Начало Заседания Протоколи Протокол № 80 от 09.03.2015 г.

ПРОТОКОЛ № 80

 

от осемдесетото заседание на Великотърновския общински съвет, проведено на 09.03.2015 г. от 17.30 часа в залата на община В. Търново. Присъстват 34 общински съветника. Отсъстват г-н Николай Георгиев, г-н Божидар Ангелов и г-н Стефан Михайлов

 

Заседанието беше открито от г-н Николай Ашиков, който съобщи, че в залата има необходимия кворум и даде думата на общинските съветници за предложения по проекта за дневен ред.

 

1. Заявление от „ТИТАН-АС“ ЕООД, Вх. № 3255/27.02.2015 г.

 

2. Промяна в щатното разписание на ОП „Зелени системи“ и компенсирана промяна в Инвестиционната програма за 2015 година, Вх. № 3258/04.03.2015 г.

 

3. Искане от Инициативен комитет от граждани, Вх. № 3266/06.03.2015 г.

 

Предложения за промяна на проекта за дневен ред не бяха направени.

Проектът за дневен ред беше подложен на гласуване.

 

Дневният ред на заседанието беше приет с 28 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Заявление от „ТИТАН-АС“ ЕООД, Вх. № 3255/27.02.2015 г.

 

2. Промяна в щатното разписание на ОП „Зелени системи“ и компенсирана промяна в Инвестиционната програма за 2015 година, Вх. № 3258/04.03.2015 г.

 

3. Искане от Инициативен комитет от граждани, Вх. № 3266/06.03.2015 г.

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Заявление от „ТИТАН-АС“ ЕООД, Вх. № 3255/27.02.2015 г.

Г-н Ашиков прочете становищата на постоянните комисии по точката, като уточни, че комисиите предлагат следния проект за решение:

1. Дава съгласие за прекратяване на договора от датата 15.09.1999 г. с предмет „Предоставяне на концесия за извършване дейности по събиране на твърдите битови отпадъци на територията на град Велико Търново с „Титан-АС” ЕООД, гр. София, чрез „Титан-АС” ЕООД, клон Велико Търново, считано от датата 18.03.2015 г. На основание чл. 14, т. 1, ал. 5 от същия договор.

2. Упълномощава на основание чл. 77 от Закона за концесиите кмета на община Велико Търново да подпише допълнително споразумение за прекратяване на договора от датата 15.09.1999 г. с предмет „Предоставяне на концесия за извършване на дейности по събиране на твърди битови отпадъци на територията на град Велико Търново с „Титан-АС” ЕООД, гр. София чрез „Титан-АС” ЕООД, клон Велико Търново, считано от дата 18.03.2015 г. на основание чл. 14, т. 1, ал. 5 от същия договор.

3. Задължава кмета на община Велико Търново да предприеме всички необходими действия по обезпечаване дейността в обхвата на прекратения договор.

4. Да се извърши прихващане на дължимите вземания между община Велико Търново и концесионера до размера на по-малкото, като упълномощава кмета да подпише споразумение във връзка с него.

Г-н ВАЛЕНТИН ЛАМБЕВ: Днес на разширения Председателски съвет постигнахме договореност за една справка относно задълженията на концесионера.

Г-н ДАНИЕЛ ПАНОВ: Доколкото зная, справката е представена.

 

Предложението по т. 1 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Валентин Ламбев - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова - за, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Станислав Рашков - за, Йордан Грозданов - за, Любен Велчев - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Ваня Павлова - за, Драгош Методиев – за, Николай Илчев – за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 32 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1455

 

На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 75, ал.2 от Закона за концесиите и с оглед на това, че е застрашено извършването на дейността, предмет на концесионния договор, а извършването на същата е от значимо   обществено значение, Великотърновски общински съвет реши:

 

1. Дава съгласие за прекратяване на Договор от дата 15.09.1999г. с предмет: „Предоставяне на концесия за извършване дейности по събиране на твърдите битови отпадъци на територията на град Велико Търново”, с „ТИТАН-АС” ЕООД град София, чрез „ТИТАН АС ЕООД - КЛОН ВЕЛИКО ТЪРНОВО” , считано от дата 18.03.2015г., на основание чл. 14.1.5 от същия договор.

 

2. Упълномощава на основание чл. 77 от Закон за концесиите Кмета на Община Велико Търново да подпише допълнително споразумение за прекратяване на Договор от дата 15.09.1999г. с предмет: „Предоставяне на концесия за извършване дейности по събиране на твърдите битови отпадъци на територията на град Велико Търново”, с „ТИТАН-АС” ЕООД град София, чрез „ТИТАН АС ЕООД - КЛОН ВЕЛИКО ТЪРНОВО”, считано от дата 18.03.2015г., на основание чл. 14.1.5 от същия договор.

 

3. Задължава Кмета на Община Велико Търново да предприеме всички необходими действия по обезпечаване на дейностите в обхвата на прекратения договор.

 

4. Да се извърши прихващане на дължими вземания между Община Велико Търново и концесионера до размера на по- малкото, като упълномощава Кмета да подпише споразумение във връзка с него.

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Промяна в щатното разписание на ОП „Зелени системи“ и компенсирана промяна в Инвестиционната програма за 2015 година, Вх. № 3258/04.03.2015 г.

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 2 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Валентин Ламбев - против, Стефан Антонов – въздържал се, Лидия Прокопова - за, Желка Денева - за, Петко Тюфекчиев – въздържал се, Стоян Витанов – против, Станислав Рашков - за, Йордан Грозданов - за, Любен Велчев - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Ваня Павлова - за, Драгош Методиев – за, Николай Илчев – за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 29 „за”, 2 „против”, 2 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1456

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 52 и 53 от ЗОС, Великотърновски общински съвет:

 

I. Дава съгласие за увеличаване щата на ОП „Зелени системи“ на 132 броя, разпределени съгласно Приложение № 1 към настоящото решение.

 

II. Във връзка с необходимостта от осигуряване на бюджетни кредите за доставка на товарен автомобил за нуждите на ОП „Зелени системи“ в размер на 19 800 лева в Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2015 г. да се извърши следната компенсирана промяна:

 

БИЛО:

„Стопански инвентар за нуждите на ОП „Зелени системи“ – 34 800 лева

 

СТАВА:

Товарен автомобил за нуждите на ОП „Зелени системи“ – 19 800 лева

Стопански инвентар за нуждите на ОП „Зелени системи“ – 15 000 лева

 

Приложение: Приложение № 1 – щатно разписание на ОП „Зелени системи“

 

Г-н ВАЛЕНТИН ЛАМБЕВ (отрицателен вот): Аз се възползвах от правото си на отрицателно гласуване, защото исках да взема отношение преди самото гласуване на точката. Не съм против прехвърлянето на тази дейност към „Зелени системи” и към промените в инвестиционната част на предприятието, но възникват поне няколко въпроса и аз мисля, че трябва да ги коментираме публично.

Първият въпрос е с прехвърлянето на този персонал от концесионера към ОП „Зелени системи”. С какво възнаграждение ще бъдат в ОП „Зелени системи” и дали то няма да бъде по-ниско от възнаграждението, което са получавали от досегашния си работодател?

Вторият въпрос е свързан с качеството на тази услуга, която касае чистотата на града и с наличната техника, която е необходима за качественото и в срок почистване на града.

В това предложение, което току-що гласувахме, са предвидени малко по-малко от 20 000 лв. за закупуване на товарен автомобил за нуждите на „Зелени системи”, но това, което ми прави впечатление, е, че досега тази дейност е обслужвана поне от четири пъти повече превозни средства за почистване, измиване и т.н.

Бих искал да чуя коментар и гаранция, че тази дейност ще се осъществява качествено и в пълен обем от ОП „Зелени системи”.

Този въпрос поставих днес и на разширения Председателски съвет и по-скоро в тази връзка беше моето отрицателно гласуване.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ (отрицателен вот): Аз също не съм против това, но искам да допълня г-н Ламбев. От това, което вземаме като решение, излиза, че няма да има миене на град Велико Търново, защото досега го правеха две-три водоноски по квартали, по улици и т.н.

Второ: две-три машини метяха машинно. Излиза, че няма да има такова.

На разширения Председателски съвет е казано, но аз, като общински съветник не съм го чул.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Влизаме в една процедура, която е в противоречие с нашия Правилник, по който работим три години и половина. Точката мина, гласуването мина. Всеки един, който е гласувал „против”, има възможност в рамките на две минути да обясни отрицателния си вот и да запознае колегите. Оттук нататък тепърва да се дават някакви обяснения, мисля, че е безсмислено и в нарушение на нашия Правилник.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Напълно съм съгласен, но за да не остава впечатлението, че има задкулисни неща, които умишлено се прикриват от нашите съграждани, затова направихме този компромис. Хубаво е на всички да стане ясно, че няма нищо трагично.

Защо преди гласуването не поставихте въпроса?

Г-жа ЛИДИЯ ПРОКОПОВА: Ние не чухме доклада на водещата комисия, както е според Правилника.

Г-жа ЗОРНИЦА КЪНЧЕВА-МИЛАДИНОВА – началник отдел „Околна среда”: Същите работници, които в момента работят в „Титан”, 52 броя, ще бъдат прехвърлени в общинското предприятие. Заплатите няма да са по-малки, те ще са по-големи. Това, което е изчислено като предварителни разчети, са 455 392 лв. за цялата дейност до края на годината. За миналата година сме платили 1 000 000 лв. Това са били цените по договора. В тази сума сме включили освен труда и всички разходи към него и сума за услуги, в която влиза наемане на съдове, на камиони, на водоноски. Тук мога да вметна, че „Титан” също наемаха водоноски, когато миеха, и то от ОП „Инвестстрой”, така че не виждам защо се притеснявате, че няма да се мие. Също ще наемем това, което не ни достига, но ние имаме. „Зелени системи” разполага с водоноските на „Инвестстрой”. Има и цени за материали, които включват препарати, метли и други.

Всичко, което е извършвано от „Титан”, ще бъде извършвано и е калкулирано в тези предварителни разчети. Разбира се, може да има нещо непредвидено, но както видяхте, имаше такива съмнения при създаването на ОП „Зелени системи” за другите две дейности, но не се оказа че не сме изхарчили това, което е предвидено и сме доста под него. Икономията е доста голяма. Не виждам да има някаква разлика от това, че градът се чисти от „Зелени системи”, а не от частна фирма; говоря за парковете. От това, което чувам, мога да кажа, че оценките на гражданите за чистенето на парковете от „Зелени системи” са добри. Така че не виждам защо са тези притеснения. Ще направим всичко възможно да бъдем дори по-добри. Това, че ще спестим пари на бюджета, смятам, че е достатъчно добър аргумент.

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Искане от Инициативен комитет от граждани, Вх. № 3266/06.03.2015 г.

 

Г-н Ашиков прочете становищата на постоянните комисии, като съобщи, че ПК по общинска собственост предлага проектът за решение да се допълни със: „срок до един месец”, като се представи количествено-стойностна сметка.

Председателят на Общинския съвет прочете предложението на Председателския съвет на ВТОС относно искането на Инициативния комитет на граждани с вх. № 3266 от 06.03.2015 г.

„Уважаеми общински съветници, във връзка с постъпилото искане от Инициативния комитет на граждани с входящ № 3266 от 06.03.2015 г. предлагаме да приемем следното решение:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА ВТОС възлага на кмета на община Велико Търново да сформира комисия, която да представи на Великотърновския общински съвет предложение за решение на исканията, поставени от Инициативния комитет на граждани с входящ номер 3266 от 06.03.2015 г., като се допълни: „за срок до един месец”, и се представи и количествено-стойностна сметка”.

Г-н ДРАГОШ МЕТОДИЕВ: Предлагам една минута мълчание в памет на загиналото момиче

Със ставане на крака и едноминутно мълчание присъстващите в залата почетоха паметта на Вероника Здравкова.

Г-н Николай Ашиков даде думата за изказвания по точката.

ГРАЖДАНИН – Представител на Инициативния комитет от граждани: Уважаеми г-н Председател, г-н Кмете, уважаеми съветници, уважаеми съграждани, благодаря, че бързо реагирахте на нашите искания, като граждани да осигурим на Велико Търново едно спокойствие и един ред. Това да са първи стъпки в подобряването на инфраструктурата и осветлението. Легналите полицаи и други мерки са застъпени в нашите искания.

Благодаря, че разгледахте на това извънредно заседание тази точка и се надявам да вземете бързо решение, обединени, без политически пристрастия. Независимо от коя политическа партия сте да вземете решение и Търново да е един по-спокоен град, където хората да се чувстват сигурни, туристите да се чувстват сигурни. Това е за доброто на Велико Търново.

Надяваме се, в този едномесечен срок проектът за решение и количествено-стойностната сметка наистина да бъдат изготвени и да се започнат действия по обезопасяването на проблемните зони. Когато ние като граждани видим, че нещата се случват, отново ще изкажем благодарности.

Г-н НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Ще се обърна към вас с „братя и сестри”. Днес, 9 март, е денят на Светите 40 севастийски мъченици. Днес е празникът на Търново. Ако някой не се сеща за това, аз ви напомням, че днешният ден е празникът на Велико Търново, а не на 22 март, който е празник на пролетта. Празникът на града е отместен със съответните дни.

Искам да продължа с трагедията, която се случи в нашия град и която може да се случи навсякъде, но тъй като ние имаме нерешени въпроси, тръгваме през глава да ги решаваме. Бих насочил вниманието в малко по-друга плоскост. Районът на гарата от години, от предните мандати, се знае, че е едно обиталище на хора, отхвърлени от обществото. Там се раждат деца, които вероятно не са и регистрирани; там се обитават хора, които нямат грамотност. Част от тях познавам, те са постоянно пред църквата „Света Марина”, „Свети Мина” или пред Катедралата. Няма да изчерпим въпроса, ако ние решим частично тези въпроси. Утре това нещо ще се случи на „Пиколо”, там, в съборетините. В центъра на града също обитават такива хора. Няма да съм далеч от целта, ако това нещо не стане в най-добре построените и осветени места на града, там, където се крият в парното, в подземните места.

Има един проблем, който, за съжаление, аз не виждам да говорим за него и да търсим решение. Групата на „Десните” направи предложение да се направи едно цялостно обследване от компетентните органи на община Велико Търново. Аз смятам, че компетентните органи са Комисията по устройство на територията. Има районни техници, те би трябвало да си познават районите, би трябвало да ни известят за проблемите във всеки район. Не зная доколко е в тяхната трудова ангажираност и какъв отчет дават за своята дейност в районите, за които те би трябвало да отговарят. Но ако тръгнем да се надпреварваме в кои зони и как да се прави, най-вероятно в момента ще сбъркаме. Това би трябвало да се обмисли много добре в рамките на този месец и да се вземат конкретни решения, които най-вероятно ще стигнат и до определени възлагания на проектиране.

От ПК по ТСУ няколко пъти поискахме да се възложат градоустройствени разработки. Няма да решим въпроса с гаровия район, ако там не се възложи и не се направи оценка на цялата територия. Утре ще тръгнем да вадим хора от коловозите ли? Къде отиват тези хора, които минават по пътеката? Те отиват никъде. Така че да не избързваме с всички неща, а трезво, спокойно, в рамките на един месец да се направи оценка за всички места.

Г-н НИКОЛАЙ ИЛЧЕВ: Има теми, по които изходът като решение на Общинския съвет трябва да бъде едно единодушно решение. Това са теми, по които няма десни, няма леви. Ние днес по тази тема трябва да говорим като великотърновци, като граждани на този град, в който са ни избрали гражданите, давайки доверието си за нас.

Действително, много са проблемите, както във всеки средностатистически български град. Велико Търново е град с тежка инфраструктура, с тежки кръстовища, нелеки за управление на лек автомобил. Има проблеми с маркировката, светофарните уредби, тротоари, с хоризонтална инфраструктура, пътеки; части от града, които наистина заслужават своето внимание; спортни площадки и други такива. Но тези въпроси не могат и няма как да бъдат решени с магическа пръчка за няколко дена. Наистина, стои на дневен ред въпросът за една извънредна сесия и всички искания на гражданите трябва да бъдат разгледани по най-бързия начин, да минат през комисиите и моята молба към общината, в лицето на кмета и на администрацията, е: максимално бързо да се изготвят тези експертизи за така наречените „проблемни места” и райони в града, за да могат да бъдат взети конкретни решения за тяхното решаване и до края на този мандат голяма част от тях да бъдат решени.

Г-н МИХАИЛ ХАРАЛАМПИЕВ: Аз напълно подкрепям двамата говоривши – уважаемите инж. Николов и адвокат Илчев. Всеки един стремеж за политизиране и партийно осветяване е излишен. Действително, онова, което ние казахме и на комисиите преди тази сесия, и сега - това, което казаха колегите, нашият зов е: в този едномесечен срок онези неща, които са свързани с техническата експертиза, финансовата оценка на всичко онова минимално, което бихме могли да заложим за тези проблемни места във Велико Търново, те трябва да бъдат направени в този разумен срок. Ние казваме: „до един месец”, ако се случи по-рано, дай, Боже, това да стане, но като отчитаме, че за всяка една дейност има технологично време тя да бъде извършена качествено, ние не можем да кажем дали ще бъде след шест или след десет дена, но стремежът трябва да бъде действително да се извърши максимално по-бързо.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: От всичко това, което се случва към днешна дата и от всичко това, което към настоящия момент аз чувам, единственото, което мога да направя, е да ви благодаря. Да ви благодаря, че има момент на узряване, има момент на прозрение от ваша страна, защото дейността на общинския съветник е не да реагира единствено и само когато има проблемен казус като настоящия момент, а в рамките на целия мандат той да поставя проблемите на великотърновци на вниманието на Общинския съвет.

В този ред на мисли, аз искам само да припомня (тъй като беше повдигнат въпрос от група „Десните”, че са направили предложение за едно цялостно обследване на кризисните райони): в началото на нашия мандат аз бях първо препоръчал и след това предложил на вашето внимание и на вниманието на администрацията да бъде обследван целият район на гр. Велико Търново относно кризисните обстоятелства за създаване на проблеми на великотърновци. Затова казах, че мога само и единствено да ви благодаря за това, че вече прозрявате разпределението на приоритетите – първостепенни, второстепенни и прочее подобни такива, които са насочени към решаване на проблемите чрез финансовите механизми на община Велико Търново. А когато разглеждаме Инвестиционна програма, всички ние сме свидетели на всичко друго, но не и на детайлно разглеждане на проблематиките на великотърновци. Започваме да спекулираме на кого какво да дадем и на кого как да дадем. Много добре си спомняте, че аз визуализирах част от първостепенните приоритети на Велико Търново, без които е невъзможно съществуването, съжителството.

В този ред на мисли неслучайно държах на разширения Председателски съвет тази точка да бъде дебатирана именно днес, за да може ние да декларираме комуникативност с гражданите на Велико Търново, а не пасивност, каквато имаха намерение някои от колегите, защото личният, директният диалог с гражданите и припокриването на приоритетите може да доведе до по-бързо решаване на същите.

Г-н МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ: Аз като слушах г-н Димитров, имах чувството, че сега проглеждам, че досега съм дремал някъде; то се отнася и за всички. Не сте прав за това, но няма да дебатираме повече.

Аз съм напълно съгласен с исканията на гражданите. Да, има места, които са страшни във Велико Търново нощем, но съм далеч от мисълта, че ще ликвидираме престъпността с осветяването на определени места. Ние ще осветим тези места, но с това няма да спрат престъпленията, защото този социопат, който е убил детето на 28 февруари, той нямаше да се спре, ако имаше крушки там.

Ще помоля не само общинските съветници, а и гражданите на Велико Търново, ако трябва, заедно да направим една декларация и да поискаме засилено полицейско присъствие по проблемните места - като точка 1. Господата в полицията знаят къде са тези места, знаят къде има концентрация на престъпни деяния и е достатъчно и необходимо тези места да бъдат обект на по-голямо полицейско внимание.

И второ: спешна реформа в правораздавателната система. Това е истината. Ето този нещастник, който е убил детето, той е с шест присъди и се разхожда на свобода. Пак казвам: дори и да беше осветено, той пак щеше да извърши убийство. Не Вероника, щеше да убие някой друг.

Нека направим една декларация и да поискаме спешна реформа, така че убийците да не ходят необезпокоявани и да убиват, а да бъдат там, където им е мястото.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Аз мисля, че много добре ме разбрахте, когато говорех за просветление. Това е от гледна точка на подкрепата, която аз търсех от всички вас, а не декларативно да казвате: „Трябва да го направим”, и всичко потъва дотам.

И когато говорим, че не било в приоритетите на общинските съветници, виждате ли, и затова трябва да възложим на Общинската администрация да обследва, аз не съм съгласен, аз мисля, че част от нашите правомощия и функции са ние да помагаме не само на гражданите, но и на Общинската администрация, като посочим кои са проблемните зони и точно заради това, както аз, така и някои от колегите, в рамките на един цял мандат ние го правим градивно и последователно. Затова говоря за проглеждане.

Г-н ВАЛЕНТИН ЛАМБЕВ: Във връзка с това искане на Инициативния комитет днес имаха своето събеседване в сградата н БТА и аз си позволих да отида, тъй като имаше едно адресирано искане, покана и до мен като председател на Надзорния съвет по приватизация и следприватизационен контрол. И в тази връзка, това, което касае поне моята комисия, аз ще помоля колегите да направим едно разширено заседание на комисията, да обсъдим техните искания и на следващото заседание на Общинския съвет да имаме готовност да направим предложения, които са в рамките на правомощията и на възможностите на НС по приватизация.

И понеже имаше дискусия в комисиите непосредствено преди сесията, че липсва конкретизация, може би две от общо седемте искания се нуждаят от прецизиране. Всички други са конкретни и те могат да бъдат остойностени навярно сравнително бързо.

Тази комисия мисля, че трябва да работи съвместно с постоянните комисии и с Общинския съвет и на тази комисия трябва да бъдат поканени и Инициативният комитет на гражданите, тъй като тези предложения са техни, и в сравнително кратък срок да излезем с цялостна концепция за решение на тези проблеми и с времеви график и приходоизточник, който да осигури реализацията на тези цели.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Мисля, че тази точка ще бъде подкрепена единодушно от всички нас, общинските съветници, защото сме доказали, че под обществен натиск се обединяваме. Искам обаче да предупредя и колегите, и гражданите на Велико Търново, че ние, да, ще подкрепим тези искания, те са напълно основателни, но не бива да забравяме, че преди по-малко от месец приехме общинския бюджет за тази година и всички тези неща, които след оглед и оценка на стойността на извършваните ремонтни и дейностите, които ще бъдат направени, все пак ще изискват и определено финансиране, което не е предвидено в общинския бюджет.

Моите притеснения са, че ще стане така, че вече приети и заложени инициативи в Инвестиционната програма ще отпаднат или ще минат назад във времето, но наистина това, което днес ще гласуваме и тези обекти са приоритетни.

Надявам се, че ще го подкрепим и в заключение искам да кажа, ако няма други изказвания, да прекратим дебата и да преминем към гласуване.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Има едно предложение на Мирослав Трифонов за декларация, която една работна група да изготви и да се внесе на редовната сесия или ако има извънредна сесия. Явно нещата трябва да вървят паралелно. Да подложим на гласуване предложението на г-н Мирослав Трифонов за работната група.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Г-н Председател, за приемане на декларация не се изисква решение на Общинския съвет. Декларацията се изготвя, прочита се и се гласува.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Аз казах: „работна група”.

Г-н МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ: Г-н Председател, аз ще Ви помоля Работната група да се реши на Председателски съвет, да я уточним и да го направим това нещо, а не сега да минаваме към гласуване. Ясно посочих две точки.

Ще помоля на Председателския съвет да бъдат поканени представителите на гражданите, които да участват в изготвянето на тази декларация.

Припомням, че предложението беше в тези две точки:

1. Засилено полицейско присъствие в опасните зони.

2. Незабавна реформа в правораздавателните системи.

 

Предложението по точка 3 беше подложено на гласуване и прието с 32 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се.

 

РЕШЕНИЕ № 1457

 

На основание чл. 21, ал.1,т.23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет възлага на Кмета на Община Велико Търново да сформира комисия, която да представи на Великотърновски общински съвет предложение за решение на исканията поставени от Инициативен комитет от граждани, Вх. № 3266/06.03.2015 г. в срок до 1 месец, като се представи и количествено - стойностна сметка.

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 18.30 часа.

                                                

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ

/Диляна Милева/