си търси ученици. Колко от другите директори го правят това? Давам ви само едни малък пример за сравнение от гледна точка на мендижмънта, който трябва да се упражнява от ръководителя на заведението.

И в друг контрапункт: аз съм един от малкото хора, които участват активно против подобна инициатива: за закриване на детски градини, на ясли и на училища. Давам конкретен пример: имаше инициатива за закриване на детска градина. Седнахме, говорихме, убедихме кмета, че детската градина загива именно поради липса на мениджмънт. Прояви се разбиране, освободихме директора и в момента тази детска градина се пръска по шевовете.

Когато говорим за проблемите от гледна точка на националната политика и когато трябва да съпоставим с проблемите в местната политика, да, едното е следствие на другото, но това не значи, че ние трябва да си ровим главите в пясъка и да продължаваме агонията. Напротив, ние трябва да търсим инструменти, с които да сложим край на подобно явление. Инструментите за края на подобно явление са именно нашето разбиране, нашата далновидност, която ние трябва да изразяваме чрез решенията тук, в залата, защото ако нямаме далновидност, ние заробваме общината.

Да, инж. Николов е абсолютно прав, че не трябва да се закрива училището. Може би, ако имаше формулиран текст, в който се дефинира временно преустановяване на дейността с една-единствена презумпция: да изчакаме по-благоприятно време, в което да го разкрием отново, бих се съгласил, ако така се дискутираше, дебатираше. Между другото, дебат в комисиите нямаше; единственият дебат, който се водеше в комисиите: „Какво ще правим със състава на училището?”. Колкото и грубо да звучи, мен ме интересува какво ще правим със самото учебно заведение, а не само с директора и с персонала. Да, разбрах, че вече е помислено за персонала, а защо не е помислено за децата? В момента някой ме репликира и казва, че били чакали ръководството да си свърши работата. Ето, дочакахме предложение за закриване. Не е това пътят, по който трябва да вървим, защото аз мога да дам много примери, в които сме закривали ясли, градини, училища, които вследствие на невъзможността на общината да ги обгрижва, биват подложени на определени разпоредителни сделки. Така че аз отново ще кажа, че съм категорично против закриването на гимназията.

Г-н МИРОСЛАВ МАРИНОВ: Г-н Димитров, когото страшно много уважавам като човек, показа на 100 % какво е популизъм в предишното си изказване. Г-н Димитров, Вие казвате: „ние сме много загрижени, мениджмънта куца”. Преди три години поставихме въпроса за мениджмънта. Ако бяхте толкова загрижен, къде бяхте през тези три години? Защо през тези три години не внесохте предложение за промяна на мениджърите в това училище? Колко пъти трябва да обсъждаме това? Да закрием училището временно, а после ще се съберат деца. Вярвате ли си, г-н Димитров, че една структура, която не работи, ще събере деца. Тя в момента работи и не може да ги събере. И когато е направена поправка в мениджмънта на едно предприятие (защото училищата са предприятия), когато то не тръгва и не може да рестартира един, втори, трети път, какво трябва да правим? Трябва да спрем агонията дотук и да дадем възможност за нов живот, ако трябва на друго място и под нова форма. Империи са умирали и продължават да умират, за да се родят по-жизнени организми и ако е дошъл краят на „Колю Фичето”, ние не трябва да си затваряме очите за това и не трябва да си заравяме главата в пясъка, като харчим общински пари, за да поддържаме нещо, което го няма. Разбирам колегата Николов. Да, трябват специалисти в тази област; да, трябва да има зидаро-мазачи, фаянсаджии; трябва да се учи това нещо. Има ли желание, това ще се направи и има къде – в Строителния техникум. Не мога да разбера защо продължавате да държите да се запази нещо, което вече го няма.

Г-н ТОДОР ТОДОРОВ: Колеги, вече взехме да се повтаряме и аз предлагам да прекратим дебатите и да гласуваме.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Ако един има несъгласие с процедурното предложение, той има право да се изкаже. Аз съм против отнемането на правото да се изслушат всички. (Към заместник-кмета на общината г-н Карабаджаков) Уважаеми г-н Кмете, имайте уважение да се изслушваме! Намирате се в залата на Общинския съвет Велико Търново, а не във Вашия кабинет. Демонстрирате нелицеприятно поведение и го правите пред Вашия работодател и пред обществеността. Аз цитирам Правилника. Не съм съгласен с процедурното предложение, с отнемането на думата.

В тази връзка, уважаеми колега, това, което Вие коментирате пред всички, знаете ли как го приемам аз: много пушек и никакъв огън, много казани думи и слова, никакво съдържание. Аз не съм тук, за да се харесам на никого, дори и на тези, които са в тази зала. Аз не искам да се харесам, аз искам да бъда принципен към ангажиментите, които имам към всички великотърновци, затова ще гласувам „против” въпреки вашите виждания.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Направихме един компромис, станаха десет и утре пак ще ме обвинят.

Г-жа ЛИДИЯ ПРОКОПОВА: Не мисля, че компромисът, който правите, е относно мен, защото като председател на водещата комисия по ОНК, длъжни сте да изслушате и мен.

По поставения въпрос цялата комисия гласувахме единодушно за закриване на ПГ „Колю Фичето”. Но тук, в моето изказване искам да опресня паметта на гражданите на Велико Търново, на общинските съветници, настоящи и бивши: колизията с училище „Колю Фичето” не е от три години, не е от тази година. Общината се прояви като добър стопанин. Още преди 10 години общината направи компромис, прояви загриженост, прие напук на всички превръщането на едно държавно училище в общинско училище. Върнете се назад и си спомнете този момент. Бяха положени усилия не само от директора мениджър, а в случая тук аз искам да не се злоупотребява с името на един достолепен директор, който не е в тази зала, но присъства в комисията; да не се злоупотребява със способностите на директорите като педагози и като ръководители. Така че Общинската администрация повече от 10 години е положила усилия. Още по времето на г-н Евгени Кънчев. Вижте двора, вижте парка, параклиса.

Разхождала съм се многократно тази година на последния етаж - празни стаи. И аз ще кажа като г-н Трифонов: на мен ми кърви сърцето. Сигурно ще има нужда от кадри, сигурно е прав г-н Николов, но защо бизнесът не обяви десет стипендии за ученици на „Колю Фичето”, защо строителният бизнес не каза: „Десет от най-изявените ученици ще дойдат на практика при нас, през лятото ще се упражняват при нас, ние ще им плащаме режийните” или: „ще им дадем пълно работно облекло” Още повече, недейте да имате такива угризения. В съседство е другата професионална гимназия по строителство със същия профил и тези три паралелки, които са задочници и които се събират само два пъти в годината, ще си получат завършека на образованието.

Да спрем да се надпреварваме тук, да гласуваме мъдро. Още повече, там трябва да се изясни собствеността, защото следващото предложение е за една чудесна инициатива – инициативата за общинско общежитие, защото общинското общежитие е ръководено, то е реновирано, обновено именно от тази директорка, която тук се опитахте да очерните, че не била добър мениджър. Ако ще със сто коли да обхождате, след като няма интерес към тези специалности, след като няма дневна форма, учебно заведение не може да съществува.

Моля да прекратим и да гласуваме за закриването! Ако пазарът на труда има нужда, има капацитет за откриване на допълни паралелки по сградостроителство. Да не говорим за персонала. Персоналът е само един директор и двама възпитатели, така че няма да останат хора без работа.

Г-н ПЛАМЕН РАДОНОВ: Г-н Председател, всеки един компромис води към следващи компромиси и те не водят до нищо добро. Аз предлагам да минем към гласуване. Имах изказване, но тъй като има процедурно предложение от Тодор Тодоров, предлагам да спазим Правилника!

 

Предложението за прекратяване на дебатите беше подложено на гласуване и прието с 30 „за”, 1 „против”, „въздържал се” няма.

Предложението по точка 9 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Валентин Ламбев - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Желка Денева – въздържал се, Петко Тюфекчиев – въздържал се, Стоян Витанов - за, Станислав Рашков - за, Йордан Грозданов - за, Любен Велчев - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Ваня Павлова – въздържал се, Пламен Радонов - за, Николай Николов - против, Румен Димитров - против, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 25 „за”, 2 „против”, 3 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1437

 

На основание чл. 17, ал. 1, т. 3 , чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА, чл. 10, ал. 6 изречение второ от Закона за народната просвета и чл. 12 ал. 2 и ал. 4 от Правилника за прилагане закона за народната просвета, Великотърновски общински съвет:

1. Закрива Професионална Гимназия по Сградостроителство „Кольо Фичето“ гр. Велико Търново, считано от 01.09.2015 год., поради преустановяване на образователно – възпитателния процес по причина липса на ученици в дневна форма на обучение.

2. Дава възможност за продължаващо обучение задочна форма по същите професии в Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия”Ангел Попов”.

3. Задължителната училищна документация на ПГС”Кольо Фичето” да се предаде и съхранява в ПГСАГ „Ангел Попов”гр. В.Търново, а наличния инвентар след извършена инвентаризация и изготвен приемно-предавателен протокол да се прехвърли към самостоятелно общинско ученическо общежитие Велико Търново.

4. Общинска администрация да спази процедурата по реда на Закона за народната просвета и Правилника за прилагане на закона за народната просвета за закриване на общинско училище.

 

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ (отрицателен вот): Току-що вие демонстрирахте пред всички, които присъстват в тази зала, без значение дали са съветници или част от администрацията или като граждани, липса на далновидност, която трябваше да бъде основна и водеща във вземането на нашето решение. По повод на коментарите, които се изнесоха оттук, че, виждате ли, ще ги прехвърлите от едното учебно заведение в другото учебно заведение, какво се получава? Един буламач. Представете си, че в едната си ръка държим чаша с „Кока-кола”, а в другата – чаша с натурален сок, и правим сливане. Какво се получава? Това искат да направят колегите ми и това коментираха, че искат да направят.

 

В 11.35 часа беше обявена 15-минутна почивка.

 

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Обособяване на ученическо общежитие към ПГС „Кольо Фичето“ като самостоятелно обслужващо звено – Общинско ученическо общежитие „Кольо Фичето, Вх. № 3215/13.02.2015 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по точка 10 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Валентин Ламбев - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Станислав Рашков - за, Йордан Грозданов - за, Калина Широкова - за, Николай Илчев – за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1438

 

На основание чл. 17, ал. 1 т. 3, чл. 21 ал. 1, т. 23 от ЗМСМА ,чл. 10, ал. 6 изречение второ от Закона за народната просвета, чл. 12, ал. 2 и ал. 3 от Правилника за прилагане закона за народната просвета и раздел ІІІ функция Образование, т. 8 Обслужващи звена „Общежитие“ от Единни разходни стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности за 2015 г., Великотърновски общински съвет:

 

1. Утвърждава САМОСТОЯТЕЛНО ОБЩИНСКО УЧЕНИЧЕСКО ОБЩЕЖИТИЕ „Кольо Фичето”, в самостоятелна сграда, отделна от сградата на ПГС ”Кольо Фичето”, публична държавна собственост, с адрес гр. Велико Търново, ул. „Мармарлийска „ 26 с финансиране по единни разходни стандарти чрез бюджета на община Велико Търново.

 

2. Във връзка с промяната на правно-организационната форма на ученическото общежитие, трудовите правоотношения на заетите възпитатели в съществуващото несамостоятелно общежитие към ПГС ”Кольо Фичето” да се уредят по реда на чл. 123 от КТ.

 

3. Общинска администрация да спази процедурата по реда на ЗНП и ППЗНП за преобразуване на общежитието от несамостоятелно в самостоятелно общинско общежитие „Кольо Фичето” .

 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на Отчет за 2014 г. на План за действие на Община Велико Търново за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация, Вх. № 3205/11.02.2015 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по точка 11 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1439

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 12 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет приема :

 

1. Отчет за 2014 г. на Плана за действие на Община Велико Търново за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация за периода                   /2014 г. – 2020 г./

 

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Питане от Николай Илчев Илиев – общински съветник, Вх. № 3224/16.02.2015 г.

 

Г-н НИКОЛАЙ ИЛЧЕВ: Питането ми е поредно и е свързано отново с терена около бившата Ледена пързалка в тренировъчната част западно от стадион „Ивайло” тъй като с предишните питания установихме, както аз, като общински съветник, така и ОС, а чрез нас и гражданите на ВТ какво е настоящето и какво евентуално е бъдещето на този терен, който се намира в едно от най-хубавите места на нашия град. Тъй като считам, че при предишните питания установихме, че би следвало този прословут договор с учредено право на строеж за терена вече да е изтекъл, за мен, както и за гражданите на града е важно да разберем какво е бъдещето на този терен, какви са предвижданията на община Велико Търново, затова и отправих настоящото питане, което с оглед напредването на времето ще огранича само до конкретните въпроси.

Г-н Илчев прочете въпросите, поставени в питането.

Г-н ДАНИЕЛ ПАНОВ прочете отговор на питането.

Г-н НИКОЛАЙ ИЛЧЕВ: Благодаря аз отговора. От него и от третото ми поред питане по тази тема за нас става ясно следното: пет години след сключването на договора теренът тъне в руини; тренировъчен комплекс няма, паркинги няма, магазинна част няма, гаранция, която е платена по договора, няма.

Това, което си позволявам да ви предоставя, е част от проекта, който предлагам неговият автор не би трябвало да има нищо против да се ползва за третото ниво на този проект – това е проектът на тренировъчното игрище. Този проект, който е представен в община Велико Търново, е още преди учредяването на правото на строеж, те.е. проектът е изготвен и според мен не е нужно да се изготвят нови проекти, да се чака и да се губи време, а има база, върху която може да се работи и да се ползва този проект.

Моята молба към ръководството на община Велико Търново и към г-н Кмета е: при първа възможност да ни уведомите за резултата от представянето на този проект, тъй като е видимо, че този терен е един от най-важните в общината, тъй като става въпрос за спорт, за развитие на спорта, намира се между две от най-големите великотърновски училища и в квартал, който има крещяща нужда от такава зона.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Доколкото аз имам информация, там е скала.

Г-н НИКОЛАЙ ИЛЧЕВ: Последно изречение за проекта, тъй като г-н Ашиков спомена.За всички великотърновци и за малките деца това беше един безумен проект, при който трябваше да се дълбае на около три нива, на около 18 метра надолу. Няма великотърновски архитект, който да не посрещне това нещо с усмивка и когато аз самият се запознах с този проект, първият ми въпрос беше: Нали това не е правено от великотърновски архитект? Ясно е, че не великотърновец го е правил. Това е абсурден проект, който е неизпълним. Там минават кабелен далекопровод и магистрален водопровод. Абсурдно е да се коментира дълбане на18 метра в тази скала. Това беше проект „отбий номер” през тези пет години.

 

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, Вх. № 3235/20.02.2015 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по точка 13 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Валентин Ламбев - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Станислав Рашков - за, Йордан Грозданов - за, Любен Велчев - за, Калина Широкова - за, Радка Крумова – за, Николай Илчев – за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 30 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1440

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.29 ал.1 от ЗОЗЗ, във връзка с чл. 25 ал.1, чл.25 ал.3 т.3 и чл.25 ал.5 от ЗСПЗЗ, Великотърновски общински съвет дава предварително съгласие за промяна предназначението част от поземлен имот – публична общинска собственост, както следва:

 

-  имот №034005, с НТП: пасище, мера; четвърта категория, землище с. Ветринци, местност „Реката” – само част от имота с площ от 8 222 кв.м.;

 

във връзка с обект: подробен устройствен план – план за регулация и застрояване - промяна предназначението на земята, като се образуват нови урегулирани поземлени имоти с предназначение „за жилищно строителство” и включването им в регулационните граници на населеното място.

 

Определя срок на валидност на предварителното съгласие - до влизане в сила на решението на Комисията за земеделските земи.

 

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предоставяне на пасища и мери от Общинския поземлен фонд за индивидуално ползване, Вх. № 3241/25.02.2015 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по точка 14 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Валентин Ламбев - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Станислав Рашков - за, Любен Велчев - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Илчев – за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 30 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1441

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37и, ал. 3 от ЗСПЗЗ, Великотърновски общински съвет приема списък на имоти от ОПФ, представляващи пасища и мери, с изтекли договори за индивидуално ползване, съгласно Приложение № 1 към настоящото решение.

 

2. Великотърновски общински съвет дава съгласие за сключване на нови договори за индивидуално ползване на пасища и мери от ОПФ със срок от 01.01.2015 г. до 30.09.2015 г. (част от стопанска 2014/2015 година) с досегашните ползватели. Договорите да бъдат сключени по цени, определени по пазарен механизъм, съгласно Приложение № 2 към настоящото решение.

 

3. Възлага на кмета на Община В. Търново да извърши всички необходими административни действия по изпълнение на настоящото решение при спазване на действащата нормативна уредба.

 

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на анализ на правното състояние, начална цена и определяне метод на приватизация за продажба на имот, с. Дичин, Вх. № 3228/18.02.2015 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по точка 15 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Валентин Ламбев - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Станислав Рашков - за, Йордан Грозданов - за, Любен Велчев - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1442

 

І. На основание чл.3, ал.3, т.2, чл.4, ал.4, чл.31, ал.1 и чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК, чл.21, ал.1,т. 8 от ЗМСМА, чл.45,ал.1 от ЗДДС, чл.5 и чл.6 от Наредбата за търговете и конкурсите и решение № 1426 /12.02.2015 г. (ДВ, бр.93/2013 г.) на Общински съвет – В.Търново, Великотърновски общински съвет:

1. Приема анализ на правното състояние и начална цена в размер на 10 200 лева, за продажба на общински нежилищен имот, със стопанско предназначение, представляващ: „Имот № 302003 по плана на новообразуваните имоти на обект „Стопански двор” №2 , с площ от 2 ,500 дка, четвърта категория, местност „Кошарите”, в землището на с.Дичин, заедно с построените в имота сграда (бивш обор) и пристройка към нея ” - собственост на Община Велико Търново.

2. Определя начин за продажба на посочения в т.1 обект чрез публичен търг с явно наддаване, при стъпка на наддаване в размер на 1000 лева .

3. Търгът да се проведе при следните условия : дата на търга – на 17-тия ден след датата на обнародване на това решение в "Държавен вестник", като в случай че 17-тия ден съвпада с неработен ден търгът ще се проведе в първия следващ работен ден; начало на търга- 14,00 часа; място на търга - стая 419 в сградата на Община Велико Търново .

4. Утвърждава тръжна документация и договор за продажба за обекта. Определя цена за продажба на комплект тръжна документация в размер на 300 лева (с ДДС). Цената на тръжната документация да се заплаща по сметка № BG 95 SOMB 9130 3124 7614 00 на Общинска агенция за приватизация (ОбАП) при “Общинска банка”АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF.Тръжната документация да се получава след представяне в ОбАП на документ за извършено плащане - стая 419 в сградата на Община В. Търново, всеки работен ден и до 10,00 ч. на деня, предхождащ датата на търга.

5. За допускане до участие в търга кандидатите да внесат депозит в размер на 3060 лева. Депозитът да бъде внесен по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на ОбАП при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF- до 16,00 ч. на деня , предхождащ датата на търга.

6. Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба да се извърши в 30-дневен срок от датата на заповедта за определяне на купувач. Дължимата сума, заедно с начисления ДДС и представляваща разлика между договорената цена и внесения депозит да се заплати в български лева по сметка № BG95 SOMB 9130 3124 7614 00 на ОбАП, при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични платежни средства не се приемат.

За обекта се допуска и разсрочено плащане при следните условия: начална вноска – не по-малка от 30 на сто от достигнатата на търга продажна цена (без ДДС), срок за издължаване на остатъка от продажната цена - до 12 месеца, считано от датата на сключване на договора, на две равни вноски.

7. Срок за оглед на обекта - всеки работен ден и до 12,00 часа на деня, предхождащ датата на търга. Срок за подаване на документи за участие в търга - всеки работен ден и до 17,00 ч. на деня, предхождащ датата на търга, в ст. 419 в сградата на Община В.Търново .

8. Възлага на ОбАП да организира приватизационната сделка за обекта по установения от закона ред и взетите решения от ВТОбС.

9. При неявяване на купувачи, повторен търг да се проведе 14 дни след датата на търга, при същите условия, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът ще се проведе в първия следващ работен ден.

10. В случай на неявяване на купувачи и за обявения повторен търг, да се проведат последващи поредни търгове на 28-ия ден след обявената датата за съответния повторен търг, при условията на настоящото решение, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът се провежда в първия следващ работен ден.

 

ІІ. Възлага на общинската администрация при актуализация на Инвестиционната програма на Община Велико Търново към обектите с източник на финансиране от „Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи” да бъдат включени обекти на територията на с.Дичин на стойност до 30 % от постъпленията от продажбата на описания в раздел І, т. 1 обект .

 

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Намаляване на началните цени за продажба на общински нежилищен имот, с. Арбанаси, Вх. № 3229/18.02.2015 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по точка 16 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Валентин Ламбев - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Желка Денева - за, Стоян Витанов - за, Станислав Рашков - за, Йордан Грозданов - за, Любен Велчев - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Илчев – за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров – въздържал се, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1443

 

На основание чл. 3, ал.3, т. 2, чл.4 , ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал.3, т.1 от ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45 от ЗДДС, чл. 5 ,чл. 6 и чл. 14, ал. 4 от Наредбата за търговете и конкурсите и във връзка със свои решения № 885/11.10.2013 г. (ДВ, бр.93/2013 г.) и № 900 / 31.10.2013 г. (ДВ, бр.98/ 2013 г.), Великотърновски общински съвет:

1. Намалява с 20 (двадесет) на сто приетата с решение № 900/31.10.2013 г. (ДВ, бр.98/ 2013 г.) на ВТОбС начална цена и определя нова начална цена в размер на 226 400 лева, в която не е включена стойността на дължимия ДДС, за продажба на общински нежилищен имот, представляващ : „Поземлен имот с идентификатор 00583.501.310 по КККР на с.Арбанаси , заедно с построени в този имот сгради ”. Сделката се облага частично с ДДС .

2. Определя начин за продажба на посочения в т.1 обект чрез публичен търг с явно наддаване, при стъпка на наддаване в размер на 11 400 лева .

3. Търгът да се проведе при следните условия : дата на търга – на 21-вия ден след датата на обнародване на това решение в "Държавен вестник", като в случай че 21-вия ден съвпада с неработен ден търгът ще се проведе в първия следващ работен ден; начало на търга - 14,00 часа; място на търга - стая 419 в сградата на Община Велико Търново .

4. Утвърждава тръжна документация и договор за продажба за обекта. Определя цена за продажба на комплект тръжна документация в размер на 300 лева (с ДДС). Цената на тръжната документация да се заплаща по сметка № BG 95 SOMB 9130 3124 7614 00 на Общинска агенция за приватизация (ОбАП) при “Общинска банка”АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация да се получава след представяне в ОбАП на документ за извършено плащане - стая 419 в сградата на Община В. Търново, всеки работен ден и до 10,00 ч. на деня, предхождащ датата на търга.

5. За допускане до участие в търга кандидатите да внесат депозит в размер на 67 920 лева. Депозитът да бъде внесен по сметка № BG 59 SOMB 9130 3324 7614 01 на ОбАП при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF- до 16,00 ч. на деня , предхождащ датата на търга.

6. Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба да се извърши в 30-дневен срок от датата на заповедта за определяне на купувач. Дължимата сума, заедно с начисления ДДС и представляваща разлика между договорената цена и внесения депозит да се заплати в български лева по сметка № BG95 SOMB 9130 3124 7614 00 на ОбАП, при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични платежни средства не се приемат.

За обекта се допуска и разсрочено плащане при условията, посочени в чл. 3,т. 6 на Методиката за подготовка на приватизационни сделки, провеждане на публични търгове и конкурси, сключване на приватизационни сделки и следприватизационен контрол в община Велико Търново.

7. Срок за оглед на обекта - всеки работен ден и до 12,00 часа на деня, предхождащ датата на търга. Срок за подаване на документи за участие в търга - всеки работен ден и до 17,00 ч. на деня, предхождащ датата на търга, в ст. 419 в сградата на Община В.Търново .

8. Възлага на ОбАП да организира приватизационната сделка за обекта по установения от закона ред и взетите решения от ВТОбС.

9. При неявяване на купувачи, повторен търг да се проведе 14 дни след датата на търга, при същите условия, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът ще се проведе в първия следващ работен ден.

10. В случай на неявяване на купувачи и за обявения повторен търг, да се проведат последващи поредни търгове на 28-ия ден след обявената датата за съответния повторен търг, при условията на настоящото решение, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът се провежда в първия следващ работен ден.

 

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Намаляване на началната цена за продажба на имот, гр. В. Търново, Вх. № 3230/18.02.2015 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по точка 17 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Валентин Ламбев - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Станислав Рашков - за, Йордан Грозданов - за, Любен Велчев - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров – въздържал се, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1444

 

На основание чл. 3, ал.3, т. 2, чл.4 , ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал.3, т.1 от ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45 от ЗДДС, чл. 5 ,чл. 6 и чл. 14, ал. 4 от Наредбата за търговете и конкурсите и във връзка с решение № 1202 от 24.07.2014 г. , Великотърновски общински съвет реши:

1. Намалява с 25 (двадесет и пет) на сто приетата с решение № 1202 от 24.07.2014 г. (ДВ, бр.68 от 2014 г.) на ВТОбС начална цена и определя нова начална цена в размер на 62 775 лева,в която не е включена стойността на дължимия ДДС, за продажба на общински нежилищен имот, със стопанско предназначение, представляващ: „Незастроен ПИ с идентификатор 10447.501.164 по КККР на гр.В.Търново,за който имот е отреден УПИ ХVІІ- „за производствени и складови дейности” от стр.кв. 6 по ПУП-ПР на гр.В.Търново, Западна промишлена зона” - собственост на Община Велико Търново.

2. Определя начин за продажба на посочения в т.1 обект чрез публичен търг с явно наддаване при стъпка на наддаване в размер на 6 000 лева .

3. Търгът да се проведе при следните условия: дата на търга – на 21-вия ден след датата на обнародване на това решение в "Държавен вестник", като в случай че 21-вият ден съвпада с неработен ден търгът ще се проведе в първия следващ работен ден; начало на търга - 14,00 часа; място на търга - стая 419 в сградата на Община Велико Търново .

4. Утвърждава тръжна документация и договор за продажба за обекта. Определя цена за продажба на комплект тръжна документация в размер 300 лева (с ДДС). Цената на тръжната документация да се заплаща по сметка № BG 95 SOMB 9130 3124 7614 00 на Общинска агенция за приватизация (ОбАП) при “Общинска банка”-АД, клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация да се получава след представяне в ОбАП на документ за извършено плащане - стая 419 в сградата на Община В. Търново, всеки работен ден и до 10,00 ч. на деня, предхождащ датата на търга.

5. За допускане до участие в търга кандидатите да внесат депозит в размер 18 833 лева. Депозитът да бъде внесен по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на ОбАП при “Общинска банка”-АД, клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF, до 16,00 ч. на деня , предхождащ датата на търга.

6. Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба да се извърши в 30-дневен срок от датата на заповедта за определяне на купувач. Дължимата сума, представляваща разлика между договорената цена и внесения депозит да се заплати в български лева по сметка № BG95 SOMB 9130 3124 7614 00 на ОбАП при “Общинска банка”-АД, клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични платежни средства не се приемат.

За обекта се допуска и разсрочено плащане при условията, посочени в чл. 3,т. 6 на Методиката за подготовка на приватизационни сделки, провеждане на публични търгове и конкурси, сключване на приватизационни сделки и следприватизационен контрол в община Велико Търново.

7. Срок за оглед на обекта - всеки работен ден и до 12,00 часа на деня, предхождащ датата на търга. Срок за подаване на документи за участие в търга - всеки работен ден и до 17,00 ч. на деня, предхождащ датата на търга, в ст. 419 в сградата на Община В.Търново .

8. Възлага на ОбАП да организира приватизационната сделка за обекта по установения от закона ред и взетите решения от ВТОбС.

9. При неявяване на купувачи повторен търг да се проведе 14 дни след датата на търга при същите условия, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът ще се проведе в първия следващ работен ден.

10. В случай на неявяване на купувачи и за обявения повторен търг да се проведат последващи поредни търгове на 28-ия ден след обявената датата за съответния повторен търг, при условията на настоящото решение, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът се провежда в първия следващ работен ден.

 

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Безвъзмездно прехвърляне на собственост по чл. 54 от ЗДС, Вх. № 3222/16.02.2015 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по точка 18 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Валентин Ламбев - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Желка Денева - за, Стоян Витанов - за, Станислав Рашков - за, Йордан Грозданов - за, Любен Велчев - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1445

 

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл. 34 ал.1 предложение трето от ЗОС, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъдат инициирани и проведени процедури съгласно изискванията на чл. 54 от ЗДС за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост от Държавата чрез Областен управител на Област Велико Търново към Община Велико Търново на следния недвижим имот:

- недвижим имот, находящ се в урбанизираната територия на гр. Велико Търново, жк „Колю Фичето”, представляващ поземлен имот с идентификатор №10447.502.287 по КККР на гр. Велико Търново, с площ от 18 189 кв.м. По ПУП на гр. Велико Търново имотът представлява УПИ ХІ-3779, отреден „за обществено обслужване” от строителен квартал 237 по плана на града. За имота е съставен акт за държавна собственост №3671/2011 г., вписан в Служба по вписванията Велико Търново под №149/23.03.2011 г., том 4, рег.№1845.

 

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши всички необходими действия по провеждане на процедура съгласно изискванията на чл.54 от ЗДС.

 

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Пчелище, Вх. № 3216/13.02.2015 г.

 

Г-н Ашиков съобщи, че кметът на с. Пчелище е дал писмено становище по предложението и го подкрепя.

Изказвания не бяха направени.

Предложението по точка 19 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Валентин Ламбев - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Желка Денева - за, Стоян Витанов - за, Станислав Рашков - за, Йордан Грозданов - за, Любен Велчев - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Илчев – за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1446

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2015 г. недвижим имот частна общинска собственост:

- урегулиран поземлен имот V-263 /пет римско за имот двеста шестдесет и три/, с площ от 820 /осемстотин и двадесет/ кв.м., от стр. кв. 11 /единадесет/, по плана на вилна зона „Капиновски мнастир” в землище с. Пчелище, община Велико Търново, актуван с АОС № 5977/31.10.2014 г.;

 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъдат обявени публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост, както следва:

- урегулиран поземлен имот V-263 /пет римско за имот двеста шестдесет и три/, с площ от 820 /осемстотин и двадесет/ кв.м., от стр. кв. 11 /единадесет/, по плана на вилна зона „Капиновски мнастир” в землище с. Пчелище, община Велико Търново, актуван с АОС № 5977/31.10.2014 г.;

 

3. Определя начална тръжна цена, въз основа на експертна оценка, изготвени от оценител на имоти, регистриран по ЗНО, както следва:

 

- за поземлен имот №506.2 - в размер на 4 600 /четири хиляди и шестстотин/ лева;

 

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имотите, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост, гр. Велико Търново, Вх. № 3187/05.02.2015 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по точка 20 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Валентин Ламбев - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Желка Денева - за, Стоян Витанов - за, Станислав Рашков - за, Йордан Грозданов - за, Любен Велчев - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Илчев – за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1447

 

1. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал.6   и от Закона за общинска собственост, чл.17, ал.1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с молба вх. № 94-ММ-141/ 14.01.2015г. от д-р Мария Стоянова, Великотърновски общински съвет дава съгласие за отдаване под наем за срок от 3 /три/ г. на част от имот частна общинска собственост, намиращ се в гр.Велико Търново, ул.,,Д.Чоканов” №8 с обща площ 14,60 кв.м., както следва:

- кабинет - помещение № 6 с площ 7,82 кв.м.

- манипулационна ½ част от помещение № 5 – 4,25 кв.м.

- общи части 2,53 кв.м.

при месечна наемна цена от 14,00 /четиринадесет/ лв. с предназначение лекарски кабинет.

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да сключи договор за наем по реда на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост, гр. Дебелец, Вх. № 3188/05.02.2015 г.

 

Председателят на Общинския съвет уведоми общинските съветници, че кметът на гр. Дебелец е дал становище по предложението и го подкрепя.

Изказвания не бяха направени.

Предложението по точка 21 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Валентин Ламбев - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Желка Денева - за, Стоян Витанов - за, Станислав Рашков - за, Йордан Грозданов - за, Любен Велчев - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Илчев – за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1448

 

1. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал.6     от Закона за общинска собственост, чл.17, ал.1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с молба вх. № 5300-249/14.01.2015 г. от АГППМП ,,Доверие” ООД , Великотърновски общински съвет дава съгласие за отдаване под наем за срок от 3 /три/ г. на част от имот частна общинска собственост, намиращ се в гр.Дебелец, сградата на ,,Здравна служба”, с обща площ - 97,15 кв.м. /в т.ч. 58,00 кв.м. кабинети, 15,00 кв.м. спомагателно помещение и 24,15 кв.м. общи части /, при месечна наемна цена 81,77 лв., с предназначение лекарски кабинет.

 

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да сключи договор за наем по реда на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост, с. Никюп, Вх. № 3189/05.02.2015 г.

 

Г-н Ашиков съобщи, че кметският наместник на с. Никюп има писмено становище и подкрепя предложението.

Изказвания не бяха направени.

Предложението по точка 22 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Валентин Ламбев - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова – въздържал се, Желка Денева – въздържал се, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Станислав Рашков - за, Йордан Грозданов - за, Любен Велчев - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Илчев – за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, 2 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1449

 

1. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал.6 от Закона за общинска собственост, чл.17, ал.1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с молба вх. № 94-ЦЦ-11/08.01.2015 г. от д-р Цветелин Иванов управител на АГППИМП ,,ЛАНЦЕТ” ООД с.Ресен , Великотърновски общински съвет дава съгласие за отдаване под наем за срок от 3 /три/ г. на част от имот общинска собственост, намиращ се в с.Никюп, сградата на Здравна служба, с обща площ 60,00 кв.м. /в т.ч. кабинет 25,00 кв.м., манипулационна 25,00 кв.м. и обща част 10,00 кв.м./, при месечна наемна цена 36,00 лв. с предназначение лекарски кабинет.

 

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да сключи договор за наем по реда на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Отдаване пад наем на имот публична общинска собственост, язовир, с. Балван, Вх. № 3218/13.02.2015 г.

 

Г-н Ашиков съобщи, че кметът на с. Балван има писмено становище и подкрепя предложението.

Изказвания не бяха направени.

Предложението по точка 23 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Валентин Ламбев - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова – въздържал се, Желка Денева – въздържал се, Стоян Витанов - за, Станислав Рашков - за, Йордан Грозданов - за, Любен Велчев - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Илчев – за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, 2 „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1450

 

І. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 14 ал. 7 и 8 от Закона за общинска собственост, във връзка с § 12 от ПЗР на ЗИД на ЗВ (ДВ бр. 103/2013 год.), чл. 11 ал. 1 предложение второ и ал. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и становище вх. № 1002-4/14.01.2015 год. на Кмета на с.Балван, Великотърновски общински съвет дава съгласие за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имот публична общинска собственост, представляващ язовир, намиращ се в землището на с.Балван, ПИ №№ 487,486 , с обща площ 32,444 дка при минимална годишна конкурсна цена 1 400,00 лв.

ІІ. Утвърждава следните конкурсни условия:

1. Предложена цена, не по- ниска от минималната годишна конкурсна цена.

  2. Кандидатите следва да представят намеренията си, включващи:

  2.1. Размер на инвестиционните намерения.

  2.2. Период за реализация на инвестиционните намерения.

  2.3. Гаранции за обезпечаване реализацията на проекта.

  2.4. Програма за разкриване /обезпечаване/ на работни места.

  2.5. Предложения със социална значимост за региона.

  3. Спечелилият участник се задължава да изготви за своя сметка изискуемата се от Закона за водите документация.

ІІІ. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да организира и проведе публично оповестен конкурс за отдаване на имота под наем, при условия и ред, определени в гл. VІІ от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Отдаване пад наем на имот публична общинска собственост, рибарник, с. Ресен, Вх. № 3219/13.02.2015 г.

 

Председателят на Общинския съвет уведоми съветниците, че кметът на с. Ресен се е обадил, че не може да присъства на заседанието по здравословни причини, но е представил писмено становище и подкрепя предложението.

Изказвания не бяха направени.

Г-н Любен Велчев обяви, че няма да участва в гласуването.

Предложението по точка 24 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Валентин Ламбев - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова – въздържал се, Желка Денева – въздържал се, Стоян Витанов - за, Станислав Рашков - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Илчев – за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, 2 „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1451

 

І. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 14 ал. 7 и 8 от Закона за общинска собственост, във връзка с § 12 от ПЗР на ЗИД на ЗВ (ДВ бр. 103/2013 год.), чл. 11 ал. 1 предложение второ и ал. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и становище вх. № 15/13.01.2015 год. на Кмета на с.Ресен, Великотърновски общински съвет дава съгласие за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имот публична общинска собственост, представляващ рибарник, намиращ се в землището на с.Ресен, ПИ № 000492, с обща площ 5,517 дка при минимална годишна конкурсна цена 420,00 лв.

ІІ. Утвърждава следните конкурсни условия:

1. Предложена цена, не по- ниска от минималната годишна конкурсна цена.

  2. Кандидатите следва да представят намеренията си, включващи:

  2.1. Размер на инвестиционните намерения.

  2.2. Период за реализация на инвестиционните намерения.

  2.3. Гаранции за обезпечаване реализацията на проекта.

  2.4. Програма за разкриване /обезпечаване/ на работни места.

  2.5. Предложения със социална значимост за региона.

3. Спечелилият участник се задължава да изготви за своя сметка изискуемата се от Закона за водите документация.

ІІІ. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да организира и проведе публично оповестен конкурс за отдаване на имота под наем, при условия и ред, определени в гл. VІІ от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Отдаване пад наем на имот публична общинска собственост, язовир с. Присово, Вх. № 3220/13.02.2015 г

Г-н Ашиков съобщи, че кметът на с. Присово е представил писмено становище и подкрепя предложението.

Изказвания не бяха направени.

Г-н Любен Велчев заяви, че няма да участва в гласуването.

Предложението по точка 25 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Валентин Ламбев - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Желка Денева - за, Стоян Витанов - за, Станислав Рашков - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Илчев – за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1452

 

І. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 14 ал. 7 и 8 от Закона за общинска собственост, във връзка с § 12 от ПЗР на ЗИД на ЗВ (ДВ бр. 103/2013 год.), чл. 11 ал. 1 предложение второ и ал. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и становище вх. № 1017-4/09.01.2015 год. на Кмета на с.Присово, Великотърновски общински съвет дава съгласие за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имот публична общинска собственост, представляващ язовир, намиращ се в землището на с.Присово, ПИ № 000485, с обща площ 3,283 дка при минимална годишна конкурсна цена 190,00 лв.

ІІ. Утвърждава следните конкурсни условия:

1. Предложена цена, не по- ниска от минималната годишна конкурсна цена.

2. Кандидатите следва да представят намеренията си, включващи:

       2.1. Размер на инвестиционните намерения.

       2.2. Период за реализация на инвестиционните намерения.

       2.3. Гаранции за обезпечаване реализацията на проекта.

       2.4. Програма за разкриване /обезпечаване/ на работни места.

       2.5. Предложения със социална значимост за региона.

3. Спечелилият участник се задължава да изготви за своя сметка изискуемата се от Закона за водите документация.

ІІІ. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да организира и проведе публично оповестен конкурс за отдаване на имота под наем, при условия и ред, определени в гл. VІІ от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Определяне на трима общински съветници за членове на Комисията за избор на носителя на Награда „Велико Търново“, Вх. № 3184/03.02.2015 г.

 

Г-н Ашиков прочете предложението на ПК по ОНК, която предлага за членове на Комисията за избор на носителя на Награда „Велико Търново” общинските съветници Лидия Прокопова, Михаил Харалампиев и Мариян Кенаров.

Предложението на ПК по ОНК беше подложено на гласуване и прието с 30 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1453

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 6 от Статута за Награда „Велико Търново“, Великотърновски общински съвет определя за членове на Комисията за избор на носителя на наградата общинските съветници:

 

г-жа Лидия Прокопова

проф. Михаил Харалампиев

г-н Мариян Кенаров

 

ПО ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Присъждане на Награда „3-ти март“, Вх. № 3238/25.02.2015 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 27 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 30 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1454

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 5 във връзка с чл. 3 от Статута на Академичната награда „Трети март“ на Община Велико Търново и Решение по Протокол №98/24.02.2015 г. от заседание на Академичния съвет на Национален военен университет „Васил Левски“, Великотърновски общински съвет:

 

ПРИСЪЖДА:

 

Академична награда „Трети март“ на Община Велико Търново в размер на левовата равностойност на 3 000 /три хиляди/ евро

 

на

 

курсант старшина Анастас Иванов Караиванов

 

Факултет „Общовойскови“, военна специалност „Мото-пехотни и танкови войски“ и гражданска специалност „Национална и регионална сигурност“ в Национален военен университет „Васил Левски“.

 

Заседанието беше закрито в 12.45 часа.

 

                                              

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

ТОДОР ТОДОРОВ          

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ  

 

РУМЕН ДИМИТРОВ

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

МИРОСЛАВ МАРИНОВ

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ

/Диляна Милева/